Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 22.2011

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29070#0273

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
EMILIA KIECKO

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ARCHITEKTURY
INTENCJONALNEJ TERRA-U
WSTĘP
Jesienią 1975 roku Polska gościła kolejny, jedenasty już kongres
Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), przebiega-
jący pod hasłem „Relacje sztuki, nauki i techniki jako czynnik rozwoju
społecznego naszej epoki". Wśród wielu imprez i wystaw, do udziału
w których goście kongresowi zostali zaproszeni^, na szczególną uwagę
zasługuje - przede wszystkim ze względu na to, że jako jedyna poświę-
cona była problematyce architektonicznej - Międzynarodowa Wystawa
Architektury Intencjonalnej Terra-1, której inicjatorem i spńyńts mo-
ue/zs był Stefan Muller. Miejscem tego pokazu było wrocławskie Muzeum
Architektury, zaś okres jego trwania zamykał się między 14 września
a 12 października^. W programie ekspozycji uwzględnione zostało rów-
nież seminarium mające na celu podsumowanie przejawiających się
w prezentowanych na niej pracach poglądów i problemów, a także
uchwalenie końcowej rezolucji m.in. w sprawie przyszłości tego przed-
sięwzięcia wystawienniczego. Odbyło się ono dzień po otwarciu Terra-1.
Jeszcze przed nim, w kilka godzin po wernisażu wystawy, z inicjatywy
miesięcznika „Architektura" miał miejsce panel dyskusyjny o podobnym

i Autorka chciałaby wyrazić swoją wdzięczność za wszelką pomoc udzieloną jej pod-
czas powstawania niniejszego tekstu Panu Profesorowi Stefanowi Mullerowi, a także Pani
Jolancie Gromadzkiej z Muzeum Architektury.
- M.in. wystawy: „Myśl wizualna" w krakowskich Sukiennicach, „Nurt metaforyczno-
ekspresyjny w sztuce polskiej" w MN we Wrocławiu, wystawa monograficzna Aliny Sza-
pocznikow w Muzeum Sztuki w Łodzi, przedstawienia teatrów: „Cricot 2" Tadeusza Kan-
tora, „Laboratorium" Jerzego Grotowskiego, koncert w Pałacu Łazienkowskim itd. Zob.
Program Af Ao7?gresn i AAWZ Zgromadzenia Ogońego Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Krytyków SzfaAi APCA w Poisce w dniacA.' 9-76 września 7975.
^ Po zakończeniu ekspozycji zgromadzone w niej prace prezentowane były w Gdań-
sku i Opolu.
 
Annotationen