Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 44
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0052
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
44

Ďalšia emailovaná platnička malých rozmerov
polkruhového tvaru nesie obraz Krista Pantokra-
tora na trône a je umiestnená v strednej časti
Chachulského triptychu nad ikoinou Bohorodič-
ky.35 Platnička má rozměry 7 X 4,5 cm. Cha-
chulský triptych je vlastně rámom divotvornej
ikony, ktorý v dnešnej podobě vznikol medzi
rokmi 1125 až 1146. Na jeho výzdobu použili
váčšie množstvo emailovaných platničiek by-
zantskej výroby z 11. storočia, ktoré získali ro-
zobratím iných zlatnických práč. Tabulku s Kris-
tom Pantokratorom podlá najnovších výskumov
pravděpodobně priniesla cisárovná Mária do Gru-
zínska z Carihradu roku 1072. Na tej istej pa-
miatke v Tbilisi sa nachádzajú ďalšie dve oblú-
kovite završené platničky. Sú na nich emailem
zobrazené dvojice apoštolov. Nachádzajú sa na
dolnej časti pod středným panelom triptychu,
tvoriac akúsi predelu (v zmysle stredoeuróp-
skych křídlových oltárov). Tabulky majú roz-
měry 5,5 X 8 cm. Na právej z nich sú postavy
sv. Pavla a sv. Matúša, na lávej sv. Petra a sv.
Jána. Aj tieto platničky vznikli v Carihrade vil.
storočí a podlá Amiranašviliho tvořili póvoidnú
výzdobu centrálneho panelu spolu s dalšími
stratenými platničkami, ktoré představovali dvo-
jice apoštolov.
V bývalej Boitkinovej zbierke sa před prvou
světovou vojnou nachádzali dve segmentovým
oblúkom na hornej straně ukončené platničky
rozmerov asi 3 X 3,5 cm s poprsiami Panny
Mánie a Krista. Podlá poškcidenia na spodnej
hrané obidvoch platničiek sa zdá, že boli po-
vodně vyššie a postavy na nich boli celé.
Z vyměňovaných zachovaných tabuliek s pol-
kruhovým alebo segmentovým vrchným oiblú-
kom sú dnes len dve vmontované v královskej
koruně, aj to druhotné. O sérii Krista a jede-
nástich apoštolov z Bambergu (v Mnichove) sa
len jediný bádatel doimnieva, že tvořili povod-
ně čelenku (stemma), čo však nie je pravděpo-
dobné, lebo nebolo právě vhodné, aby světská
osoba, ani ak to bol římsky cisár, nosila na hlavě
obrazy Krista a jeho učeníkolv. Slovo stemma
v dedikačnom nápise sa znejme použilo v pre-
nesenom zmysle slova.
Kritickým rozborom a podrobným štúdiom
rímsko-nemeckej cisárskej a tzv. svátoištefanskej

koruny sa zistilo, že nemóžu v žiadnom případe
poslúžiť ako podklad pri rekonštrukcii koruny
alebo diadému z nálezu v Ivanke pri Nitře. Rov-
nako problematické je použit akoi možnú ana-
lógiu lokálně obmedzenú formu kyjevských dia-
démov, pre ktorú neexistuje paralela ani v by-
zantskej ikonografii, ak by sme aj odhliadli od
skutečnosti, že vznikli neskór ako> emaily z Ivan-
ky pri Nitře.
Ak však odmietame možnost rekonštrukcie
diadému, musíme sa pokúsiť hladať póvodné
umiestnenie emailovaných platničiek z pokla-
du na inom objekte priamo na byzantském ci-
sárskom dvore, v prostředí, kde sa pravděpo-
dobně nachádzali až do 13. storočia.
Napriek tomu, že neskorším udalostiam odo-
lali len najpevnejšie murované stavby Carihra-
du, zachovalo sa vela důležitých archívnych
prameňov, z kterých si možno urobit představu
o interiéroch cisárskeho paláca i světoznámých
chrámov v čase ich používania kresťanmi. Tieto
pramene vo velkej miere sprístupnili na začiat-
ku nášho storočia Ch. Diehl36 a O. Μ. Dalton.
Podlá svědectva prameňov cařihradské paláce
a chrámy oplývali zlatom, drahokamami
a emailovou výzdobou. Byzantskí kronikáři na
viacerých miestach spomínajú emailované zla-
té predmety, ktoré boli v cařihradských pestrých
interiéroch velmi hojné.
Hlavný oltář v chráme Božej Múdrosti (Ha-
gia Sophia) bol od veriacich oddělený striebornou
balustrádou37 a vysokým ikonostasom, na kto-
roím boli medailóny s obrazmi Krista, Bohoro-
dičky, archanjelov, prorokov a apolštolov. Za iko-
nostasom stál nádherný oltář. Jeho menza bola
vraj zlatá, obložená drahými kameňmi a emailo-
vými ozdobami. Na oltáři stálo za Justiniána
pät zlatých krížov a dva zlaté svietniky. Okolo
oltára stálo páťdesiat strieborných kandelábrov.
Nad oltářem sa rozkládalo kupolovité cibórium
nesené štyrmi oblúkmi na pozlátených striebor-
ných stípoch. Na vrchole kupoly stál velký zla-
tý kříž. Pod baldachýnem visela zlatá holubica
a viac než tridsať votívnych korún, ktoré da-
rovali chrámu cisári. Oltář bol zastretý závesmi
z drahocenných tkanin. V apside chrámu za ol-
tářem stál strieborný a pozlátený trón patriarchu.
Cisársky trón stál v střede chrámu pod hlavnou
loading ...