Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 311
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0158
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile


Imo eaotraivt "s,eod.l.si
decetn. sed ibi certam
cruantitatem dari iulTit:
quae ciim sit de peculio
danda , debet ante de-
duci quod doinino de-
betur. hk totum pecu-
lium , qualecjuale eft,
* Yoriu. ad dari debet. & lic non a
par.em, gcne- ess. eadcm ___£,- totills
cert. ad mcer- ^partem, vel geneus
tum non ea- ad tpeciem. vel cem ad
<Jem ert fem- incer.urn.
peiratio. a _" Controuersia.<\ux
mihiprasitabat.
b s Nondeberi. facit
s. eod.l.fipeculium.§.he-
redi.
«■ _" ~Darinjolo zc. Id
cft , vt Graeci vertunt
loco tixetn ;y>.|j«f «c , id
eft,viginti millia. sich.
l. letta. s. de reb. cred.
C VI AC.
c _" Subscripferit. &
» Subsc.ibens ffc paret b eius appro-
eomprobaffc batsO.A C C V R S.
aaumeuifub- d «r EW^.quod ess:

DigestorumXiberxl. Tit, vij. 312
mc&sinevlla controuerfia * : & cum bus reliqua hcredibus , quatuor P f CunHattoni.Lpro
tempore perablo manumittant.Qust- | menfes appoiiti sint.folicito refta- crastiuauoni. A c c.

brielium 3.

* Flo. isis.is.

minus approbando
ttHtUsitaK .. fubscripfit in rationi-
.ir.de prarsum- bus vei teftamento.
ptiombus, e j EvejeWf.curaixi-
«•ere debuerit.
/o 5 Ettam quod mu-
tuum eis dederit.Legen-
dum vt Y\a~.promutuii.
Et Grxci vertunt ^-
X'*'»1'. Vide noc. ad l.
num.§.~jlt.~s. de leg. 1. &
scripta ad l.sipofi morte.
§._/» tefiator2.de leg. \. &
vide fcripta obser. ~ .c.i.
C V I A C.
s f Rejponsum esi. ex
fuperioribus duobus
refponiis habes huiuf-
rnodi folutionemrquod
scilicet teneatur, ciim
diligentiam non ha-
buitrvt s.eo.l.Labeo.
g f Adieciione.Ccili-
cet hac.
h _" Propriocapite. id
cft , proprio capitulo
i teftamenti poft pra.di-
cla.
i _" Reddi. scil. volo
postea.Ac c v r s.
k f Deinde. i. profe-
quenti capitulo.
1 s Gjuo minut red-
dantur. intra quatuor
menfes.
m _" "Desinant. & fic
serui remaneat: & dicit
in tertio casu: sed sta-
tim respondebit de v-
troque.A c c v r s.
n s Videatttr.Ccilicct
inmodum c conditio-
nis; vt ii intra quatuor
rur m modum menses post mortem
w*»» meam rationes reddi-
dcrint: quo casu si ftct
per heredem , etiam
postea audientur: vt sV
eod.Liij. §. st cmu heredi.
& i. si hereditas. alias
.non : sed definunt eife
, ftatuliberhvt s.eod.Lsi
triennioi & s. de fidei-
com.liber.l.Thau.§.intra.
A c c v r s.
rfLiberumte- ° 1" Liber° tempore.CA
pusreddenda- quandocumque redda-
rumrarionum turratio, perucniat ad
1uld- Ubertatem.

