Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 20
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0132
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
20

pretácie týchto javov. Pokial ide o architektonické
hiadisko, možno súhlasiť s Μ. Kusým vzhladom na
určitý prúd .architektonickej tvorby smerujúci k skulp-
turálnemu poňatiu — tento· prúd však představuje
iba jeden z viacerých súčasných trendov (i keď je
v památníkovej tvorbě zvlášť markantný v súvise
s výnimočnosťou, výlučnosťou a významom týchto
diel). Opačný názor zase potvrdzuje čoraz dósled-
nejšie uplatňovaná komplexnost přístupu k tvorbě
památníkov a z toho vyplývajúci dominantný zřetel
k priestorovej organizácii celku. Možno sa nazdávať,
že tu ide najskór o proces vzájemného prelínania
architektonického a sochárskeho principu, vzájem-
ného prenikania sa týchto uměleckých druhov, ktorý
sa v konkrétných dielach uplatňuje od případu k pří-
padu v rôznej miere a róznom vzájomnom pomere
prvkov.
4 Zatiaï čo obsahom památníka je prezentácia kolek-
tívnej idey viazanej na historickú udalosť ďaleko-

siahleho, převratného významu, pomník má užší
význam —· vlaže sa k jednotlivým konkrétným osob-
nostiam alebo k jednotlivým udalostiam užšieho vý-
znamu, menšieho dosahu, a preto má komornější
charakter. (Podrobnejšie pozři KAHOUN, K.: Pom-
níková a památníková tvorba. Projekt 10/1975).
5 Pozři AZIZJAN, I.: Memorial — funkcija, koncep-
cija, kompozici ja. Dekorativno je iskusstvo SSSR
3/1972.
6 Tuto skutočnosť sice nemožno absolutizovať vzhla-
dom na architektonické památníky, ktoré vznikajú
v urbanizovaném prostředí, faktom však ostává šir-
šie uplatnenie sochárskeho památníka v mest.skom
prostředí.
7 Nepříliš často sa vyskytne možnost riešit zároveň
s památníkom priestorové usporiadanie celého ná-
mestia alebo aspoň jeho podstatnej časti, ako to
bolo v Bratislavě v případe památníka K. Gottwalda
(1980).

Použitá literatúra

AZIZJAN, I.: Memorial — funkcija, koncepcija, kom-
pozicija. Dekorativnoje iskusstvo· SSSR 3/1972.
BARTFAY, T. : Téma, ktorá si žiada majstrovstvo· naj-
vyššie. Projekt 4/1974.
BEISETZER, L. : Organická jednota architektonického
•a výtvarného. Projekt 4/1974.
BÉL, A.: Duklianske prírodné múzeum (územná štú-
dia). Projekt 4/1974.
BENCaT, F., VRESTIAK, P. : Památné miesta oslobo-
dzovacích a povstaleckých bojov na Slovensku (prís-
pevok k problematike ich krajinárskej tvorby). Pa-
mátková péče 5/1974.
DEKAN, J. : Odkaz SNP v sochárstve (Bilancia priaz-
nivá a neukončená). Nové slovo 31/1974.
DEKAN, J. : Odkaz uprostřed života (Nový pomník
SNP v Bratislavě). Nové slovo· 36/1974.
DEKAN, J. : Poéma o hrdinstve. Bratislava 1974.
FAŠANG, V., SlPKOVSKŸ, R.: Znej pieseň slávnych
činov. Projekt 4/1975.
FAŠANGOVÁ, L·., KRIVOŠOVÁ, J. : Pratvary, sym-
boly, architektonický priestor. Projekt 4/1974.
HAJDIN, S., KOSTKA, J.: Slavín. Bratislava 1975.
HORSKÝ, Μ. : SNP v pamiatkach po tridsiatich ro-
koch. Vlastivědný časopis 3/1974.
HRASKO, J. : K památníkovej tvorbě na Slovensku.
Výtvarný život 9/1971.
HRASKO, J. : Monumenty, nielen památníky. Projekt
4/1974.
HRAŠKO, J. : Pochodně slobody. Bratislava 1964.
CHOVÁN, O.: Památníky v okrese Zvolen. Výtvarníc-
tvo, fotografia, film 9/1975.
ik: Památník v Badine. Výtvarný život 7/1975.

KAHOUN, K.: Památník oslobodenia v Spišskej No-
vej Vsi. Projekt 5/1975 a Výtvarný život 7/1975.
KAHOUN, K.: Pomníková a památníková tvorba. Pro-
jekt 10/1975.
KAHOUN, K. : SNP a naša památníková tvorba. Pa-
miatky a příroda 5/1977.
KAHOUN, K.: SNP v slovenskej památníkovej tvorbě.
Výtvarný život 6—7/1974.
KAHOUN, K., LICHNER. J.: Pamiatky protifašistic-
kého odboja a oslobodenia na Slovensku. Českoslo-
venský architekt 13/1975.
KIRIPOLSKŸ, F. : Nové památníky hrdinských bojov
v banskobystrickom okrese. Pamiatky a příroda
3/1977.
KLEIN, B.: Památihodnosti trenčianskeho· okresu. Vý-
tvarníctvo·, fotografia, film 11/1976.
KODOŇ, Μ., GÁL, P.: Areál památníka na Jankovom
vršku. Projekt 4/1974.
KOHLMAYER, V.: Duklianske múzeum vo Svidníku.
Projekt 4/1975.
KUSÝ, Μ.: Posolstvá v čase. Projekt 4/1974.
KUZMA, D.: Pomník SNP v Bratislavě (slovo· auto-
rov). Projekt 4/1974.
MARKUS, J., MIKLlS, V.: Památníky SNP vo· Vý-
chodoslovenskou! kraji. Pamiatky a príroda 3/1974.
MATHEIDESOVÁ, Μ.: Poznámky k udalostiam a pa-
mátníkom SNP v okrese Žiar nad Hronom. Pamiat-
ky a príroda 4/1974.
MINDOS, I.: Duklianske múzeum vo Svidníku. Vlasti-
vědný časopis 4/1974.
MERJAVŸ, P.: Památník oslobodenia v Skároši. Pro-
jekt 4/1976.
loading ...