Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Page: 213
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1!Η7

Αί λοιπαϊ ίρμόψηβοι, ίκ μάζης ύελώδους άοιαρχ- δύνανται νά έχουν σν-έσιν τινά 'πρός το άνασκαρέν
ν^Ο; πεποιημέναι, ©έρουσι γεωμετρικά κοσμήματα τέμενος, άτε προερχόμενα έκ χρονικής περιόδου

λιαν απομεμακρυσμένης, εικα^,ομεν οε δτι ουνατον

ΠερατοΟντες την ~ερ;. τών ευρημάτων ήμών νά ποοέρχωνται έκ του ύπαίθρου παναρν-αίου ίε-

κατά τα: έν Σουνίω άνασκα:>ά: εκθεσιν, οίον νά ροο, πεοϊ ου έν τοϊ: άνω έποιησάμεθα ύποθετι-

μνημονεύσωμεν ουο παναρ'/αιοτατων ευρημάτων κον λόγον.
γενομένων έν τοις χώμασ: της τεχνητής έπιχώ- ;01;νι0; 1917.

«ω; τοΟ ναοΟ της 'Αθήνας. Μιας δηλ. κεφαλής Βαλέριος Στάης.

καϊ ενός ακέφαλου είδωλίου της «κυκλαδικής» . ; .., .,,.„, . ~

. ' . _Τ Κπ-'. τη δτ,αοσ'.ίυσε: τή; Αναττέροι πίρϊ Ιουνίου εκθεσί*»»; ημών,

καλβυμένης χρονικής περιόδου. Κίνε ΤαΟτα τών ιδχαιρον βιωροδ^ιν την ίπανιίρβωβιν άνβχριβιίβς άνβγραφιίβης έν τ<|

συνήθων έκ μαομάοου σανιοοειοών ειδωλίων, τών κρώτη ί,αών ίχβέσιι (ΑΚ 1900 130) ώ; πρό{ τόν «ρατηγόν (ίΝ'.-

« , ι Λ . ! , , « Άνηστον. Ούτος μνηαονιύβταπ χαΐ έν έτεοα επιγοαϊη 6/. Σουνίου,

ευοισκομενων συνη')ω: εντός τχτ-ιον και εν ταις ' ., Γ.;, . ..... ' ■ ^ Τ « 17ο · ·

» ι 1 . οηασσιευθε'.ση /.α·. αΛΛα/ου ο.εν, α/./.α χα: εν Ο. 1. Ο. Ιιο Χ*ί =ν

νήσοις τών Κυκλάδων. Γά ευρήματα ταΟτα οέν α I. Α«. 1195.

ΤοΌ έν Σουνίφ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος τοίχοι και οροφή.

Αναστασίου Κ. Όρλάνδου.

Ποαγματευόμενος έν τω ΑΔ τοΟ 1915 περι τοΟ δκτώ ισοϋψών (060) πλίνθων», ων ή ανωτάτη

τέως άγνωστου άετοόματο: τοΟ έν Σουνίω ναοΰ του περιλαμβάνει και το έπίκρανον. Τάς οιαστάσεις και

Ποσειδώνος, ύπεσχέθην δτι θά εγραφον έν καιρώ λεπτομερείας της βάσεως και τοΰ επικράνου των

και περί άλλων σκοτεινών σημείων του ναού του- παραστάοων τούτων ευρίσκει τις άριστα άπεικονι-

του. Εκπληρών νυν την ύπόσ/εσίν μου έκείνην σμένα; εν τε ταϊς Αηΐϊψΐϊΐϊθβ οΕ ,Ιοιιϊη 1797 II

θά ομιλήσω ΙνταΟθα περί τών τοίχων του ση- πίν. XIV, ταϊ: υηβάΐΙβ(Ι ΑηΙκμιϊΙϊβδ οϊ Αΐιίοβ

κου και της δροφής, περί ών ούοένα έποιήσαντο 1832 (εκδ. ΗίΙΙοΐ'ϊί) VIII πίν. VIII και τη Εχρό-

λόγον οϊ μέχρι τοϋοε τον ναον του Ιίοσειοώνο: (ΙϊΙϊοιι 8ο. άβ Μογρθ 1Η3Η III πίν. 33, 34*.