rTempus non
semper adiici-

iitum eii:,iiStichusscxagcnos nil-
mos menstruos non prarititerir,a'n
impleto cjuinquennio iideicom-
milsalibertas ei debeatur.Respo-
dir,nisi prasititiitct, fideicommis-
iam libertatemnon deberi b„
3,5 Seruus teftamento ira ma-
nurnilsus eft:Stichussenms meus a^
Uorfi rationem omncm achtssui htrt-
dt??ieo reddiderit, eoque nomine satis-
secerit,liber efto, eique cum liber erit,
dari volo viginti *,&peculiumsuum.
quxiitum eft , an ii rationes quas
egit per multos annos, sine sub-
scriptione teftatoris heredi redde-
re paratus /it3 liber ex teftamento
fiat: cum propter granem vaietu-
dinem reltator non potuerit ratio-
nibus fublcribete. tcftamento ta-
men fubfcripferit c.Refpondit, fi
ex fide dratio redderetur,reliqua-
que inferrentur,liberum fore.
4. f Irern quxro,an ea qua: ex-
acta funt per adiutores eius,ncque
Calendano illata funt,aut fraudu-
lenter acta, huic adfcribi poflint,
cum eif.-t hicpraepofitus.Refpon-
dir,fi id eilet quod culps eius de-
beret imputari, fpedare ad ratio-
nis reddenda: neceifitatem.
V.f Itera qujeroran eorum quo-
que nomine ratio haberi debeat,
quodnequeaconductoribuspra:-
diorum,neque avillicis penfiones
exegerit e, 6c infuper etiam pro-
mutuum eis dederit ^.Refpondit,
fupra refponfum eft s.
6. s Item quaero, an eo nomine
teneatur,quod omnem rem fuam,
id eft,peculium exportaucrit ante-
quam rationes redderet. Rcfpon-
dit,nihil eam remimpedire codi-
tionem,fi mod6 ratio redderetur.
7. f Titius teftamento feruos
aclores ^fingulos diuerfis perfo-
nis legauit cum adiedtione &,fira-
tiones heredire'ddiderint.deinde pro-
prio capite h ita scripfit: Om?ies a-
Bores quos legaui,vel manumifero:in-
tra quartum menfem mortis me<e ra-
tiones reddere volo:& dorninis quibus
a me lcgati fint reddi'. Infra dein-
de k alios actores liberos esle ius
sit ceque cum hac adiectione,/;^-
tiones heredi reddiderint.quasro ciim
per heredem siat quo minus 'red-
dantur ; vtrum statuliberi eile de-
sinantm,an nihilo minus quando-
que poflint reddita ratione 8c re-
liquis illatis libertatem ex tefta-
mento consequi: refpondit legata
quidem Sc libertates non alias
compctere,quarn rationes redditc
eifent,aut per heredem ftaret quo
miniisreddercntur. Verum iudi-
caturo aeftimandum , vtrum tem-
pns conditioni legatorum liber-
tatiiimque additum videatur n:an
Uberotemporc °redderevolenti-

ippc
tore cunclationi p f

Sr mnnm ■ 4 5" ^«w.ftatulibcro- ,
3 cx. inoram .,,„. \r, t !• , , t • .
q r U -ka i- r rurn-Vcldlc,heredum "■"'%..
eorum 1 proscnbente. Mehus r qUi a pieruinque ^™
autem eft , prasfumptionem pro ju mora rccipiendi •. vt ra^S
n.^r>ilil-,A>ric /»(T% S.eo.l. feruu-i (iheredi « do. C"'X.

statuliberis eife,
8. s Argentarius coastor

siruussi heredi. S. <)o,
Imperator.

^ " v - r . r ? Melius autem e<i in
cum pene totam sortunam in no- dubio:vts etiam JtiZ

minibus * haberet, seruis acrori- audiantur.A c. c v.R s.> *
buslibertatemitadedit -.Quisquis *" * *~—'" '
mihiheres erit ,stDamaseruus meus
acius fui qui agitur ??omim eius e?
Pamphili conserui sui, heredique meo
rationes reddiderit, pariaque c t fe

• i.coiled
n :nec e
quit nisi vni

&w.i.collcaotbnoini- b^2-

t s Partdque. i.c co- "p"l""'^^^^^^^ poni- '': *h(t
ta~s.deco»di.indeb. L lUl ~*\
" transW
J Liber eflo. ahas H-nx,^J
" '" ' Vide ,
vt conucniant fequen- AugA„|,i»
tia : vt & ~s.decondi. _?>':•
demonfl. I. lulius Fau-
Im.
x 5" Perditis.alias non
habetur in text. quan-
quam Grccus interprcs
a<j;nofcat.
SI quem feruum. ]
C a s v s. Si volo

______ __-_- PUtauerit 8c folucrit, Pr0 "^,
cerit a dte moms w intra msnfem V.cX°,d hinc intle ni- ^(<>Kk'\
sextumJtbereHo-.QnxdtuJta, ^[.^ur.fic n.m_ t>.
anhxcve-ba,pariaquefecerit,ad o- fin.§.p
mnianominapertineant, exceptis u
perditis x,vt hoc iignificent, li o- cum Parrjphilo focio: Vije'' k
mnempecuniam ab omnibus exe-
gerint,&heredi foluerint, vel eo
nomine fatisfecerint: & ii in exa-
dionenominum celfauerint intra
sex menfes libertas illis non com-
petat. Refpondit,manifeftam eife
conditionem verbis teftamenri
suprafcriptis pofitam: igitur ita
demumliberosfore.fi auteipa- SUer? llb™n
, , - * lemo meo poft tem-
reant,autper heredem ftet qu6 pus dandam ,poflum.

vtfidicam.Stichus iit
liberfi triennio feruie-
rit heredi meo. vel fic,
ii tricnnio dederit o-
peras heredi meo. Se-
cundo dicit:Reliqui li-
bertatem Sticho fi pro-

minuspareant
xli. L a b e o Libroprimo Tithmo?} a,
Taulo 'Epitomatorum.
SI qucm feruum tuum ad cer-
tum tcmpus ftatulibernm re-
linquere vis , nihil intereft vtro ^^^^^^
modo caueas,_/i feruierit v ; an ,fi miferit fe x. daturum
triennio operas dederit , liber ejio. ter5^ me0- dicitui
n . c- ■ i-i iT ■ h- quod promittendo li-
Pa v 1 v s.SiquishberelTeiuilus Liitjlicet promiflio
suerit, fi dece heredi promifiilet; ' '
quamquam ea promiifio nullam
rem habitura eft, tamen promit-
tendo liberabitur z.
jiii. Idim libro tertio Pi-
thanon.
eumdem hominem

qtus

non habeat efFccrum-
A c c v r s.
y 5" Sowims.scilicet
triennio.& fic eft s.eod.
Lferuus qui teiiamento,
§.fin.
Z J" Liberabitur.vt&
s.eod.l. Stichusfiheredi.

