Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 553
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0279
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*pwet

uis

di

»1h°cta
: scict
acos^l

uon I

.....

scientibmmfsr
Llsit,noc^^
'***£*!£
ndoqueetiame"
„*/,«/*»>• (T^
^cnirc.modoF.Jj
,tibus,contrar^
;cdarg.conti3.s." .
rcdcs. ^
lcnocccah»s^J

De confessis.

555 vcwwcms, 5J4
C E**m>/. vel ctiam defcndi.idem poterflsiici & si ereditor pa- j Jatiocstpronuntiata.an vsurxmedii tcmpons dcbeantur?& dici-
rituidcbitoremexpciinvelagcrc.cumiitscicns.alias sccus : vtj. curquod sic.&iudcxappcllationis super hisctiam pronunuabit.
deexcept.rei iudtc. l.simater^.sin.&Uudtcat&.insin.&suprade pt-
ano.l.stsuperatus.& C.depigno. l.pr&fes. & idco habent hiC quidam

Lcge

* C Creditorem
debitorcm , vt Flor. dc
confeilis. C v i a c.
b C De proprietate.by

titur ad e'Um,
alns.&datSotClt
proP£->i
auc ""ritmt^
»asrn^
. 5ertUmn^rn
» 0.mca^C
v(uccu,n:b°.&fc
caslbus P^iudicat,
suDeriorib^ duoi
: non "^iwr r,,t,„
. litcra.Vltim^dicitTi
_ wusa tenoavindict
b»r *undunnnc[c,tt(
• *' succubmt. tandcol
, tllutn cumdcm vindi-
co. non mihipraini.
cat sctitcntia latacon-
tra Titium. J „.
« . Stpe ccnliktm
est-*n].de excijihl,.';
destinus.fy c.m im\
diostt8as,l.\.frc.ksi.p
de instrummtmum.ss
m stne. Sedconms«-;:
pm eod.l.ex cintrtk^
Scdcxponevtibi.ItciHiii
fallit hoc in a(mii:.
quatuor qui scijmin-""'
turhic,scilicctctdi.f
tore & dcbitorc. iltt„,
viro & vxorc. j.taii.-.
venditorc&cmpten.'-'
: 4. Item-paaofloSt.
bcim&inaliissC
not. C. quiks rtiMh;
non nocetis '"]
0 C DtjlinBia»]i'"\
jst.faHitquandos^
icetjnonloJurnlit^tt
solumcxpreiV"

experiri a palTtis u"t debitorem <-
dc proprietate b pignoris:aut ma-
tSentstiaad.pothecarum.ntcntan- socen,m | ye< yxorcm de
Lrsus soceru do. nam dcbcc pioban .» .
"1 vxsrem «te rem ctTc dcbitonsc vt propnetatc rei m dotc accepta::
dote agencem j-Hpradepign.l.fisupera- aut poiTessorcvenditorcm de pro-
"L^videWc tus.&L&qu&nondum. priet_te rei empta:. & haec ita ex
l ' %.quoddtcitur. Et poni- * . . n- • 1 • 11
Bart. M»»" nrrnnri;, mulns constitutiombus lntelle-
.Experinpro- tur cxpcnri a, propnc _
prie dieicur jn pCrsona cteditoris. genda lunt. Cur autem his^qui-
crcditor, non ^ ]n s0Ccl0 & vxorc dem scicntia nocetjsupcrioribtis (
sc vcnditore , impro- veronon nocet,ilJaratiocst,quod
pricpro rtcfcnderc, se- . r . . . r
r f,__r„ c,j,,a, qui lcit colieredem iuum aecre,
cundum lo. icaocUt. 1 \ u
ircm & si agcrc vellet proliibere S eum quo minus vti n
ctiam vxor dc fado: velit , propria acslionc vel defen
quodnonplacetj cum sione vratur .nonpotcst. Is verc. i
dc rure non possit atre- . , . . c ,
r. j L- -ft qui priorem dominum derendere
rc : vc C. de rei vindt. I.

