Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 99
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0211
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
99

Fenomén knihy
(príspevok k chápaniu knihy ako
výtvarného diela)
GERHARD KOMORA

Všetky čoraz nezadržatelnejšie sa rozvíjajúce
oblasti 1’udskej činnosti si vyžadujú stále dó-
kladnejšiu a na technické možnosti náročnejšiu
organizáciu spracúvania, registrácie a odovzdá-
vania informácií, reprodukovatelných v čo naj-
praktickejšej a najrýchlejšie použitelnej forme.
Objem inormácií z roka na rok rastie. Tam, kde
nestačí 1’udská pamäf, stává sa pomocníkom po-
čítač. Mikrofilmy, videokazety, laser-player,
rôzne home-fax systémy šetria člověku čas a sú
mu nepostradatelnými spolupracovníkmi. Už
len preto si možno položit otázku, akú funkciu
plní medzi týmito formami komunikácie súčasná
kniha. Možno jej „vyčítat“ vnútornú zložitosť,
relatívnu neprehladnosť, ťažkosti s manipulá-
ciou a uskladňováním. Oproti iným audio-vizu-
álnym systémom vyžaduje čas, dlhšie púta po-
zornost člověka. Aká bude jej budúcnosť? Zatial
možno konstatovat, že kniha zostáva v žiarivom
spektre technického pokroku ako stáročný sú-
putník dějinami, ako svedok zápasov a snažení,
bytia a myslenia člověka v prakticky nezmene-
nej vizuálnej podobě a to takmer vo všetkých
jej druhoch. Samozřejmé je to podoba, ktorá
prechádzala vnútorne zložitým vývinom, no má
vo svojich prejavoch spoločného menovatela. Ta-
jemstvo jej velkého čara spočívá v přítomnosti
imanentného 1’udského faktoru. Pri styku s kni-
hou, ktorá je bezprostředným výtvorom člověka,
priamym odrazom jeho názorov a pohladov na
svět, spoločenské dianie a psychiku jednotlivca,
přežíváme stále akési příjemné vzrušenie, vy-
plývajúce z kontaktu s hlbkami myslenia a ve-
domia tvorců — spisovatela, z precítenia a pre-

žívania zložitých osudov, z poznávania světa
a jeho zákonitostí. Kniha má priam zázračnú
schopnost obohacovat člověka o nové zážitky,
názory 1’udí a čo je najdóležitejšie, móže pósobiť
uměleckým dojmom ako literárno-výtvarné a na-
pokon i priemyselné dielo. To v takej miere ne-
dokáže ani počítač, ani mikrofilm, ani iný no-
vodobý technický záznam. Vedecko-technický
pokrok nemóže knihu odludštiť a vtlačit jej cha-
rakterové črty nových prvkov masovej komu-
nikácie. Kniha je v kultúre doteraz nezastupi-
telná a to najmä ak ide o beletriu a poéziu.
Nevylučuje to však ďalšie zdokonalovanie sys-
tému vedeckej, odbornej a encyklopedickej li-
teratury, kde súhrn určitých faktov a exaktných
poznatkov móže byť spracovaný v novej podobě
s ohfadom na rýchlu použitelnost i priestorovú
úspornost.
Knihy sú děti rozumu, znie výrok Jonathana
Swifta. Dodajme, že sú to svedkovia jeho vývinu
a schopností. Každá kniha je odrazom svojej
doby. V jej kontexte móžeme nachádzať prvky
1’udskej identity so svetom, ktorého sme spolu-
tvorcami. Predostiera nám určité myšlienky,
zrozumitel’né prostredníctvom špecifickej tva-
rovo-kompozičnej štruktúry knihy ako fenomé-
nu úžitkového umenia. Jednotlivé jej formo-
tvorné komponenty sú dóležité v celom
knihotvornom procese i v čitatelskej re-
alizácii. Domnievame sa, že z týchto hladísk
jej ako komplexnému literárno-výtvarnému
a priemyselnému dielu ešte stále nevenujeme
dostatok pozornosti. Nasledujúci príspevok chce
loading ...