Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 361
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0183
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
"V

ISH.J;1'"»!

ClO

^icis,"'''^-
dicit *.rS^

"10.

D E
R E
£«£
'"Htribilik^
iur.na.ji,
Vggrm.. Qj^
quwqne i)geilt.|[
^■^«'B.&quintD^
membrum hic ptos,"
quitui-.scilicetqu^^;'
Vfcl fiunt slngulorurB''
vune0.tit.ijmEulmm':
& ita non rerurn, fcd J
faftorum norat tiC:
difrerentiam.
g s Penqnh i.intrat™'
imperium &extta. ;
h «s SeruiUur.nlnss,,:
deiurenatu.§.sm:r'
ro.frs.de iuslitm(ync
LexhocAccvKs.
i C Ciuitatis Mtln,t:,
Romani:per excellen- c
tiam: Vt lnjiittt.de im^
natit.§.fed tw.Etei.
exemplumd,vtvfcv
pionc, prascriptione, ie
arrogatione,rnonack; ■
tione.deponatione,»-*
stamentbjsuccessioney
bonorum poildlioce, ,••
aditione. !t
k ^vMituntsA^l
&icn Instit.dereMy<
smntlorum.
1 s Ofmplw»
cesseest.AccTKS.
m t Resrcnkrn.s-
steadiccrdeiurecmi-
\iUevfic*!-frf.

36( Deacquirendorerumdominio. $6z

LatiJihr.toU.vnica.§.fedfcimus.&cc.mz inmultisaliis videturfal- . P s Examen. id est a vniuersitas apium :non sic in sintrulis .
jel.e|1?crco-ula:ide6dicquotmodisdicitu.rrcsinbonis nolhus:vt apibtis volantibus;vt insr.tit.\.l.iu.§.aues. t**!™"
not.~s.de re.diM.L). Iccm no.quod qute alias dicuntur communia in
diuisione:vti»jZtf.«.M?j>«»c.nic a sub genere nullius appellaiitur.

Communia, ^ b ^upando efficiuntur alicuius.A c C v R S.

nulUusdicun
tur.
b Nullius res,
occupatione
ficalicuius.

"ingrcdiatur
<Ex conse

a C Alieno.na.rn vtro
cpe casu eiBciuntur piat,an in alieno a. Planequiin
occupantis alienum fundum ineredkur vc-
b C Prohtbert.hcctc- b
nim principaliter pro- nandi aucupandive gratia : poteit
hiberi non possit oc- a domino , si is prouiderir 3 iure
cupare quod nulli* sit: prohiberi b ne ingrederetur *.
2. s Qmdquidautemeorum

tamen pcr consequen
tiam c cum prohibetur

dam prohi-
bencur, qu*

t Libertas pro
kxitate..

quentia _q.ua:- i„gredi, ptohibetut & cepenmus c,eoulque nostrum eiie
intellegitur, donec nostra custo-
dia coercetur. Cum vero euaserit
custodiam nostram , & in natura-
lem libertatem d se receperit: no-
strum etre desinitc,& rursus occu-
pantisfit.
IV. FloRENTinvs Itbro sexto
Inilitutionum.
Nlsi si mansuefa&a cmitti ac
reuertisolitaf sint,
v. G a i v s libro secundo Rerum cottidia-
narumsiue aureorum.
NAturalem autem libertatem
recipereintellegitur 8 , cum
diximus ~i.deserui.rusti. vel oculos nostros esfugerit , vel
prs.dtoJ.dium. jca sn jn conspectu nostro, vt difti
c C Ceperimus. not. \- , r - ■ r
cilis ■ liteiusperiecutio.
Quod nullim est,nonfit meum nisi
pojfejjionem eim nattus sim : intellige
quatum dd casum pr&sentis legis. h.d.
i. s Illud qussuum est,an fera
bestia qua; ita vulnerata sit, vt ca-
pi poiIit,statim nostra eiseintelle-
gatur.Trebatio placuit statim no-
stram else. & eousque nostra vide-
ri,donec eam persequamur.Qupd
f 'J\TIsisi-] Solita. si desierimus eam persequi ,desi-
xNLdicvt insra i. nere nostram esse: &rursus ficri
proxLi.mbis. occupantis.Itaque si per hoc tem-
g ^T Aturalem au- r i i .
JLX^-j inteiltgt- Ptis quo eam periequimur, alius
tur. quo ad hoc vt oc- eam ceperit eo animo , vt ipse lu-
cupanti postea conce- crifaceret: furtum videri nobis eil
datur.Ac c v r s. commisilse.Plerique no aliter pu-
n ^ ttsugent.m acrc ,l ,T- ^
libero, non sub f caP- taucrunt eam nostram eiie, quam
pa.Ac c v r s. sieam ccperimus:quiamultaacci-
1' s Dissialis. secus si dcre poisunt vt eam non capia-
mus. quodverius eft k.
Accidens nm mutat materiam.ad
hocallegatursecunaum Bart,
2.s Apium quoquenaturafera1
est. Itaque qua: in arbore nostra
consederint,antequam anobisal-
ueo concludantur, non magis no-
postea occupantis fit: stra: elseintelleguntur , quam vo-
vt in Ungabarda de -je- lllcres qU^ jn arDorenostra nidum
SnSSSS T°nhtMakpenA ! vw fecerunt. Ideo si ^tius eas incluse-
duw Bar.quod tacit Instit.eod. §.illud. . ...
aiiud est de Seddeconsuetudine h, nt,carum dominus erit.
tiiui de'iure Trebatij scntentia ser- j.ss Fauos quoque si quos hx
isto:sed de c6- uatur.s Item not.quod fecerint,sine furto mquilibet pos-
SZZ Cua?dT- Trebatiu™ siderepotest. S.ed, vt supra quo
prpbatur opi- illud mspicitur quod f. n .;. .. r j.

