Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 16
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0020
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
16


Galla Placidia a jej děti, malované a zlatěné sklo,
4. stör. n. I. Repro O. Šilingerová

la. Psychický život „prežaruje“ podobu fajjúm-
skych portrétov. Aj u Egypťanov bolo tělo iba
projekciou ducha. V tomto zmysle sú teda faj-
júmske portréty pokračováním egyptskej tradi-
cie. Ale predsa je tu určitý posun. Kým v egypt-
skej hrobke čaká na návrat svojej duše plastic-
ké, trojrozměrné tělo (socha), tu je na dřevených
dostičkách zobrazená len tvář ako duchovné
centrum.
V neskonej antike doohádza k postupnému od-
delovaniu výtvarných tendencií vo verejnom
a súkromnom portréte. Súkromná podobizeň,
realizovaná specializovanými umelcami, pokra-
čuje v spodobovaní sústredenom na charakte-
ristické črty portrétovaného/17 Cielom ostává
zvečnenie fyzična konkrétnej bytosti pomocou
zafixovania jej zjavu. Táto súkromná podobizeň
teda formálně nadvázuje na súkromný římsky
portrét, přestává však mať občianskoprávny
účel a stává sa nositel’om výlučné komemora-
tívnych funkcií.
Veřejný portrét, ktorý sa najma v období ne-
skorej antiky velmi rozšiřuje, mává, ako uvá-

dza I. Grabar,48 prevažne zástupnú funkciu.
Portréty vládců sa umiestňujú na mince, štíty
a přilby vojakov, na obleky hodnostárov. Za-
bezpečuj ú hodnotu měny, platnost svědectva,
nahrádzajú podpis. Přitom přestává záležať na
podobnosti s určitým konkrétným panovníkom.
Napr. na minciach sa pri nastúpení nového ci-
sára na trón ponechá pôvodné spodobenie a
změní sa len nápis s menom. Vzniká světoná-
zor zameraný na vytvorenie vnútorného světa
a zdóraznenie jeho hodnoty. Tělo a krása jeho
tvarov strácajú význam rovnako ako jedinečné
črty konkrétnej tváře. Dochádza k splošneniu,
zabstraktneniu a štylizácii. Nielen v umění. Gra-
bar opisuje postupnú změnu spontánnej akcie
v živote cisárskeho dvora na přísný rituál.49
Protokol zakázal slobodu pohybu vládcovi i hod-
nostárom. Bolo třeba si osvojiť meravé, stried-
me gestá a perfektnú nepohyblivosť tváře. Změ-
něná hierarchia hodnot sa prejavila vo všetkých
zložkách veřejného života. Štylizácia konania
a gest sa odráža v umění a naopak. Priamo za-
sahuje najmä oficiálny portrét. Záujem o kon-
krétnu osobu panovníka postupné celkom miz-
ne. Umelec sa uspokojuje zachytením niekolkých
všeobecných črt tváře a přidá jeden alebo dva
znaky všeobecne charakteristické pre zobraze-
ného (napr. tvar brady). Najdóležitejším sa
stává zobrazenie symbolov moci. Portretista sa
teda usiluje vytvoriť podobizeň, ktorá nezachy-
táva konkrétnu podobu, ale je nositelkou idey,
že zobrazený je skutočne vládca, konzul, hod-
nostář. Preto ako ďalšia dóležitá zložka portrétu
pribudlo měno. Portrét sa tak znova stal vý-
tvarným znakom, označeným ako „ten a ten“.
Vypovedal o spoločenskom postavení jednotliv-
ca, jeho význame a moci. O koho ide, označoval
už len mimovýtvarne. Okrem zástupnej funkcie
mal aj zvečňujúci význam. Zabezpečoval však
skór pretrvávanie úradnej činnosti významnej
osobnosti ako jej prirodzeného bytia. Portrét sa
stává typologickým; čo chce znázorniť a vypo-
vedať o danej osobě, vypovedá pomocou formúl.
Tento druh typologického oficiálneho portrétu
převzala aj křesťanská antika a použila ho na
zobrazenie svätcov a Krista; ich obrazy fungo-
vali ako portréty a tak sa uvádzali v dobovej
hagiografickej literatúre. Grabar uvádza prí-
loading ...