Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 54
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0062
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
54


Maskarón pohrebnej kaplnky v Öachticiach. Snímka
S. Bukšár, SÜPSOP

ského kostola vychádza zrejme z predchádzajá-
cej stavby, koncom 14. storočia prestavanej. Ve-
ža na západe je dnes silno zbarokizovaná. Na
spojitost so stavebnou hutou na Beckovskom hra-
de poukazujú najmä tri okná s plamienkovou
kružbou v presbytériu, ktoré opakujú tvary
okien hradnej kaplnky. Zdá sa, že na oknách
kostola v podhradí sa pracovalo ešte před pře-
stavbou hradu a že je to prvá práca, na ktorej
sa ověřovala činnost dielne.
Váhu klenby podhradského kostola prenášali
do stien polygonálne prípory s římsovými hla-
vicami, v dolnej časti ihlancového tvaru. Podo-
ba tohto článku je teda strohá, geometrická, bez

výzdoby. Právě pre toto uplatnenie nosnej prí-
pory nedošlo k plastickému členeniu stien. Stvár-
nenie okien a niekoíkoi dalších gotických prv-
kov, ktoré sa na presbytériu dodnes zachovali
(lomený portál do sakristie, pátočné římsy ví-
ťazného obláká a pastofórium s rastlinnoiu orna-
mentikou v hornej časti), kladů přestavbu kos-
tola do obdobia okolo roku 1400. Stibor prichá-
dza na Beckov v rokoch 1386—1388. Předpo-
kládáme, že s přestavbou hradu a podhradského
kostola započal už v poslednom desaťročí 14. sto-
ročia. Kostol bol povodně opevněný. Podlá vi-
zitácie z roku 1766 stálo ešte v rámci opevnenia
murované osárium.13
Druhou stavbou beckovského typu, ktorú Sti-
bor nechal postavit pre svojho příbuzného fa-
rára Petra, je opevněný kostol sv. Ladislava
s pohřebnou kaplnkou v Cachticiach. Aké příbu-
zenské vztahy viazali Stibora s týmto kňazom,
už nevieme. Isté však je, že mu už roku 1414
Stibor opáť buduje rozsiahlu a mimoriadne ná-
ročná stavbu kostola a kláštora augustiniánův
v Novom Meste nad Váhom a novoměstského
farára prekladajú do Cachtíc.
Cachtický kostol je dnes silno zbarokizovaný.
Z póvodnej gotickej stavby zostali len okenné
kružby v presbytériu a oporné piliere. Nad vcho-
dem nad renesančnými zbarokizovanými dvera-
mi sa zachoval nápis: Ecclesia haec circa annum
1390 per Stiborium aedificata, anno 1687 per
eppum Joannem consecrata. Dispozičně je tento
kostol zdokonaleným beokovským typom, kde
presbytérium už nie je posunuté voči hlavnej
lodi. Oporný systém možno iba náhodou opa-
kuje nepravidelné rozloženie pilierov. Presby-
térium s jedným potom a uzáverom je na se-
vernej straně sakristie, západná veža je opat
silno> zbarokizovaná.
Pohřebná kaplnku pri beckovskom kostole,
osárium, dnes už nemóžeme opísat ani bližšie
určit jej polohu. Dá sa však předpokládat, že aj
tu vychádzala dispozícia čachtickej kaplnky
z bečkovskej. Pohřebná kaplnka v Cachticiach
má dnes obdlžnu loď s polygonálne ukončeným
presbytériom bez oporného systému. Z póvodnej
stavby pochádza presbytérium. Na klenbe a de-
tailech nesporné pracovali už aj majstri z praž-
skej parléřovskej huty. Dókazom toho je použi-
loading ...