Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 101
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0053
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Oo

l°n dc
[ih de.
~da. w
r-"J.a '"'9.4:11,7
m. Ot. *«'•:. u V
i intra
aJvide,
»». /.j>
■fed&
a dico,
c con-
si.a«c. flstaestv..
*>»/«»- adl, C*«
i. Vcl hic "*'
°c ca-
tur vs-
t & *s.
ed iu-
rbitrisi im,,j
t s. de wnw^
6*/«- Pcr'«ir itirt
6era»- j?llt,"",recii.
-rquoddilmE"*'
pecia- r Agereinm-. '
ue, no ("s ncmo R,
icitur- §"la"t« «.
M**, g'tUr-
Iside
oris. ]
c po-
!omus
ructa.
i. de-
d ista
.quod
luerit
ise re-
facit
miin-
=x &
citur.
csidis

loi Deaqua,& aqu^ pluuk arcencte; ioz

a C g*o/ subaudi illud.
li od interstitium siue interuaUumerat.inter vtramque do-
r . „ .~ <*~-«.,'^ rnnfllii, pvir • SO- Ap vt-rannp nnmn ll-^r *.|--it

Co»daue. Quidam duas domos habebat separatas,ita quod

Sc in eo spatio eonclaue erat: & de vtraque domo iter erat
A conciaue. postea dominus clausit vnumostium conclauis : &
conclaue con-

</l.sifratres.

i ConllnifflO)
rertrti<ajo,de-
ttruftio.

ifica-
idem
t so-
ofa-
stru-
*. &
resi-
:ncsi
:rant
>sam
* '££

cam '
bus:
dic
: de
«g. jtsisratrt^
po-
RespuoW
I donlUn7ft»-
6 P & ^*

, Conclaue
quid,v.Ca:po-
lam de ferul-
rutib. vrbano-
rum pradioru
cap.di cUuftn
smcamUHi.ii>'
44.

totum
ucrtitad vsum altenus
domus. coclaue totum
erit illius domus ad
cuius vsumconuersum
est.R.Etdiciturcocla-
ue a,locusquidamse-
cretior in domo vel
extra domum , vt hic

concl

auc

b

ina-

QVod
rura c asdium dominus ex
aliis «^dibus in aliarum vsum con-
uertir: nou solum Ci contignacio
quaid :i substinebitur, orietur cx
parte earum asdium in quarum
vsum couersum erit,earum siet e:

h Lambrica:.

erat constru&us : ad
qucrn nonnisiper piu- sgd ^ s tj:anmerk coritfelM-
res claues peruemtur. . . &
& ideoconclaue dici- r<° * tota in aliarum aedium pa-
turxdium , quiadeeo rietibus sedebit. Sed & Labeo in
conclaui iter erat ad libris posteriorum scribit g, bina-
rumasdium dominum vcrisque h
porticum superposuiile ', inque
eam

k aditu ex alteris ardibus *
dato , alteras "' asdes seruitute
oneris porticus seruandsc " im-
posita ° vendidilTe. totam p por-
ticum earumasdimn eise quasie-
tinuiiset, cum q per logitudinem
vtriusque domus extensa r essec
transuerfe conrignationi qua: ab
vtraque parte s parietibus do-

