Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 573
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0289
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
.11

vt

h

°4>4ic^ ;

fi£X*i

:actia

Utnt;i

«M.S

>:vtw„Va^wcxilijdJ"^-lstln Wl' *
J'^f?S£

f-

pmtw

^onotu,!,. PWtlt^
f- * inttarctlbM
!aLtum contta
bcntcm Quat,
.US ,„:etcst JJ,
cccuonduVcneriCco;^
dltOK^itioMli,„i
iwmip noa „,„,:;.
'nP°^,FRA[1C|
««■ Oiceaj.qiiiL.
ponitur inhacl.pcn
luntcrc intcrptct».

ne a faperioiibmlo
volu.it iUtucre dil,
rcntiam intcr W.
id rium&ctcditorc.lt,
»s|. gatarius missta «
admissus habctauV
ncminfastp,Citl
totCQnditionalismiii
quklcm soletiscJW
sit admissus, non b-
bet aftioncm inlfi,
quia is tamiimiK
optimo mittiiur 1«
poficssionem, qui p
tcstvcfldcrc. Hicciin
sit conditionalis.Mi
potcst veiidcre. Cn,
q J In ttm- fc!iffl
prohibcntcm,^
caKsfcvtdj*'»1'

:e-
Js
z

pecialitctdicitBtinls»
stcturtotarcirfiffl^
(1est,qu2miauncpcl: ,
Va(ecund6d>cqao. (_
rctconditio,propt«1;;j
trctuta/netcsj
lsacit»*clfl
iho. *r

573 De rebus au£r.oritate iudicis,&c 574

/3
s Retrtttiit. vt pollit vsucaperetttf s./>ri? swf so J.j.item xx" s.rfe satisfaciar: vt infra dici t.
eisic. 1.6 feruM- sed nori quo ad euictionermttf S.dfe rei vtn. & l. ex i h s Dccerni. a pra:tore:& est siiniiis den
Auerfo.§.petttor.
b s Nonobliberalitatem.a.l\i.sCccus:vts.detdil.edici.Lad res.
s Quidharc lex ad :itu. ? Rcsp. quia misso creditore in pos-dato
curatorc bonis , reuo-
caturalienata in frau- , ,
dem.scdabeoquicau- vcl qui hte astimata retinuit a,
sam habet hicratiaam, vel ex causa stipulationis , non
etiam sl non partici- ob liberaiitacem b est consecu-
paucnt rraudcm,(cili

untiato

l.sifidetusor. mpfm.& de leg. ^'mmln^A^ereL^lJi"^
insiituatttr.§.\. ' .;"■"
i s Kon ejjset. &dabitur curator bouis.ro* & s.tit.U.si diti.& J.
de cura.bo. dan. l.\. §.\.

" In vulg.Cilit.
rjebonis, &c.

cet cii donanteab aliis
itademum, si fraudem
participauetit , vt J.
qus. infrau. credi. I. qni
antm. §. simdi. z. Alij
dicunt.quia sicut age-
te emp. de eui. & non
defenso venditore , sic
lisiruo , sic agentibus
his de eiiic.non defen-
lb accorc.fit missio.sed
hoc aienm qui obtu-
t Ensaiohis Ht litis■'estimationcm,
noteneturqui nou potesl rcferri: vt
leccpitlitis^- dixi.
stimationem,_____________________
vchicAT,Ci:' DE REBVSAV-
netur. 5.'».'.«- . . . .
tis. $ [«!'■ Pro ctontatc ludicis pol-
impin»., id.jue sidendis,seu venden-
itascnric.Dyn. jjs_
r. stt ssts-Je u en de modo admi_
stimationem mstrandomm benorum
enim litis , R- aucioritate iudicis pof-
nulecffe cm- sidendoram,& cuitts iu-
ptions. lacob. d:(ii ju£H possideantur
Bucrigniursi- ■ vmimtUr red su,
ir.ilcm tantum v . „ , r i r
csse cmptioni Pe™r est. ns «*/* P°f
i rn.snp. sidendi sj> vendcnclt.

tus.

