Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 173
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0089
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
l7l

!iaut '"'i

N

r> PetfoIlas. 1.0„ ' S
^«./.« s \ na.„ ^
^Accv"' ^"K1
'W.Vtins ^Httafc,1
■V-arc*prin c-
r-]CASVS.pa.
lam propnan,
llln°minefiiij
'atl «nutuauit:
' ^onandi eii-
um passus est
.llJ5Pccuniam
•dlcltm-quod
nxc tenet.[Si
'edisti rtiih; x.
tum ab hosti.'
■herem, & cx_
itl11' quod l.a.c
in-euocabilis
quasi merces
mei videtu...
cuniam.nhm.
ipulatus eft,
on fuit stipu-
*pra [i cert.pet. i n
timo.<$.Jinnm-Kmaift.
HS. rumque n;
7?/>.s_yr.w^P-sl--t-n
°-odd.donaho-Xmk..
'.s.oy Cie iu- .._.«[:::
ptct vitill
lat.velhoslib.^l^
..AfcCV* ..-/___•_,__.__
eo.id estjquia rfmw./j/i
»,/.nontin
«««^.'et-™*
,. j nauoitiw
rptitudinec'rat0tij((j
:um necpre-minmjj^
us rescindi- Uript.
wdmet.cauf.,fm\,
&**•*'&
audem par-sarcsj0B
tC.quodme- bene &«*
.noninwesk.iwnlt*
. J _■ uocareim»
esi.lMtn&^m.',
iik.sotd*
n<rentos so- co colligis
l.e%.Uuftf,"{e*sf
J re paouffl,

. quo _o_i":i
nmandaui, ingratJtlilt,
iuodtema-nem ?a__>
tainnomi- benemt*>
Sempronm^rf
to: nec lulu sin,„ va»
resStichtiSsefewl»'»»1
,s an pro ..tio.a«»('
itum.&^.udi,,.„,,_
duspropo- -.«
on- &«a- Baldum *
ozoloFlo-Specui^;

:ioe

stpcr

.. f(«A""*,i

D,-F_-A*-'
a s*

.S»»'"

175 Demortiscausadonat. &capio, 174

* Man<_atum
mcirte extin-
guitur.
b Cessionon

j J ;„ nominibus.id est,a-tionibus.
b 1" ■_■* numerato. in pecunia. A c c v R S.
c <" An vtrisque. id est vtrique.-
__} r portionibtttl.in nominib. non enim per talem epistolS als-
quid fuit qua.'iitu liberto in nominib. & est ratio:quia huius ma-
datum a per epistolam
xxxv. Sc/ivotA libro trigensimo-
primo Digeftorum.

morte finitur : vt Cod.
de aci.y obl. l.siquide.
& s. de pecu. I. si Sticho.
secus si fuissent ceiXa.,b
expirat: morte & sicfaftaprocuratio<:
eedentis. ____, rem sua: ivf C.^e ^a-
f Procurator w^/j//^ vnde caute di-

in rem

suam

AD eum quera manumiserar,
epistulam miiit in haec ver-
ba : Tttius Sticho liberto suo salutem.
Cum te manumiserim-.peculiutn quo-
•stj. citconcedere<i,noce- J .,'.,,, 7
Tuenus no rt* dere.& sic no.concedo, <sue tuum omne, quidqutd habes tam
nocatur.
i Co j^fr' BuL Vcl fl diceres hic «tntibus, siue in numerato b , nec ti-
& cedere dii- ^so rPfnnnem : dice.-
ferunt.

sednon cedo,secudum tn nomimbus *, quatn in rebus rno-
Bul. Vel si diceres Iiic
& cedere dil- ^^ cestionem : dices

bi- concedere, hac epittola manu mea
nofininmone,&quod r . .,/.._ , ..
dicit infi. dic stndo Jcrtpta notum ubtfacto.Eimdcm h-
iure.secusdeajquitate, benum testamento ex beise icri-
sccundu h. per d.l. illa. psic hercdem , Sempronium ex
& quiano est tradiuo, . peculium Sticho le-
, Ccssioestlo- iedcessio c eilct loco . r n ■ ■ /r
cc, traditionis. tradkionis:non dicitur gauic,nec adiones pra-stan milit.
nulla,quasinudo padto qussitum est, vtrum in ailem Sci-
fada. Itel est secuda ra- cho aclio detur eorundem nomi-
/Donatio fit "o:quia tempore Uiu- num m peculio habuit: an
iojic eria nu- msleeis nonhebat do- .r >■ , £ ...
do pactoioiim natio nudo padto , sed vtnsque hcredibus pro portio-
jnterueniente jta ^ sj interueniret sti- nibus hereditariis. Respondit,ie-
^dtradinone. Pulatio > vel.tra<iltlo: cundum ea qua: proponerentur,
g Tradi prc
pcie non p'

