Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 203
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0104
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
203

DigestorumLiberxl. Tit.ij. 204

a 5" Intelligatur. vtpossit peti:vt C.deiure do.l.vbi.
NEpos.]C as v s- Neposvoluntate aui potest manumittere
seruurnaui;& manumissus erit libertus aui.Item si filius po-
tesi manumittere seruum patris volente patre;manumiisus erit li-
bertuspatrisjnon filij. F r a n.
b ^ Nepos.sacit s.eo.l.si
impeditur,vr constanre matrimo-
nio deberidos intellegarur. a„

confentiente. $> quod ibt
7t0.Sc eir speciale:regu-
lariter contra : vt C. de
ma.vin.l. nec mulierem.
GAius. ] C AS vs.
Gaiusemitancil-
lam hoc pado quod
manumittat eam intra

N

est.

xxi 1. Idem libro secundo
Definitionum.
b

Epos

ex silio voluntate
aui, vt filius voiuntate pa-
annum: tandemGaius tns,potest manumittere: sed ma-
pronutiatus est seruus numisTus , patris vel aui liberttis
Titij.dicitur quod harc
ancilla erit penes Ti-
uum dominum Gaij Qui ancillam emit vt manumit-
ea conditione qua erat s £ t a serms pronnnttetur Tl-
penes Gaium. i. vt Ti- .. „i .,J J • .,,
tius manumittat eam
intra annum.ii non fa-
ciat, crit libera ex;con-
stitutionc.FR.Acc.
c ^" Domino.Gaij Sci).
d 5" Proponeretur. Aut
ergo a domino Gaij
manumittetur intra
annum: aut ex consti-

* LuSertatis
cauia scnten-
tia:,teftimo-
niaque prese-
runtur.
Vide VI. fra.
tit.17.
sSic Flor. an-
tea legebatur,
Petronia.cuius
nt mcntio >n L
n.§. ir. infri
adl.Cor. dr jl
cxr. aiunt ati-
tem latam
suiflea C. Iu-
tiio Csfonio,
Petronio Tur-
pilliano Cof.
arin. 813. ab
vrb.cond
* Tamen.
b Infans ma-
numitti po-
tCit.

tij , Titius tenetur anctllam emptam
manumittere.
xxiii.I de m libro quintodecimo
Resionsorum.
GAius Seius Parhphilam hac
legeemit,.vt intra annum
manumitteretur:deinde intra an-
num Seius seruus pronuntiatus
tutione erit libera: vt est. quasro an ex lege venditionis
c.siman.ita ve. nepro- finito anno Pamphilalibertatern
fbtJ.it.iy iu. r /*'■'■ r» 1 r i-
d s Proponemur.ervo coniecuca si.r. Paulus relpondir,
sinito anno libertatem cum ea conditione ancillam em-
consecuta videtur. ptamdomino c adquilitam, cum
LEge luma,.] Casvs. oua conditione yenisse propone-
QUamorerantm- J- A * *
dices qui cognoscebat
de libertate cuiusdam. Sententiacjm prolibertate serttir,
duo cx his volebat m- pr&uakt,quhm au& contra.s.itidicibus
dicare eum liberum: ' ■• >r > •/
... ■ - .. • -1 &qnaltnumerodi[corda?itibus.
ahj cotra.diciturquod J TT ' ,,
praualct * sentetia eo- xx i v. H £ r m: b o e n I a n v s libro
rum qui pro libertate srtmo Iurts epitomarttm.
dicut. Ideminteftibus: Ege Iunia Patronia f si dilio-
si quatuor sunt testes A_^nantes paresiudicumexiftant
in causa produdti, duo sententia; , pro libertate pronun-
piohbertate dicunt, s rf { $ e
du» cotra: Itatur didto . r „ r
illorum qui pro liber- u s Sed & '- cestes non «"P'1-
tatedicunt.FR.Acc, ri f numero tam pro libertate
e s iusfum.vt &J.de qaam cOntra libertatem dixe-
rint*; pro libertate pronuntian-
dum elfe fspeconstitutum est.
xxv. G a 1 v S libro primo de
mnnumisfionibm.
IVris ratio efsicit vt insantibus
quoquecompetatlibertas g.
xxvi. I a v o l e n v s libro quarto ex
i'oferioribm Labeonts.

