Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 601
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0303
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
k

o

■a-c>p°C!S

ti£>*

'sa^c>^
!aratio_._n
ar eis de sni Ca"c~« K^'P^l.st. %

i 5 J _-»«%. vt cv

S

^us hcrcditanis/i nons'^
"lucnitursolDtdoltt.^
tcd,tas,n6po(lUM|1,|;
bcrercgrcssumcowu^
hacd.cm.scdsiscpata-
tioncfacta,hcic$4
quaadquirat.-iiitdc
hcrediute, &ad li«
vcniuntcrcditorcslit-
reditarij: aut alionde,
& tunc non vcniunt,
ctiam posttjuam esiet
sati.fac.iiii. ctcditor;-
bus propriis. Idem si
in scparanone fintW
crcditorcs heieditirij:
vt minus percipicodo 4'
de bonis quam <__.•
rent. adhasxautebo-
na post quzstta a.iriit-
tuntur ucditorc. lic
rcdis. & rcdditurra-
tio in Iitcra. Fran-
c iscvs.
i _ Si creiittra- pro-
piijcrcditotcsliaeds.
Accvrs.
ti.cst

s _ Neni
rcspon.&]ff

contra s

linr.

qu

jdergo

Sol.liicsi;

ldt.v

dam putfh

thicinnuit^

,&c,

j.Ali|

,a ibiciat tc-

vtlr.quod i-

Vt 5.

tcruenitig»1
sa;hicnon:
$,pendi»P:.4'
quo-leiii:6. i»

ift»

>in,11 ■«*
„s(liJ{tn'f-

•c c Veln°nCl
=-{_g!»*3

c penttl&r'
ausa 4"

jiiita'

(|P:

-wHfis

§-Pcnul^niam

r.fe/w»*''

ex.

l".
sf«" k'

....

.*«.'

6 oi

De curatore bonis dando.

6 o r

proprij heredis creditores. Pro-
pri) autcm heredis creditoreshi
bent propria eitis bona , & perso-
nam : qua. potest, donec viuit,ad-
quirere b.
2\Toh foli-tm creditores ,fed etiam
Ugatamj pojfunt ptierebonorum fe-
parationem.

- jonadcfun- _r J Recipere.sCT « desuntMqul noncst. i.Vcl dic pcr r.ercdera
sii augm-ntu extrinlecnsadquircntem. secus ll Je hc.editate.. t s.ea.LA. cc vr.
rccipcrc po(- j. r ^quirere- b facicC. <..->. tut.tsi desunltus. A c cv R s.
Junt:quatsitis /-x^j.JCas vs. Non scilum crcci corcs hereditarij impc-
'■ 'se fcribo- VJcrarcpoi^uncsesaratio. scdctiam Jegatanj, vt tamenlosua-
nirVeredica- tur creditoribus pnus
riitutnoiiper «rumJcgacanis. Icem
jheredem. patronus qu, succcssit augmenta non possunt recipere a.
* Mos'^rr5' liberto adeunti here- Idemque exislimo dicendu etiam
«potdt. d,t. ancuius exiltcnns si ^ sepruadonem bonorum
nonsolucndo: potdt , .lN r .r
impctrare scparationc decepti minus consecuti iunr,qua
bonorum libcrci a bo-
nishercd. F r.
,Scparat'obo C s Vel solidum. si c
noruniakga- bona sufficiunt : ahas
tariis pecipo- jnqUantum possunt: vt
uti:kd camen fe ^, j<w#/. OT^„ri-
S°dimissij b^.&s.adTM l).
cred.toribus. §./>«». l.Vcl dic ioliciu,
Sati>sitautem quando debetur vt tes
legatariis hoc a|ieiium; vt C. eod. L).
ca.u in (olidii, ^ a coiura_ c ^
ji bona sum- . o, ..
ciunt: quate- turedeltb.l fm.%. Ucen-
nti5 elt mbo- sws.vbi dicit creditorcs
nis. prc;fcrri:scd &hicprx-
fcruntur corum bonn,
scd no hercditarij ere-
d Hereditas ditores : cu hcrcditas d
cuius separa- habcatur pro non adi- eos quibus lcgatum fueric, impe-
ta, cxquo scpa'atio est trare bonorum separationem x-
quim est: ita vt cum in credito-
ribus solidism adquisitum fuerit,
legttariis vel solsdum c vc! portio
qua.ratur.
i. s Si liberta heres inftitu-
berwe sua:"succetUt. t. ra d , bonorum poiFessionem se-
Vddicquodreuocauit cundura tabulas peiilset eius qui
caminsc i. & soluendo non erat, qusesitum cft
an bona ems separari ab hcr: di-
tariis dcbcnt. Respondit, nonest
e