DE REBVS *AVCTO-
ritateiudicis possidendis , seu
vendundis.
T I T V L V S V.
Causas expofuit superiore titulojnoc ve-
rb mmc ordinem declarxturtu esi possiden-
dorum (y vendendorum bonorum debito-
ris , auiioritate iudicts,id esi , pratorts vel
prs,fdts . sy quo locosiat venditio bonorum,
& quorum bonorum & quorum credito-
rum habeatur rato ante alios,qu<z actiosit
ei & in eum qui cum esset in possesslonc,ali-
quid communi nomine ex bonis debitorts
qitd.si.uit velimpendit, & quis pr&seratur
in emptione bonorum , & de eligendo vno
qui lncet vel vendat vel qui rationes debi-
tori conseruet,& de eo qui sciens cum srau-
datore contraxit pofteaqnam consiiiiisrau-
dandi cepit, ne veniat in porttonem bono-
rum cum c&terts creditoribtu. Misiione * in
posselsidncm contrabi prttortumpigntts ,&
sieri tnissionem vniuersorum bonorum no-

,•'.,•'.'■' r.«v*rL u a mmc & vniuersorum credtiurnm , & eam
tte mvwd. m c tfsisihntre. Id elt , .V, J ... . ^
.,.•;. „-._c, >\/»t ■ r * lequitoicmnem venduioncm bonorum,ex-
alus tranla- 'aV^ pcu vt fut ve- J \- ■ r, . „
fiioncm uleo- ^f\l^, eius lo- "P^^si^^tts. Cvuc.
que cuict

nem non pra

1 Cl

vbi, &c. quasi di-
stari. Tu vide cat,non a iudicc in cu- 7?««^ debitorii latitantis venitc
Barc. i» d.Ui- ius tcrritorio res sunt debent iuslu iudicii illitts ciuitatis w
tk.ss.sn cn}- CltXi ^Jj.L.. jla-j; .J .A -.L: J. .

AVt vbi quisque contiaxc-
rit r. Contraclum autem
non vtique eo loco s intelleei-
tur , quo negotium gestum sit3
ied quo soluenda est pecunia.
Inftitttto stib coriditione potestati-
«aystatuimr temptts intra quod con-
dttionem impleat & adeat: alias be-
reditatepriuabitunsed libertati pr&-
iudicium non stet.B a r t.

s

I I I I. Pavlvs lilro 5 j. ad
Edicium.
Iseruus snb conditione S he>_
res institutus sii:,aut dubium

Ac c vr.
k 5" ^£«0^ plerumque.
s. vt sit dubium an he-
res sit,&c.
1 s Dies. danda? pe-
cunia;.
m s Bona. possiden-
da&diihahenda.A c
C 7 R. S I V 5.
n s Obferumdum. v:
dies statuatur a prxt
rc , & poftea dcbonis
non audiatur. A c c.
o s Competet. i.porc-
rit competere.s. Ji nn-
pleat condi. sicut ~i.de
fta.lib.l.Labeo.
p s Stequt heredem.
quantum ^ademolu- «HercJil alij
mentum:sed hereseft emolumento ,
in veritate. nam & ° al'i veritate
damnosa hereditas,eft ,h;^?s;- t-
o Hereonas Ii-

Iit an is heres hberque futurus su:
non est iniquum polhilantibus
creditoribus ita decerni h , vt si hcreditas:
ante certum tcmpus is heres non
extiterit , proinde omnia obser-
uentur > ac ii is heres itainstitu-
tus non elset '.quod plernmque k
acciderejii sub conditione danda? P^oslet dici quodcon- toquod i
!• • . • i . ,-, • icqueretur hb^rtarcm ^cm no liabec
alicui pecunias heres inihuuus *"/i ' cercd cafu «
ex tciramsntn . cv nnc ■'"" ulu ""
bertatcni ser-
uus conscqui
poteil.

