Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 583
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0294
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
583 Digestorum Liber xlij. Tit. vj. 5^4

'« Dispun&io a «T Dijpun£tie.i.*clatotum & acceptorum in scripttiram collatio.
quidsrc. _ vt ) ,de'verb.signi.l.cognoscere.
b Instrumentss b j- Semel.lu'£at^ 1'cmd.Gc C.deiure deli.l.fin.§.fedquia.
sam peci ano- c s ^rauerit.Cicsuprac de eden.l.qu&dam.§-sin. & in Auth.de testi.
tario pocest ;si § • <7#"* verb.coLvq. Accvrs,
tamcn qui id « «J Iurauerit non ca-
petit priusiu- lUtmit. cauffa. Vide
caiumnixclu- scriPta ^ '•?■ c- '^«^- mittendu.Pr;rterea nonnunquam
sapetere. "*• Cv 1 a c. prastor causa cognita etiam de-
(Semel editio- ci 3 Shcam bu. nd.bis. £ .. » . .
Me.dispanaio- sics.deleg.iij.l.sidekom- lcnbere ahquid ex lnltrumentis
nem, recogni- m\jsa. §. _/? quti decem. creditoribus debebit permittere,
:ausa interueniat.

tJmaSVtPlo" Sed arg.contta./«^*^ si qua idonea Ci
^uuntur.copia eden.Lvelutt.^.y ^ ^^^ seme, ^ ^ ^^
instrumeci frV-----------' — r . . „ JT n.- a
ri sufficitmeq,- D E PR.IVILE- lspius recognuio, & dispunctio "
sapiiis fit nisi gjis crcditorum. concedenda sit creditoribus , vi-
7^ll?^tMVmhona^^s- deamos. Et ait Labeo , amplius
ru addici.mur WeA ^u,m . tracr/uur quam scmel b iion else conceden-
creditorib.non dc boniS debito- 7 . . ,. ...
inue.no eoru ris vendcndig per cre- dam.Si quis tamen(mquit)iuraue-
idoneo em- djtC)rcs: & cjujdam ex rir. c non calumnia: causa « se po-
Tminaniore eis volmu venderc» stularejneque habere quq disptin-
sentetiacquo- qa«i*n non, stjunc xetk . Iterum ei focienda.poresta
tem ait:necamplius quambis d.

ties nobis oc- pares in numcro & cu
currit) seniper rnulo dcbiti & in di-
ompleai de- gnitate , stabitur diilo
bemus. _ illorum creditorum
t Et hic titulus . ....
jiotuts non est qui attincnt dcbttori,
in Pande&is magis quam di&o ex-
1-lor. sed con- trancorum , & rnagis
tinetur subti- fa&0 crcJitoru etiam

tuloprecedeci.
qtiare cotinua

cxtraneoruiTi quam
numertl huius cognatomm dcauons,
titcum supe- qui non iunt Cfcdilo-

DE PRIVILEGUS
creditorum f.
TITVLVS VI.

'Fler. hic titulus non exstat, sed seq. leges
lioristit legib. rcs cius. Item inter hahentur subprs.cedenti tit. de rebus auit.
An.Aug. tib.%. creditoresstaturmasis Cvuc,
r Humanior '''^0 creditons qut
•sententia etse p'us habct recipcrc. & Pluribus volentibus emere,prascr-
videtur , qus hunc casum habes in tur ille qtii csl creditor ,& coanatus
safS vuk3 f: d°mini md ~CCT debttoris. Itern creditor tantmn pr<z-
Z . 111, qua: mcipit i.credt- r v . . /
fheses5 /a^ *"*" •&c- Vei alltcr sertW COgnM°tantum:& merpl»™
pinc^siuntur* cg° Franciscus pos- creditores ille pr&sertur qui esi credi-
Debitore ce- sutn poncrc casum , vt tor maioris summt. BaRT.
dere bonis vo- in prxdida gioiT.patet.
letem quidamFR Accvrs.
creditdru au-
dinnt, quidam '

t $ <[ Ciim bona. fontra
non aidiuiH. L^.J.deverb.signis.Vi-
Vel ita, quida de sctipta ad l.iy.illo tit.
^artein dcbiti Cv I A C.
remittere vo- t r Ckmbonaveneunt.
Iunt, quidam ■ \ n. i- •. 1
noiiit.Vel ita, ''! est> «cditonbus ad-
quidam voiut dicutjtur, cum d non
vedi bona de- inuemant cmptorcm,
bitoris, quida & al|j nb[ cupiunt , &
nolunt. Qus sunt pales in cumulo


