Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 317
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0161
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
3«5$*»2p

nS-dn.l.,
tfrat ' ______
VwSfe«,.is._
Jsvs. Deh;, J A

rSPOtest5'-
''lcetquendadi
felsibi *s
ditorxbusmeiseS
nPhlllun- aliqoa,
■umnonpotesintj.
}manumittci.e.lictt
olueris vnussi)a!ium
^potensmamimit.
e:secussivnuiimn.
n promiseris.put,
mphilum. nam Sti.
umbenepoterisma-
mittere. sic & e
ligassesraihi Stichii
Pampliilu pro quin-
cquaemihidebebas.
m interim nullum
rum potcris manu.
ttere.&ha;csuntTM|,
de debitore qui ni- j-J
l aliud in bonis lij.
bat.siautemaliabo-
, prxter istos scruos
.bebautuncvnumde
spoteritmanumitte-
: cu& vnodeseruis
ortuo vel manuniiC-
, soluedosit. necad-
titij casus spcctanii
nt.nasispestares,ia
iideseruissuisvnum
certupromisiiTet,n6
>lTet maivumittere a-
luemdeseruis.qiiod
tfalsum.&h.d.hiej.
m lege seq. Fn.Acc,
5" Locufles. exaliis
opriis suis bonis.
slibtrt/itJnfW;
m creditorum «■•'
i.&c hcitC.de teM
nfraudem.&}edil
wtis.inprmc&W _,
s CreditorW^-
mnumiftstesimlf
jfkcuplu->»$•"■
■nedixi.
' ^ Tromisirit&r
iti Scichum,&c.

umltiPularorem
obligationc & qu
pnesen»'»0^!^
^.Lsiqttts^ ilit>

)rumeiieiu7/-^.e«p:

# 3

317 Qui&aquibusmanumisl&c. ^ig
__ r Neutermanumittisic~)M sur.Leum qui.§.Papiniantts.Sc con- generaliter.§.si.fy s.de manu.l.feruum.(y arg.s.quemad.fer. amit. l.is

tinua l.sequcn.cum ista.
b Jvliantn de eo.s.promissore in superiori t.^.fi.A c c v r s. .
Is A'/AiU/*W.pra:a-rStichum&ramphilum. _
a er Soluendoest. sunt hasc duosimilia quoad hoc vt dc boms
exca.t.-vt J.de fol.l.si mi-

hi alienum.
es Aduentitij.^No a.
rf Aduenritij r - ^_. r_, ____#__ /. j£
can.snpi.sont I . &^_ frt.dtin
COIT,pu«nd, sd^M.SeaargUm.
contra s. ie neg. gest. I.
diuortio4-fed fy sisace-
re,8cc.
s s Neminem manu-
mittet. quod cst fal-
suni. scd cur secus in
legato in genere ; vt
t.eod. l.si optiolRefyon.
quia ibi habcr vin-

111,11011101' manumitti a potest. At
h Stichum solum pignori dederit,
Pamphilum non videtur in frau-
dem creditoris manumitrere.
Tesiatorfi tesiarnento suo confir-
rnxt codtcillos poftea ab eo conficien-
dos: cr esficitur non solttendo tefta-
mento fado : libertates data in codt-
cillis non valent,ne sraudentur credi-
tores.

dicationcm lcgatanus,
quam hic habet pro-
Gr*cm intet- m{stou
pres hanc Ie- ^,^ ^ p_ c a S v s.
l3Titius existens de-

gem tnbuic
eelso in libris
Digestorum.

1;

bitormultorum,& sol-
uendo, fccit tcstamen

* Inccrtum.

vi.ScjEVOtA libro deeimo fexto
i§}ut,stionum.
Vlianus de eo b loquitur , qui
in substantia nihil ahud c ha-
beat. Nam si habeat, quare non
dicetur vnum polse manumitti?
Eurrn&ineo testamen- quia & vno mortuo soluendo est
toconfirmauitcodicil- d^ vno manumi(lo soluendo est:
los quos faceret. ante- n aduendtij e casus computan.
quam faceret codicil- . > . . r
di lunt : ahoquin & qui vnum &
certum * exieruis suis promisir,
neminem manumittet f.
vi r. I vl ianvs libro fecundoad
Vrseium Ferocem.

quam
los , effestus est non
soluendo, & in his co-
dicillis reliquit liber-
catemseruis suis,sciens
se non solucndo, & lic
in frau.cre. an ha; li-
bcrtates valeant, qux-
ritur. Et dicitur quod
«on^rationem dubita-
tionis habes in litcra.
[Minor.] Minor
I5 non ha-

b Fraus fit de xx. an.cum
periona a'd
persoiiam.

tquo.
* quo.

rum credito-
rum. al. in
fraudem cre-
ditotum.