g xradi pro- quz traditioginnomi- vtrisque heredibus pro heredita-
pcie non pos- nibus facri no poterat: l . ., , l
Lt nomina vt s.de adqui.poflpost- nIS portiombus d competere.
& incorpora- ^j^ pim. sed corpo- Pe? ignoratia non reuocatur dona-
ralium sic:quas videtur tio-.sed res tranfit cusua causa. B A R.
fierietiasiapudlibertu u * Lucius Titius fundUm
erant res tepore emiite ,, . , . , „ ,.
epistola::^/!. de adquu Uxms£ donauit , & ante tradi-
re.do.l.quaratione.§.in- tionem eunde fundnm posfc dies
terdum. i&s.e.Litbfenti. paucos Seio pignori obligauit f,
h Nomen pro quod 116 sic esse potest & intra dies a-j inta Ma^lliam in
dchitore ipso. m corporaub. nodic ,-r rr • n* r
i oonans««, ^ h?c secUnda ratio vaclT^ra possessionem eiusde fun-
donatam ante non0De_sc|.. vt aelr di induxit.quasro an donatio per-
cuis traditio- t'^ r cv s r, r J- r J
pempotestal- quuargentum.%. pe.ltc fecta iit. Kelpondit , iecundum
teri obiigare. nonest contraquodsi- ea qu£ pioponerentur , perfe-
Is Donatione gnatur C.de iur. dot.l.ij. n e /V \ i-
r.^. <:...... o..... 1 ctam s eilc : verum creditorem

fafta licet rcs ja ^- donatarius est
donata oblige- A- i . x • u
tur,nonta«fen ™pubtus anomine h,
reuocatur do- i.adebitore.Acc v R s.
natio. e <_" Donamt.§u.a.ntun\
l Donatio qua; ad destinatioiiem.

firmam pignoris obligationem
habere h.

Conuentio per quam abfenti qu&-
abinitio te- Fs "oJfe««/7,<iuod vt ritur aclio, perfictt donationemficut
mnt, perobli- ■> , a . * c J- • r>
gationemreru Pote dominus tacere traditto.li A R T.
jpsarum non potuit iste donans. ^ 2. s Auia sub nomine Labeo-
rcuocauir. s € Perfecta.mzxime . ■ r •
nrt^aeabini- ?a rationequia postea nlS neP°tIS M\ mW?* PeClinlam
tionontenue- in j vacuj p0ssdIlone dedit ' : & vsuras semper cepit:
runt tacilius . , .. r . '• . , ■ • ri JL- ^t
reuocatur.qua in"llxl'Jcd&idemdi- & lnstrumcnta debitorum a La-
qus tenuerut. ca & si liocnofecisset. beone k recepit, quiE in heredi-
»Prcteriti na- na donanone k rafta, . i .- J r
ti&posthumi UcetposteaobIiget,n6 tace ems llluenca sunt- q1^1^'
dirrerenuaest. t eg erhoc. t an donatio perfesta eile videa-
Pnorc calu, , , r , ... „ * n r i- 1 1 • t
ipso iure non M'g-c- "eleg- <■■ lH- Infi- Ctir- Kelpondit, ciim debitor La-
/aletteitame- deleg. §. si rem suam. beoni oblic;atUS elset , perfe-
mtavtprete- sed personaliter tattim jx„m mj_;.:________,r_

tu ltavtprc^
rito moriente as,eretun-;_. C. rfe «!0»/».
m vtta patns ,9- - c _ _
tcstamentum V1™ Mgentu. §.pe. &
ipsum no con- c- de rei vind. l.feruum.
ualescat : po- Sedvidetur 1 reuocari
steriore,valet, per obligatione :vts.
hcet natiuita- de dom_ murvimm fr
«e polihumi , s , . „ ,
mw. l.cumbicsiatws.%.

cStam "! donationcm else.