capere. C ltem not.
prI„cipaliter quod polTum d prohi-
prohiberi non bere iutrantem in
possunt. meum,vel etiam manu
4 _ Ingrediens rc^sJ-el;c . vc g_ ^ [eg_
ahenum i Aquil.l.quemadmodum.
prohiberima- circasrinc. &etiamin-
nu potest:scd iurtarum agcre pos-
& iniuriarum sum:vt "j.de iniu.l. iniu-
tenetur , nisi riarum.i. stquis me. kd
«rtwcasibus. fallitincJalsbus:vty.^
glan.le.l.\.&s.ad exhi.l.
thefaurus. & C.deser.su-
gi.Lij.fa s.deacl. emp. L
qui pendentem. C Item
quid si post prohibitio-
nem capiat? Respon.vt

secus si tantum vulne-
rauerimus: vt ~j.eo-l.na-
turalem.§.).A. c c v R s.
d C Libertatem. i. c
laxitatem. A c c v r s.
c C Desinit. idem in
poiiessione rei inani-
mata.": sed non sic in
dominio: vt~j.tit.'.l.ii].
§. Nerua. & L Pompo-
nius.&C facit Inslit.eo. §.
ser&. A c c v R S.

possidemus: vt~j.tit.\. I.
iij.§.aues. & iierct nobis
furtum: vt ydesur. L si
paiumem.K c c v r s.
y C Feras gallinas. vt
phasianus: sic & gal-
lus c fcrus potclt dici.
z C Dominio.dc pos-
scisionc habes j. tit.j. I.
iij.§. Nerua.Qr t.Pompo-
nius.inprinc.
a C Furti nobis. C Scd

c Feris galli
adnumerari
possTunc si tiri
iint.

/Sub cappa
cstugcic.

facilis:vt arg. j. tit. \.\.
quod meo.§.si.insin.
k C Quod wriits est.
etiam si alientls erat
laqucus:vt ~j.eod.Lin la-
queum. scd secundum
legem Longobardam
expeftatur vulnerans
vsquc ad xxiv.horas,&:

pro
l s BifficUis.ac supra ea.Lin pYtn.& lnsii.eo.§.examen. & ncc iste C ™™~
nec lupcnor$. dc consuetudinc seruatur.A c c v r s.
r s Fera. i.siluatica.
s _s Quarum.Capium:
que nostrum eise intcllegitur, do- vt *-ea-L§-apium.h z o.
ncc in conspecl:u nostro est , nec ~ *" ?*tur*«tCft b O" * Accidc^
,l;flC^.-1.- q • r • n ,. s.proxi.§. & ia.ch Jntlit. naeuram rei
disfacihs ] eius persecutio est:aho- eo^tauonum.h c c v r n°" "»«6 v.
qumoccupantissit. u J.C«.faciti4 siSIT, ?}f
j-.s Pauonum & columbarum fo-sgmui. si™. }»sti'i,
fera '" natura eit: nec ad rem pcr- 1 Noftra.Sc intcrira />v?-W..
tinetquodex consuetudine auo-
lare & reuolare solenr. nam &a-
pesidemfaciunt, quarum s con-
star feram esse naturam '.
s Ceruos " quoqueitaquickim
mansaetos habent, vt in siluas
eant,& redeant: quorum & ipso-
rum feram esse naturam nemo ne-
gat.In his autem animalibus qua:
consuetudineabire & redire so- quaredprota modica </Fntti adio
lent, talisregulacomprobataest, rc datur adiofurti c, ^3"^ pro re
vt eonsquc nostra x esse intelle- non de/olo ? Rcspon. 3^« J
rntur,donecreuertendianimum «($&<£££ fc,^
nabcant: quod si desiennt reuer- l0. Itew quia furta frc- <■ Conc.text in
tcndi animum habere , desinant quctills in paruis gfiiit. c.fi. &ibi Pic-
nostraeise, & fiant occupantium. ^-depoen.Lautsada. "e/cr 8io '7-
Intelleguntur autem desisse reuer- fTl Ttm°^r\ ^} K P0!1 aaio
„,. °. ^, , i \ reltitutona. zm.supr.de subiidiana
tecli animu habere tuc,cum reuer- ',n inieg.resiiJ.fcio. Itcm surti.
tendi consuetudinem deseruerint.
6"- s Gallinarum & anscrum
non est fera natura. Palam cst
enim^ alias else feras gallinas y,
& alios feros ansercs. Itaque si sradecap.l.hoftes.
quolibet modo ansercs mci & gal- c s F'«»s-Vt & yeod.1.
linx wcx turbati turbatsve adco '\Wj* s" W;®~ f
. .v prin.fr Inft.eo.§. itemeo.
longius euolaucrunt , vt ignore- s Et no. quod quidam
miis vbi sint,tamen nihilo minus dicuntaliterhicaccipi
in nostro dominio z tenentur: ius' gentisiquam s./.j, .' Iure gen«i3;
qua de cansa furti nobis a tenebi-
tur,qui quid eorum lucrandi ani-
moadprehenderit.
7-s Item qux ex hostibus b ca-
piuntur : iure gentium statim ca-
pientium fiuntc.
vi.Flore nt i nvs librofexto
Institutionum.

