Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 88
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0096
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
88

architektúre hovoří Mencl, že je kompromisom
českej gotiky so staršou františkánskou tradí-
ciou.28
Ak předpokládáme, že kostol bol dvojlodím
rozděleným štyrmi stípmi alebo piliermi, musela
byť klenba v kútoch lodě rozvedená obkročným
systémom. Túto domnienku móže dokázať ale-
bo vyvrátit budúci archeologický výskům. Aký
profil mali rebrá v lodi, ako vchádzali do střed-
ných stlpov a prípor, najma do prípor na juž-
nom múre, bude možné rekohštruovať až po po-
zitivnem dókaze o delení a type zaklenutia lo-
de.2»
Fasády kostola a ich architektonické členenie
si vieme čiastočne představit podlá chóru, kto-
rý sa zachoval v póvodnOm rozsahu a výške,
s vencom oporného systému a sčasti i oknami
na južnej a východnej fasádě. Okná majú zvon-
ku póvodnú profiláciu šambrán, boli však zru-
šené kružby a delenie. Znútra je profilácia
zrušená, iba okno nad sedíliami má nepatrnú
část póvodnej profilácie. Severná fasáda nemala
okná, bol k nej přistávaný kláštor. Na južnej
fasádě sme zistili, že póvodné okná boli úplné
zrušené, aby sa na ich miesta mohli osadit ba-
rokové. Zaujímavé bolo’ aj zistenie, že póvodná
kordónová římsa (dnes po obvode osekaná) oble-
hala bez prerušenia v rovnakej výške cez všetky
fasády, pri „prekážke“ (okně či portáli) verti-
kálně vybiehala, pokračovala v zmenenej výške
a opät po překonaní úseku s „překážkou“ schá-
dzala do póvodnej výšky. Toto záměrné vyhý-
báme sa římsy vytvára na fasádách výraznú
dekoratívnu zložku, s ktorou sme sa střetli v ra-
kúskom Ennse na Wallseerkapelle a v Kazi-
mierzi pri Krakove na kláštornom kostole na
fasádě južnej predsiene, ktorú podïa Mencla30
sta val okolo roku 1400 majster Mikuláš Wern-
her.
V krove konzervatória na ukončení severnej
steny chóru sa výnimočne zachovala gotická
korunná římsa s podobnou, len o niečo jedno-
duchšou profiláciou, ako má kordónová římsa
na fasádách.
Vedla právej prvej okennej osi na južnej fa-
sádě sme sondou zistili pravoúhlé gotické okno
so středným krížom zamurované pri barokovej
přestavbě. Velké hmotné profánně okno s oko-

seným ostením je v murive primárné osadené.
Obiehajúca ho kordónová římsa sa hněď za
operákom vyhýba druhému oknu, osadenému
do juhovýchodného kúta medzi svátyňu a loď.
Toto okno bolo zamurované už v 17. storočí, keď
v lodi kostola zriadili vojenský sklad. Nad ním
urobili sekundárný otvor na vyvýšenú galériu
skladu. Prečo urobili tieto dve okná pri juho-
východnom rohu objektu, nevieme. Jediné, avšak
nepodložené vysvetlenie by bolo spájať ich
s existenciou mariánskej kaplnky, údajné posta-
venej v priestore lodě súčasne výstavbou kos-
tola.31
Najprekvapivejšie boli nálezy na západnej
fasádě objektu. Ešte viac ako nálezy obidvoch
portálov, južného a západného·, nás překvapil
nález gotickej fasády, ktorá sa — hoci už len
v torze — zachovala pod vrstvou mladších omie-
tok a zámuroviek. Na základe sondážneho prie-
skumu móžeme túto fasádu zhruba rekonstru-
ovat. Póvodná čelná fasáda bola trojosá, s vy-
sokým portálom na jej osi. Nad ním bolo okno.
Na lávej i na právej straně portálu sa týčili vy-
soké štíhle okná, ktorých bankál sa končil v kor-
dónovej římse. Do výšky klenby obopínali fa-
sádu šikmo posadené, trikrát lomené operáky
s bankálmi ukončenými římsou. Fasáda sa kon-
čila vysokým štítom.
Okná západnej fasády sme zachytili viacerý-
mi sondami. Za plentážoú vstupného portálu
i nad ním sa nachádza zamurovaný póvodný go-
tický hlavný portál, sčasti deštruovaný, s ose-
kanou profiláciou prečnievajúcou z plochy fa-
sády. Sú zolsekané bočné šambrány, část vnú-
torného ostenia, všetky bočné vystupujúce fiály,
římsy a plytké reliéfy anjelov vedla bočných
reliéfov Bičovania a Korunovania, i dekorujúce
cimburia nad bočnými reliéfmi a pod nimi.
V tympanone, ktorý vytvára pravouhlú niku, sú
znehodnotené všetky do priestoru vyčnievajú-
ce prúty, kružby a římsy. Chýbajú plastiky. Dve
figurálně konzoly boli v zásype, ktorý použili na
zamuro'vanie niky. Ďalšie dve figurálně konzoly
sú na póvodných miestach, 1’avá je však silné
poškodená. Centrálny reliéf alebo plastika chý-
bajú.
Na južnej fasádě pod trefou okennou osou
sme sondou narazili na bočný vstupný portál.
loading ...