Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 66
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0078
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
66 Νικοπόλεως ανασκαφώ- νπό Ά. Φιλαδελφέως.

ΑΕ 1917

Οί πλοχμοϊ ούτοι καλύπτουσιν συμμετρικώς δλό- τον νά περιγράψω ταύτας λεπτομερώς" φαίνεται
κληρον το δά~εδον τοΟ βορείου- διαμερίσματος τοΟ δέ ότι ή διαφορά αύτη οφείλεται εις νεωτεραν τινά
νάρθηκος (είχ. 1 α α- 25 2ϊ>)· έπισκευήν ή συμπλήρωσιν τοΟ ναοΟ, γεγονός όπερ

πιστοΟτα: διά της εύθϋς κατωτέρω περιγραφομέ-
ε ) Ψηφιδωτόν έξωνάρΰηκος νγ]ς ψη?ιδωτ^ ^-γραφής.

ττ . , ,ε , « , , ι -ι- .λ ' Το υ.έγα τούτο ψηοιδωτόν, όπερ έν σνήαατι

Ιναι τον εςωναρΰηκα ανεσκαψα ες ολοκλήρου Γ ' ' ; Γ "

, , - ,,, Λ , , ι >». , πει περιβάλλει τέοις την κεντρικήν ΰπαίθριον αύ-

κατα το παρελθόν φοινοπωρον, περιέγραψα ο ομοίως , ' ' Γ' ,Γ

, „ , Λ - π ~ λήν, Ιτ.ρό είκ. 1 ,λ ,χ >. λ) πλαισιοΟται καθ όλας τάς

εν τοις ανώτεροι μνημονευαεισι «Ιΐρακτικοις». \ .·',„/

λ. , , 'ν 'Λ „ πλευοα; ϋπό πλατείας ζώνης άποτελουαένης ές

υυτος εσχηματιςεν εν τω κεντρω υπαιΟρον πι'ία- , , ' ' ._

,'- , / , + \ , γ*. . ?>, λ , ώοαίου πλονιχοΟ έκ αεγάλων και αικοών έναλλάς

νωτατα αυΛην, (είχ. 2 \) περις οε το οαπεοον αυτού ^. 11 11

, « ι .? , . ι / « ' κύκλων, έντος των οποίων των μεγαλειτέρων μό-

εκαλυπτετο υπο ψηφιοωτου ποικιλωτατου, οπερ σω- ι ~ · , .

γ . . » , , , -, , , νον) παρίστανται πολύν ο ω α ο ι τετράλοροι θυρεοί αέ

(,εται ολοκληοον, αλΛ ου/ι εις καλην καταστασιν, ~ , ' 1 *

> , , -λ , ι ι > οιεσταυρωμένα γειαστι ρέλη, όμοιοι ακριβώς προς

οιοτι Φέρει απειράριθμους ρωγμας και /άσματα, ,,_·,?. - Λ

«,, ; , ,0 > Λ . * , το έντος των μαιανοοων των ουο αεγαλων ψηφι-

ουτω οε υπάρχει 5ορος μη οΟαοή τα/εως, ει και ,ν _ , , , » '

„. ο " , , ' , " , όωτών της ποοθέσεω; και τοΟ οιακονικοΟ δρ. ΑΕ

ε^-καιοως εΛαρον την προνοιαν και κατενωσα εκ νεου ,... ™

' λ , γ . ', , ,, , , 1916 65 είχ. 20-24 .

τοΟτο οια χονοροΰ χώματος και άμμου, ως και

τά προηγούμενα ψηφιδωτά του κυρίως ναου κα'ι ψηφιδοζη ίηιγραφή έξ^άρ&ηκος.