i 5" Sisubconditione. alias tsqttisub.aliisfisub.
k 5" Sipotesi.uCi poteitatiua aestconditio:cogitur quidcm non * Condittont
prse.ise,scditatuitureidJcs intra quam adeat;vtcx tunc repclia- Poteitatiuckc..
tur ctiam si vellet implerc postca : vt s. de here.msiit.l.siquu insii- r" par-re c?-
tu»t*.%.\.& s.de bo.mao.wd.pfs. l.fifiruus.Sc zdhocC.deinossi. pS^dm-
tessa.l.fcimus. §.fi. fy- Z. tra die a iudi-
adTrtb. !.facta.§.si sitb cc ci "atutu,
—>-,-------------..------------------------------,----- eontUtieHe. A c c v «. s. vtmsl intr*'a
l m ,.■ ... pareat condi-
1 s St condttw. qua:- tloni s poste>l
cumquc iit, casualis,b repellaturme-
Yi-.l potessatiua , vel <l"c admitta-
rnixta.Patet ergo quod tllr»P°stea co-
amittitchercsheredi- dlc;°« P"««
„ r - - . volens.
tatcm.&sic cotra.s.rfe AConditio a-

DE

CVRATORE BO-
nis dando.
T IT V L V S VIIL

vi. Iylianvs libro qmdragensimo-
sexto "Digesiornm.
Votiens hercdis bona sol-
uendo non sunt: non solum
creditores testatoris > scd ctiam

q;

tio postulata
est, habetur
inonadita

pro

poitulata ; vt s.eo.l.de
bitor.§.]. Accvr s.
d ^ Insiituta. a quo-
i ' dam alio, nop^tronp.
( Separatipan c j pMrono. vt £ pos-
&quando pe- si[ impctrare s(,para_
tatura patro- . r • nr s
«ombomsli- tioncrn, qui postcah-
fcerti,

Hic quoque titulus ad missiones in possef- adqui here.l.is qui heres. Iia casualis, a-
fionewvenditionefquebonorummcignopere vbi conditionalis nou ''a potestati-
perttnet. nam missis creditoribus in posses potest repudiari. Solu. l,a'al'a mi"ta.
sioncm bonis debitoris custodiendis curator hic auctoritas d pr;E. c. Heres codi.
darisolet, & admi'iisirandis,exercendis (°p toris prarcciTit, ibi non rcns heredica"
excipiendis aBionibusvice latitantis debi- tcnct ft.xCz.arg.~i.de temamitcite-
toris, acnonnunquametiamrvendendis,& ossi.pr&si.l.legatus. &H. tiamsi coditio
ex redaclo seiuttonibus saciendis pro modo deorig. iur.l.i/. §.& cum pcr se cxt'ten'c
pecuni&cuiufcumque creditoris. Cviac. placuisset. in Gloss. abd.
Prirno ioqtiitur ininsiituto fub con-
dttionepott[iatiua. Seeundo,sub con-
ditione casuali. Tertio adiicit adpr&-
dicla exemplum.Secunda ?'£/', quod (i
nihil. Tenia ibisCxcmi cum venter.
B AR T.

I.

P A v l v s libro quinquagenstmof
septimo ad Edicium.

est argumentum pro
vtraquc.s. de :n inieg.
refti.l non soium.in prin-
tip. & §.protnde.
s Here"s adeu- f ^ Contraxerit. id f
do & bonoru est quasl contraxcrit


easu auc ali-
'" quo alio mo-
carent. x. Veldic non do.
repudiauithcres liere- d Renunciari
«htatem,scd iusadcun- lmi de futuro
dr , ctiam s, cxtitcrit ?SP«»5*«3tt«
j- ■ ., , . luutciu :led in
conditio. j.Vcl masls ;„j„;
„ ' i." uidicio tantu.
padti quam «rcpudiaa- > c.it <,»,!,„
tis sunc hc;c verba:vt s". w/. 13 s«pr. dt
depac.l. tale.in princ. 4. tclH- ber. addt
Vci hic non dicit tc- ?""""" ?*■""
noiiircpudia- ,x^
tio.scd bona vcndcnda: ePa&ide non
& iic non tenct: & po- petendo Ik re-
teritesse hcrcssiquid P"diantis dif-
rcmanserit. s Scd an rcrent,a'

