Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 22.2011

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29070#0005

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

77s. pro/! Rzczęsny De///o//T7878-7967/ (Tadeusz J. Żuchowski). 5
ROZPRAWY
[Szczęsny Dettloff], Leonardo da Vizzci and Vei/ R/o/i, Zzeei We//ezz des Kzżns/-
/eriscAezz Unioersa/ismzzs eozz derWendedesAW. zamAW. daArAazzder/s 21
I Ks. Szczęsny Dettloff), Leonardo da Vinci i Wi/ R/osz, dzea śzeia/y zznizeerśa/i-
zma ar/ys/ycznepo z przeloznzz W z A17/ zeie^zz. 51
Piotr Grzełczak,RprazeaKs.RzczęsnepoDe///o//a.L(A/łL 7953 . 79
Tadeusz J. Żuchowski, Ceremonia/ and ArcAi/ec/zzre. The Oripin o/*Papa/ Ce-
remo7^/a/ azzd 7/s 7n//zzence zzpon ArcAi/ec/zzre. 101
Michał Haake, Rz/zz7a ze zaścian/szz. OoZzrazozeei/zznAcii/bzzzzazema/ars/zeie
dac7a A7a/czezes7/epo . 125
Agnieszka Gryska, „Ornament z zbrodnia" Ado//a Loosa - zzarodzizzy /ebs/z^
z narodz/ny znz/zz . 169
Hanna Marciniak, Poe/y^z /so/ażzz ze czesbim szzrrea/żzmże. Karę/ Peipe -din-
dricAR/yrs^y-dindricL77ez's/er . 193
Piotr Słodkowski, Par/yba/arne znaczenia zzozeoczesności. Wizaa/zzość 7Wy-
s/azey Rz/zzAi Wozeoczesne7'/7948/ ześzeie//e,d/^posi/ionin/erzza/z'ona/edzz
sarrea/iszne'G7947ł. 237
Emilia Kiecko, Afiędzynarodozea Wys/azea Arc/zi/e7/zzry 7n/ezzOona/nę/' Perra-7 271
Piotr Juszkiewicz,77ermenea/yAabiopra/zi. 331
PRZEKŁAD
] Michel Henry], Zobaczyć niezeidzia/ne. O Kandinsbym (Przełożyła Dorota
Molińska). 351
RECENZJE I OMÓWIENIA
Jan Skuratowicz, Uwagi na marginesie książki Andrzeja Fischingera i Mar-
cina Fabiańskiego, Dzie/e /zz/dozey renesazzsozeepo zambzz na Wazee/zz, o^o/o
1504-7543, t. I, Zamek królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki,
ISBN 978-83-99476-90-7. Kraków 2009, ss. 175, tab. XV . 369
Abs/rab/y . 379
 
Annotationen