Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 94
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0098
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
94


Majster P'aval z Levoče: Korpus z Prešova. 1520—1525. Róznqfarebné
vrstvy premalieb překrývali póvodný gotický inkarnát. Detail so sondami.
Foto £. Spoločník

tiky bez rozdielu odstránili. Všetky novšie farebné
nánosy a úpravy boli totiž na úkor povodně zamýšla-
ného vzhTadu. Po vrstvách snímané nátěry boli rózno-
farebné, vačšinou poplatné dobovej móde : od výrazné
růžových tónov až po intenzívnu tyrkysovú zeleň
z obdobia expresívneho baroka. Novšia aplikácia stop
po bičovaní a stekajúcich prúdov krvi bola zložená
z róznorodých červených pigmentov, odlišných od
gotických kraplakov, ktoré sú pre sochy ukřižovaných
Kristov proveniencie Majstra Pavla také charakte-
ristické.
K štýlovej nejasnosti přispěla aj skutečnost, že dáv-
nejšie poodlamované súčasti plastiky sa nahrádzali
novými, diletantský vyřezávanými doplnkami, ako sú
obidve ruky povýše zápástia, palce na nohách, a naj-
mä predná dekoratívnejšia část pozláteného beder-
ného rúška. Deformáciu tvarov zapříčinilo aj množstvo
stmelujúcich látok nanášaných nielen na miestach
mechanických defektov, ale rozotretých aj po povrchu.

Predovšetkým bola sňatá doštička s novodoplnenými
,,1'ukami“, palce nôh a část prirobeného bederného
rúška. Tak isto neboli na rezbe ponechané tmely, ani
posledná fragmentovitá, tenká temperová vrstvička
neskoršej inkarnátovej farby, ktorá bola v značnom
farebnom kontraste s póvodnou svetložltou glejovo-
kriedovou vrstvou, nanesenou na řezbu priamo. Po
odstránení všetkých nepóvodných náterov sa dokázalo,
že glejovokriedová vrstva plnila funkciu inkarnátu
a plastika sa v tejto farebnej podobě používala dlhší
čas. Vrcholce jej výčnelkov sú oblé a vyhladené. Celok
je typicky skrakelovaný a spontánně ošumělý tam,
kde řezba vystupovala reliéfovito na povrch.
Pevná, červotočmi len sporadicky narušená štruk-
túra s neobyčajne tvrdým pancierom póvodnej velmi
kvalitnej kriedovej přípravy zabezpečili poměrně dob-
rú zachovalosť vzhïadu zlátených a modro podmalo-
vaných častí bederného rúška, ako aj farebnej vrstvy
na třňovej koruně a čiastočne i vo vlasoch. Dřevo
plastiky bolo ušetřené i před váčšou ničivou činnosťou
drevokazných húb a pliesní napriek tomu, že Kristova
socha bola v plytkom výklenku na severnej straně
kostola, prístupnej iba z exteriéru, od nepamäti vy-
stavená nepriaznivým poveternostným vplyvom nášho
klimatického pásma s meniacimi sa tepelnými a vlh-
kostnými pomermi.
Očistěním řezby od neskorších nánosov sa dosiahol
jej vysoký estetický účinok. Zvýraznila sa nielen obsa-
hová stránka postavy s citovým pátosom, ale vyťažila
sa i celá paleta plastických nuansov a objavila sa štý-


Majster Pavol z Levoče: Korpus z Prešova. 1520—1525. Stav poly-
chromie po restaurovaní, detail. Foto E. Spoločník
loading ...