SI quis integris facultatibus 8
codicillos confirmauir h:dein-
de cum consilium creditorum
fraudandorum cepisier,libertates
codicillis dederit: obtineri non
beret iustam causam pocest quo minus iege liberrates
nunumittgdi seruum, incei-pcllarentur. Nam consilium
vendiditeummihilioc n ■ c .1
pafto vt eum manu- testatoris fraudulentum non eo
mittam. dicitur quod tempore obleruatur,quod f codi-
non valet hoc padrum, c;llj confirmantur, sed quod * li-
bertascodicillisdatur '.
Ouodvnavia prohtbetur, prohi-
betur&alia.h.d.
1. % Minor k annisviginti cum
seruum manumittere f veller}nec
iustam causam ad consilium ma-
numittendi haberet : tibi eum vt
manumitteres dedit.Negauit eum
Proculus libcrum elle: quoniam
fraus legi fa£ta elset.
viii.Africanvs libro tertio
Qu&stionum.
CVm is qui sub conditione de-
bet'jmanumittatmfideicom-
missi*causa n,lex ^£lia Sentialo-
cum habet °.
Nec milites pofsunt in sraudem
creditorum libertatem reltnquere. hoc
dicit.
i. ' Si miles iure militari te-

cum in fraudem le^is
^Elia; Sentix lit Fa-
clrum.FR a n c.
g <s Facultatibiti.exi-
stcntibus.
h J Confirmauit. te-
slnvita. nam stamcnto._ quod .noa
testamento crat necc{lc,cum c po-
potest. Gr*ci stea £_____. _ecns _J a___^
'^ j- n- „ secundum hxc iura: vt
c Codicillian .. J ■ , r
Ik quando te- s- de «*• C0-Lll <i^cum.
stamento sint §. teslamento. Q> L ante
confirmandi. tabulas.
i <T Datur.sic s. de te-
sta.manu.l.].
k s Minor.&cits.de
ser.expor. l.si minor. Scd
contra.s". demanu.l.iv.
, , §. fed fy> si minor. Solu.
JFra.,dande- vcJibi. Item facit ~L de
man.vind.l.illud.§.).Sed
ibi sol
Wm cs ^«i.]CASvs,
Icres seruum sub
conditione lesratum
•interim manumilit. di-
citur quod libertas non
tenet. Secundo dicit:

CVm
Hc

Dominus metu aSeio libiillato s<

cruum

ILlefieruut. ] C a s v s.
manumisit.non tcnet Hbcnas.Secundo dkii- Dommusnon de
tcndit leruum accasatum dc aliquo criminc:scruus tanicn se benc
dcfcndit: & absolutus
in fraudem creditorum, & non ^-non *" proptcx hoc
soluendo moriatur : impcdiuntur -J J_bc™"ti6 di-
libeitates ?C: ttt,ftor Ml" «nit
notitates. lcmum ]10c pacto _ nc
cum manumntat, ma-
numittcre non potcst.
idem dc herodc prohi-
bito a tcstatore ncser-
uum manumittat.idem
dc quolibct domino
scrui prohibito a iudi-
ce nc scruum manu-
mittannam manumit-
tercnon potcrit:& ma-
nunussus de tacT:o,non

1 x.M a r c 1 a n v s libro primo
inftitutionwn.

I

seruus liber non erir p qui
coegerit vt eum dominus ma-
numittar, e>. ilie perterritus scri-
psit liberum eum cile.
1. s Itemnccille liber fieri
potcstls,qui a domino non cst de- ^^^
fcnsus in (tapitali criminc, postca- f1™™^"'F R A N"
que absolutus est. , p y ^I /™ liber non
t- s Quihaclegc rvenierinr, erit.sicyeo.l.fipriuatm.
nemanuhiittanrur, vel qui resta- Sedcontra. s.quod me.
mento prohibiti sinc manumitti, caul.metum. %, idem.
1 . rt* r ,. . . ,. Solue vt lbi.
vel luilu prauidis prouincice, hcec
manumittantur,tamen ad libcrta-
tem non perueniunr.
x.G a 1 v S libro prima rerum cottidiana-
rttmstut aureorum.
N fraudem creditorum ma-

I

qs Fieripotest.\\a.c* ra- <t Semus nou
.tione,quodnon dcfen- ideo fit l.ber,
ditunvt s.de stat. homi. ^ubd A l,?m'-
1 r 1 • 1 s , non non(uft
Lferuut. vb plcne ncx ^^
^ ltem not.quod potcit
cum dcfendere domi-
__________________________________nus:vt hic, (°p j. de accu.
numitrerevidetur qui vel iam l.si cui.§.<dem imperator.
eo tempore quo manumitrir ,sol- (luod in*el^e vt ibl
, ,, 11-11 • pro co raciat , vt C.
uendo non est: vcl datis hberrati- de ____.__. _. si mtufdam.
bus desirurus estsoluendo esle s. s Itcm videtur quod b b Accusaride
Sxpc enim de facultatibus suis de capitali non possir cawulicriim-
ampliusquam in hisest, spcrant f cusari:rn J-*««^ ^™ ™
. l . l . r r . hos accufare.^.nn. qux-
homines:quod/requcnter acci- cst Contra.Sedhxc se-
cundum illam.

