Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Page: 238
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0250
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
238

ΑΕ 1917

Άγγελίαι.

Άναγράφιον Α') "Αττικής ■ α') Αθηνών: 1) ακροπόλεως (προπυλαίαην 2) Περικλείου ωδείου- β') Δαφνιού- γ') Μενιδίου.
Β') Ερέτριας· Γ') Ηπείρου: "Αρτης· Δ ) Άμφιαρείου

Α') ^Αττικής \

α') Ά&ηνών:

1) ακροπόλεως: προπυλαίων.

Παρά τάς δυσ/ερεϊς περιστάσεις ή άναστήλωσις ζαί συντήρησις χ:'<ι>ν. Ή άναστήλο>σι; της ανατολικής προστάσεως περιορισθήσετα

τών άο/αίων μνημείων ένηργήθη κατά το 1917 υιεθ' ικανής δράστη- εις το έπανιδρυθέν βόρειον τμήμα, διότι πολλοί τών λοιπών λίθων έλ-

οιότητος. λείπουσι- αρκεί όμως το είρημένον τμήμα όπως παράσ/η εις τον επ:-

Έπερχτώθη σνεδόν ή άναστήλωσις τής βορείου γωνίας τοΰ άετώ- σκέπτην τελείαν ΐδέαν του συνόλου της προστάσεως, καθόσον περιέ-

■).ατο; τη: ανατολικής δωρίου προστάσεως τών προπυλαίων. 'Κτοπο- ν ει πάντα τα προς τούτο απαιτούμενα στοι/εϊα. Κατά το προσενές

θετήθησαν δήλον ότι οι άκροι βόρειοι κερκιδιαϊοι λίθοι, τά επ αυτών έτος η εργασία στραφήσεται προς την ΝΔ πτέρυγα τών προπυλαίων,

έδραζόμενα καταιέτια γείσα και αί συναφείς πρώται έπαιετίδες, εκ πολ- ης ενομεν ή'δη κατηρτισμένην την όριστικήν μελέτην.
λών συναπαοτισθείσαι τεμα/ίιον. Έπανιδρύθησαν δ όισαύτως και α!

κατά τήν βόρειον πλευράν σχεδόν διάτρητοι παραιετίδες και τά άπο Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος.

πολλού συγκεκολλημένα φατνώματα τών δύο άκρων βορείων μεταδο-

2) Περικλε

Αί έν τώ ώδείω τοΰ Περικλέους άνασχαφαί έςηκολούθησαν και
κατά τό παοόν έτος επί τεσσάρας μόνον μήνας δια 10 εργατών χαί
τοϋτο έ'νεχα τών γλίσ/ρων ν οηματικών πόρων, οϋς ώς έκ τών περιστά-
σεων ήδυντ|θη να διάθεση η Άρ/αιολογική ήμών Εταιρεία. Ή ανα-
σκαφή βαίνει λίαν βραδέως ώς έχ της μεγάλης έπι/ώσεως τοΰ εδά-
φους κατά τ& μέρος εκείνο, φθανούσης μέ/_ρι έπτά μέτρων, προε/ώ-
οησε δε πρός τό ΝΑ μέρος- και έν μεν τοις άνω στρώμασιν εϋρομεν
πάλιν θεμέλια συνοικισμών μεταγενεστέρων νρόνων εν οις χαί πίθους
τινάς ευμεγέθεις πρός έναπόθεσιν υγρών ή και δημητριακών καρπών,
και δύο ασβεστοκάμινους έξ ων δύναται τις νά είκάση περί της γενο-

ίου ωδείου.

μένης καταστροφής και έρημώσεως τοΰ πολύπαθους οικοδομήματος.
Έν δε τοις κάτο> στρώμασιν εύρομεν πάλιν πλήθος ήμικαύστων ς"ύ-
λων μετά τέφρας IX τής στέγης προερχομένων χαί ήλων σιδηρών
μεγάλων, οίτινες ένρησίμευον πρός σύνδεσιν τών δοκών τής στέγης,
και κεράμων. Και κεραμίδας τινάς εϋρομεν έκ τοΰ γείσου, εσωθεν έρυ-
θρώ κεχρωσμένας χαί φερούσας κόσμημα άνθεμοειδές μέλαν τών ν ρό-
νων τοΰ Περικλέους (όρ. εικόνα άν. σ. 230).

Άθήνησι.

Παναγιώτης Καστριώτης.

β') Δαφνίου.

Στεοειοτικά τινα έργα εγένοντο και έν Δαφνίω, εν τώ προς άνα- και ύπεστηρίνθησαν ικανά τμήματα τών μακρών τοίνων, και

τολάς και έκτός τοΰ περιβόλου τής μονής κειμένω παρεκκλησίω. Τοΰ Λος έκλείσθη ή είσοδος τής κάτωθεν κρύπτης διά ςυλίνης θύρας,

ναϋδρίου τούτου συνεπληρώθη τμήμα τής κόγ/ης. έστερεώθησαν δέ Αναστάσιος Κ ΌρΧάνδοί.

γ') Μενιδίου.

Μικοά τις στερέωσις ένηργήθη κατά τό θέρο; και έν τώ γνωστώ νθη δέ χαί ή κατά τήν κλείδα τής θόλου υπό τυμβωρύ'/ων πάλαι άνοι·

παοά τό Μενίδι Οολωτώ αυκηναικώ τάφω. Ένταΰθα συνεπληροιθη- /θεϊσα οπή και έκλείσθη ή είσοδος διά σιδηράς κιγκλιδο>τής θύρας,

σαν έλλείποντά τινα τμήματα τοΰ ϋπερθεν τής θύρας τής εισόδου τρι-
γωνικού τοί'/ου και τών εκατέρωθεν τοΰ δρόμου άναλημμάτων. έτρά- ' Αναστάσιος Κ. 'Ορλάνδος.

Β)

"Η εφετινή έν Έρετρία ανασκαφή άποτελεϊ τρόπον τινά άρνήν
έκτελέσεως τοΰ σ/εδίου, οπερ έλπίζομεν ότι Οά δυνηθή κατά τά εφε-
ξής έτη νά φέρη εις πέρας ή ημετέρα εταιρεία, τής ανασκαφής δηλαδή
ολοκλήρου τοΰ εντός του σωζόμενου τεί/ους περιλαμβανομένου νώρου
τής άρ/αίας πόλεοις. όσος τούλά/ιστον δεν ε/ιι ήδη καταληφθή ϋπο
μεγάλης τινός νεωτέρας οικοδομής. Παρά τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ άρ/αίου

Ερέτριας.

περιβόλου έγένετο ή εργασία επί δύο περίπου μήνας τοΰ παρελθόντος
θέρους, ητο δ' ή γενομένη άπαρνή αρκούντως ικανοποιητική. Άπεκα-
λύφθησαν το κατώτερον μέρος τών τοίνων μέ/ρι ύψους ένος περίπου
μέτρου οικοδομήματος αποτελουμένου ές υπαίθρου νώρου περιβαλλο-
μένου ύπο στοών ή στοοειδών διαμερισμάτων, "έχοντος δηλαδή τό
σύνηθες σνήμα μικρού [γυμνασίου ή παλαίστρας. Έκ τοΰ τρόπου τής

27 12 17
loading ...