SEruumfuriosum omni gene-
re ''

manumiilum ad liberta-

t Nohnati et-
iarn manumit-
ti poisunt.
■s Quibus so-
lemnibus ma
numiflio vin-
dicla fieret,
eleganter cst
plicat Ale-
xan. ab Alex.
lib.4.Ge.dier.
c.ie.
* Generales
tituli in ?an-
dectis repe-
riuntur.
d Furiosus
manumitti
poteft.
e Manumit-
tendi pluret
modi.
f Ouerum vi-
cem an quis
jtiterdum fu-
■^tinsrc poffit.

terpares.cn argum.s. de
mossi.teJiaJ.fi pars.
f s Non dijpari.fti parii
& ad hoc s.de teftib.l.ob
carmen. % .fi tefies.
IVru. ] C a s v s. Ma-
numitti poteft etiam
inians °,&c libertasre-
linqui ei in testamen-
to. Fa a n c.
g ^ Liberttts.fi eis prai-
stita fueiit vel rehcta: tem perduci poile Labeo putat
vt Inftit.de liber. §.fi. &
C.commupia de ma.Lpe.
& ar.C.de eman.li.l. pe.
i/y s.de adopt.Letiam t;i-
smtes. & etiam non c
nato:vt C.defidekom.li-
ber.l.cum inter.
SEruum suriofum. ]
C a s v s. Seruus
furiofus <i potcft ma-
numitti quolibet mo-
do,apto tamen ad manmnittendum. Franc,
h 's Omnigenere.i.<\uolibtt ex omnibus:qui multi e suntivti»-
ftit.de liber.§.multum.& sacit adhocs.l.proxi.cc quod ibi dixi.nam
nec hic ncc ibi eft discretio in manumiiio.A c c v r s.

D E

M A N V M I S S I
vindidta s.
T I T V L V $ II.

A gencre * tranftt adjpecies manumisi
fionum jfcilicet qu& iufiam libertatem tri-

D E


M A N V M I S S I S V I N D I C T A.
Perjpecies incipit dicere de manumifsionibus.
Pudpr&torem.] C a s v S. Pupillus poteft manumittere
feruum fuum coram tutere exiftente praetore & pras-
ftanteauc~toritatem.FR a n c.
i s Andore.vkcta. s ergo duorum suftinct, iudkis

zutoris.Jics.de adop.l.magistratum.&~)' .eo.Lapud filium.&l.an apud.
& s.deoffi.pr&JiJ.\.& ij.A{g.conua.s.departJ-Jipl!ires.triplici3non: y ■
vt supra ad TrebelliaJ.ilie a quo.^.tempeftiuum-

aoJ

'^;»OTO>-.]CASvs.Minorx>:.ann.habens vsumsrustum in seripoteft consentire proprietario manumitti illum seruum. F r. dt GHJ-'l
<T Annis to.frucJua- nsri"i
buuntsublata a Iuftiniano iam Latina {y

Dedititia libertate, Vna esi vindicta *, quo
nomine signisicatur sestuca.cuins impositio-
ne apud magiftratum qui legls atiionem
habetserui ad ciuitatem Romanam perdu-
Cuiitur.suutsesiuc.t s ablationejd eft, ramo
ex arbore desiracto vindicia, sumebantur
olim , at per hanc causam imago quadam
vis pojsejsori siebat , vt per lapilli. iaclum
aliis in caujis,qua ex re possessori erat inter-
diclum Vnde vi,imb tQr 6}uodvi at^t clam.
l.nam & siramos. Cjuod vi aut clam. $•>'
hanc quidem manumijfionem qus, vindicta
sit, Ouidius intellexit illo loco, Te quoquc
seruari modo quam vindicla rcdemit
Quisserat? Cviac
1, Pompo nivs libro srimo
ad Sabinum.

