Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 605
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0305
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
?ai>i(h

'«••A

Cci

6o4

^.^::r'

»ij.c

<C,

vtlbi«ot>H

n.

k r "
" P>tatorc.>
. iepr0c lr,A'lk
has, -

pra
lias■"«(. 6s

1%,

,nc"i!le-&sM '*•

»t»tbo.

cuiulum R-,,, i csc' !
*^».! ?
rat°K alio n*
»»«;*:'"
im.Acc!
ucnuur vcbonadE :
pcntur.
&frprnquibusexm
inpsseit.l.Ut

sid&fic:

to»!W.j,,.
'tirmr.frlfyi
Mre mscsslsK.
''l'!ui Ac-

ten.l.).
c VRS.
n s C«»^/V«i.quomi.
nus conucniatqucm' 't.-.
Yult:vt subiicit. Act.^
o s Verkrcm. fausifj
in tutotibus-.vtCmi.ii»,*
<s/»j. tHte.l.jin.ffCi';*:
fittftornongejs.l.),uhlte
lpote gclTcriatm^iiss
iuutilitcr erantdarfX',
tunc quilibct pto par-;
tc tcnctur:vt moJ
actori praesctibarawi
s.deadmimjlrittMtti
ln procuratonbusiiitc-, j
icaturinsolidumivt/s-yl
icmhicquodintutori-fe
Kcreconititui.verimn
ificiumepistoteSK
aacumtcneatut:vt/«P.fe
i nonhibetlocnnep-nj
;*,Mta.aOcsis^
ncidcbitore.Yelaba
•c hcrcdicano.-quip'111»
ulemquoa.n^|i

<M rf«<b£,tu,Uc
i ia:ucoribus.Acc Irt
(sit.Sideom^
ssssa
■uia^itw»1" "ifr^
ntvt^iaiii
«4-AcC

l.proxi-
.jucipit

</««]605 Quann fraudem creditorum,&c. 606

a s Fx fenatusconsuko. cum forte esset senator dcbitor : ^ s Je I nondum dederatpretium:& tunc habet locum prxdidus j.jj r«-
curaJ.ij-& de cuht.sitr.Uurafar.alias per prmorem: t^ «ss.s./.j.Vel ', *vwo>-. aut soiuerar: & habet locum quoddicicur J.tuu.j.l.qui au-
dicquod nihil prohibet & prajtbrem & senarum circa vcndenda j tem.§.fciendum.<& l.puptllut.
bona tra&aise. & d.l.curator. ci\ix specialitcr insenatore loquitur, h s Proportione. sicC.adl. Falci.l.in imponenda.& C.debon.auct.
incelligitur quando bonaquxConstabat esse alicuius,venduntur,

„ fraudator
quisdicacur.

quo casu non conrti-
tuitur alcer curaronttf
not."i.l.}.A.c c vr.
b C Fraudsttori. Vo-
cat fraudatorem a,de-
bitore cuius bonaVen-
dita sunt ,qui noluit
soluere crcditoribus,&

sulto * distraclis , nullam a&io-
nem ex ante gelto fraudatori b
competere.
Creditorposlea veniens non potesi
reuocdre curatorem quem aly credi-
qui ad hoc cedit bonis, tores elegerunt cotnmuni consenfu ad
vtcreditores frauden- vendcnda bom debkoris qui bonU

iu pofiprodebito. A c c v r.

UftU.
fiats. fubUtis.

ilststlua le-
au.vkimi ap-

cefst
v. Ivlianvs libro quadragenfimo-
septimo Digejiorum.
SI debitor c foro d cesserit, 8c
creditorespriuatd conhlio co-
ierint, Sc elegerint vnum s cper
quem bona distrahantur,& por-
tio ipsis , qua: ex redado fieret,
solueretnr:mox extiterit alius qui
se creditorem dicac : nullam qui-
dem actionem aduersus curato-
rem f habebit: sed bona debitoris
vna cum curatore vendcre 8 po-
terit ; ita vt quae acuratoreeV a
cieditore ex bonis contrahantnr,
omnibuspro portione h prsitcn-
tur.