coenatutve sit

Tel Xvi. Gaivs libro vicensimo-
quarto adlidiclum Prouinciale,
Vm bona /3 ve-
neunt e debitoris,
in comparatio-.
nem f extranei 8 &:
eius qtii creditor
potior habetnr
ntur quorum a bi ^1" & dLnitatc & ereditor , coenatusve h. rnagis ta-
crcditoru pra;- r o o
seratur ientc- numero pcrionatum, men creditor ', quam cognatus >
cias An eorum & sic tota iegitut sc- & nKei. creclit0ies potio|. js cuj
«jut bonis ce- cundum R & lic non . , r. .
dcre voietem a qax scntentia maIor pecunia debebitcir.
admittuntiqui r u i sii.
-lauid e - d humanior:quiaeilla
bito remittu^- scruarctar:Tt arg.C.qui Funeraria aclio eft prjuilegiata,
quibona debi- ho. ce.poss. l.sin, & s. de stm suerit suneratus defuntlus ,/iue
tonsvendino- pacl. Lmaiorem. Vcl dic
lunt ;an vero sccundds quod quidam
a lorum ij 0junt vencicre quidam aon '■ & sunt pares numero, cumulo , &
ltntetia huius ... « r i ■ cjis-ii-
Ie»is trahunt ciignitatc. & hc iegc totam. aecl hac r videtur humamor, non
ad creditorcs, vcndi:& sic contradicuncdifta; lcgcs.Ad hoc dicquod in aliislo-
adJictione bo- quuntur casibus,vnain ceilione g:aliain remittendo : harc autcm
jioru debnoris ln vcndendo. Vcl ctiam hic poiTet cilc dubitatio qua: sit huma-
aff.ife.' .,"' nior,cum forte debitum sit vsurarium.
adplures cre- f s In comparationcm.\.n panhcationem:a par,pans, non acom-
«litores bona paro,cc^mp3ias. A Z o.
«kbitoriseme. g ^ Extranei.G[u\ ell & creditor.
renolentes.vt b ^ CotnatusveS\c supra depac.l.lmperatores.
\-!t»r Z'Tu~ i s M*xh tamen creditor. habetur potcns vel potissimus : &
ratur, in au«i- J ^ ■ r r n ji*
siione & cm- nan repentur ponor : quia hc lupeirluerct aducrbnim magis.
ptione quis A C C V R S.
crcditprd po k s Quam cognatusX-tanfim:& facit ad \. supra deposi. l.siplwes.
nor htiancor q> dicla l.maiorem.& C.quibo.ce.posl.sin. Accvrs.
^creduoran s\^situmest.] C asvs. Expendens in funus prxfertur cae-
gnatui, i'd^. V^teriscrcditoribus : siuc expcndit in funuseius incunis bo-

no
que creditor: siis agit : siue in alrcrius funus cui illc succcsiit.in cuius bonis ht.

alia. [S i s p om s a.] Priuiiegjum quocthabetmujier indotc
repctcnda.quod cst vt praeferatur caetctis crcditoribUs,cxtssnditur
etiam ad sponsam pcr verbade futuro.quac cledit doccm cuiusnon
clt sccutum matrimonium. Itcm ad eam quac non potuit etre
vxor,ducta tame de fafto fuit: n quia ciat minor xij.ann.na si m-
terim disioluatur, re.