%od

cauit-

vtramque domum.
c 's Bmarttm. Quida
habebat duas aides., in
medio quaru erat cu-
ria,cuius vsus erat co-
munis vtriusquc do-
mus. dominus vertit
vsum conclauis ad vna
domum tantum, & re-
clusit ita, quod no po-
test ex alia habere adi-
tum. posteaforte ven-
«did.it vnam domum.
quxritur cuius debeat
esse conclaue? Rcspon.
quod est illiusdomus,ad cuius vsum est eonucrsum conclaue. i.
camera. & hoc est verunrsiue sustineatur ab ea domo in cuius v-
sum est couersum,siue totum ab alia, siue pro parte ab vna,& pro
parte ab alia. hocautem probaturtalisimili quod inducit Labeo
in iibro posteriorum.Ecce.Quidam duas domos habcbat qua: ali-
quantulum distabant;vtrisque superimposuit porticurmita quod
erat in confinio illarum. post inclusit aditionem illius domus:ita
quod non poterat iri ad porticum ex ea. vendidit domum qus no
habebaj: aditum ad porticum,& imposuit seruitutem vendit^ do-
muijVt dcberet sustinere-onus porticus pnedi&a:. quxriturcuius
sitporticus? Respon.quod^est illius domus quam retinuit. s. quaj
habetaditum ad porticum. hxc autem porticus extensa erat per
longitudinem vtriusque,& sustinebatur ad vtraque etiam in pa-
rietibusdomus qua: venilTet.si tamen domus vendica habeat supe-
riorcm partem aporticu.s. qua: ncn est connexa cum porticu, est
illius cuius & solum,id est,emptoris:& hoc verum estlinon ha-
beatex aliquaparteaditum.Si autem qua;r ituradquid positasue-
nt ha:ciex:respon. quia expedit scire quis esTct dominus.
d s Id. scilicet conclaue.
e ^ E<w«wjfe.inquarum vsumspecialiterestconucrsum.
f ^" Coruignatio.i. conclauc. qua: ideo dicitur transuersa: quia
licetconclaue porrigatur in longrim , tamen tigna ponuntur ex
transuerso, non indnedum , licet secus sit in quibusdam subtili-
bus lignis,sicut quotidie in domibus sieri vidcmus quas appellant
lambncas b. s Sed quidad hunc titulum?Resp. quur hic tit.tra-
cTat de suggrundis : vnde advltimam partem rubricx spectat.
i. Velmelius, quiaillepercuius domumcamera inferior habet
aditum,nominecamera:. i. conclauis ruentis, de damno infefto
cauere debet vicino,eidcmque emptori alterius domus cuius o-
stium est clausum.^ sacit 'i.desewit.vrb. p&di. I. Olympico. & s.de
leg. Hj.l.pr&dik- §• pcn.insin.
a s Si contignatio.Vide l.si cui ades.s.de leg. 5 .cuius species huic
similis est, nisi quod agitur de conclaui positosuper contignatio-
ne : in illa, de posito superconcamerationc. C v uc,
g ^ Scribit. narrando sacTum , & soluendo qua:stionem.
h s" Vtrisque.xciibas.
i s Superposuijse.i.supra terram extra domum construxiiTe ex
vnaparte : qua: porticus dicitur Ma:nianum.
k «[ Eam. porticum.
1 s JEdibws. s. quas retinebat: & subaudi > tantum.
m s Alteras. quas vendebat.
^ Scruands.. i. sustinendx.'
4 Imposita. eis a:dibus quas hic vendebat.
s Totam. nunc respondet.
*s Cum. idest, quamuis.
s Extensa. scilicetporticus.
^ Tdrte. s. sua: porticus,hoc cst superiori & inferiori.hoc est
de vno capite ad aliud.
t J T>omti4. illius tantum.
u $ Venyset. scilicet porticus.
x '$" Jf»5j.i.ncque domuinon vendita:,neque porticui.cst tame
connexa domui vendita>,& supcrposita:vt in sine legis dicitur.ncc
enim in aere stare poiTet hoc supcrpositum.
st. Nouum.

y C Habeat. hic constituitur scruitus.
z C Supurposit.i.Ex hoc apparet quod alicui connexa erat.C Sed
quid si aditum habeat aliundc ; Resp. adhuc idem, si ^ modo sit
.connexum D doinui yenihx. &sacit~j.iitipoJsi.Lsiduo4.Labeo.i&'
§.sed &Jt.& "i.ad l.AquiLl.qucmadmedum. Arg. contra J de acqu.
rer.do.l.adeb. gj .insula.i^
l.inter eos. A d d i t.
muscqux venilset ",sustineretur. Dic secsidumBart.post
Nec tamen conscquens est, vt su- Dvn-1^ idoperatut
periorpclrsccdificij^quxnulli *
coniunfta sic,neque aditum aliu-
de habeat v,alterius sit qua curas
est id cui superposita z cst.

Domus nonpotest demoliri causa.

vnam domu fada per
parictem:«cj./. quod in
rerum. §.si.s.de lcg.]. &
Lpndiii. <j.balncas.~i. de
lega.iij. & l.SeU. §. Ty-
rann&. de sun. insiruci.

* Duasdomos
habeo comuni
pariere distin-
Sas.Vnam ve-
do, paries siet
communis. v-
Cspolam de
strui. tsrbanoru,.
c.4.4.
b Connexoru
cade e(t ratio.
r Conuersio
seu mutatio v-
(us quid ope-
retur.

negotiandi, sed causa concedendi ad C Et ista lex potest in
opuspublicum. B A R t.
XLVIII. MAR.CIANVS UbrO strT
gulari de Delatoribm @.
Sl quis ad demoliendum ne-
gociandi causa venciidiise do-
muin , parcemve domus , s lierit
conuidtus: vt emptor & vendi-
tor , singuli pretium quo domus
distradta est, praestent y , consti-

duci ad istam quxftio-
nem. Habeba domum
Parisiis, in qua ex vna
parte erat de parcecia
S. Bcnedidi, & ab alia
de parcccia S.Seuerini:
& habito in illa domo:
qua:ritur cuius paroe-
ciaitus sum?Doc~totdi-
cunt quod J ego dicor
efTe de illa paroecia ex
quaaditum habco. per
hac l. & Lsi cui xdes.s.de

tutum est a. ad opusautempu
blicum <T si transferat b marmo- H.iij.^ diclo §.balneas.
ra , vel columnas , licito c iure
facit.