του νάρθηκος, οιότι ένεκα των άντιςόων εθνικών

περιστάσεων, ας δ-ερ/όμεΟκ, δέν κατέστη δυνα- Η έπιγραφή αύτη ευρίσκεται άπέ/ουτα έν

τον νά στεγασθώσι ταύτα δεόντως ώς τά των δύο μέτρον άπδ του ούδοΰ της κυρίας εισόδου τοΰ

μεγάλων τετραγώνων (προθέσεως και διακονι- ναου, ήτις κείται έν τω ουσμικώ τοίχω τοΟ έςω-

κοΟ), ατίνα έστεγάσθησαν ευθύς άπο τοΰ πρώτου νάρθηκος έχουσα εύρος περ'ι τά 2 μ. (είχ. 1 -). Ή

έ'τους της άποκαλύψεως διά στέγης έκ ψευδαρ- μεγίστη αύτη έπιγραφή αποτελείται έκ πέντε στί-

γυρου. Χων> ^"/ε· οέ μήκος μέν 2 95 πλάτος δέ 148, το

Ολόκληρον το ψηφιδωτδν του έςωνάρθηκος δέ ύψος τών γραμμάτων είνε περίπου 021-22

αποτελείται έκ τετραγώνων, άλλά πολλω μεγα- (ΠΑΕ 1916 "ί!Ι είκ. 7).

λειτέρων τών τής νοτίας πτέρυγος του νάοθηκος, Οί στίχοι χωρίζονται άπ αλλήλων δι' έρυθρών

έντος τών οποίων επίσης κα'ι ένταΰθα παρίσταν- κανόνων ή ταινιών, πέρις" δέ έπίσης ή ολη έπι-

ται διάφορα ζώα, φυτά, άνθη, καρποί κλπ (είκ. γ?α^ή περιβάλλεται υπό πλουσιωτάτου πλαισίου

20 και ΠΑΕ 1916 είκ. ·)). Αλλά αί παραστά- Αποτελουμένου έκ φολιδωτού" κοσμήματος πολυ-

σεις αύται, εί κα'ι του αυτού περίπου τύπου ~ρός νρώμου και κομψού. Ιό κείμενον τής έπιγραφής,

τάς τών λοιπών ψηφιδωτών τοΟ ναοΰ τούτου, ής τά ψηφία είσ'ιν όμοια το σχήμα προς τά τών

υπολείπονται κατά πολύ έκείνων ώς προς την λοιπών προηγουμένων τής βασιλικής Δουμετίου

τέχνην και την έκτέλεσιν, διό και θεωρώ περιτ- επιγραφών έχει ώδε:

ΔΟΜΗΤΙΟ0Μ6ΝθπΡωΗΝΤΟΝ06ΒΑ0ΜΙΟΝΚΑΤε0Κ6ΥΑ06ΝΟΙΚΟΝ

ΔΟΜΗΤΙΟ0Δ60ΝΥΝΓ6ΝΤΤ€υϋΝ6ΚΙΝΟΥΚΑ|ΤΗ0Ι6Ρυυ0ΥΝΗ0ΔΙΑΔΟΧ00

ΔΥΝΑΜΙΧΡΤΗΝΓίΑΟΑΝ6ΚΑΛΙ6ΡΓΗ06ΝΤΡΙ0ΤυυθΝ

6ΥφΡΟΟΥΝΟΟΜΗΝ6ΝΤυϋΝ6υυυϋΟΜΑΘΗΤΗθΤΟΥπΡΟΤ6ΡΟΠΗΉΑΐΜΛωΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΜΑΡΤΥΡ006ΚΑΤ6Ρ006ΥΧΑΡΙΟΤϋϋΝΤΗΤΤΡΟΟΤΑΟ I Α

Δομήτιος μέν ό πρώην τόν σεβάσμιον κατεσκε'ΰασεν οίκον,

Δυμήχιος δέ ό νΰν γε ΝΤΤ (Νικοπόλεως) εών εκίνον και τής ίερωσΰνης διάδοχος,
δυνάμι ΧΡ (Χριστοΰ) την πασαν έχαλιέργησεν τρίστωον.

Ευφρόσυνος μήν έν τώ νεώ ώς μαθητής τοΰ προτέρου πημαι. . . (ποιμήναντος;)
Δημητρίου μα'ρτυρος έκάτερος ευχάριστων τή προστασία.
loading ...