DE MORTIS CAVSA
D O N AT I ON I BVS, ET
capionibus.
. TITVLVS VI.

stameuim re
conualescat.
* Donatio
causa niortis
quid.
t Donatio
-ausa mortis

Donatio caufa mortu est liberalitas qus,
iia sit vt no?i nisi morte donatoris consir-
metur*. qua de caufa f legato compara-
tur , & donatario res ita donata mortno

rupatur, Quin
natiuitute po- si-marittts. & C. de do
sthunnrumpi- nat.intervir. qy vxo.l.si
tur vt posthu- maritus.cmq sunt cotra.
nio patre v,uo SoLi]Ia odios h fe_
nionente te- .... , - ,
uorabilis.quod nopla-
cet,quod illa sit cdiosa:
vts. de do. intervi. (y
vxo.i.fiidquod.§.st quas. Sed illa est sohcjuiaha»c tentiit ab initio,
illa no:vndefacilius m illa reuocaturquam hxc: sicpotcst notari
ex duabus legibus.Napneterito n nato,id est illo qui iaestnatus,
legato qucm- ipso iure n6\enettcstamcnt_m,&etiamsidecedatviuo patre, no
admodum co- confirmatur.Sed prxterito posthumo valet testamentum: & licet
parctur. cius natluitate rumpatunsi viuo patre decederet,reconualescit:x/f
ff.Nouum.

* Mortiseansa

Insii.de exhe.libe.in prin.fy s.de iniusio teslaJ.poflhumus.
h s • Habere. quia transiuit cum sua causa: & s.de pigno. aclio.l.
Jieonuenerit.§.sistindHS.& C. de distr.pig.l.si debitor. & C. dc donat,
inter vi.?y vxoJ.siquidetn. A c c v R S.
i ts Pecuniam dedit. s.nominc eius:& sicquxiiuit certi condicl.
iite&milvt s. si cer.pe-
donatoreipso iure adquiritur etiamsitra- ta- l-certi condictio.§.si
ditaa desuntlo nonsuerit. 1. ij. de publ. in nummos.
xema&.&pcenitentiareuocatur. stcutle- k !" A Labeonc. zliLs "pi° q,uld _,&
gatum,&L¥alcidiaminuitur,&sirestra- ad Labeoncm. i.ad La- aw"^™-".
ditunonsit a donatore , interdicto Quod beonis vnlitatcm , & tis causa do-
kgatorum continetur. Continetur etiam ems nomine , vt dixi, natione cSc fi-
actione Fabiana. Mortts * caufa capio le- animo donandi. deicommiiso
gatononcomparatur.i.adquisitioquapro- J 1" £««.auix, vcl La- Lj^_^Hc
pter mortem alterius obueniens alio nomine beonis. *subaudi ma-
non appellatur,vtsimoriens legaueritTitio m 2 Perscclam. vt s. gis.idqueGra:.
sundumsub conditione si dederit Gaio de- eo.l.sipatcr. tnprinc. & cu dicendi ge-
cem , eam pecuniam Gaius capit mortvs Ldo>iationcs.§.speaes.& "ere.^ittg.R,^,
caufa, non iurelegati velsideicommissi vel arg.).tit.\. L mortis cau- '^qL'^' s.^
donatione mortu caufa,h&c enimpetipof- fa- $• "-^/tiachirographa. licet ____ circ^
sunt.mortts cattfacapionis petittono esi,& & ^■"■e negot.gest. LNe- pnnc. vers.77.
ex his Falcidia detrahitur, non ex mortts sennius.circasin. vbi di- cism inquic,
caufa capione , atque ideo male in I. in, cit,maximi si etiam in _f*<3« *'■$ ti
quartam.ad 1. Lal Sed & quod implends. »«©**, &c. Sed argu. '^s^ijj^'
conditionii caufa fideicommissum heredi
datur, &c. Diuerfa enim hncsunt, Fidei-
commissum & mortts caufa capio , necca-
deresimul in eandem speciem possunt, ae
pmterea versus ille mft-^^oi est. Cv-
I A C.

contra. s.eo.l.nuda.Sed
hic non cst nuda. Acc.

Nota quod ille. qui donat causa
mortu,vult quod donatio non habeat
effetlum se viuente~, sed demum eo
mortuo viuentedonatario. P av. d e
C A S T.
1. Marcianvs lib.y.Insiitutionum,
Ortis causa dona-
tioeit, cd quis ha-
bere se vult*, quam
eum cui donat:ma-
gisque eum cui do-
nat, quam heredem suum n.
1. s Sic & apud Homerum
Telemachus donat Pira?o -f.

