Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1901#0324

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
2.$6

Vau(iMmU^WebnenlC.& C"C-

piaxiperfotaSaxonia^vbivtplurimum licer satis ampla obseraaterur, minus

quasstoribus, qui alias habent otdina-
litmiutisdiotionem in prase<Srura,com-
inittantur executioncs^ qui deinceps
sequendoforiitylumbenenorant,qmd
& quantumpto executione debeat po-
:stulari,&in fifcum principisredigi. Qui
sinesumptusnon sunt exigui.(vt ante
dixi.) Regulariterenim pro valote bo-
nommadBnguIa.centenapostulantut,
supetiotum nomine, qui iurisdi&ione
municrsunt, ssoreni ad minus quini: ta-
.ceo,quodinaliqmbusloristancundem
«tiamprotaxatione& irotniisione teali
exigitur,qaodnimisdutum videtur. In
Ducatu Thuringias penduntur de iin-
golis.cenrenisptoexecutioner,.Jioreni,
& deputato execucori quinque groiE
argtntci, aiStuatio veto pto ptarfixione
tetmini ad exequendum vnusgrossus,
& denique pro taxatione bonorum in
vim pignoris captorum quinque gros-
fi, & iterum totidem argentcipro im-
missionesoiuuntur, Ptasterea singulis
scabinis, quiin quoquo termin.oadhi-
bentur,vnus grosfiis adiudicatur, & ite-
mm aSuariopro defcriptione & inuen-
tario pignorum captorum, quini groffi,
nuncioautcm publicoproiinguliscita-
tionib.namerantutjsffjnummi.proutcx
Ctnjlitutifnihus Stxoj£,Dmum tinttPin*-
runsis.ct>nsi'ita$Mntt. TCoburgenJisct, 14. vi-
«lere.licet..Hisaccedic,quod petens exe-
cntionem cogitutomn.es perfonaspriuj
enumeratas, <juaj vei «d executionem
vel ad immissionem conaocanrar, in
singu!asvices.exhibere,.&alimentare,
Acquevtmtm.inpnefcct.uris, ireru ciui-
tatibutj&apadaiios Magistratus iuri-
dicuntJgprasposicQS.illaordraariataxa,

quetelatam apud subditos existeret,
quotamfacultates, pto raocloairis alie-
nipetipibsconcrasil, sportulatum no-
mine attenuari, &quodde pecudibus
aiibi sctiptum cepetitur, tonderi (ussi-
ciebat, si non in totum degluberentur.
Casterum qui in hatc vlciaia tempora
incidimus > vbi vt cum Propertio lo-
■qutr:
Vniique itstrtk cijstntstcrtrit luci,
Aurumomnts viiit itmpiettte, '.<>•
ium.
AurtsUlstJiits,turo vtnttit iurt,'
Aurumltxsequitur,msxjintlegt^u-
4or.
deplortre potius, ,quam emendtre ha:c
& simiiit mala poilumus, accommooa-
do td propasitum iilud scriptata:: Ha-
feentidabitar, j non poffidente etiara
id, quodhabet., ausetetur, vtColerus
conquertttir.
QiMstitifflc&ittbristlsZom*
•pasj&rieff,
J5Msss6riejs/$3teteff suntlitera; raa-
taicompassns.veiiurisiiibfidiales.Bajj
itie SommissatKn *« •fwmBx 3«t«m
tiitct) €omp<ip.»mtt) Qtb&vlidit ^jusfs*
:&»(ss (vt.Camertvocat) velSSitr&rKss
(n yocantut sitm *« ©panjjttmfscfjm
S>ttntiml4.o,AnniS49.)«bt)$Vttt6Kt
at»s)c!Knfssss«nydeqt!ibus-?idefi«/4»i*
ii>mmisinn.s*ruiAih.s.c-4-fi>t.i.6s.&ftqis
».i4.2i,e>.t.
Interrogttusnuper, quid«flcr S}ffl
»nt>Sillt: tefpondi pet hase veibamhil
aliudsignisicari>qiiamvi&um&arriiirii,
 
Annotationen