/ Curatorbo-
hoc t caiu cst curator „is__tunheie-

iniquum suceurri patrono B, ne
oncraretur saercalicno, quod li

possessionem ^do :vt Institu. de berca P«endo * bonorum polTes-
conetraiut«m eblig.ex quasicontraclu. sionem secundum tabulas, con-
traxerit f.

contra
creditonbus
deruncli.
f onerctur.
* retincndo.
fludiciumdi.
flarealjcui.cst 3gerc contrahctcdc.n:
adioneeipro- tamenpotest iivpctra-
Ronere,moue- re scparationem Fr.
re,intentare.

§.heres. A c c v R s
QVi iudicium.] C A-
s v s.Crcditor he-
reditaritis licet coepit

vii. Marcianvs UbroiRegularum.
licium didtauerunt & s

QViiuds
heredi:

, separationem quasi
heredirarij posttmc impetrare:
s §ui iudiciutn di- quia exneceuitace h hoc fecerut.
t ,. . _. clauerunt. proponcdog
• luJicio dt- o- xr 1 i- r
stareis vide- ■aaione_os*.Ydd»e4c-
tur, qui aciio- cundum R. ctiam contestando : per quod videbantur " nouarc,
hemproponit, & iic praMiil"are : vt s.«7 l.).§.iHud Sedestcontra tquiahsec uo-
vel qui litcm natioprosicit .nonnocct: vt j. denoua.l.aliam.
conte atur. j^ «- ■£xnecessitate. s. peruenicndi ad suum.quae cst causatiua ' ne-
* Nouaoo ht ,_. ■>' r ,, , ,. ,,. 't
litis conteita- ccititas.non piascna. _. Vcl dicquiaactio temporcexpirabat, arg.
tione. s.deser.l.yinsi.&c sic cxpone s.debo.auBo.iudi.pof.l.ij,<Q> iij. A c c.
i Nccesfitas________________._—■.________-
causatiua, non
ptscisa.

I quis sub conditio-
ne ' heses mstitu-
tusestcogenduseft dandus? vidcturquod de corjdttione
conditioni patere, non.-vtstatiminnuit:& implerennlete
C\ potest k:am si re- c(l ad hoc Cod- de bo- aucrccuiitu:c-
j. • r aucl. iud.pof.l-si. /<? s. \
li.ocierit lcnon aditurum etiam u ■ ir t
... qut. ex cau m pos ea. I.
conditio extitent, vendenda m Vukinius §.j. i. Vel dic
erunt bona defun«5li. hic daudum.- & sccus
v 1 r -i -i r ibi. j.Velquianonfuit
1. s Quodhnihilhcerrepo- p.ticus, *. Vclibi bo-
test n , curator bonis constituen- na ccrtum <ioniin«m
dus erit °: aut bona vendcnda. habcbant, qui sc ccla- g Curator bo_
bat:quocasu non da- nis costuuitur
2. ^ _»ed li graue assahenum rur msiin casibus : vt ad ea conier-
sit,quodex pcenacrescat,per cu- modo notauiinrubri- uanda.
ratorem P soluendum aesalienum: c/'ac hicloquiturqua- ^s^:
r • \ . ,-r rr n "° pcndet cuius bona .. .-1
sicuti cum yenter in possl;_uone « smt\ vel nescl[_r pro "^lcnare
sit,aut pupillus heres tutorem non ccrro

habeat, decerni solet r.

i Curator bo-
m s Vendenda. excdi- niscostituipen.
do quodain (quod no cest

caiusmc-

Ius lit credi-

tor.

DE CVR.ATOR.E BONIS DANDO.