\Q} . v -......-.......
f _3vxori fua. legauerit,& cum ca vbiplene dixi.
nupfi(I'et,liberum efse iufferit, & Qi V-kr)_ C,A s vs

ea

lege a * nupserit: libcr fietis

Sf

homo y.

QVl SINE MANVMIS-
sione ad libertatem
perueniunt.
T I T V L V S VIII.
Sine manumisstone liberi, i.libertini sitmt
qui ipso iure liberisiuntexS. C. -vel Consii-
tutione aliqua.quorum exemplafuppcditat
hic titulus.C V 1 a c.
Si feruus venditus esi hoc pallo vx
i??tra annumfiat liber,& vendttor &
emptor decesferint: fermts ifte intra,
annum libererit.h.d.
IJ? A v L V S libro quinto ad
Vlautium.
I seruus veditus eft,
vt intra certum tem-
: pus man umittere-
tur: etiasi sinehere-

Lcgaui Stichum •
xorisne.:& eide Sticho " Grmim-
lessiiui libertatem cum -**■~f*
vxor mea nupsenti di- «,iscel__ t,
citurquodipsanuben- tulctiut.
te legitime hic fcruus
fitliber.P ranc;
a J" E/t lege. i. fecun-
dum legem.ad quod est
s.de condit. & demonss.
l.hic conditio sili&, crc. &
C. de infami. I. decreto.
A C C V R s.
y ] Et ea lege nupsi-
rit. Hunc JocumGrx-
ci reste interpretantu:
c\e 1. Iulia Mifcelia,
C v 1 a c.


Q_VI SINE MA- tib^S.M1
numissione ad libcr- '"•*•
tatem perueniunt.
fWip I seruws. J C a-
sS^| s v s.Vendidi ti-
bi seruum hoc pasto,
vt intra ccrtum tem-
pns, puta intraannum
manumittas : decef-
lifti fine herede an-

de deceisisscnt & rrn„-m
„ ju 0 r i-i tequam manumittas.
\ cuditor & emptor,feruo libertas & cgo dcecfli. dicimr
quod

3»3

quo'

^

V,

ditor„31111111«

^Vide fcxipta

jnuiio

nonp0'

S*l*..... TAC
rede aeccfc;'
quoAnonfmt
mrus:velm'
hic-poftiampr;
iibeitatem.A"J
quodlicetnon
manumitterepc
nitentiam , "
manumifit, ter
hic.Vel iblue vt
&cit.;.A fss.e,
■t,[itM-
'£«. ] £l
jDominus s
fuum?grotant£
extra domura,
sitiiberJRAN
c f Comfetit
vtC.de Lttti.lib.,
[eiscimut. Sed
ysro iereli. L $
(liptt.ser. I. qttoA
Qiiibusdicitur
'Siqnis hac. OCCUnaMi.Sol.
in vule. ' 1, ., .
& Lifcratem gpens »»:ibi no
ipsofafto c6- cit inmth.Aen
sequiturpro- multb potim. {

__r

doeliaoob ty[.tudilnm\
gtaaem lnht- —

n1.tatem_to-1pI/w,^C

mmas:vcmta

minohabiuis. l^V.ndidi
\ Contta ciui cWm lioc pa£
pet ignauiara \m imm
non detcgil,
neque vkifci
tnr.piiniendus ^^^^^^
est.Platorfw/ govendkot i
yditipb. voluntate p
*Quida,inter dicitut qadd
putantorcinuj rai""es.Scd
.crv. ditor deceiT
quiritur vo
redis niei. ]
A c c v r s.
^lneaiem
»c s.defer.ex
^S Mantti
'D1yuhac,
-C/]uam mo
miiib feruo,csi
' f Mortuo
QVtobnece?
cufauit0(
p J §* «£
tvlAC.
"lanu- §. f Orci»^

s0tti»us |j.

t,Gcnt»liso.

^^•««-ssta.. g
ibi sit nulliusl
!?<;;* ;^&%*i,
V-*i Seneralit«

Hn

plenius
-*o,h Ts^

j. • -nittas.li,
VMatciiU;
ll°c pacto

A N (
st'tso{
loading ...