vtydever- cet damnosa,
bor.sign.l.hercditatis.Sc heredius di-
verba c cum effcctu c,rur-
hic accipiuntur: vts. ^. v,erba cii cs-
... lettn accipic»
ne quis eum qm m im da_
voJpe. § j.alias l' non .-/Ex ceftame-
iere-

ex teftamento , ex quo sertl
sit , nec dies adpoiuus iic. scd hereditas non aditur,

d JD est vVi dom

I

ici-

qita reus dcbet desendi,td eft,vbi do-
miciliurn buber.vel in lococontraElus

ptirr.
* Pignus prx-
torium c6tra- \stmm. quod vblMlt,
hitur missionc habes C. de incol.l.ciues. & diciturlocni contractus etiam tlle
in postessione. &J.itd rauniJ.ems.ij.m m quosolutiosacienda eft.h.d.
vbi tjiiis liabe-

rc censcatur.

b Uomicilium ^" ^ , ^ ajm ^ ^.
b'M, Accvr,
e \ Vt vbi."\Centra-
sft\xerit. vel etiam
tPorumsorti- alio c modo sortiatur
mur vbi con- ibiforum. A C C V R.
tfrTlt!- f s i>Ws.tanmm.
vbi lolucnda 7 • . , „ .
«it pecuniatac nam & m co iecudum
non sirrplici- quosdam: vt argu.t.de
tcr vbi cotra- conski. pec. l.siduo. §■'.
ciuod non piacct : vt
' hic , & s. de iudi. I. he-

fl:uni:.»/r/'
l.cttm Cjxt.%.
i.jV.'i<7««»
ttnsiitnttt. rHres.^.pn. &ydeact.&
dixiGU.vnh*. obU.contraxisse.& S. de
C.vbicoHuenia- act.cmpt. l.tdem. §. sin.
""Y'cn"l°: Sed videtur quod nec
puBMm </,-•" loco vbl dl solJitl0
as.ziC, sacienda : vt argu.s.de
consti.pe.i.eum qui.§.l.Sol.vt ibi

I. G a I v s libro vicensimotertio ttd
Edictum Proumciale.

Enire c bona ibi o-
pottet, vbi quisque
defcndi debet.id est,

i i. P a v l v s libro qu-nquagensimo-
quarto ad Edicium.


V?'

Bidomicilium d habet:
I. G a i v S libro vicensimotertio
ad Edicium l'rouinciaie.

hoc quantum ad bona ,n ita ob- necaliejuis heres exti-
seruandum n:cxterum libertas ei w-vtc.dt•■ sidekom.l:
eaquam. nih in casu.s.
eiim addicuntur bona
alicui causalibertatuni
conieruandarum : vt
lnst.de co cui liber. cau-
sabona.§.).._
q s Nequc. quantum
ad, cftcctum : quia rcs
hereditanx cliltrahen-
d.c suntrarras bona c 'Bona dic""-
dicuntur,etiinihilha- un^ilai'
, , nil haieanc
bent cinulumenti.
Minor habcns curatorem , si a
nnllo desendatur, patitur mijsionetn
in bona sua:ftae latiiet 3ftae non.

qiiandoquc compeiec ''jScapra:-
tore conseruanda est„etiam ii cer-
tum sit ncque heredem p neque ^
bonorum poikilorem futurum*
i. ^ Siquis tamenrhercdem
se rcspondendo *,vel atStiones pa-
tiendo 5 defuntfcum s defendat,
bona defundti venirc c non po-
cerunt.

cmolumcnti.
* Ipondcndo,

v. Vr.pi anvs libro 6o. ad Edicium.

S'
1-/1

r s Si quis tamen. li-
cct vcrum. (it bona de-
s undti poiiideri : il ta-
men extat defensoiyio
erit vcrum.
s s Desunctum. i. ^ sDssunA9 sio
hcreditate nominc de- 1'ereditate'de-

I minor u vigintiquinque an- f(infti . '^"nnlluin sundl
./nisqui habet curatores x, a

eilet iudicium , nulla
dcieniio;vt "i.deiudi.l. K .. „,
• . , <. , , * Sic Flo, scd
deauare. %.cumabsen- a!ij IegenJl„n
tem. pucat nicjrau-
t s t-i-wirc.i.vcndi. daiv>iw,8cc.
SI minor. ICasvsJ Mmoris.cu-
... i ratorem eiiam
Minor xxv. an. lia- , ,
non habentis,
bens curatorcm , con- ^,olia vendi
uentus eii ab alicjuomec desenditurper curatorem.vel per alium. poiTiiut.
'■ Puriofi &
"i nieiior

