Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
90 Μεσσηνίας Βυζαντιακοί ναοί' ν.τό Φ. Βερσάκη.

Λ Ε 19!»

2; τομή κατά μήκος τον ναοϋ της Σαμαοίνης.

μετά χείλους εξέχοντος και στρογγυλού και μετά
πλέγματος έπ' αύτου'" το άνω μέρος της έπιστέ-
ψεως κλείεται ορθογωνίως καί ν/ν. γλώσσαν έν τώ
μέσω καί ρόδακας ή στεφάνους εκατέρωθεν. Το ναι-
οιομορφον τούτο μέρος περιεκλ.ειεν αγιογραφίας, ών
διασώζονται ίχνη.

Τά έκ πλίνθων παρατηρούμενα λοιπά μέρη κατε-
σκευάσθησαν κατά τά τελευταία ετη κατ έντολήν
τοϋ' Επισκόπου.

Φαίνεται ότι τοιαύτα λίθινα κατασκευάσματα ή
τέμπλα κατεσκευάσΟησαν καϊ άλλαχου, διότι και
ο έτερος ναός της Μεσσηνίας, όν θά περιγράψωμεν,
κα! άλλοι, ώς ό εν Μιστρά ναός του άγιου Δημη-
τρίου, οιασώζουσι μέρος ή ολην την μαρμαρίνην
έπίστεψιν.

Ιό έσωτερι/ον του ναοΟ ήτα. ίστορημένον, άλ-'
λ ολίγα μόνον διεσώθησαν των τοιχογραφιών,
καταστραφεισών εκ τοΰ χρόνου και των μεταγενε^--
στέρων επιχρίσεων.

θύραι ΰπηρχον τρεις, μία επί της προσόψεω?
και μία έπ'ι έκατέρας της πλαγίας πλευράς" αί τε-
λευταία-, έφράχθησαν ύστερον,άλλα διαφαίνονται τά
ίχνη αυτών (είχ. 5).

Ή τοιχοδομία ήτο ή συνήθης έκ δόμων εναλ-
λασσομένων έν ταΐς άρμογαΐς προς πλίνθους" έν
ύστέροις χρόνοις μετεβλήθησαν πολλά εκ τών επι-
σκευών.

Αί κόγχαι άπέληγον όπισθεν εις μέρος πολυγώ-

λέοντα προς τό εν άκρον καί Ινα πτερωτον προς τό
έτερον, κατασπαράσσοντας πιθανώς μόσχους, μεθ ό'
δυο έκτύπους κοίλους ρόδακας ή στεφάνους, έπειτα
δύο γλώσσας καί έν τω κέντρω τοςωτόν τι εκτυπον,
συμμετρικώς τά πάντα διατεταγμένα.

3: τομή κατά πλάτος τον ναον της Σαμαρίνης.

Το έπ'ι τών τοίχων μέρος του κατασκευάσματος
τούτου σύγκειται έκ δύο ήμικιονίων επί συνεχούς
Ιςεχούσης βάσεως βασταζόντων τοςωτήν έπίστεψιν
 
Annotationen