Bidloo, Govard ; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

Page: ao
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bidloo1685/0015
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I N IV E X
TABVLA RVM,
Rerumque in iis demonstratarum.
In prima Parte 5 pr^esertim de Capite In Parte hujus Operis tertia, de Abdo-
agente, mine dicente, demonftrantur in pri-
Prima Tabula denudatum ab antica parte Mafcu- ma > )uxta ver<> numemm , in
lum repraesentat Corpus. 31. Tabula, Abdominis quidam mufculi j
2. Foemineumeodemdepi&ummodo, 31. Cazteri, cum adjuncto Peritonxo.
3. Ejusdem Corporis adspe&um pofteriorem exhi- 33. Omentum vifcerumque in ventre contentorum si-
bet. In tusexterior.
4. Demonftrantur; Cuticula, Cutis, Crines, Pin- 34. Omentiut&Oesophagipeculiarisstru&ura, Sto-
guedo atque Membrana corpori exteriori com- machus ejusque
munis. In 3J. Annexae, ut&orificiorumpartes.
j. Capitis integumenta tam exteriora, quam interio- 36. Inteftinorum primum, Pancreas, Lien variis prar-,
ra depinguntur, quae ulterius denudata & per- parationibus perfcrutatus.
scrutata iuxta Sinus, cohaefiones denominatio- 37.) tt • r
J r J - o r Hepareiulqueannexa.
nesque vanas viiuntur m 38.) 1 J ^
6. & 7. 39. Intestina & eorum disFerentiar.
8. Ut jam inceptum erat in duabus prxcedentibus, 40. Inteftinacum Lafteis vafis chylique dudtubus.
csetera de involucris abfolvit cerebrumque ab 41. Renes vafaque Teftium &aliain naturalifitu.
offea compage involucrilque quibufdam libera- 41. Renes cum annexis e corpore feparati.
tum, ut&qu^damexficcataoftendit. 43. Renis fpecifica fit dete&io.
9. De Cerebro, Nervis a Cerebro oriundis cranii- 44. Vefica urinaria Ureterefque
quebafi, Cerebro exempto, tractat. 45.) ^e^es ivlaiculiiii
10. Totam exhibet Cerebri una cum Medullari cauda 46.3 1
molem variafq; Nervorum & Cerebri circa ftru- 47. Vesiculae seminales, Glandolum corpus, Penis
cturam perfcrutationes atque demonftrationes. Anusque.
11. Oculum oftendit variis modis, tam quo ad exterio- 48. Caeterae Penis partes, ut corpora nervosa & alia.
raquaminteriora, explicatum. 40. Muliebria cum appensis, ut in Abdomine fiint
12. De facie agit & praefertim Auris, Nasi atque Buc- fita.
carum mufculos falivalelque depingit du&us. $0. Vulva atque circumjacentia.
13. Nafiexteriora, Linguamejulquepartesproprias, yi. Uterus, Ovariaatquecaeterahuicparti alligata.
Gingivam aliaque in Ore contenta, delineat. 52. Exemptis ut lefe habet Abdomen vifceribus.
14. Ulteriorem Linguae partiumque antea pro parte
demonftratarum deteaionem habet. pars ino-ravidati Uteri FetUSQUe
15. Oflis Hyoidis, ut & lnferions Maxilix quasdam • r 0 ™ . -L
produdticones. H ejufque annexarum partium com-
]rl, ;r _„ , r . prehendit demonftrationes.
Colli ejuique annexorumMembrorum muiculos *■ 1)«^ „ 1 1
depingunt. inma autem Tabula,
SeCUndae Partis PedtUS proponentis , W- Uteri non diu post impregnationem saciem ejus-
primaTabulaordine, „ ^"afacerarepletaostendit.
r * 54. Muliens ultra feptem menles gravida? apertum
19. Mammas cute partim avulsa delineat. Abdomen delineat.
20. Muiculos Pedoris quofdam depingit. 55. Uterum exhibetapertum.
*x. Pedus exhibet apertum viscerumque in eo situm. 56. Fcetum per Membranas ac involucra deduda pla-
22. Cordisanatomenexprimit. centa transparentem designat.
23. Sanguiserorum vaforum stru&uram divaricatio- 57. Fcetus incrementum abOvoad partum dilucidat.
nemque ut &fanguinis indagationem variis ela- 58. Placentae Membranarumque Fcetum obvolven-
boratam modis atque experimentis, demonstrat. tium indagationem depingit.
24. Pulmonem, Laryngem ejusque musculos propo- 59. VinculiUmbilicalis, ut & Tab. 6*0. &6"i. Mem-
nit. branarumque ulteriorem habet illustrationem.
2 j. Pulmonis ejusque sistulae struduram, ut & quae- 60. Uterinam placentam qua Fcetum fpectat facie, dc
dam huic visceri vicina exhibet. pi&am exhibet.
16. Pe&us,visceribusexemptis,costarum diaphragma- 61. Praedidarum partium abiolvit anatomen.
tisqueexprimitmufculos. 61. Septem mensium Fcetus Umbilicorum vasorum

io\1
17.
18.J

28.
29.
3°vl

incipit denudationem.
Scapulae, Dorfi Lumborumque musculorum ico- 63. Ejusdem Fcetus interiora perscrutat.
nes proponunt.

In
loading ...