debitor.

cauiam

patitur

ideo propter

doce ancillat». ponitur
ergo cxpcnri sccun- scientiam k prsscnptione rei
<lum Io. proutapta- quamuis inter aliosiudicata: sum-
rur ad vcnditorcm & .1
jc j mouetur,quia ex voluntate ems
vxorcm, pro dctcndc- 1
t, Defendere Jc:sicut &dcfcndcre k; dc iure qtiod ex perlona agentisl
proagcre. quandoquc ponitur habuit,iudicatum cst. Nam & si m
pro agcrc: vt c.detesii. libcirtus metis tiie interueniente n
l.\.so supradealie.iudi. r 1 11 . 1 ■ . ,.
il J a r,,„,.v^ leruus vel hbertus altenus mdi-
, /./>««.quod ctiamcxlc-
qucnti Jitera apparct, cetur,mihi pmudicatur °. Diuer-
r«i- autem, &c. & cx co sa causa est ii fundum a te Titius
quod dicitar in pria. peticrit P^quem ego quoque, sed
' liuius §.sedscientibus,

Scc. ibi,altio vel desen-
sto. Cjuod ergo liic di-
cic agere, sup. vclcon-
ucniri. Ec not. quod
ahquando cxpcriri sc-
mel posicuin , postca
subauditum , propne

non ex persona Titij ad me per-
tinerc dico. Nam quamuis contra
Titium me scicme iudicatum st,
nullum tamen prsiudicium pa-
tior: quia ncque ex eo iure quo
Titius vjtStus est ,vindico: neqnc
.4-.-.. & improprie ponuur. potui Titio intcrcedcre* quo mi-
sic & sifpr. de pett.here. nus jure suo vtatU1:sicil11 & de CO-
t.necvllam. i. omnibus. . , r • i- • n
c s p^.idcst,cm- herfde iopradiximus q.
,. . ptorc.
KerstVvendt d s Jntelligenda. facit Temientc appellatiotte sruftrato-
tocem agctem snpra de lib. cau. I. duo- ria CUrrunt vsura. BART.
lata an noceat bus. (y supra de donat.
lxiv. SciBvoLA libro vicensimo-
qutnto Digesiorum.

N.

Egotiorum

gestorum con-
iemnatus appcllauit,& diu s
negotium c tracSctira " est. quarsi-
tum cst., appellatione eitis iniusta

jdo.

,9

empcori , vide inter vi_ fr vxo_ Lsiserr
1' uus communts.in sin.
c C Cur autem hts. id
csc, vltijnis.
f C Superioribus.ld csi,
primis.
*; C 1 Vrohibere. arg.pro
vtioque supra denoxa.
L in delictis. (jp suprade
\Aamno inse.l.ssuminum-
§. quamquam. Item facit hoc ad id cjuod noi.sitpra de pign. aBi. I.
Gaius. Itcm cauc tibi quia hxcratio non est gcncralis. nam ncc
iiSivincovin- dcbitorpotcstprohibcrc crcditorem. cum d cnim creditor supc-
ctntcte,mul- rct debitofem:crgo multo,magis cum qucmctebitor potest supc-
to magis vin- tai:e:vtsupra de diuer.pr&s.l.de accejsiontbus.
cotc- h s PW.idcstsicut.
i C 7swro.Noc.qu6d non JcasTumitdcdcbitore & crcditorc.
k C Fropter scientiam.a.\'i3.s sententiatn.CccnnAum Vi.scientiam.
1 j ^gews/j.vxoris soite.vcl socen.vcl vcnditoris.
«Sementiala- m s Nam &si audi quartum exemplum.
taauWush- jr inUrmn\cnt^ \& c(\ jpsUm desendente : quod posscm sacc-
bertum mcum •> . „ . ,.', ' , . . ,. l , ,r . r
mesciete non lc co lnu;to : vt C. de Itb. cau. I. prtncipaltter. ldcm e 11 me
tamc iiu.crue- scicntc tantum , cum ad mc deTcnsio pcrtineat: vt supra. sccus
nicme , nuhi (i jgnorante. scd (i fiat aliqtto modo seruus dlrcrius , & ab co
nocet. vc hic maaumittatur, mihi etiam ncscicntipra:rudrcac: vt fupradebon.
Accursuis potl ru 1 r 11
t„.. )] tib.l.h Ubertusmcus.
Ioannem.adde , J_ . ;. i t . . ,. , - . r v,
Innoccntium ° - Pr&iudtcatur. cum s cnim lunic.jturaltcnus in lolidum,ergo
r. cisup,,, ixt. mcus non cst : vc <Q> ~j.de excep.rei iud.l.si inter.
nd.Rar.hic. p c, Vetierit.& victus fuerit. Azo. & die diucrsa causa quam
sMeficiTenon m prxdiftis quaruor calibus.
C Diximus.m prin.lcgis huius. Accvus

