Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 89
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89

Podïa výsledkov hlbkovej sondáže bol portál
zamurovaný sčasti už v 17. storočí v období vo-
jenského skladu. Úplné bol zamurovaný pri ba-
rokizácii. Vtedy bolo do jeho vrcholu oSadené
okno, ktoré porušilo vrchol portálu. Napriek
tomu sa portál, profilácia jeho ostenia a deko-
ratívna římsa zachovali takmer neporušené. Boli
zosekané profily bočných fiál, říms a šambrán,
vyčnievajúce z plochy dnešnej fasády, podobné
ako pri západnom portáli.
Základnou jednotkou miery kompozície zá-
padnej fasády bola výška a šířka portálu. Z nej
bola vyvodená světlá výška celej fasády, jej plo-
chy, i plochy a výšky štítu. Vedené uhlopriečky
sa vzájomne pretínajú vo vrcholech lomených
oblúkov okien a prechádzajú stredom portálu
i stredom figurálnych kompozícií troch reliéfov
portálu. To znamená, že táto vzácná geometric-
ká harmonia sa nedosiahla náhodné. K stavbě
bola vopred vypracovaná výkresová dokumen-
tácia, v ktorej musela byť vopred vyriešená pů-
dorysná skladba i klenba lodě.32
Profilácia ostení okien chóru v exteriéri osta-
la neporušená. Boli zrušené kružby okien a vnú-
torné delenie. Zamurované zvyšky profilácie
okien a ich kružieb sa podařilo obkresliť a re-
konštruoVať kružbu jedného z okien chóru. Po-
zostávala z trojlistu vo vrchole a dvoch mníšok,
zo středu vybiehal deliaci profilovaný prút. Pro-
filácii vonkajšieho ostenia okien chóru sa blíži
profilácia okien na věži. Tu sú ostenia na niž-
ších podlažiach plytšie, aj ich profilácia je plyt-
šia. Jednoduché, ale esteticky pósobivé kružby
sa skladajú z mechúrikov, trojlistov, krúžkov
a mníšok. Na vyšších podlažiach sa mění kresba
profilu ostení, ktoré sú hlbšie; ich profilácia je
rovnaká ako vnútorná profilácia okien na západ-
nej fasádě. Podlá formálnych znakov móžeme
usudzovať, že pošledné dve podlažia veže boli
stavané o niečo neskór, až pri dokončovaní ce-
lého komplexu.
Na západnej fasádě sa nám podařilo zachytit
vnútornú i vonkajšiu profiláciu ostení na pra-
vom bočnom okně. Vonkajšie ostenie má v pro-
file dominantný hruškovitý tvar, ktorý však na-
chádzame len na príporách severnej a západnej
steny Iode a v nike západného portálu. Jemná,
skór drobná profilácia, často sa zmenšujúca do


Ciastočná rekonštrukcia južného portálu. Kresba Μ.
PlchováJužný gotický portál (profil ostenia, detaily hlavic).
Kresba Μ. Štofaniková
loading ...