Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0937

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Huibrecht Sporckmans 925

zagen rooven, besteedden hunne laatste penningen om de hen
treffende ramp aanschouwelijk te maken. Toen Sporckmans
het indrukwekkend tafereel vervaardigd had, werd het op de
Schippers-Kamer geplaatst, en eerst in iS5q werd het, ten
prijze van 700 francs, voor ons stadhuis aangekocht. Onlangs
hersteld, is het nu stellig tienmaal meer waard; want het is
eene grootsche samenstelling, welke zich onderscheidt door
goede teekening, malsche penseeling, harmonische kleuren
en heerlijke verlichting. Hij, die zulk gewrocht leverde, kon
gewis niet meer aan zijn proefstuk zijn, en toch is er van
'smeesters werken niet anders meer gekend dan eene Les
van Ontleedkunde, welke op den zolder van ons museum
ligt opgerold. Dit uitgestrekt tafereel komt voort van onze
Chirurgijns-Kamer, voor welke het ten jare 1660 werd ge-
schilderd. Alhoewel het reeds in deerniswaardigen toestand
verkeert, bevat het nog gave deelen die prachtig zijn. Bij het
doorkorven mannenlijk, dat op de tafel ligt, ziet men de levens-
groote afbeeldsels onzer toenmalige beroemde heelmeesters.

Huibrecht Sporckmans was zoon van den Antwerpschen
advocaat Marcelis Sporckmans, en werd den i3n October
1619 in Sint Jacobskerk ten doop geheven. Misschien leerde
hij de kunst nog bij Rubens zeiven; want, zonder ergens als
leerling te zijn aangeteekend, werd hij korts na de dood des
Oppermeesters, als vrij schilder van Sint Lucasgilde aanvaard.
In 1653 ontving hij ineens drie leerlingen. Nadat hij op 18
September 1658 tot Deken der Schilders-Kamer was verkozen,
ontving hij nog eenen vierden kweekeiing. Ondertusschen was
Sporckmans op 3 Juli 1654 in den echt getreden met Maria
Gatharina Boest, dochter van Kasper Boest, die, nadat hij
weduwenaar was geworden, priester en zangmeester der
 
Annotationen