tur, vt quoniam dicit
non habere adtionem
contra curatorem bo-
nis datum.cuius au-
dloritate boua vendita
sunt : sed datur aliis
quorum interestiima-
| qtiem magi- 'e administrauerit: vt
ttrwii appel- not. s. l.proxim. i. Vel
lari ait Theo- ^ic sccundo quod VO'
phi. ttfiu de ccc frauci^orem crcdi-
rorem ex cjuocunque
contradru qui ad hoc
constitutus est , vt cx-
tcri credirores frauda-
sentur : qui dicit non
habcre acrionem con-
tra debitorcm de eo
contratstu quem fecit,
sccundumH. &est ad
hoc s. de priui. credi. I.
aitpr&tor. 3. Vel b ter-
tiojsecundtim R.vocat
probancur per ^bitorem cuius bona
B.irt. Iuc re- .. r . y-
probTtis dua.vcnditasunt:curnqua
/uuprimis. competebat adtiocon-
tra aliqucm suum dc-
bitorem , cessione bo-
norum fafta ei adcm-
pta videtur, & compe-
. tct emptori bonorum.
f In fratidem &sic fuic sJe ope.lib.1.
creditorum a sihona. & hoc pnmo
«jiiibusS: intra modo accipitur frau-
tjuod rempus, dator-: wj.ii/.j. l.fi.in
& oua aftione . • ■ • ,-f j i
/." princi.rr C.de hu qus. tn
alienata reuo- 'r w,. , . J .. .
srcM.credito.l.jina.^. Vel
quarto vocat fraudato-
rem creditorcm huius
debitoris cuius bona
veditasunt:& sic frau-
datorem,idest frauda-
tum.vnde quidamha-
bent in litera creditori,
& non habcntsrauda-
tori. huicquidem non
t datur actio in debito-
sHurw&si.- ■ ccirit b{mi
[urioris cicull .1 . •/• I-
differentia. I110» accipe nid ah-
quid cle nouo adquirat,
cjuod dignum emolumentum ha.bexer.vt lnss.de acl.§.fi.A c c.
c Foro cede- C*Idebitor. ] C a s v s. Debitor multorum in iudicio cessit bo-
ie. iJ"!5, tandem creditores elegerunt quemdam qui esTet curator
•I Curator bo- vt venderet huc bo»a,& satisfaccrer de prerio crediroribus., nunc
Bis diitraheri- j- j creiitor pra:dicti debitoris qui non interfuerat
ois: ieu maei- f1*. . x ■ , r -n t^- • i
iter auftionis elcctioni curatoris : vult reuocare litum curarorem. Dicitur quod
a creditoribus no potest.sedii vult ipsecucuratore vedere bona,audirur:& pre-
constitui p6c. titl indercdaftri soluctur omnibus crediroribus proportione. Fr.
conternandus c s si dehitor. nummularius forte. A c c v R.
tamcn a ^ «■ p^.i. cnco-0tiationi cui pra:crar,ciim aliud forte non ha-
JrrcEEOre. , J ... r- ,* • • l • ■ •
1 Magistcr in beret. r. Vel die toro venalium mcrcium. non cnim nic accipies
auaionibus forum,id elr,!ocum iudicij.secimdum H. 3. Vel dic foro,id est,lo-
quis. v.Theo coiudicij cessitbonis:i.'f "i.de ccjsi bo.l.pe.& fi.A c c vr.
philum_ inftJt e t Vnum. s. curatorem : vt subiicifcfo ~i.de bon.auUe.iudic.pos.l.
/Curator bo- "* vendittune.§. sin. tuit o tamen aprxrore approbatus: alioquin
nis distrahen- contra.s.eo./.i/.Ac c v r. Ismagistcrediccbatur.L.R.
dis publicd or- f C Aduerstu curatorem. adeum remouendum. arg. s. depaci.l.
viinatus ab a- rcscriptttm.inprinc. C Scd an pro mala administrationc ? Respon.
t,',!!„CrCutc"'' si & eius negotiagerere proposuit,iic:alias non. Scdalii crcdito-
ousantc vcn- D, . o .r r ., , . ,- „ „ ' , . ,
ditione iadam res tcncnuu; 'lulc ncgotiorum geit.vei m rachumitf s.mandats.l.
conueniri po ss mandanero.).§.si curator. qua: videtur contra. i.Alij dicuntquod
test,vt hic,iu. ibi publiceffuit ordinatus: liic priuatim.
g C Vendere. Quidsiiarn vendidcrit curator ? Respond. aut

approbantur acia gessa a curatore bono-
rum.hocimprobantur acist gesstt a-srauda-
tore. C v 1 a c.

