Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0117
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah · (O-iep'/KHHite · Contents · Contenu · Inhalt

Dana Bořutová: Úvahy o slovenskéj pamätm'kovej tvor-
bě rokov 1945—1980 7
Zuzana Bartošová: Slovenské sochárstvo 1945—1948. 25
Igor Gazdík: Moderna slovenská kresba (poznámky
k rokom 1945-1980). 35
Dagmar Srnenská: Sociálně a expresívne tendencie slo-
venskej grafiky 1911—1944. 63
Eva Trojanová: K problematike rozvoja ranej grafic-
kej tvorby Vincenta Hložníka. 85
Gerhard Komora: Fenomén knihy (príspevok k chá-
Paniu knihy ako výtvarného diela). 99

Hana Bop>KyTOBa: PasMbini.neHHS o cO3A3hhh πημητηηκοβ
umu cjiOBauKOň rpa<j)HKH b nepnOA 1911 —1944 rr. 7
Syaana BaprouioBa: CflOBauKan CKyjibnTypa nepno^a 1945
MeAaHHíi k nepHOAy 1945—1980 rr.) 25
Mrop Ta3AHK: CoßpeMeiiHbift cjioBauKiifl pucynoK (ΠρΗ-
— 1948 rr. 35
Harwap CpHeHCKa: CoLinajibHbie h SKCnpeccuBHtie TeH/ien-
B CflOBaKHH B 1945—1980 rr. 63
Esa TposíHOBa: K npoójieMaTHKe pasBHTM paimero rpa-
<t>iwecKoro TBopnecTBa BuHgeHTa Γλοη<ηηκ3. 85
EepxapA KoMopa: ΦεκοΜβΗ κηηγη. 99

Dana Bořutová: Reflections on Slovák Memorial
Ensembles of the Years 1945—1980. 7
Zuzana Bartošová: Slovák Sculpture 1945—1948. 25
Igor Gazdík: Modem Slovák Drawing Art (Notes on
the years 1945-1980). 35

Dagmar Srnenská: Social and Expressive Tendencies of
Slovák Graphie Arts 1911—1944. 63
Eva Trojanová: Development of Vincent Hložník’s
Early Graphie Work. 85
Gerhard Komora: The Book Phenomenon. 99
Dana Bořutová: Les réflexions sur la création monu-
mentale slovaque d’années 1945—1980. 7
Zuzana Bartošová: La sculpture slovaque 1945—1948
25
Igor Gazdík: Le dessin slovaque moderne (notes d’an-
nées 1945—1980). 35
Dagmar Srnenská: Les tendences sociales et expressives
de la graphique slovaque 1911—1944. 63
Eva Trojanová: A la question du progrès des débuts
de la création graphique de Vincent Hložník. 85
Gerhard Komora: Le phénomène du livre (l’article
d’entendement du livre de façon d’oeuvre artistique).
99
Dana Bořutová: Betrachtungen über das. slowakische
Denkmalschaffen der Jahre 1945—1980. 7
Zuzana Bartošová: Slowakische Bildhauerkunst 1945—
1948. 25
Igor Gazdík: Moderne slowakische Zeichnung (Anmerk-
ungen zu den Jahren 1945—1980). 35
Dagmar Srnenská: Soziale und expressive Tendenzen
der slowakischen Graphik 1911—1944. 63
Eva Trojanová: Zur Entwicklungsproblematik des frü-
hen graphischen Werkes von Vincent Hložník. 85
Gerhard Komora: Phänomenen des Buches (Ein Bei-
trag zur Auffassung des Bucheis als eines Kunst-
werkes). 99
loading ...