c^t- ty*i <rn 7t),,r
tpoVQV X>i___p. csy.
T1UCTU,&C.
"t c/t, 'pjnm tt
D £ M O R T I S ?,"'.**'. /'*f"'
CAVSA DONAT. '- i- J
tjna boru tjne-
& capiombus. ms ,si sinthU
._,. . , , ego morte m*-
Dixit ae donattone cZinauiro.
inter viuos ,nunc deea sSuspUione In-
siit.eo. §.i quj-
opponitur
Orttscaufa.jCA- nietui. l.metS,
J V S. Donatio s»pra quodme-
causa mortis dicitur, '"' cttft.

qu& fit caufa mortisi
M


quando id quod dono, 1^°»« causa
1 • 1 1 uonatio m
volo magis haberepro -mbus diffe.
me, quam eum cui do- rat a legato &
no : & magis eu quam fideicomissb.
hered-meum. Iranc v.glo.,- l.i.
Accvr. ty*6£l%\
n s Qttam heredem ybi incer c_te_
suum.vt ty ).e. l.sena- ra notat mor-
tus.§.]. qy Insi.dedon. §. tis causado-
j. s Scd noniie hoc nationem,or-
ideest in legato ? Cer- dlMtIO»e {™,
\r , - ? 1. , magis accede-

. \ -^t , • f .* r ^ — j j- j "'«uis acccue
Licet tsta lex ponit tres spectes tc 11C:^ s.decondit. & ie °ontr.,aui

donationis : pofsunt tamen reduct
ad duas principales. Pavl, d e
C a s t.

I

dcmon.Lsi quis eum.vn- quam vkimse
devt hicadifterat a le- voluntati :co-
gato , dic tradendo in firmatione,
vita , vel obligando se Ca"mere sme
, ° p. adinone, & in
legatano.namtuncest eo superarc
donatio causa mortis. kgata: effica- ,
at quado nullum lsto- cia , a Iegatis
rum est,diciturlegatii: superari,cuex
Dieestorum tres esse species ne attenta ratione liu-- 'j!or"? _sf"^.
o - r , ,.rc \ , uonatione no

11. Vlpianvs lib.$2..adSabinum.
Vlianus libro septimodecimo

lusl.non disferata le- c5petat _ai_
ga.to:vtplene not.).eo.l. ex testamento
MarceIIut.§.T'atdtts. & hypotheca-
oJVtianm.] Mortali- ria,licettraa-
Xratisdonat. & hxc seat domin'a
,- -"- . _ rcvta via ln
lccundum P. non re-

aonatanu : in
iure vcro ac-

mortis causa donationu ait.Vna,
ciira quis nullopra:scntispenculi
metu conterritus , sed sola co-
gitatione* mortalitatis donat °.
Aliam eise speciem mortis causa
donationum ait, cum quis immi-
nente periculo commotus ita do-
nat, vt statim fiat accipientis P. icuit.v.ci-s.*«.j*j. ^
Tertium genus eise donationis §-itemcumipse. quibus coiun-
ait,ii quis periculo motusnon sic
det, vt statim faciat accipientis:
sed tunc demum °., cum mors
fuerit insecuta.
statim tcnet donatio, u»t, ,-_ vb__
Isfalex cum sequenttbus declarat seddominij transsatio tradit dona-
secundam speciem donationx , de ^cnjnnt:vt&~s.tit. ^»«*_
'./.«.§./?pecuma. At lbi "lortls «rrer-
' ' r 1 . re a testamen-

uocatur.
p r Accipientis.secX re- crescendi co
uocatur eo conuales- rararl legatis,
^ j — - • ; : non merts co-
cente:^<ry s.tit.).L).

ergo acbus morientis. ius accrescen-
pendet.& sicest cotra. d)>niii «" vsu-
icommu.przd. l.fi.infi. *lf"-m<*d'
r ,- /« j . * de Manticam
Solu.ncc lncpendet.na lJshsmA^ „__

D E C A S TR.

qna in L prtcedentt, P AVL v s _on pcnd_t tcncat vel ^
non. ex quo enim cc- specie yltim*
dit dies legatx seruitu- voluntacis , &
tis, statim certumcst cedat vtiliter,yel noiv.vtile sitlegatum , vcl deWerare
non:quod non est si vnus socius imponat inter viuos scruitutem ^"_jn^Ue :e"
rei commiini: vt inprinc. l.receptum.tk ideo ibidicit astum b vi- i Aclus viuen-
uentium suspendi,& non a<£lum defunftorum. tium snipendi
MOrtiscaufa.] Casvs. Illedicitur donare causa mortis, qui poisnnt , non
timore infirmitatis,& percoseqnens mortis donat,:vel qui morientiiwn,
F 4 tinut
loading ...