Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 46
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0134
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
46


Vladimír Karfik: Administrative budova v Gottwaldove — Zlíne, 1936—1938. Foto Bruner — Dvořák

tívny dom na triede Osloboditelov od J. Vože-
nílka,13 ktorý bol významným sociologickým a
architektonickým experimentům vtedajšej doby.
V duchu zlínskej architektúry tu vznikli neskór
niektoré ďalšie realizácie nájomných domov,
napr. tzv. Morýsove domy od M. Drofu14 a ra-
dové nájomné domy vo Fučíkovej ul. od V.
Karfíka,15 ktoré spoločne patria bezpochyby
k najpozoruhodnejším príkladom bytovej vý-
stavby u nás z obdobia dvojročného plánu
(1948—1950).
Dominujúcim prvkom nielen v obraze Zlína,
ale v zlínskej architektúre vóbec je 17-poscho-
dová administratívna budova, realizovaná v ro-
koch 1936—1938 podlá projektu V. Karfíka.16
Bola to prvá výšková budova tohto druhu v Eu-
rope a vzbudila záujem svojím konštrukčným,

architektonickým aj dispozičným riešením. Au-
tor tu uplatnil poznatky a skúsenosti, ktoré
získal za pobytu v USA, predovšetkým vo fir-
me Hollabird &. Roth, ktorá v tom čase projek-
tovala váčšinu výškových stavieb v Chicagu.
Karfíkovo dielo tvoří dominantu nového Zlí-
na. Z dispozičného hl’adiska sa tu po prvý raz
střetáváme s tzv. vel’kopriestorovou kanceláriou
— halovým riešením pracovísk na ploché
1600 m2 pre cca 150—200 zamestnancov na jed-
nom podlaží. Riešenie je velmi ekonomické, pre-
hladné, umožňuje dobrý vzájomný kontakt za-
mestnancov, kontrolu a je variabilné. Komu-
nikačně jádro s výťahmi, schodišťom, WC a
vzduchotechnickými zariadeniami je mimo
hlavnej haly, takže nebráni flexibilitě dispozí-
cie. K technickým novinkám patřil akustický
loading ...