alius cuius onus fumrandi ad eum
ssc&abat. B a r t.
II. vclxvti. Vlpianvs librose-
xagensimotertio ad Ediclum.
QVa:situm est, vtrum ita de-
mum priuilegium habeat
funeraria , ll is ctuus bona ve-
neunt funeratus sif: an eciam si
proponas ' alium eise funeratum.
Et hoc iure vtimur, vt quicumque
sit funeratus , id ert , siue is cuius
de bonis agitur , siue quid is m
debuit quod reddere eum n, si
viueret , funeraria adione cogi
oporceret ,priuilegio ° locus sit:
paruique referre dicamus , qua
aclione hic stimptus repetatur,
runeraria, an familis erciicunda;,
an qua alia , dummodo sumptus
funeris causa fadus sit. Qua-
cumque iguur actione ob funeris
sumptum vtatur : etiam funera-
riam ei competere p. Quare si in
stipulatum funeris impensa de-
ducla est , dicendum est locum
esse priuilcgio ^ : si modo quis
non abiiciendi r priuilegi) causa
stipulatus est.
Sponfa qtiA dedit dotem , habet
priuilegium vt praseratur aliis cre-
ditoribus in dote exigenda : licet
matrimoniuth secutum non suerit-,
hoc dicit.
i. s Si sponsa s dedit dotem,
& nuptiis ' renuntiatum est .• ta-
metsi ipsa dotem condicit u , ta-
men arqunm ell hanc ad priuile-
gium x admitti: licec nuilum ma-
trimonium contradtum est s.
Idem ptitodicendumetiam siroi-
nor duodecim annis in domum
quasi vxor deducta sit, licec non-
dum vxor sit.

petet dotem : & p1;E,
rertur caeteris crcdito-
ribns , vt sic ca possit
nuberc alij.Itcm prim-
legium ouod habet
pupillus contra tuto-
rem, vt praefcratur ca>
tcris crcditoribus ha-
b.ct ctiam ccntra eum
quigcisitpiocuratoie
bona eius, cum tutor
no csiet. & hocpriui-
iegmm datur pupillo,
non eius heredi. ltem
datur prodigo, surdo,
& muto contra cura-
torcm. nonautcmda-
tur contra curatorem
datum bonis absciitis,
vel capti ab hostibus
ipsi abienti, vel capto
reucrso. Itcm non Jia-
bct hoc priuilcgium
pupillus contra gcsto-
rcm nceotiorutn cius
qui gei;at cx amicitia.
Itcm non datur con-
na curatorcm datuin
ventri: & venter nou
sit natus. & h. d.hicj.
cumlJ.sccj. vsquc ad §.
diuus. Fr.
1 ^ Proponas. vcluti
fihumsa. vel ieruum
cius cuius bo.ua ve- * Fuperjrij
ncunt. actionequirc-
m s 6hiid is. s. heres. ?eriP solsam'
Azo- aaionis hoc
n 5" JE««W. s defun- priuilegisl dt,
fflum. &est extJplum a vtquialteriim
in fil-o & seruo & vxo- flin"all«it
,.»,r- » ~ i i. i crcditnnbuj
ie&al,)S:vts.^«%./. omn|busptI.
at si quis § .fin. Crseq. feratut: qnin
Triuilegio.vt^pri- etiam iis qnl
satissiat ci qui pignustaniitnr
hunc sumptum fccit. hfstm; .* u
„ , . L , Gl.inl.imw-
Scd an etiam m hypo- ^^ it
thecis tacitis vet ex- retiyssit.
prcssis prjefcrtur?Resp. t Dos cniin
vt no. supra di reltg.l. pnt««ua,lit-
■ . r s. bet pnmle;i!
impenfa. A c c. VerJe doti,:&
p «j Funeranam ei hypotheca io
competere. id est,func- boms niari'i.

mo

ranse pnuilcgium,non »o.m

/. /li«»l

siueaiiatur funeraria.siue famil. erctscund. siuc

an vero extra & haec sunt vcra,
secu creditor?
h Mcrs ine
gtiat de huius loci kaionc 8c restitutiane v B.eas ad hunc locum nota?.