Γ- 1

'ΟνηΌιμος
ΙμνηΌθη
ή; αδελφή";

μελετησαντε.

. , % Έπί τβς άνατολιχή; οψιω; ΐΐ[ς ποο'ιτη; ύπέ·; τόν οοΟοστάτην

ΕιΧ των τοίνων τοϋ αχοιχαοινου ναοΟ -εοιεσω- _ν β . . .'__. .. ,

/. ι ι . ι , -/.'.νοου της νοτιά; παρασταοο;(ου·/ι ο ιη βριβινίιο. ω; οημκουται

θησαν εις ή μας τά θεμέλια καϊ εκ της άνωδομής έν 10 III 3824), Εθρητα< τό ενθύμημα
ή βόρειος μόνον του προνάου παραστάς, και ή
κατα το 1908 δαπάναις τη: Αρχαιολογικής Εται-
ρείας άναστηλο>θεϊσα νοτιά. (ΠΑΡ] 1908, 63). Αί Χρ>!βτη<

παοαστάδες αύται, σν/εοον τετράγωνοι την τοαήν ·<*>·' ί·χ«των ρωμαϊχών », τών πρώτων ν^ροτιανιχών κρίνων, Γράμ-

, , ,!. .., , , ,. , - , - „ . αατα χμιλώ; χινβραγμίνα, 5ψου: ποιχίλον ϊιτ.ί, 0 03 — 007. (δρα

0903x092, /.ογω της μέχρι του πτερού προ- |.χ 15)' ^

εκτάσεως του θριγκοΟ του πρόναου *, άποτελοΰν- 'Βπϊ <?; τ?;; έντιστοί/ου πλίνθου της βοριίου παραστάδο; ίϋρη-αι

ται εκ υ,ονολιΟου ορΟοστατου. ύψους <»8Ί2, βαΐ- η ««ιγρβφή (=101118916, ϊν«υ Ινδ(ίξ·ωί τ<ί«ου ΛΡο«λ«ύοιως)

νοντος έπϊ κυαατιοβόρου πλίνθου (εί«. ί, 2) καϊ ίζ ""°Μ,υ'° , Λ'|Α'

1,1 ' ...ο; Αντίο ν ο;

.. .νιο; *

1 Όρα την α/£τ·.χν [ΐι^λιογραφίαν έν ΑΔ 1916 1 =. γρίμμ«τ« 5ψ. 0011 ;*£τ' ίχρίμόνων. Χάρ«5ις 1«ιμ$λη; τη; Β' Κι-

2 Το £>ραχτη0ΐσ*κόν τοΰτο ό ναο; τοϋ ΠοΟΥίδώνο; χο:νόν θανοίτατ» -Χ ίζατοντϊετηοίοο;

;);τάτ'.: «θη<ι«ίου· 8ίΜβΓΐ 3Π(1 ΚβνβΙΙ ΑηΙϊηυίΙϊββ οίΑΐΚβΠΒ 4 Έν τ^ λιπτομ«ρ«ίβ τοΰ έπιχράνου τί;; Κχρό(1ϊΙϊοη III πίν.

III 1794 I κίν. IV χα! τοϋ έν Ραανοϋντ: ν«οϋ τί,; Νεαίσεω; ϋηβ· 34 ιηαειοϋται ό>; πλάτο; τη; Οπό τόν αστράγαλο·/ τα'.νία; 0 232

<1ϊΙβ(1 Αη1κ)ϋ. οί ΑΙΙϊοβ (ϊχδ. ΗίΙΙοΓίί) VI πίν. III, V. VII. αντί τοΰ όρίοϋ Ο 125.
15 11 17
loading ...