Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 45
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0053
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
45

kupolou, na ktorej bol obraz Krista Pantokrato-
ra. Kronikář Prokop píše o tom, že len v samom
chráme Božej Múdrosti bolo 40 000 libier čisté-
ho striebra.
Rovnako nádherné a prepychovo boli zaria-
dené aj sály a súkroimné oratóriá cisárskych pa-
lácov. Cisár Ján Cimiskes (969—976) dal napr.
zriadiť v paláci kaplnku Vykupiteïa, kde ho ne-
skór pochovali do zlatej hrobky obloženej emai-
lovými ozdobami. Hlavná trónna sála Chryso-
triclinium bola zariadená mechanickými zázrak-
mi, ako striebornými stromami, na ktorých sa
pohybovali a spievali zlatí vtáci, a zlatým tró-
nom, ktorý zabudovaný mechanizmus zdvíhal
nad hlavy okolostojacich. Cisárska pokladnica
Pentapyrgion údajné obsahovala rozprávkové
poklady.
Psellos, kronikář Konštantína Monomacha,
sa zmieňuje o tom, že cisárovná Zoe obzvlášť
uctievala ikonu Krista „Antiphonetes“. Niekto-
rí autoři uvádzajú, že to bol zázračný hovoriaci
obraz.38 Na počesť tejto ikony dala Zoe postaviť
zvláštny chrám, v ktorom bola neskór i pocho-
vaná. Anna Komnena píše, že sarkofág Zoe bol
ozdobený zlatom a striebroim, ktoré dal neskór
Alexius Komnenos strhnúť, aby mohol zaplatit
vojenské výdavky.
V prostředí cisárskej nádhery byzantských pa-
lácov a chrámov, a nie na hlavě „barbarského“
uhorského krála si třeba představit i póvodné
miesto platničiek z Ivanky pri Nitře. Je neprav-
děpodobné, že by cisár Konstantin Monomachos
daroval neobvyklá čelenku Ondřejovi I. Prav-
děpodobnější je Ebersoiltov názor, ktorý pripúš-
ťal rekonštrukciu votívnej koruny. Zrejme mal
na mysli jednu z korún, ktoré viseli okolo hlav-
ného oltára v chráme Božej Múdrosti a o kto-
rých píše aj Konštantín Porfyrogenetos.39 Tieto
koruny boli symbolickými darmí cisárov bohu,
od ktorého oni predtým korunu přijali. Vyplý-
valo by z toho, že pre každého cisára bola zho-
tovená nová koruna. Votívne koruny z chrámu
Božej Múdrosti sa nezachovali. Jedine známe
zachované votívne koruny sú spojené s měnami
vizigótskych králov Svinthila (621—631) a Rec-
cesvintha (649—672).40 Hoci nie je vylúčené, že
vznikli v barbarskom prostředí pod vplyvom by-
zantských votívnych korún, nemožno z nich

usudzovať na votívne koruny, ktoré viseli v chrá-
me Božej Múdrosti vil. stolročí.
Platničky z Ivanky pri Nitře móžu pochádzať
i z obloženia bohoslužobného predmetu, ako je
oltář či ikonostas, ktorý mohli darovat spolu
Konštantín, Zoe a Theodora, alebo z dekorácie
trónu patriarchu či cisára. Oltář chrámu Božej
Múdrosti padoil do rúk križiackych rytierov ro-
ku 1204. Enrico Dandolo, benátsky dóža, sa roz-
hodol oltář, alebo to, čo z něho po plienení zo-
staloi, dopravit’ do Benátok.41 Loď však cestou
stroskotala. Móžeme sa právom domnievať, že
oltář chrámu Božej Múdrosti bol předlohou pre
oltář Pala ďoro v Benátkách, ale i pre iné ol-
tárne dolsky, napr. v chráme Sanť Ambrogio
v Miláne alebo v dóme v Aachen, a najma v kláš-
tere Montecassino,42 kde oltář zhotovili na ob-
jednávku priamo v cařihradských cisárskych
dielňach v druhéj polovici 11. storočia. Sám
chrám sv. Marka v Benátkách stávali podlá vzo-
ru chrámu ApoštoloV v Carihrade. Ak bol caři-
hradský oltář podobný benátskému, mohli byť
platničky z Ivanky pri Nitře súčasťou jeho vý-
zdoby. Přítomnost figúr tanečnic však umiest-
nenie série na oltář alebo rám niektorej ikony
viac-menej vylučuje.
O profánnych predmetoch, ktoré mohli byť
olzdobené postavami cisárskych osob, tanečni-
cami či alegóriami cností, z archívnych prame-
ňov vela nevieme. Portály cisárskeho paláca,
nábytok, tróny, skřínky na šperky alebo schrán-
ky na vzácné rukopisy, ktoré by prichádzali do
úvahy, sú nenávratné zničené.
Ostává ešte jedna možnosť. Z niekolkých
zmienok byzantských kronik vyplývá, že aj sar-
kofágy cisárov a ich rodinných příslušníkův boli
bohato zdobené. Zachovala sa správa priamo
o sarkofágu cisárovnej Zoe. Ak má pravdu Gra-
bar v téže o orientalizovaní a islamizácii byzant-
ského dvorného- umenia, potom nie je vylúče-
né, že tanečnice na platničkách v Budapešti a v
Londýne majú symbolizovat raj, do ktorého sa
po smrti dostali cisár a cisárovná, ktorých za
živa sprevádzali cnosti Pravda a Pokora. Th.
Bogyay43 už dávnejšie vyslovil mienku, že
stromčeky po stranách Pantokratora na uhor-
skej královskej koruně, a teda aj po stranách
personifikácií cností z Ivanky pri Nitře majú
loading ...