dit his qui rransmarinas negotia _^^^^^^^^^^^^^^^^
tiones, & aliis rcgionibus quam. t-s Quihaclege.&dx.c cc Manumissio
in quibus ipsi moriantur, per ser- \de manu.l.feruu, hac Kst "^ e
uos atque liberros c exercent:
quod f saepe attriti istis negotia-
tionibus longo tempore id igno-
ranr, & manumittcndo sine frau-

dis consilioindulgenrscruis suis
hbertatcm.
. Marcianvs libro decimo ter-
lio lnstituticmum.
N fraudcm ciuitatium manu-

missi, ad libertatem

lege.&C.quinonpossunt imJTedira, non
adliber.peru.L). & tf. ©». potelt etiam
C.si manci.itasue. ali. I. lusTu p«lidis
e&quidem. Scd contra. «maalescere
,-, 1 .. r ; aut subiiitere.
C.aecondic. 00 cau.l.ea , , . ,
., ,. , , v ■, • t Inarchetyp.
^rfcw.Sol.plenevtibi ,„,„'. atlt-g.n-
110. dum assirma-
INsraudem creditoru.] tiue qnid .- aut
C a s v s.Qui manu-1"'-
mittitin frau.credi.no
renct nianuniissio. &
ille dicitur manumit-
Eere-in-fraudcm- , qui
vel teporc quo manu-
mittit, non iit solucdo:

XI
T
Amnn , aa iioertatem non ve
niunc,vt Senatus ccnsuir.
1. s Sed nec in fraudcm fisci ^^^ ^^^^^
daras liberrates procedere,prin- licet nonhabucritani.
cipalibus constitutionibus caue- «>um fraudandi crcdi-
- „ „ , ,.- . - r ■ r tores:veI quialperabar
tur u. Scd dmi fcures refcripse- plus hahe\e inr bonis
runr : Non vrique si debitor fisci quam habeat. Item dc-
manumiserit x , libertates impe-
diuntur : scd ira,si ciim non e-
rar soluendo , in fraudem manu-
misit.

stamento fado libertares dederit \ lucri amifsto euitetur.Bart.

bitorciuitatis in frau-
dcm eius manumittcfe
non potest.Idem dc dc-
bitore fisci. & hoc est
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ verum li non sit solue"-
Lex que, generaliter loquitur ex do:alias aiitem debitor
defeciu rationts, non reftrinq-itur, vt C1 bcne P0Kf- ma-

nunuttere. & hoc di-
cit hxc lex cum scj.
F R a n c.A c c v R s.

Milcs iure militari fecit testamenrum , in quo in fraudem credi- ! s s Soluendo ejse.vt lnstitut.qui.ma.non licet. §.in sraudem. exigi-
d Ma«umitte- torum reliquit libenatcm seruissuis:& non crat soluendo.uon te- j tur ctiam quandoque fraus: vt no. C. quima. non pof. I. j. & facic
re seruum non net ^ertas. Franc.Accvrs. J.l.proxi.Scd arg.contra.C^ ref

soimm^dXt ' s Duto.seruum d,& ex testamento.si autem ex contradu in-
ex testameto: ter viuos,poss'ct interim manumitti, & ad xstimationem tencttir:
secus si tntet vi^.de-verb.obli.l.sisemum.^.fedsisit.
vmos contra- m ^ Manumittat.pendente conditionc.
hocMsute- n ^ Fideicommijsicaufa. hoc determinat vel verbum debet ,vd
oeatur aduer- verbum manumittat.vt quia ab alio fuit rogatus.
sario in ssti- o s Locum nonhabet.conditions existente,secundum quosdam.
matiQne serui. Tu dic simplicircr non tenere libertatcrmvt s. eod. l.iij.cr J.eod. I.

__ '■ftinsvend.l.quisquK. Add it 10,
Soluc sccundum Bar. hic quod ibi patrimonium erat de propin-.
quo in rebus immobilibus: hic secus. Quando autcm quis prxsu-
matur suum patrimonium icire , vidc perBar. hz^.itth^fed cum te-
stator. C.adl.Falc
t ^ Libertos. alias liberos,Si. alias. libertos,
u TiV sraudem. JCauetur. vt). de iur.sis.L in fraudem.^a debito-
\re.A c c v r s.
x s Manutniserit.yt fyC.deser.pign.da.md.lM. & noniitlapsum
dcccnnium;
loading ...