Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1916

DOI article: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14279#0017
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
α ε ιοιίί Αρχαίοι τάφοι έν Σαλαμϊνι.— Τέσσαρες άνάγλνφοι προτομαί. 9

ται έκ τής κατευθύνσεως, ε/, τοΰ τρόπου καθ δ» Εχομεν οέ την πεποίθησιν, δτι έπιμελής μελέτη

έκτίσθησαν, και έκ των άγγείω», άτινα εν αύτοϊς των ονομάτων Ιππόμα.'/ος-Καλλίας έν σνέσει προς

εύρέθησαν' προς δέ τούτοις και έκ των λύχνων, τά έν Αθήναις τοιαύτα θέλουσι προαγάγει εις τήν

/ί'τινες ευρέθησαν έν αύτοϊς και οίτινες φέρουσι τον παραδοχήν της υποθέσεως ήμών.

σταυρόν και πάντα τα λοιπά σημεία της τέ·/νης Τούτου άποδέικνυομένου Φυσική έ'σέται και ή

των χρόνων έκει'νων. παραδο/ή της έξ Αττικής μεταφοράς της δευτέρας

Οσον ο άφορα εις τάς πλάκας, αιτινες έκάλυ- πλακός, ήτις άγνοοΰμεν ποίον μνημείο» έκόσμεί:
-τον αυτούς, έχομε» τήν γνώμην, δτι εύρυτέρα

και λεπτομερεστέρα του ζητήματος έρευνα θέλει Έ" Τ?) 29;ί Ό*τω6ρίού 1915.
άποδείςει, δτι αύται, άγνωστον πότε, μετηνένΌη-

σαν έκ της Αττικής εις τήν γειτονικήν νήσον. Πέτρος Ά. Φονρίκης.

Τέσσαρες άνάγλυφοι προτομαί έν τώ Έΐ)ν/Αρχαιολ. Μουσείω Αθηνών

Αλεξάνδρου Θ. Φιλαδελφέως.

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον του έτους 1913 έν τω προθαλάμω των Γραφείων τοΰ διευθύνοντος

το έπί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας το τμήμα των Γλυπτών του Εθνικού Μουσείου

Εκπαιδεύσεως'Γπουργεΐον απέστειλε προς τό'Ε- εφόρου αρχαιοτήτων κ. II. Καστριώτου, καταγρα-

Ονικόν 'Αοχαιολογικόν ένταΟθα Μουσεΐον τεσσάρας φεΐσαι έν τοις Εΰρετηρίοις τοΰ Μουσείου ΰπ' αριθ.

λυ&ίνας τιροτομάς, αίτινες, κατά τό συγχρόνως δια- 3308-3311 .

βιβασθέν ύπ'άριθ. 14156 εγγραφον τοΰ Τπουρ- Προτοΰδ όμως προοώμεν είς τήν έκάστης αύτών

γείου τούτου ποός τον Διευθυντή» τοΰ ΈΟνικοΰ περιγραφήν, προτάσσομεν γενικά τινα και κοινά

Μουσείου κ. Βαλέριον Στάην, προήρχοντο έκ τοΰ γνωρίσματα. Πασαι δηλ. αί προτομαί αύται έχουσι

τελωνείου Πειραιώς, δπσυ έπ'ι δύο έτη αί λι'Οιναι σχήμα τετραγωνικό» ή δρΟογωνίου τετραπλεύρου

αύται προτομαί έμενον μεταξύ τών άζητήτων . μάλλον, διότι τινές τούτων εϊσϊν έπιμηκέστεραι.

^Ακριβώς μάλιστα διά τοΰ ύπ αριθ. 5279 έγγρά- Και τών τεσσάρων αί κεφαλαι έξέχουσιν άνωθεν

φου το τελωνεΐον Πειραιώς κοινοποιεί προς το Γ- κατάΟΊ5-0'20 τοΰ μέτρου υπέρ τήν λιθίνην τε-

πουργεΐον της Παιδείας δτι αποστέλλει προς αύτο τραγωνικήν πλάκα, δύναται τις δέ να είπη περί

διά τοΰ Έλεγκτοΰ τών άζητήτων τέσσαρα κιβώτια τών κεφαλών, ότι αύται είσ'ι σ·/εδόν όλόγλυφοι,

περιέχοντα τέσσαρας λιΰίνας προτομάς ανδρών γε- διότι έλάχιστον μέρος έκ τών όπισθεν συνέχεται

νειοφόρων λίαν κακοτέχνονς και υπόπτου γνησιό- μετά της λίθινης πλακός. Αί δέ λίθινοι αύται πλά-

τητος, αναφερομένων δέ εις τό ύπ άριθ. 453 τοΰ κες δεν έχουσι τελείως κανονικόν σχήμα, άλλά

έτους 1910 πρωτόκολλον άζητήτων. Πρόκειται μάλλον άκανόνιστον μετά έσο··/ών και έΕο/ών, κά-

λοιπον περί άληθών έκΰέτων γλυπτών, τά όποια τωθεν δέ κα'ι όπισθεν είσ'ιν όλως άκατέργαστοι,

τις οιδε πόθεν παραλαβόντες άρ/αιοκάπηλοι άγνω- φέρουσι δέ ίχνη άσβέστου, έξ ού εικάζεται ότι κα'ι

στοι μετέφερον είτε ενταύθα είτε εις τήν άλλοδα- αί τέσσαρες άπεσπάσθησαν βία έκ τίνος οΐκοδου,η-

πήν, έγκατέλιπον δ' είτα έν τω τελωνείω ένεκα ματος, εκ τοίχου ναοΰ ή έξ έπιτυμβιων μνημείων,

άγνωστου αίτιας, ζιθανόν έκ φό£ου άποκαλύψεως διότι πολύ πιθανόν τοιαΰτά τινα νά ήσαν αί τέσ-

αϋτών και τιμωρίας. σαρες αύται γριφώδεις προτομαί.

Αί άνάγλυφοι αύται προτομαί σήμερον κείνται Ιο χρώμα δ' αυτών είνε ΰπομέλαν ή μολυό'δο-
 
Annotationen