Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 65
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0153
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
65

taily (klučky okien a dveří), ktoré sú při poško-
dení v dnešnej době nenahraditelné. Priestory,
kde sa zachovali zvyšky póvodnej dekoračnej
úpravy (malby, tapety), by sa mali uviesť do
póvodného stavu pomocou starých fotografií
interiérov.

Poznámky
1 Všetky citované informácie sú z archívnych prame-
ňov uložených na zámku Kačina pri Kutnej Hoře. Za
ich sprístupnenie ďakujem Ing. Tlapákovi z Prahy.
- Plánová dokumentácia k súťaži v archíve nie je
zachovaná. Porovnaj aj ŠLAPETA, V.: Ceskí archi-
tekti na Slovensku 1918—1938. Projekt, 1980, č. 8 (240),
s. 6—19.
3 Projekt bol publikovaný v časopise Stavba, 4, 1925—
1926, s. 114.
4 K ostatným Harmincovým stavbám pozři KUSÝ, M.:
Architektúra na Slovensku 1918—1945. Bratislava
1971, s. 179—180; Z novších výtvarných dějin Slo-
venska, Bratislava 1962, s. 327—406.
•’ Bývalé klubové miestnosti na prvom poschodí sa stali
úradovňami róznych inštitúcií, v súčasnosti Sloven-
skej akademie vied. Casť priestorov bývalej kaviarne
sa používá ako výstavná miestnosť. Iné priestory
slúžia ako pracovně a depozitáře muzea. Aj novozria-
dené podkrovné miestnosti sa využili na depozitáře.


Vstupná hala, stav z r. 1982. Foto M. Cerveňanský

K BO3HMKHOBCHHK) 3AaHHfl CjiOBaijKoro hau,noHajibHoro Myšeti b BpaTHCJiaBe

CnoBanKHH nauHOHajibHbifi Myseii b BpaTHCJiaBe pacno-
.'10/KCH B 0ÄH0M H3 HťMHOrHX 3AaHHÍi B CjlOBaKHH, npeA’
HasHaqeHHbix cneunajibno ajiíi Mysea. Oho ómao nocTpoeno
b 1924—1928 rr. no npoeKTy Mnjiana Miixajia I"apMHHn,a
b KaaecTBe 3eMJieaejibneCKoro Mysesi, KOTOpbifl no3AHee
npeKpamji cboc cyiuecTBOBanne.
M. M. 1'apMHHn coTpyaiiHHaji eme npH Bbiúope noAxo-
gsimero crpoHTejibHoro yqaCTKa h paapaóOTaji nepBOHa-
■tajibHbri npoeKT, KOTopbin, oahsko, ne aoctht TpeúyeMoro
ypoBHH. ItosTOMy pyKOBOflCTBO My3ea Bbinnea.no óojiee
uinpoKHň KOHicypc, Ha KOTopbiň iipitr.'iacujio 10 Hanúojiee
BbiAaiouiHxca npoeiíTaHTOB TOFAanrHen úexocAOBanKofi pec-
nyújiHKH. B KOHKvpce c othscth nepepaóoTaifflbíM npoex-
tom npHHBji yqacTiie h PapMHHii. ýlýiopn npH3Ha.no jiya-
niHM npoeKT npocj). IlaB.ia tlnaiía H3 Uparn. Bmjih otmc-
nenbi h npoeKTbi BoryMH.na rnnuiMana h OraKapa Hobot-
Horo. rtocjie nepepaúoTKH b cootbctctbhh c saMenaniMMH
»ropu AojiíKen úbM peajin3OBaTbCH npoeKT flnaKa. Oahhko
OKOHnaTejibHbiii npoeKT npeACTaBM Bce >Ke fapMHHU. Co

CBoeň npoeKTHOH Kanucji;ipneft b HeBepoHTiio KopoTKoe
BpeMíi paspaóoTaji OKOHuaTeAbHbift npoeKT.
B OKOHnaTeAbHOM npoeKTe uw« noMne3Hbiň 4>acaA B
CTHAe no3AHero MOAepna n BbicoKasi úaniníi )iaj maBHbiM
cfiacaAOM. lOjKHbiíi (J)acaA FapMHun. cnpoeKrnpoBaji KaK
ynpomeHHbiň Bapnanr npoeKTa FunuiMaHa. B HHTepbepax
on Bocno.ib3OBaAC5i npoeKTOM O. Hobothofo.
3AaHHe nocTpoHji b 1924—1928 rr. npaxcKHÍi npeAnpn-
HHMaTe.nb B. HeKBacHA. BpaTHCAascKHe (fiHpMbi ywacTBo-
BaAH B CTpOHTe.nbCTBe AHUIb B KaneCTBe HCKAIOHeHHH. CKyjlb-
HTypHbifi AeKop 4>acaAa BbinoAHHA OpaHTirmeK ÝnpKa,
ÚpoH30Bbie pejibec|>bt ijiaBiioro B.xOAa — npaiKCKiiň ciryAb-
nrop Cthho IlayKepT.
Bo BpeMSI BTOpoň MHpOBOÍi BOÍÍHbl 3A3HH6 ÚblAO CHJlbHO
iiOBpeJKxeHO bo BpeMíi CoMÓapAHpoBOK h no3AHee peKOH-
CTpynpoBaHO b nepBonanajibHOM bhab. Toabko CKyAbnryp-
Hbie yKipameHHH THMnana c aanaAHoň CTopoHbí óhah na-
CTOAbKO nOBpeiKAeHbl, 'ÍTO HOKa He SblAH BOCCTaHOBACHbl.
loading ...