aucemdicasquod cum ^"'■^■(''';
aiia competat: vt s. de '[C diMh A
reli. &sump. su. L atsi f„Br««.&i<ls»
qtiis.§. Labeo. quse cst diccbatB.il. m
contra. d.I.i.i*i'
q s Vriuilegio. facir s. nicmu™^
J r ; -.J • ^ J~ putatHWi"'2
dedona.l.quud.mpr. &■ 'verx ( y^(t
C.ad Macedo.l.ij.&s.adVeUeia.l.quauis. §.simulier heres.& "i.siquis execntioiiem
cau.l.sieum.§.fi.& quod ibi wo.arg.contra.s.^e re iu.l.<&> sisideiufjor. paratani,
r «J Abiiciendi.ytiiouandia.nimo:&J.denoua.Laliam.&s.dc re c Sponw
iud.l.iv.§.siex conuentione. Accvrs. jnoTimp'0'
s «s Si ffonsa.uzx c verba de futuro.& sic improprieddicitur dos. .. ^at
t *j jV«^i«.£idcstspcinuptiaium. qUs datJesta
u *[ CoWiczs.s.condic.ob causam:vel sine causa:vt s.de iuredo.Lsi spbh p«»«"
st>onfa.&C3.rg.C.decondic.obcausam.Lij.& supra decondic.ob causam- ba de tut» •
/.^/Wyfr««^.non autcm ex stipulatu pro dote tali. A c c. i "^miti-
x «J jidpriuilegium.mtct personales. Sed an « habeat tacitam hy- /p0s imp10"
pothecam,vt mulier prodote vera : ytC.dereivxo.ac.§.). &priui- pria,putaq"*
legiatam , vt anterioribus habentibus tacitam sccunduin omncs, a sc<",(j1 *'*
& ctiam cxprcsiam g secundum M. praefcratunvt C. qui po.inpig- «st>a" ^.
ha.l.ajsiduis.§.adhs.c ? Respon. Io- quod sic cum cadcm sit squiras. "';^OT hs-
l.Alij, quo 1 ncc habcc tacitam,& sic ncc pnuilegiatam:& proeis b(° vcM.
d.l.afftduis.ibi,quis enim , &c. Item illa sunt contra ius commune, „ jjos ^f'_
ergononsunt ad consequentiam trahenda : xtsupra de legi. & sis- tur _ ontai ^
natuscon.l.quodverocontrarationem. Item quia necpio vera dote crf','t0" '|res.
tempore huius lcgis cranr pfiuilegia in hypothccis : vt d. l.asi- ^ |,abcnti-'
duis.inpnnc.mha.c ergo quasi dotc non inuenitur innouacum. buSjsecundui»
I stct cigo yt olimtn C.deapj.prwpimut.insin. Scdpro lo.estquod ^artinui"'
3 hic

■ ra'itaqllod
»'" r ,licon»at-
"\.u- '■l'm

*<i-y

Botlie» Scc

aa

tacita

d,"° to°Ki!

■iw»"1" nonm»lis

. nnnilll t<

«*

I cuma paP"1.

r«lis:vc ^"'"niqtiifo

^torc»1

i-a

sct:

eum 1ul

l,t.l.itim1He;
'iucore ctiarn inrcalia
mtons:vtC.j
wlpo$cto.t
ldisecu.LexjM
, mli i lM»kden.
„,fcss'»«s- hoc prmikgHi
^f% caass,s=dp«(c

ies etia

sjiininr.
Pri

tumcst.^.s.i
,*gia nijtr.tiit.Lexplu
jtrionalia ad srg.sJireittdt
fc«ir°'M"5 Meiulsor. in sia.
itiii&eitra- pga.hab.Lusidi
' »«tlli! cesttt.

tfocntia.

\ bjttas,

mattUecu.fu;l
^is.iaali/««.§•K«»»^-J
debilibusjdcn- quibus ex cttu. i)
» eatttr. I. Fukinit
het. verstc.sed et
ur. iy §. pltm.
se^d.l-\.§sin. i
mttM.fy bolj.i
* ^ Vdstttuo. c
famotstalialc
Cvi AC.
i TDemfiiiiitV
jlpsrioiiale.
'Sic tWlin- ? 1 dfentis.l
suenda ciTe sonusgbouis i
kKcipitado- ratorcminaftii
«tAug.Ub.j. dams |n eos_
[Ciirator.ab. ^alissltjdicyt
strtis,& vere me.hon.dan.I.ij
winiacisbo- & facit l.tit.U.
hic.msi proxi- \ r , , u .
ImimuW, " V; negotiun
'!«'». C.ii ijlegium. i
*;• ."* naii actione c
(*>t«c|tn CUS!ntutorco
•..lioic tc. M&ri s.eoj.
*■» iue.tnglos.u. '
"*«.ens -i ^-;
* t>m ^°"bus'
Miiis (K,\lventri.](
*«<neg0' l3§.rfi«w. ysc
fe^ctcdit,
^iitiverii bon'srne!isulj
&»rUM«qui«,
i'.;t snt vsuras-»
s*"*^ Ium Pecmii. |
fc >??^
*tc ' ,b- j m ha^t. lr
u""o v, denje„. Jt
H vc- i,Z -mHt»

«Stac^o.i,.
loading ...