Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 65
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0069
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
65

želez a medailéři Kryštof Füssl, Lukáš Richter a Abra-
ham Eysker. Numismatický časopis československý, 5,
1929, s. 139-180; HUSZÁR, L. - PROCOPIUS, B.:
Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn. Budapest
1932; SZIGETI, I.: Régi kormoczbányai személyi érmek.
Az Érem, 9, 1940, s. 1-22; VILCEKOVÁ-GERHATHO-
VÁ, M.: Kremnické medailérstvo 16. a 17. storočia.
ARS ’70, č. 1—2, s. 75—108 (autorka tu zhrnula výsledky
dovtedy publikovaných práč v numizmatickej litera-
tuře, doplnila ich o mnohé cenné poznatky, ktoré zís-
kala z kremnických archívnych materiálov a po prvý
raz zhodnotila tvorbu kremnických medailérov aj z hl’a-
diska výtvarnoteoretického) ; HLINKA, J. : Medailérstvo
na Slovensku od 16. po začiatok 20. storočia. Bratisla-
va 1976.
2 Žil v rokoch 1380—1451. O jeho živote sa vie po-
měrně málo. Povodně pôsobil ako maliar a preslávil
sa najmä ako portretista. Tvorbě medailí sa věnoval
pravděpodobně až v poslednom desaťročí života. Po-
známe 24 signovaných medailí a přibližné výše tucta
dalších, ktoré sa mu dajú s istotou pripísať. Pisano
vo svojich prvých medailérskych prácach (prvá bez-
pečné identifikovaná je medaila Jána VIII. Paleológa
z roku 1438) pravděpodobně nadviazal na tzv. He-
rakliovu medailu neznámého majstra spřed roku 1400
z flandersko-burgundského okruhu, ktorú váčšina Pi-
sanových súčasníkov pokladala za antickú prácu. Pozři
BERNHART, M. - KROHA, T. : Medaillen und Pla-
ketten. Braunschweig 1966, s. 14, 17.
3 V 15. storočí sa v Taliansku tvořili medaily podlá
Pisanovho vzoru takmer výlučné technikou odlievania
pomocou strateného vosku do bronzu. V 16. storočí
sa postupné začínala upřednostňovat technika razenia,
materiálom však zostal naďalej prevažne bronz.
4 Neuspokojovala len osobnú ctižiadostivosť, ale bola
mimoriadne vhodná ako čestný a vzácný dar. V re-
nesanci! sa čoskoro vytvořila móda nosit medaily za-
věšené na krku, alebo připnuté na klobúku. Už v prvých
desaťročiach rozvoja medailérskeho umenia vznikli
špeciálne kabinety zamerané na zberatelstvo medailí
(například vo Ferrare rodu ďEste, v Mantove rodu
Gonzagovcov, v Miláne rodu Sforzovcov, vo Florencii
rodu Mediciovcov).
5 K najvýznamnejším Pisanovým následovníkům
patřili: Matteo de Pasti pôsobiaci na dvore Sigismonda
Malatestu v Rimini, Pietro da Fano u Ludovica Gon-
zagu v Mantove, Pietro da Milano a Francesco Laura-
na u Alfonza I. v Neapole, d’alej Amadio da Milano,
Niccolo Fiorentino a niekol’ki další.
6 Vyrývanie negativného reliéfu priamo do razidla
sa podstatné odlišovalo od formovania pozitívneho
modelu z vosku alebo kameňa. Rytec musel mat na
zřeteli aj to, či je reliéf realizovatelný z hladiska
ražby, ktorá napriek spomínanému technickému po-
kroku nedosahovala možnosti, aké má v súčasnosti.
7 BERNHART, M. - KROHA, T. : c. d„ s. 34.
8 Znovuoživenie a rozkvet medailérskej tvorby na-

stává v Taliansku až v období baroka, koncom 17. sto-
ročia.
9 Medzi najvýznamnejšie „Verehrpfennige“ patři
saský miestodržitelský toliar Henricha III. Saského,
„který se správněji označuje jako medaile“. Model
s portrétom kurfirsta pochádza od Lucasa Cranacha
z roku 1507. Na rozdiel od plochého mincového reliéfu
bol model vyšší, plastickejšie koncipovaný a přepra-
covaný, čím však kládol mimoriadne nároky na umě-
lecké, remeselné a technické schopnosti rezačov želiez.
Tieto předpoklady splnila mincovna v Norimbergu,
ktorá ražbu uskutočnila (BORNER, L. : Renesanční
portrétní medaile. Ze zbírek Mincovního kabinetu
Státních muzeí v Berlíně, s. 6. Úvod v katalogu vý-
stavy).
10 Aj poměrně samostatné sa rozvíjajúci medailér,
ktorý bol závislý od objednàvatel’a, nemohol sa celkom
odpútať zo závislosti od cechov. V životopisech medai-
lérov sa opakované uvádzajú konflikty s cechmi, najma
s cechom zlatníkov.
11 V Augsburgu boli například Hans Schwartz, Fried-
rich Hagenauer, Christoph Weiditz prevažne rezbármi
portrétov v dreve, v Norimbergu zasa Matthes Gebel
a Joachim Deschler zhotovovali modely medaili v mäk-
kom kameni. (Z modelu sa spravili negativné formy
do piesku a v nich sa zhotovili kovové odliatky, ktoré
po umelcovom opracovaní dostali definitívnu podobu.)
12 Najstaršia biblická medaila z Kremnice pochádza
z roku 1530, rovnako ako aj najstaršia biblická medaila
z Jáchymova.
13 „In einem Gebiet des Römisch-Deutschen Reiches
war die Prägemedaille bereits früher gepflegt worden,
und zwar im böhmischen Erzgebirge, vor allem in
Joachimstahl. Hier beginnt die Medaillenproduktion
um 1527. Zuerst sind es schautalerartige Gepräge, von
denen die Joachimstaler ,Pesttaler1 am bekanntesten
sind“ (BERNHART, M. - KROHA, T. ; c. d„ s. 50).
14 Prikláňame sa skór k názoru, že sú prácami via-
cerých autorov. Medailí je trinásť, boli razené v zlaté
i striebre, priemeru od 20 do 45 mm.
16 Pre Mateja Korvína zhotovili niekolko portrét-
nych medailí popřední talianski umělci (napr. Bertol-
do di Giovanni) už v poslednej tretine 15. storočia.
Boli to pravděpodobně prvé medaily, ktoré vznikli
v Europe severne od Alp. Tie však nenašli priamo
ohlas u domácích umelcov. (Najstaršia nemecká liata
medaila bola pravděpodobně z roku 1508 — portrét
Dürerovej manželky Agneše.)
16 Podnetom k založeniu mincovně v Jáchymove
v rokoch 1519—1520 boli bohaté náleziská striebra na
panstve grófov Slikovcov. V mincovní pósobili mnohí
pracovníci cudzieho póvodu, najmä zo susedného Sas-
ka. Prví známi tvorcovia tzv. morových toliarov boli
Melchior Puerlein a Hieronymus Magdeburger. MIKO-
VA, Z.; Medaile v českých zemích 16. až 19. století
Katalog výstavy Česká a slovenská medaile 1508—1968
s. 10.
loading ...