F r. Acc vr s.
t C iVe^os/'or«w.dirc<sta:puta in centum.
s s £>/'«.intra a annum tamcn vcl biennium:*/* in Auth.de hts qui a Oiu, pro an-
ingre.adapp.%. j. quan- no> vdbicnio,
doquc&vltra . quan- ««'dum pro
J- - - r n decennio. /. /t"
00 pcr luiliccm stat: , •
cam. Jupra cjhi

pronuntiata, anquotardius iudi-

catum iitx,vsura2 pecunia: v in J( m AM^n.vtsp0n. &A\*,u
condemnatum dcdudta? z medij accvrs
temporis debeautur a. Rcspon-
dit -j*, secundum ea qua: propone-
rentnr , dandam b vtilem acstio-

t C Negotium
lationis.

quoque.
appcl-

DE CONFESSIS.

TITVLVS II.

s s

r^&tunCffl
lor. Cvi^" ,J8dicitur quod
a!terius in fo- "
'idu esse pro
nnntiatum ctt.

\T£jwiow.] C a s v s. Quis condemnarur ad c.aist.neg.gest

s Hocrcspon-
u 5 rractnm.i.bpto- su legittir suL.
longatum. ' tit. de appell.
nem C- x s Iudicatum sit. a '• -4- vcrtiis
ludicc appcllation.s. <'l"1>usti'- mu-
----------------------------------------------------------y C -».?«*»«. i. sorcis. tTrahere.pro
z ^ Deducia. in con- prolongaie.
sequcntiam. sc. primi
sencenticc.
a C Debeantur. Ita
quod mdex appclla-
rionis dc h s pronun-
Iudicatis similes sunt in iure palam rjCr ■ vt supra de vfttr.l.
sua fyonte consejst de intentione actoris, ex tutor. in princip. & sic •
xn.tab.legeilla.Aeris consessi,rebusque nonob. c c.depositi. I. cAppellationc
iure iudicatis. Loquitur lex de &re confejso iv. &c sccundumTioc, sruitratoria
tantum , sed ex S. C. sacio austore Dtuo deducl& est gcnitiuus. pendente.vsu-
As^rcc? inomnibus alttonibus vel interdi- _. Vel dic etiam no- ''sjis'1
Uis consessuspro iudicatohabetur.tfyfolu- minacmus :& dices "etw^tiam *p-
tionis invtroque tempus, cy executionis cas dcductas in conse- pellationis.
ordo obseruatur idem , non tlle duodecim quentiam a iudice ap-
tab.sed alius. Cvi ac pcllationis : & sic dc-
{ ,\ r temporc.
beiitui" poirea : ne dt r
contra d. L depositi. &
C. de vsuris. I. in bons.
sidei.§. j. Scd dyidctnr '{ Appcllatio
quod a die confjima-

tlinc cnim
currunt ab eo

Intex.ibi censcffus,scilicet in iure,
seu coram iudice,& non dato Itbctlo:
ejr tuc habetur pro condemnato^juia
non expedit aliarn condemriafumcm tionis & post quatuor
sacere-.esr inconfessttmnulUsunt par- mais" ^mvmr CU1'- contraaris de-
J ...... , 1 / 1 . ranr: vt C.de vsur. rei bentur , non
les tudtcts tn proccdcndo,sed m exe- iutj_ ■ 2 $-j ibi ac CCn- centeiim_: h_
quendo. P A v L.

ne sruHraco-
ria pendcnre
vsurs prnni

Pavjvs libro quinqttagenstmo-
fexto adEdicium.

