Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Adreßbuch sämmtlicher Bewohner der Stadt Heidelberg: Adreßbuch sämmtlicher Bewohner der Stadt Heidelberg für das Jahr 1840 — Heidelberg, 2.1840

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2448#0058
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
S.
Schmitt Kar!, Glaser, Bnmuengaffe l, 120
Schmitt, Schreiner, im Viehhof, Hauptstrasse ä 34
Schmidt Friedrich, Zimmermeifter, dkeckarftraffe am Zimmerpl. d 168
Schmitt Johann, Schiffer, Neckarstrasse d 181
Schmitt Joseph, Masterer, Schloßberg 38
Schmitt Franz, Pflasterer, Schloßberg 55
Schmidt Wilhelm, Zimmermeister, Neckarstraße b 103
Schmidt Martin, Zimmermeister Wtw., Neckarstraße b 167
Schmitt Andreas, Schuhmacher, Seyergäßchen d 222
Schmitt Friedrich, Schneider, Hauptstraße d 42
Schmitt Nikolaus, evangel. Lehrer, Schlierbach 54
Schmitt Heinrich Wtw., Neckarstraße d 161
Schmitt Jakobine, Näherin, Busemertzaffe <1 149;
Schmitt Holzhacker, Leyergasse «1 341
Schmitt Vr. Wtw., am Karlsthor e 2
Schmitt Georg Philipp, Maler, Froschaue «1 331
Schmitt Bierbrauer Wtw., Steingasse ck 252
Schmitt Phil., Uhrmacher Wtw., JngrimSstraße o 178
Schmitt G., Tuchscheerer, Apothergaffe e 203
Schmitt Johann Jakob, evangel. Lehrer, Augustinergaffe e 260
Schmitt Heinrich, Metzger, Steingaffe rl 264
Schmitt Friedrich, Metzger, Hauptstraße <1 39
Schmitt M., Amtmann, Schnlgaffe e '259
Schmitt Jakob, Kärcher, Froschaue <1 279
Schmitt Andreas, Franenschneider, Steingasse 4 259
Schmitt Jakob, Bierbrauer, am Fischmarkt ck 248
Schmitt G,, Bäcker «. Wirth z. weiß. Rose am Fischmarkt ä 246
Schmitt Katharina, Näherin, Hirschstraße ck 308
Schmitt Babette, Taglöhnerin, kl. Mandelgaffe <l 10L
Schmitt Johann, Schuhmacher, Seyergäßchen d 225
Schmitt Johann, Kutscher, Pfaffengaffe ck 219
Schmuck, Räthin, Hauptstraffe e 26
Schnell Gaftwirth Wtw., Semmelsgaffe ck 321
Schnell A. Kärcher Wtw., Neckarstraße b 130
Schnepp Johann Adam, Manrer, Schloßberg Kaserne 15
Schneegaß Wtw. Kleidermacherin, JngrimSstraße o 215
Schneider, Amtmann, Hauptstraße e.50
Schneider Joseph, Mitterer Mw., St. Annagasse u 144
Schneider Georg, Schiffer, Neckarstraffe d 157
Schneider Heinrich, Commisstonär, Reckarftr. li 187
Schneider Katharina, Wartfrau, Schloßberg 28
Schneider Jnbann, Taglöhner, Neckarstr. 5 193
Schneider Philipp Wtw., auf dem Kohlhof'4
Schneider Andreas, ans dem Kohlhof 9
Schnorr Adam, Mehlhändler, Floringasse e 100
Schnorr Georg Thomas, Mitterer, Mittelbadgaffe e 196
Schnorr Peter, Schichmacher, JngrimSstraße o 235
Schott Burkhard, Schneider Wtw., JngrimSstraße o 232
Schottler Raimund, Portier, Semmelsg. cl 318
Schottler Johann, Schuhmacher, -Apothekergaffe e 208
Schönig Schuhmacher Wtw. und Töchter, Busemergaffe ä 146
Schöuig Bernhard, Bnmnenmacher, Schlvßberg 61
Schönagel Schneider Wtw., Hauptstraße » 45
 
Annotationen