SI quts ad demolien-
dum.~\ C a s vs. Si

quis vendatdomum e
menti causa destruen-
di ea , & reuendendi singulas eius partes,& vendens hoc sciebat:
vterque punitur. sed sidestruat causavendendimarmora qua: ibi
sunt.vel columnas ad opus publicum faciendum,& vendat: bene
potest. F r an c. Accvrs.
JS C De delatoribus. dclatores sunt , qui fisco deferunt caduca.
C V I A C.
ji C Trassent. fisco scilicet. C v I A c.
a C Conllitutumest.vt C. de&di.pri.l.iij.<&~i.delegat.).LaLtera.Sc&
contra ~i.decontra.cmpt.Lfenatm.^oi dicitemptorem teneri in du-
plum: hic in simplumtantum. Scl. ibi e prxstatemptorduplum
a:rario,& a venditore exigitursimplum. s.pretiumquoddedit. &
sic singuli pretiumquo domusdistrarstaestjprxstant.secunduRo.
i. Vcl hic vterque sciebat illicitum contracTtimnbi cmptor tan-
tum. 5. Vel hic emptor ideo emit,vt his lapidibus emptis nego-
ciaretur:& vt5ditorideovendidit,vtde pretio quod suscepit,simi-
liternegotiaretunquodquidcmsacerenon licet.-& vterque pcena
patitur. supra vero tantiim emptorin delido deprehenditur. M.
4. Vel verius hic non erat res tradita emptori adhuc.
J\ C Ad opmpubliaim. Vidc scriptaadl.citera.~s. de leg.j.&ad L
ij. C. de idisic. priuat. C v 1 a c. '
b C Transserat. id est,vendat.
c ^ Licito.vt & s. de leg.j.l. c&tera. §.siduobm.

</Domicilium
in ea paraxia
habere dici-
mur ad quatn
aditum cx se-
dibus ncftris
magis comu-
nem & vsuacU
habemus.

e Pcena domii
demolientis &
vendentis ne-
gotiadi causa.

DE AQVA.ET A Q_V JE P L V V I^E , &c.
id est aqua pluuiali arcenda. C Et nota quodquidamita habent
rubruam : T)e aqua,& aquapluuiaarcenda. sicenim Ro.fcripsit j. rt
prius.inprin.& «j.placuit. vbitraliatur dealia aqua quam deplu-
uiali. iQr traBatur ibi de aqua non pluuiali arcenda^ quando & quib.
iQp a quibtts & qualiter sit concedenda : quod dic -vt J.eo. 1. si prius.
vsque in finem legis. & l.in concedendo. & l.in diem.& l.si aute.
vsque in fincm legis.&cw quipojsunt experirihac aliione aqu& plu-
ui& arcend& .- & contra quos. Item quodsit iudicis ofsiciumiquoddicvt
J. e.l.z. §. Cassius. vsque in fi. legis. Accvss.
|^3 Icui. ] C as v s. Si opus in fundo tuo secisti propter

g}3$ quod aqua pluuialis det in rebus meis damnum , age-
re poshim ego contra te adione aqux pluuia: arcenda: vt auer-
tatur aqua. Secundo dicitquidsit aqua pluuia. Tcrtiodicit quod
hxc adio locum habet damno nondum dato , operetamen iam
fado ex quo timeo damnum. [Tot iens.] Tunc habet lo-
cum luec acTio , quando fecisti opus in sundo t-uo , per quod
aqua pluuialis aliter siuit quam ex natura soleret : & dat mihi
damnumquod ante non saciebat. & por.it excmpla qualtter dac
damnum. si enim & ante hoc opus idem damnum habcbam,
non habet!ocurnha:c adio. [Nerativ s.jTnter meum &
tuum prxdiumeratpalus,veniebat aqua in meum agrum .-& s\c
longislijnis tempoiibus sustinui. tandem ego seci sortem ripam
meo praedio , & fic palude crescente cx aqua pluuiali, aqua non
poterat intrare mcum prxdium vt solebat.intrauit prsedium tuum
& aliorum vicinorum. Dicitur quod tu & vicini posTunt agere
contra me 'ad. aqux pluuia; arccndx, perquam compellarde-
D 2. ftruere
loading ...