Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 16
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16 PRZEDMOWAres), starając się innymi zmysłami (przede wszystkim dotyku) zastąpić wzrok
i za ich pośrednictwem w odpowiedni sposób wizualizować barwy. Dwa ostat-
nie artykuły łączy postać Che Guevary, którego wizerunek znalazł się także na
okładce prezentowanego tomu. Jest on postacią ważną dla murali kubańskich,
Jak pokazują badania Jędrzeja Kotarskiego, ale także dla świata reklamy i han-
dlu, o czym pisze Krzysztof Cichoń.

Na zakończenie można Jeszcze dodać, że w założonym w 2006 r. Polskim
Stowarzyszeniu Sztuki Orientu (przekształconym następnie w 2011 r. w Pol-
ski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) zostały powołane i istniały od 2008 r.
najpierw Sekcja Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej, a od 2011 r. Zakład
Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej, którego działania coraz bardziej się
poszerzają. Z inicjatywy zarządu Instytutu oraz kierownika zakładu latynoame-
rykanistycznego w dniach 25—28 września 2013 r. odbyła się w Łodzi pierwsza
miedzynarodowa konferencja Sztuka Ameryki Lacinskiej i kontakty artystycz-
ne między Polską a Ameryką Łacińską (Arte de America Latina y relaciones
artísticas entre Polonia y Latinoamérica) poswiecona sztuce Ameryki Środ-
kowej i Południowej oraz jej związkom z Polską (recepcja sztuki latynoskiej
w Polsce, studia porównawcze). Konferencja była pierwszym tego typu spo-
tkaniem zorganizowanym przez polskich historyków sztuki. Została przygoto-
wana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata przy współudziale Ka-
tedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi i Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Mexico. Językami konferencyjnymi były hiszpański i angielski. Auto-
rzy referatów przybyli z różnych krajów, pojawiły się reprezentacje z Meksy-
ku, Brazylii, Niemiec, Kolumbii, Wenezueli, Hiszpanii i oczywiście z Polski.

Obrady zostały podzielone na trzy główne bloki tematyczne dotyczące
sztuki kolonialnej, nowoczesnej i ludowej. W czasie trwania paneli związa-
nych ze sztuką kolonialną przeważały referaty traktujące o architekturze, choć
nie zabrakło i wystąpień o charakterze teoretycznym oraz referatów dotyczą-
cych malarstwa. Zapoznaliśmy się z dziedzictwem kulturowym regionu Mi-
choacán w Meksyku, z architektura wezesnokolonialna Kolumbii 1 problema-
tyką związaną z działalnością artystyczną zakonu jezuitów. Montserrat Galí
Boadella z Benemérita Universidad Autónoma de Puebla zaprezentowała bar-
dzo ciekawe wystapienie zatytulowane Un lugar, dos tabernáculos y la polémi-
ca en torno al neoclasicismo en la Nueva España, w którym ukazała „politycz-
ne” zaplecze mechanizmów decydujacych o nowych formach pojawiajacych
się w dziełach sztuki. Niezwykle interesujące były też referaty dotyczące iko-
nografii, na uwagę zasługują dwa wystąpienia badaczek kolumbijskich — Olgi
Isabeli Acosty Luny (Entre lo local y lo global: Reflexiones sobre la pintura
neogranadina del siglo XVIIT) oraz Patricii Zalamei (£7 arte colonial neogra-
loading ...