Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 81
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0089
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Středověký kostol františkánov
v Košiciach

81

HELENA HABERLANDOVÁ

V auguste 1980 až júli 1981 sa uskutečnil pa-
miatkový výskům františkánského kostola v Ko-
šiciach.1 Hoci tento výskům ešte nie je ukonče-
ný — k jeho uzavretiu třeba vyčkat výsledky
archeologického! výkopu — možno konštatovať,
že najmä sondážny prieskum odkryl nejedno
prekvapenie doteraz ukryté pod zbarokizovanou
tvárou objektu. Výskům v každom případe obo-
hatil doterajší pohlad na našu architektům
z přelomu 14. a 15. storočia.
Kedy přišli prví františkáni do Košic, nevie-
me. Doterajšia literatúra si o tom protiřečí. Pod-
lá L. Turóczyho2 už roku 1283 bohatá rodina
Perényiovcov im postavila kostol a klášter. Za
hodnověrnější móžeme považovat názor J. Ka-
rácsonyiho o1 začatí stavby kostola okolo roku
1390. Karácsonyi cituje listinu vystavenú v Ří-
me 9. marca 1402 kanceláriou pápeža Bonifáca
IX., z ktorej vyplývá, že v tomto roku nemalí
františkáni svoj kostol ešte natoïko dostávaný,
aby ho mohli používat, hoci v Pisaniho zozna-
me roku 1401 je kostol a kláštor už uvedený.3
Podfa košického archivára K Keményho kostol
dostávali roku 1405 a zasvětili sv. Mikulášovi.4
Pre nedofetatok pramenného materiálu ťažko ur-
čit, do akej miery bol v tomto roku kostol už
skutočne dokončený. Len z testamentu Doroty
Safárofvej,5 vdovy po Pavlovi Perényim, vieme,
že sa v ňom nachádzala kaplnka Panny Márie.
Úlohu donátorov literatúra všeobecne připisuje
Perényiovcom.
Počas 15. storočia sa postupné množia dokla-
dy o existencii kostola a kláštora. Knihy Histo-


Západná fasáda kostola františkánov v Košiciach.
Snímka I. Huba

riae Domus, písané možno od příchodu řehole
do Košic, sa stratili, údaje publikované z nich
loading ...