OnfeiTus pro iu-
dicato est : qui
quodam modo d
sua sententiadam-
natur.


tesrmis dicic , non dc em,nl 'lcbgtlu'
, '. a die cantuni
hisqux proprio con- c6firmationis.
tra-tu currebant Scd e t vsura- primi
in co.tit. C. devsur.rci cotraftus cur-
iudi. I. iij. §. st enim stne. r«nt»" vclc«-
exprcsse dicit ccisarc ^»1""»5 no"
r , appcllauit, &
ctiam vsuras contra- ua traniiuitm
ftus. Scdibi tranfieiat rem judicata,
in rcin iudicatam, hic vel sruftrato-
iion. vnde hic distin- ric appellauit.
guitur secundum
quosdam frustratori-
appelict, vcl non : vr
pnmo casu currant.
alias non : vt hic, &J.

Ifta lex loqttitur qnando eonsessio
allegatur salsa per consitentem , cfr de appel. L negotiorum.
vult eamreuccare ,dicens quod per & L imperator. §. si
errorem conscssus ess. P A V 1 T s **««.««-6- d. I. de vsur.
s^ ■ l. tutor. quae diftmdtio
D E C A S T R. potcst admitti, si scm- ,
pcr 'dicas srustratone c APPe'.'sssi!
r |, rniitratorie
appcllacum quando videuir quij
succubuic appcllator. aliasquarc aliquid innouarcmr pcndentc eo ipfb quod
appcllatione , ctim quisque corum in primi causa obtinucrjt? condcmnacus
quod dic vt not. C. defen.qu&si.necertaquantitate.l.\. cft poft appel-
b s Dandam. sicut cnim post lit contesta currunt vsurcc,nihiIo ,atc10;nem'Vide
minuscxconcracvtu:C. de iudi.l. \. ita postscntent amappellatio-
ucsuspcnsam, vt hic, quia non vidctur pionuutiacum : vt J. ad
Turpd.l.\.in fin.
c C J7/7e«?/i&'o»e»>.scilicct&ncgo.gcsto.&officiumeiadh_:rcns, 5 ,Vura!. non
sccundum quod deduct& cst genitmi casus:vcl actioncm m factum _emnationem"
exsentcncia, proutcst nominatiuus. & sccundum hocdic vtilem, pettiutur ossi-
idcst.essicaccm.Alij dant infadtum subsidiariam :ytsuprade pr&- cio iudicisde-
scriptis verbis.l.quotiens.

DE CONFESSIS.
Dixit de vere condemnatisthh de quasi.& habet locum hic titu.posi lit.
contesta.sed tlle de interro.aciio.ante.

dncc_ , vtili
actione in icin
vel in faihim.

h ConselTus si-
milisitidicato.

d 'firSiK Onse(fus.\S)uodammodo. hqtiia irr.prophc. l(ic C.desideicom
'CV.'»( 'II .1M .v ' _ * . . / r I ■ o 1111113 mun._
■gg^mis l.st proprienon : vt C. luquis tn sua causa. L). & j CofclTusim-
sadt supratit. \. I. poft rem. & J. ttt. j. /. pen. & fupra de pr0prie ftia
inter.aci.l.de&:ate.§.'j.CrC.dcjxcept.rei iud.l.fin.csttcradic vcno. Semcmia da-
appcllauit • & diu yentilata tuit causa.tancicm iuiusta appcl- !' C. co. I. j. natus dKltur'
S 3 Non

ss.N

ouum.
loading ...