no. hic tria * p-cnera ^ Mi"i,T1a non
i- , /!• curantnr
animalium:vt no.Instit. , .. ,.
eo.§.cemos. A c c. trja genera,
b C Item qu&ex hosli- Fera.non fera,
bus.cyix sunt, dic vt in- mansuefada.

accepimus , ctim indu- an & quomo-
catMcsemitutem,qu{e' r" »«**»«"
contra ms naturalc.
vt Inftit. de iure na.§.ius
autem.Scd nil prohibet
bellum ^licituma iure a Bellum lici-
gcntium induci: quod tum a iure ge-
tium tiaturati'

ITemqua£a ex animalibus do-
minio nostro subiectis nata sut,
eodem iurenostrasunt.
vii. G a i v s libro fecunde Rerum cdf ttem ea 1HA abAc c.

dicitur naturalc,ex quo
■fitseruitusivts.^iufti. ess> dici P°"
, , „ r ■ tcst.
fr ture.l.ex hoc.Sc iic m
l.\.supr.eo. naturale l &
gentium ius idcm est.
& adiunge \\\cl.adeo.
vt colligitur Inftit. eo.§

! Ius naturate
& gentium
pro eodem.

ll

st-.vts.de qtie diximus ,quiinalienumrun-

P''inc' „■ J'i0
\cc.
ieque
,FabUe*

. •„ • re vd ,l(i'i'
ii;-

bsi*»tVcf*' cuemre' p°te:
in VTnationi- iurisdi- omn- ittdic- Lsi dum ingteditunpotest adomino,
bnsspedanda. idem.insin. si is prouiderit °,iure prohiberi ne
£"st rXl 1- * ^'' ?luatiCa' inerederetur *. 4.s Examet quod
poteit uiipici sme non mansueta. st , a i • * r
lMiX'j. m S Furto.vtfr~i.de ex alueo nostro euolaucnt, eous:
. mgrediatur. - •> i i
sur.l.siapes. Sed p.cr 1.
Longobardam distinguitur,signauerit dominus a,rborcm,,vcl no.n:
vt desur.fr sugi.l.si quis de arbore. Accvrs.
n C Diximus. vt"i.tod.Liij.A c c v R, s.
o s Prouiderit. integra rc.
sf. Nouura,

Temque. hucusque
pcr occuparione:
nunc per acccsfioncm.
&esthxcdiscrctamac- mDiscretaao»
ccsfio : vt Infti.eo.§.item ccOio.
ea qiti. & facit 's.eo.l. ij.
fr C. de rei •vindica. L
partu.fr~s.de rei -jindi.l.

tidianarum sitte aureorum.
ADeo quidem,vt & liberi ho-
mines in sesuitutem dedu-
cantur c : qui tamen si euaserint s
hostium potestatem,recipiuntpri-
stinam libertatem.
Peralluttionem qu&ritur nobisrei ^rr'
, . . , , ' sisrumentum.§.siequa.
domtmum.h.d. e * De-0 quidem. ]
i. s Pra^terea 5 quod per allu- Jf\Deducantur. vt
uionemaero nostro ssumen adii- supradefta. hom. L fr
■ . ° . i • h j • • [eruorum.Ac cv R S.
cit, lure gentium nobis adquiri- ^ tmfsierinUznimo &
tur. Per alluuionem autem id vi- COrpore:vt fr J. decap..
detur adiici, quod ita paulatim Lnihil.Sc cstsicfuprade „ spiritualk
adiicitur.vtintelleeerenon possi- retigio.l.cum loca. fr de dimciiiiis ^
** r re.diui.l.intantum. Sed "ruuturquam
mus quantum quoquo momento arg.c6tra./»yr.w.§.W coniUuuntur,
temporis ' adiiciatur. 2. s Quod aulg K.frjMver.obl.l. -^""mTn,
inter ftipuiante. i.sacra. pn> latenti.
s Fr&terea. nunc de discrcto ° siue latcnti incremento.A c c. Plutarch. de.
C Nobis.vt fr C.de allu.L\.insi. fr ~t.de ■vsusr. I. itemsisundt. §. 'iber.cduc. _

;->
W.Scdfallitj.«./.^^r«.Acc. late.uis so.n-
i 5 Momento temporis P.nam & si tota die figas intuituro,imbe-
M j cillitas

ratia.

qu

Jjs
loading ...