Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 5
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0093
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Obsah • Co/iepJKaHHe • Inhalt • Contents • Contenu

Dana Bořutová — Danica Šoltésová: K problé-
mom urbanistického interiéru obytných súbo-

rov. 7
Dana Bořutová: K otázkám začlenenia výtvar-
ných diel do prostredia obytných súborov . 19
Fedor Kresák: Sovietska porevolučná architek-
tura a Slovensko.33
Štefan Šlachta — Vladimír Šlapeta: Zlínska ar-
chitektura ako súčast československej architek-
tonické) avantgardy.43
Štefan Holčík: K vzniku budovy Slovenského ná-
rodného muzea v Bratislavě.59
Jarmila Račeková: Sklo v monumentálno-deko-
ratívnej tvorbě na Slovensku v rokoch 1948—
1973 . 67

Zlana Bop>KyTOBa — Aanima UIojnecoBa: K npo-
ÓJiewaM ypóaHHCTHMecKoro ,MHTepbepa jkhjimx kom-
HJieKCOB. 7
Zlana BopjKyroBa: K BOnpocaM bkjiomchmh xynowe-
CTBCHHblX npOH3Be/leHHÍÍ B JKHJlbie KOMHJieKCbl . 19
Oe/iop Kpecax: Cobctckhíí nocJiepeBOjnouHOHHbiň
apxHTeKTOHHHecKHH aBaHrapa h CjtoBaKami . . 33
LIJTe4>aH IIJjiaxTa — Bjwhhmhp LLLianera: 3jihh-
CKas apxHTCKTypa khk kombohcht qexocjioBauKoro
apXHTeKTypHoro asanrapÄa . 43
LLlTe(|)aH Tojimhk: K boshiikhobchhio 3/iannsi Cao-
BaiiKoro HauHOHa.ibHoro Myaen b BpaTHCJiaBe . . 59
ÍIpMHJia PaneKOBa: Ctckjio b MOHyMeHTaJibHO-aeKo-JTJ7.
parHBHOM TBopHecTBe b CjioBaKHM 1948—1973 rr. 67

Dana Bořutová — Danica Šoltésová: Zu Proble-
men des urbanistischen Interieurs von Wohn-
siedlungen . 7
Dana Bořutová: Zu Fragen der Eingliederung
von Kunstwerken in die Wohnsiedlungen . 19
Fedor Kresák: Sowjetische postrevolutionäre ar-
chitektonische Avantgarde und die Slowakei 33

Štefan Šlachta — Vladimír šlapeta: Architektur
von Zlín als Teil der tschechoslowakischen
architektonischen Avantgarde.43
Štefan Holčík: Zum Entstehen des Gebäudes des
Slowakischen Nationalmuseums in Bratislava 59
Jarmila Račeková: Glass im Monumentalschaffen
in der Slowakei in den Jahren 1948—1973 . 67
Dana Bořutová — Danica Šoltésová: On Problems
of Urbanistic Interior of Housing Estâtes . 7
Dana Bořutová: On Problems of Incorporation
of Works of Fine Arts into the Environment of
Housing Estâtes.19
Fedor Kresák: Soviet Postrevolutionary Archi-
tectural Avantgarde and Slovakia .... 33
Štefan Šlachta — Vladimír Šlapeta: Architecture
of Zlín as Part of the Czechoslovak Architectu-
ral Avantgarde.43
Štefan Holčík: On the Origins of the Building of
the Slovák National Museum at Bratislava . 59
Jarmila Račeková: Glass in Monumental Greation
in Slovakia in the Years 1948—1973 ... 67
Dana Bořutová — Danica Šoltésová: Aux problè-
mes de l'intérieur urbanistique des établisse-
ments de résidence. 7
Dana Bořutová: Aux questions d’incorporation
des oeuvres d’art dans les établissements de ré-
sidence .19
Fedor Kresák: L’avantgarde architectonique so-
viétique postlrévolutionnaire et la Slovaquie . 33
Štefan Šlachta — Vladimír Šlapeta: L’architectu-
re de Zlín — partie de l’avantgarde architecto-
nique tchécoslovaque.43
Štefan Holčík: Formation du bâtiment du Musée
National Slovaque à Bratislava.59
Jarmila Račeková: Vitraux des années 1948—
1983 en Slovaquie.67
loading ...