Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

Page: 80
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bernatowicz1998bd1/0086
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
80


6?0VA6I6V N., ^abytlcowe 6riata 8pirowe w rbioracti pol^bicb, „8Mciia i Naterial^ 60 ki8torii
Moj8ko>vo8ci", t. VI, cr. 2,1p60,8. Z58-414.

6M82HLXIV., 8L8lioiroM6 rainki iv Mlopol^ce, War^rawL 1p62.

6M8286XIV., korlykilcLcjL ramlcu w Xie8wie2u, LVM, 1. X, 1965,8.141-145.

6M8286KI V., korwaraniL na temLt forMilcacji 2amo8cia i iclt notvocre8N08ci, „Xon86rtvator8l(L loka
^amoMa". prodiomLNkL I<ou8ervvLtor8liL forMijcacji in>ivoivtnvc!i, cr. I, War8^LcvL - 2amo8c 1985,8.
Z4-Z8.

80MM6 2., Xa 8lL6gctt clrialLlno^ci arty8tóxv francu8lciclt vv ?ol8ce, „lelca Xomi8ji Hi8torij 8rtul(i", t. I,
1959,8.241-291.

H6HM-6L4?8XI?., Oatalopue 6e la Oollection 468 VIonnaie8 6t VieclLi11e8 ?oIonai868,8t. ?6ter8burZ-?Lri8
1872.

5VXINOM621., Owór murowan^ vv?ol8ce w wiebu XVI (wieta - bamienica - Ica^tel), 5Var82LWL - ?ornan
1979.

1VXV60W8XI s., 6ry i8tnie1i bniariowie nie8wie8cy?, „Vteneum Wilen^Icie", t. I, MIno 1929,8.1-9.

)M08MX)., ?acviwi1I Wcbal barimier^ (w4 ?ol8bi 81owni1c LioMLficmy, t. XXX, r. 2,1997,8. 292-294.

1V8X(M8XI)., IMoIaj babbwil! „6mrny" (1515-1565), War^rawa 1959.

M8KIV., Xi68wier, (wl) 8!owni1c ZoZrLficrny Xról68twa?ol8kieM, t. VII, 1886,8.118-122.

5V. X., Mr8bij ramolc, Niit8k 1986.

X4MMI?6XX ?., ^ raZaclnien 8^tu1ci 6ro6na polow^ XVII wielcu, „bocrnilc VImeum ^arocloweZo w
5Var8Mwie", t. X541.1975.

boclelc^ bypIomLMrny IcLteM i cliecerji wilen^lciej, t. I, (1587-1507) Mcl. ). ?IM?X 5V. 8?ViL05VI62,
Kralców 1958/1948.

KOILOIM, 6aIeriL Xie8wie28lcL portretów?act?:iwiI1ow8lcicb, Mlno 1857.

XIIVlIX)V., ?6^cl6ncjLlLNL2Lmoy8lci6M w2LM08ciu, XVi6, t. XXV, 1980,8.107-115.

MÓb M Xa8per lobyz^ bubownic^ cbtzcin^Ici? pocrMu XVII w., 6118, t. XIII, 1954,8.68-117.

bMblMIIMM 0., Die 8cbwec1i8cb6 8lLLt88amm1unZ eroberter bronrejcanonen, „2eit8cbrift fur
bi8tori8cbe Waffenlcuncle", t. VII, 1915-1917,8.64-68.

MI6M62 6., baclriwilj Vb1colLj Xr^8rtof ^w. 8ierot1c^, (w9 boblci 81owni1c 6iOMLbcrn^, t. XXX, r. 2,1987,
8.549-561.

IO?V6IX8LI 6., Lamelc w 6ia!ej?ocbL8lci6j. VlLteriaIy arcbiwalne, 668, t. XIX, 1957,8. 27-48.

1.0WVIIM8XI 6., Wcboby miL8t Iitew8lcicb, „Vteneum Wilen^Icie", t. I, Wilno 1925,8. 598-466.

MV1?W8XI X., O 6riLla1no8ci Icillcu muratorów lubel^Icicb ^ lat 1671-1625, (w:) 8rtuIcL olcolo rolcu 1600,
War^rawa 1974,8.179-199.

VbVI626W8XV VI., lat^binclium kaclriwillów wXV w. clo potow^XV1 w., Wgr^rawa - ?ornan 1985.

VbV?XOW8XI I., ^Lmelc Mjcolaja Xrry8rtofL?LMwitlL 8ierotIci w Xie8wie2u, 16Vi6, t. IX, 1964,8.155-172.

VbVI68iVI6VII6 VI., ?ortretL8 XVI-XVIII a. betuvoje, Vibnu8 1984.

VbVVM W., Veut8cbe 8cbló88er unb Ie8tunMN, Iranlcfurt a. VI. 1969.

V1IOVOX816V 6., V1iniatur^ 8tLni8lawL 8amo8trr6lni1cL, War^rgwa 1985.

?X82IXVV)., ?0?IXI6X)., 8IowniIc)6Mr >w arMtów, bralców 1972.

?II?V8). I., 8trrelba r rolcu 1615 w rbioracb waweblcicb, „8tuc!iL clo Oriejów Wawelu", t. V, 1991,8.450-468.

?lL8ty1cL 6elaru8i XII-XVIII 8t., reb. X. 8. WV806I6V1V, V1iN8lc 1985.

?V6II VV., 2 ctriejów ramlcu w8rMowcu, „bocrnilc V1ureum 8witzto1cr^8lcieZo", t. IV, 1967,8. 261-502.

?V8I0IV-X02I0VV8XX 6., ?atu8r w 8^6Iowcu, „^wartalnilc 6i8torii Xultury VlateriLlnej", t. IX, 1986,8.
49-59.

M66V6V V., 6ialL pocl rr^ctami kact^iwillów w latacb 1568-1815, (w:) 2 nie^nanej prre8rto8ci 6ialej i
?oc1lL8ia, opr. naukowe I. VVX81IIVV8XI, I. XMVV62VX, 6ialL?oc11a8lca 1990,8. 56-47.

I6V62VX8XI I., 6abinet mebalów poblcick orsr tycb, Ictóre 8ip clriejów ?ol8lci pocr^w8?^ ob
najctawniej^^cb aż. clo Iconca pLNOWLniaMnL III 8obi68tcieZo (1515-1696), t. I-II, 6erlin 1845.

KÓ2V6XX-?02?HV0VV8XV I., ?ó2noren68LN80W6 ctwory 8lPlcie. 2 baclLN nacl arcbitelcturct 8wieclc^
XV1-XVII w., (w:) 8rtulca okolo 1600, War^rawa 1974,8. 259-260.
loading ...