Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 40
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0128
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
40

36 Bližšie o jeho tvorbě pozři KRESÁK, F. : Arch. Kle-
ment Silinger. Projekt, 1982, 10, s. 50—53.
37 ZONGOR, Š. : Nová architektura- na Slovensku. Ing.
árch. Maximiliain Scheer. Bratislava 1932. Dnes po-
užívá měno Michal.
38 Architekti Devětsilu, skupina Tavičovo orientovaných
architektov, blízkých KSC. Rozpadla sa roku 1929.
Nahradila ju Levá fronta, založená v tom istom
roku, na čele s Karlom Teigem (1900—1955).
39 SLAPETA, V. : Die tschechische Architektur der
Zwischenkriegszeit. Architihese, 1980, 6,' s. 6.
40 Už pražská budova Olympic na Václavském náměstí
(1923), ktorá formálně snahy sovietskej avantgardy
dokonca predbieha. So sovietskou konstruktivistickou
architekturou vyslovené súvisí čs. pavilón na světo-
věj výstave v Paříži 1937. Pozři Slovenský stavitel,
7. 1937, 10, s. 1.
41V tridsiaityiah rokofch boli Národnie noviny ako or-
gán Národněj strany značné konzervativně. V čase
2. světověj vojny nadobudli výrazné antifašistický
charakter a v auguste 1944 sa postavili jednoznačné
za Slovenské národné povstanie. Ich vedúcim redak-
torům bol vtedy Fedor Jesenský.

42 Aký bude Palác sovietov v MoBkve. Národnie noviny
14. 11. 1931, s. 1.
43 O najváčšom architektonickom památníku nasej epo-
chy. Národnie noviny 17. 6. 1933, s. 2.
44 Podrobnosti o Paláci sovietov. Národnie noviny 2. 3.
1934, s. 3.
45 Stavebne-technické novoty zo světa. I. Dneprostroj
v SSSR. Slovenský stavitel, 1933, 5, s. 52, 3 obr. Re-
digoval ho G. Vlasák.
46 V rokoch 1928—1930 rialditel’ Bauhausu v Dessau.
47 -jip : Přednáška arch. H. Meyera v Bratislavě. Slo-
venský denník 19, 26. 1. 1936,1 s. 4. Kultúrnu rubriku
Slovenského denníka vtedy viedol Karol V. Rypáček,
vyinikajúici překladatel zo severských jazykov a člen
výboru Spoločnoisti pre kulturně a hospodářské .styky
so ZSSR, ktorá Meyerovu přednášku usporiadala. Au-
tonom článku mohol byť Ján Poničan.
48 Elán, 7, september 1936, 1, s. 5—6. Redigoval ho Ján
Smrek.
49 Architektura a život v SSSR. Slovenský stavitel’,
1938, 1, rubrika Rozličné, s. 26—27.

COBCTCKHM nOCJiepeBOJIK)LÍ,MOHHblň apXWTeKTOHMlieCHÍÍ aBRHrapA R CjIOBaKMÍI

B paóoTe paccMarpiiBaiOTCíi 0T3ByKH coBercKoro apxn-
TeKTypHoro asaurapAa nocjiepeBOjiiouHOHnoro nepHOAa b
CAOBaKHH nepeA BTOpOH MHpOBOH BOHHO1. 3tH OT3ByKH
npocAeiKHBaiOTca KaK b nena™, Tare h b apxHTeKTypnoM
TBopqecTBe.
nepBMM MypHajiOM, KOToptift Hurepecosajicíi coBeTCKoft
apxHTeKTypoři nocAepeBOAioutioHHoro nepnoAa, óbm XIAB.
V>i<e b nepBbiň roA h3A3hhíi mh BcrpenaeM b hcm ynOMii-
hahhíi o(5 3T0ň apxHTeKTyipe (XI. Okajih, B. Thakobckh).
(Jamko óo.-iee CHcreMarmiecKOe BHHMaHiie yAeJUM eft xyp-
HaA „CAOBeHCKe Atejio“ b 1929 r. (14. BuApa) h b oco-
óeHHOCTii „H-OBa BparncjiaBa“, xcypHaA BbinieAimrï b nep-
Bbift pas b 1931 r. h BCKope npeKpaTHBuiHii CBoe cymecTBo-
BaHHe. 14.3 JKypHa.nOB HaUHOHäAbHbl.X MeHblHHHCTB CACAyeT
OTMeTHTb ,,<řopyM“. B nepaOA 1931 —1932 rr. XIAB nena-
Taer Aße cepbeanbie craTbH o cobctckoh apxHTeKType: II.
Uchk numer o crpoHreABCTBe hobhx ropoAOB b CCCP,
a JI. Baftc, apxHTeKTop, paóoTaBuiHH b to BpeMii b Cßep-
AAOBCKe, onHCHBaeT cboh oiimt hx crponreAbCTBa. Ilapa-
ACAbHO CO CÓAHJKeHIieM UeXOCAOBaKHH H CCCP BO BHetUHe-
noAHTHqecKoii oÓAacTH cobctckoh apxHTeKType HaaimaeT
yAeJisiTb BHHMamie h HecoiuiajiiicTmiecKaíi neuarb („Cao-
BencKH achhhk“, „HajpoAHe hobhhh“ h „Caobchckh cra-

BHTe.nb“, KOTOpbiï b 1938 r. nyÓAHKyer crarbio <b. JI.
Paňra o coBipeMeHHoň cobctckoh apxHTeKType). 6 oKTíiópn
1938 r. bo3M’O?khocth nyÓAHKaiiHn cseAeHHŮ o coBpeMen-
HOfi cobctckoh apxHTeKType b C.JiosaKHH saKOHmijmcb.
143 apXHTeKTOpOB, paÓOTaBUIHX B CAOBaKHH, nepBble
crpeMJieHHH k couHaAbHOMy cTpoHTejibCTBy 3aMeTHbi yate
BCKope nocAe 1918 r. y XI- lOpKOBHia h A. Bajiana. Ilep-
Bbie KoonepaTHBHbie jKHAbie KBapTaAH c cobmccthbim oóo-
pyAOBaHneM bo3hhk3iot AHtub Ha pyóexce 30-x toaob (b
Koiunpe aBTopoM hx óbi.T JI. IIoAaineK, b BpaTHCAaBe KBap-
TaAbi YHHTac h IIoBa XI°6a npoeKTHpoBajin B. BaiiHBypM
h II. Bckch). JI. h n. Balíc crpoar OAHOBpeMeHHo b Ileiii-
THHax Aße rocTHHHu.br, ÓAH3KHe no rjropMe npoHSBeAenusiM
coBeTCKoro aßanrapAa. PoACTBenubie «My siiexien™ Haxo-
AHM B npOH3BeACHHSIX lieJlOTO paAa CJIOBaUKHX, HAH ÍKe
paÓOTalOIilHX B CAOBaKHH apXHTeKTOpOB, OAH3KO TpyAHO
onpeAeAHTb, b KaKHx cjiyiaax sto uaMepeHHaa npeeMCTBen-
HOCTb, a B KaKHX — JIHHIb CTpeMAeHHH, MOTHBHpOBaHHbæ
COBpeMeHHblMH TeHAelIHHHMH K (|>yHKIIHOHaAbHOCTH H npaB-
Ahbocth apxHTeKTypbi. K hhm othochtch: A. Bajian, 14.
PpoccMaH, K. IIlHjiHHrep, M. Illeep, a TaK>Ke npaxccKHe
ajpxHTeKTopbi 14. Kpeňuap h P. IIlTOKap.
loading ...