Pud pre;torem3eun-
demque tutorem,
posle pupill um ipso
auclore' manumit-
tereconftar.

ii.VlP ianvs libro oclanodecimo
ad Sabinum.

Vindia,
quid.

'"«o.Veftigiumest iuris
antiqui,cuius meminir
Vlpian.infrag.tit.i.Si-
milt tfi in l.ix.s. dehe-
red.instit.& Lsisrnclua-
rium. de manumisf. te-
ftam.C v 1 ac.
k 5" LibertatiApmptie-
tariopr^stande.sStiic abU*Q,
no. quodpotcft l> alii eft

s.Vinsiici^
"m fumei,,
>r feft "
■""'lil
allj «t , ran,0 '

consentire iil eo quod asbort dtd
ipse per fe saeere non s °-
?ottit.flcJ.eod.Lfipater, ah^'
i-fin.
QI>.
kJrc


s

I minor /It annis viginti
srudtuarius * , an libertati k
consentire poiTIr? Et puto con-
sentiendo poise ad libertatem
pcrducere.
111. I d E m libroquarto Difpnta-
tionum.

aciniij
qtus poteii '
WW.JCASVS.He- quod per{|
'res manumisit ser- in£cr<iuni %\
uum legatum: poftea cenenon»
legatariusrepudiat le*
gatum. dicitur quod
manumissio confirma-
tur.Secundo dicit,duo-
bus pure legatus cft
seruus: vnus legatario-
rum manumisit iftiimj
poftea alter legatarius
repudiauit partem sua.
eerte apcrefcit alteri
conlegatario: & fic li-
bertas tcnet.FRANc.
I s St heres.vt & s.tit.t.
I. ij. (yfi certum pctatur.L
sroinde.ry siupra ad leg<
Aquil.l. namsiatt. Acc.
m ^ Competit-ossia. al-
tcri accrefcet: vt s. ad
le.Aquil.l.si dominus. §,
p& l.Titio.ty l.siequ. (y
~s.si quid infraud. patJ.

SI heres ' seruura leeatum ma- )-%-vtmm. & de rebtu
O J..L I'.... j.... a . .
numittat, moxrepudietlrga-

bJ.qua.damA c c.
O Ipater. ] C a s v s.
tanus : retro competit m hbertas. ^Quida- habens ser-
Idemque eft & fi duobus pure ;fer- uum, pcrmiiit filio suo
uus legetur : &poft alteriustna- vtmanumitteret ifthm
numiiTioilem alter repudiauerir. sbruiim: & P°#ea de-
nam&hic* retro libertas com-
petit.

* & huic,

Voluntas nonsinitur morte, libtr-
tatis siauore.Item reuvcatio non debet
peruenire in notitiam mandatarij, Ji
ex reuocatione non Uditttr. Bart.

1 v.

Ivlianvs libro quadragenfi.tno
fecundo Digefiorum.

