Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 71
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0079
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71


Výmalba okenného ostenia hradnej kaplnky. Snímka
S. Bukšár, SÜPSOP

určitých formách — zachovala miestami až do
dvoch třetin okna. Gotická architektúra v špa-
letách znázorňovala možno niektoré časti hradu.
Žial’, okrem severnej strany stredného okna je
už takmer neviditelná. Na čiernom podklade vid-
no iba biele věžičky a časť pilierov. Na ostení
južného okna sa malovaná architektúra vinie do
výšky třetiny okna. Miesta, kde je lepšie vidi-
telná, sú laděné do hneda s použitím bielej lin-
ky, ktorá snáď mala nahradiť modelovanie, ako
kontúry.
Biela línia sa tu používá vo dvoch funkciách;
jednak ako modelujúci prvok, jednak ako obry-
sová linka. Medailóny s poprsiami sú umiestne-
né nad namalovanou architektúrou. Každý z nich
má iný kolorit. Jednotlivé poprsia sú výrazné
orámované, priestorový a funkčný poměr medzi
nimi a hravým dekoratívnym ornamentem pó-

sobí priam kontrastné; v medailónoch sú umiest-
nené symetricky a zdá sa, že aj proporcionálně
boli dobře přepracované. Červeno odetá postava
s bielym golierom v 1'avom ostení stredného ok-
na vyvolává představu dokonalého portrétu.
Poprsie na náprotivnéj straně je v zelenom ode-
ve; cez prsia sa tiahne páska s gotickým písmom,
dnes už nečitatelným. Medailón južného okna sa
už dá iba tušit’. Jednotlivé medailóny sú rovnako
velké a naoko symetrické, takže vnucujú před-
poklad, že boli nanesené geometricky alebo pod-
lá šablony. Ornament sa okolo medailónu vinie
volné, rešpektujúc rám medailónu. Biela a čier-
na modelujúca kresba vystupuje vždy spolu
s hnědou alebo zelenou farbou. Akantové listy
sa vyskytujú na čiernom alebo na tmavomodrém
podklade.
Úlomky omietky v sutinách vnútri kaplnky
nám však odkryli aj iný druh výmalby. Išlo tu
zrejme o stredný pás s figurálnou a rastlinnou
výzdobou, kde najma rastlinné motivy boli kla-
dené na podkladovú čiernu, hnedú alebo modrú
farbu v čistých tónoch bez kontúr. V každom
případe išlo o náročnú maliarsku výzdobu, ktorej
cielom bezpolchyby bolo vyzdvihnúť přepych
panského sídla jedného z najbohatších šlachti-
cov doby.
Obdobu tejto maliarskej výzdoby predbežne
na Slovensku nepoznáme. Keď však o niekolko
rokov neskoršie nechal pravděpodobně už Sti-
bor mladší (1414—1434) vymalovat obytné a re-
prezentačně priestory gotického paláca, obrátil
sa možno na známějších majstrov, pósobiacich
v tom čase na našom území, najmá na strednom
Slovensku. Aj tieto obytné priestory mali vel-
mi bohatú maliarsku výzdobu, aj keď čo do fa-
rebnosti, plastickolsti a bohatosti sa predchádza-
júcej nevyrovnali. Akantová ornamentálna mal-
ba čiernou linkou na zelenom podklade už po-
ukazuje na typologickú příbuznost a dobovú sú-
vislosť s malbami na niektorých hradoch —
v Himmelreichu v Banskej Štiavnici na 1. po-
schodí (zrejme v byte hradného kapitána), na
Zvolenskom a Oravskom zámku — ale aj v obyt-
ných stavbách v Parížovciach, Banskej Bystrici
a na Budíne (v dome na Országház-út.). Ide vždy
o reprezentačně miestnosti.
Fresková malba na Beckove povodně pokrý-
loading ...