{bnis dctur,

W

kCuratorbo- "Daturcuratorkbonisdesunciorum :vt irit. 1. humstit.Veldicabsin-
nis quib.per- tiumivt C.dc capti.ac postii.re.l.3.& s. exquib.cau.ma.I ab ho-
stibus. §.].Veldebitorum soluere holentium:yt j.co.I.fi.& j.nt.i.l
J.ltem quandoque pr&sent'ts:rt C. dc bo.quae libc. I. fi. §. 1. in si.
Iteminalio;vt C.dc cura.futio\.).C&tera generacuratorum dic<vt
J. de munc. & hono.l.j.§.fin._.;//»«r s.dc priuilc.crcdit.l.idcm
priuilcgmm.j. i.Accyrs.
2£§(3 Iquissubconditione. ] C &s v s. Heresinstitutussubeondi-
t»i__ tione poc::statiua, puta ii dct deccm fratribus sandti Fran-
cisci,adircd)fFert, adpdstulationemcreditorum cogeruradire.na
dabiturci dies intra quam iinon adeat, ex tuncrepcllatur.si au-
tem hcrcs institutus sub quacumquc conditione dicat sc nolle a-
dite etiam si conditio existat: tunc bona hcrcditaria possidebun-
tur , & vcndcntur,vt crcditoribus satisfiar. Si autcm conditio cst
casuaiis, puta si nanis vcniat de Fcrraria,& sic intcrim non pocest
hcrcsadire : tuncdaturcurator bonis, qui custodiat ca,& vendat
rcsqua; sernando perirent. vendatctiam aliabona propteraes a-
lienum siquod vrget: sicut fit cum vcnterest inposs. bouo. cum
pupillus heres est, & non habct tutorcm. F R & N c,

■p

habcmus
minit lex ilh, siquis insiittiatur.s.de hered.insi.Sc etiamhic.&l. l Conditio 4
proxi. & est scntentia eius.jvcl cx scnatusconsulto : vt j. eodem. I. teftatore bo-
Imperatores. "is adieSa ,lo -
n 5" fJ^WjzmM/^cwjiWe/s.sheresJdcftjnecimplcreconditio- c° creditorum
nem : ncc rcsponderc, quia casualis cst. Idcm puto secundum /A o&f-
Azo. & si poHit& nolit:vt s.dehere. inst.l si quisinsiituatur. %.sed milem Gl.habti
si bonorttm. & §. itemficondttioni. i» cle. t.decsfi.
0 ^ Consiituendus erit. ad g conseruanda bonadumtaxat vel h r>rdi.&- in l.fe.
qua: sunt pentura vendct; vt subiicit &suprade adminisi. tut.l.in- 9ds ■*'"'?& s
terbonorum.Vot-zCt ergo constitui ctiam ' ii nullus sit crcditor. vt '"„jf/.''11 ;„ j
{yinsrademune.<Q-hon.L)§.stn.<&suprade neg.gest.i.sin.Nec obst. z.cdeobsr.p«t.
supraquib.extau.inpos. ea. l.sidiu. quia satis vr^ec conditio ^ vt prxstan.gr plt-
rcs non perSat. Scd Azo dixit, vrgebat a;s alienum, perleg. »i»> t.si u-dt
illam Jidiu. & pcr id quodhic subiicit ,Scinfra l.proxi. & sccun- nl"" duhit1-
1 1 • 1 1 \ 1 « r , ■ ■ r j r mCuracorbo-
dum hoc ponitur aut', pro $>, quod hic subncit, sed ji graue, nis K$ etjam
&c. quod adiicit sccundum eum :ni(i dicas quod supra crac res non perituras
alienum.sednongraucTedinsra , graue. Vel priusdixit fierivcn-' intcrdum po.
ditioncm:nuncsolutioncmdicat sicn. Quarc prima litcrapla- «it vcndere.
niorcst. «Inuentanujr.
-. ,. ,, - „ m r::cere tenetur
p s Pcrc«^r<»ye»».ahenantcmadhsc peritura, & ctiam m non cur_tor Ion.s
peritura , si oporteat : vt addat prasdictis. vniuersis dat5,
q s Venterinpossessione.vts.de<ventreinposs. m<tten.l.').§.itemsi non ad liresit
periculum.iQ- l.cnrater§.)- & .idde idem.supra de here.insti.l.si qttis in '
ftituatur.ltcm facic ad ^unci^.l.C.deiure dot. l.ij.&suprade arbi l.
litigatores.§ idemdieit. _" Scd au teneatur faccrc inuentarium ? n
R.csp.sic.vc«!r_:.y«/ir/» de-ventreinposisefmitten.l.).§.curatore. adsin.l. norurn fy&^
cuiuscxcmplum °poisunc crcditoresalij kahctc:vtsupradebo.au- creditores pc-
lio. ittdi. pof. I. stn.
t J Decemisolet.sc.curator. Accv&s.
De

antiim BaYii
Inuentarij^i
exeniplum a
curatore bo-

tcrc ■_. haber*
possun:.
loading ...