curatonbus non defendatur, nec
alium defensorem inueniatv: bo-
norum venditione patitur etiino
lacitet. liccc 2 non * sraudacionis

io cft quam
muioris.llloiii
emm boa.i li

non pc liMit:
nimis,pollunr.
Citatus n,i"

l seruus. ] C a s v s.Dominus in testamenro fuo inftituit seruu
Jfuumiibi hereciemsubcondi.dandi,puta(i dederit centum.vel
sub condi.alia.-puta~hon dadi:& dubium est an iiat heres vel non.
Diciturquod adpostulatione creditoru iudex statuet tepus insti-
tutotvt (i intra illud adeat,bene (it.alioquin , i. ii non adeat intra
prxdic;futempus,perindeerit acfinon essctheres institutus:& (ic
dabitur curator bonis,vt fatissaeiat cieditoribus.no tamen impe-
dietur libertasferui quin iiatJiher exiftentc condi.licet nonpolsit
amodo effe hcres cii essec£r.u.& ha;c sunt vera, quod dctur curator
honis qui fatistaciat creditoribus , trifi appareat aliquis qui dicat
^ herede,vel volens defendete hereditatem nomine defun_ti.na
hoc cafu qui hoc dicit audietur,& bo.defuncti non vcdentur.FR.
g s Subc0nditi0ne.A3.ndi aliquid.,u« 3. dices. & quod (ubiicit , aut,
pro.i. fedprimofub conditionc non dandi, fecnndo fnb condi-
tionc dandi.sed alias pofuit exemplum de dubio. fupra dehere.in-
fti.l.pignori. vbi (efuus fuit pure a domino inftitutus , qui crat pi-
gnori obligatus. nam ita demum erit hercs , (i crcditoiibus fuis- !
saciat. quod non placct: quia illc non corUequeretur libcrtatemj ditor ad suum dcbitum non d
siisi priiis ereditoribussatissaciac. Inc aueemconsecmituret.fi non' s.de co qnod certo ioco. L). idlHukiirtamen proptcr graue dam- p©te&
11 um:

Dicitur quodbona eius vendcntur.itaquod satisfiatcreditori.& h Pu
hrec stint vcra,(iue nrinor non latitabat:vel etiam si iatitabat de ra- P'°" _
n - 1 ■ - ,- ■ , • . r ■ ,- • 1 j <>!\, plcruquecon,
cto.nadeiure no diciturlatitare,cum (ui non iit ldoneus tictelor. ^jt
u s S^«»r»or.aduItus,nam inpupillo Cccusivts.ttt.jl.in poj-§-]-
x s S)ui habet curatorem. secus iiKnon habca::quia tur.cnon nt
venditio nisi eorum qucj non poffunt seruari:vel propter giaue xs curators m no
aHenum:t;s s.ti.).l:¥uicin.§.adeo. secundum quofdanui.Vcl d.ic fc- __u^',ndl
cundii Azo.idem quando non habct curatore : vt s.iit.\.i.ko.
inprin.Citd^in fttriofo& prodigo fcrua quod dicitnr ind.§ adeo.
y s Inueniat. No.ergo qu6cl ipfemetsibi'debet inuenire cura- oor^inteihgi-
torcm:& tunc nec crcditores tenenturci inucnirc.-posiunt tamcn t»r cjtaeus -
r , „ , j lc-jjKime coi
ii volunt:t;s C.qui pe.tuto.l.admone _ _ pajeac, Bnt
z s Isrcs.t-espicithoc/i«f,verbum^srs«r.i.Vcl dic,non latitet v
etia de fa<£l'o:vel latitet dc facto,fcd dc iurc singitur^non latitare:

l >o lUti. rr.t-
s C. dejitotu*

vtsubiicit.s Quomodo fitcrgo vcnditio cum non ktitet.vcl rin- rat
oitur non hu'^.^-:vts.tit.\.l.Fu!-cin.§.adeo.inprin.§ qua; eft concra? J ringirurqui,;
Sed dic,fpeciale in hoccafu,quia non poteft latitarc.na aliascrc-

inter.lum. lan-
tare »<«i alias
nret? quod elic non acbtttvi )^,-„ri

non
loading ...