Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 74
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0082
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
74

Profily rebier Beckovského hradu. Z archívu SÚPSOP

nejších, už dochádza v bodoch styku k pokroko-
vějším prienikom rebier.
Na plastickej výzdobě prevažnej váčšiny svor-
níkov a konzol, resp. opracovaných častí na
štíte paláca badat už úsilie o prekonanie tradi-
cie a snahu o modernější výtvarný výraz. Na
kamenárskej práci sú už zjavné počiatky nesko-
rej gotiky.
Kamenár, pracuj úci na svorníkoch a konzo-
lách a vytvárajúci v mäkkom a malebnom tva-
re rastlinnú plastiku dužinatých, bujné sa vzpí-
najúcich listov, bol rozhodne majstrom európ-
skej úrovně napriek tomu, že sa nedokázal vy-
rovnat s novou lineárně odtah cenou realizáciou
podnože pre bujnú, do priestoru sa vzdúvajúcu
plastickú povrchOvú úpravu týchto od základu
ťažkých nosných prvkov.

Oproti tomuto makkému malebnému tvaru sa
tu střetáváme aj s tvarom pevnějším a určitěj-
ším, s váčšou kresbovosťou a s priam geometric-
ky presne vytesaným rastlinným prvkom, pre-
chádzajúcím až do, ornamentálneho vzorca, pri-
čom módný prvok dubového listu, vytiahnuté-
ho na spósob krabu, tu zostáva základom celej
priestorovej koncepcie. Výrazné priestorové
rOzloženie tvaru tu dominuje.
Citlivý postřeh kamenára pracujúceho na
plastickej výzdobě niektorých svorníkov i na
štíte a preberajúceho námět dubového listu od
autora svorníkov pod emporou, poukazuje snáď
na domáceho majstra so značnými schopnosťa-
mi. Jeho stvárnenie je 1’ahšie, malebnejšie a pó-
sobivejšie.
Přechodné obdobie, ktoré speje k realistické-
mu stvárňovaniu plastických prvkov a ktorého
prvým znakom je vzrast plastického objemu, sa
prejavuje najmä na svorníkoch v klenbe a na
niektorých konzolách. Pri ich stvárnení je línia
evidentne vystriedaná vysokým reliéfem. Star-
šie plošné opracovanie sa tu prehlbuje, jádro
plastického obrazea sa nadýchava, uvolňuje
a tvoří vzdušný obrazec nad hmotným ja-
droim, ktoré ohraničuje a zdůrazňuje vypuklým
reliéfnym spracovaním, čo vlastně rozhoduje o
optickom pósobení interiéru ako celku.
Svorník v podobě rozety, tvarom ešte hmot-
né komponovanéj a poměrně ťažkej, nie je v his-
torii novotvarom. Už v priebehu 13. storočia
(1270) móžeme vidieť jeho obdobu v krížovej
chodbě dómu v Olomouci. Aj tu rozeta vychá-
loading ...