ceifit ab inteftato hic
pater.silius nefciensde
mortepatris., libertate
impofuit feruo.dicitur
quod libcrtas tenet,
cumno appareat mu-
tatam eise voluntatem
patris:fed secus eftii
pater ad huc viuens re-
uocauit mandatum:&
antequam filius fciret | Cdncot<
reuocatum fore man- li"ic litera,
Slpatersiliopermiferit " set'- ^um, manumifit fcr- J™^
uum manumittere3 & interini
deceiseritinteftato: deinde filius:
ignorans patrem fuum mortuum,
libertatem impofuerit : libertas
seruo sauore°libertatis contingit,
cumno appareat mutata eile do-
minipvoIuntass.Sin autem igno-
rante silio vetuiiletpaterpernu-
tium , & antequam silius certior
xx.ali .non poteft ctiam M«fcw«'"'
seruum commUnem manumittere iiile coniilio liue vindida: fer- 8<"" m'" "*'
uum tamen iibi obligatum confentire poteftmanumitti.FRAN.
n ^" Permiferit.<]uod pottihvtCcominunia dema.L).§.fin. & s.tit.
\.l.sikonfentiente.ify l.nepos.
o ^ Fauore, cnam regularites d mandatum aliasmorte fini-
tur , etiam ignorantemandatario : vt s. mand. l.pr&cedente. & L
Ji mandajsem. &ficertumpet. I. eitts qui. §.quas verb. & C.manda-
ti.l.simandatum.Sed contra huic refpon.j .^»/ & a amb.l.qu&fitum.
§.fin. Sol. vtibi.
p ^ DoOT/ssi.heredis e mutatio non nocet:vt s. desii: expor.l.ii].
(y de iure do.LJi ego,§.].
a s Non

uum. nam non tcnet J^-^~
manumiflio. [ Q_vo- morte £anore
t 1 e n s.jManumitto liberutis.tett
seruum,quemnon cre- >»<*f■H"'"''
oo meum: vcl econtra >*' &'bl p,
ipfe.noncreditfe meu Xbi.&^
feiuum , vcl ambo fu- „Um.f.ixtid
mtis in hac credulitate, rtfmfM.
cum in veritate eflet <■ Mandatum
nieus feruus. dicitur sauorc llb"'
„ ' 1 -r tatis mortc
quoJ tenetmamimif- ^^
ilo.[M I N O R.JMinor „0n fimtur.'

„uf,M.f""
2. cmbft'"'
64.
d Mandatumi
morte mai'*'
toris regtilarl-
ter finiutf ct'
iamigrw»""
mandatario-
s Heredis m«-
tatio non »"'
cet.

**&
.nanumitot
m3tionern
suam b* 1
hic siUus vi
iibertus: vt
m.lsii«s-
h \ D»r«
jxreitiver-'
'iVirs»m.
c s MLtiiu
jnveiitate
d JI»«
^nrtpl'"'11 %,ieiur.&.
quam '" m' pd». §■ ?«'
itiniarjoiic. faInslit.de
frydefnr-
§. rectl Se<
supra de tu
quiputnt-S
e \ Comm>
proprium.
i t^Conj
coniilio: i
sirmu.
jiUssumitte g J* M*
rc quis inter- "ieod.Lij-d'
«liim non po- jj,§,itemsn
teft, qui ma- qJ^I,
nuTKn" &C.de fer.
confentire V l
vtiliterpoteft. Sedarg.co.
Disserun: igi- pig.Lsssmd
tur manumit- A c C V R S
tete&manu- . N
mittentt con- li '
sentite: vt & 1 Jk^ A !
manumittcte tor poifit c
vclle, & ma- namittere
numiffionem & • fe y
nonimpedire. A .
1 audtontati
siliurpj &
sic,& prob
pla. F r a
c Trium oE- ll ^ Sutt
ciumquisfub- eroo trii
itepoteft.idJi ("„?• <■
GlsfrmL ,.™alu
f»sani. "unentu
apptoban1
ritatem p
slnvulga. An «od.i^. Se
manumittitur, s.«dTrel
tmpeBt,
iit minc
probetn
Lj.i.pem
SLruu
Ca:
bebant
muiiem
minores:
bo volun
M ferimrr
tum caui;
& proba
quodsatis
|l°ettas.Fi
1 s Vrm
&Vquii
cum,§. ;_
^iacnm
tis vnins,
«mmunii
mitterervt
^nt.cum
XTOne
*■ \ann.
'snnon fj
Pj^:vel
^anum
'ratltom0
loading ...