Q_V.cE IN FRAV.
C K E D I T O.
fa£ta sunt,&c.
" C Hjec Paulianaan-
nalis est. Vide Capitu-
lum 10 depr&fcriptioni-
bws.Qv 1. a c.
Bene conuenit cumpre-
cedentibm titults.

illa verba^gcsia crunt.B a r t.

1. Vip

a
centur.
* lntcrdiAum
sraudaiorium
quaienus de-
tur.

QJvE IN FRAVDEMa
creditorum facta sunt,vt resti-
tuantur.
T I T V L V S IX.
Hicctiam titulu* ad eamdcm rem om-
nimodo pertmet. nam ex "f die pojsejsionu
qy njenditionti bonorum debttorts, curatori
bonorum,vei creditoribtt-s intra annum da-
tur actio Pauliana.&interdissum *frau-
datorium ad reuocandum dominium vei
possessionem eorum qu& fraudator insrau-
dem creditorum gessit, & in sraudatorem
etiam ipssum aitio in id quod saccrepotess,
quodve dolo malo desiit sacereposse,non in
solidum , sicut (y in cum qui hor.u cessit,
non efl insolidum aciio.ABioPaulianskpro-
ponitur ini. 1. Interdicium fraudatorium,
in 1.1 6.nift quod in ea quod addit prtttor,
interdum causa cognita & si scientia
non sic,in factum actibnem permittam,
esi de aclione Pauiiana. Discrimen ~f au-
tem huiui tituii syfliperioru euidens. illo

Primo ponit ediclumpr&tcris, &
eim verba materialiter. Secundo il-
lud cdifium cxponit.sectmda ibi: ait
ere;o prstor.c^- hie incipit exponere S^ u Pruor J c A-
..n ......J.-L ^svs. Debitor
multorum gessit ali-
qua in fraudem crcdi-
toium cum co qui
fraudem parricipabat.
tandem debitore con-
ueto a creditoribus, &
non comparentc , cre-
ditores sunt missi in
pos.bo.debitoris:& or-
dinato curatore volut
vendere.quxricur quid
iurissitde alitnatis in
fraudem ? Et dicitur

a N v s libro sexagensimosexto
ad Edicium.


It pisetor
sraudationis

Qua
caufa

gesta k erunt cum eo'

cjuisraudem non ig-
norauerit ra : de his
curatori n bonerum^vel ei cui de ea
re acltonem dare oportebitsintra an- quod reuocatur actio.
num ° cjuo experiundt fcpotejlas p reuocatoria,qux dabi-
suerit,aclionem ^ dabo : idaue etiarn mr curatori.bon- vc'
^j.....r v/~ ■ r 1 r ■ ipsis crediroribus con-
aduerfatpfum qm sraudem seats t|a COntrahentcm cum
Jcruabo r. dcbitorc.dabitur etiam
contra alienantem in
I. «J Necessario pr.xtor hoc fraudeTn.&h.d.prjetor.
cdictum proposuit : quo edicro
consuluit crcditoribus , reuocan-
do ea qihtcumque in ftaudem
eorum alienata sunt.

s Ait ergo prstor

Qm
Ws.c

frattdationk causagesta erunt
vcrba generalia sunt s, & conti-
nent ih (e omnem omnino in
fraudem factam vel alicnatio-
nem , vel quemcuraque contra-
ctum. Quodcumque igiturfrau-
dis causafactum cst, vidctur his
verbis reuocari , qualccumque
fuerit.Nam late ista verba patenr.
Siuc crgo rcm alicnauit, siue ac-
ceptilatione c vel pado aliqucm
hberauit.
11. I d e m libro septuagensimotertio
ad Fdicium.

Sccundo comcndat VI-
pianus hoc edictuni.
Tertio cxponit hxc
verba ,gejsit infraudem
cre.huegessa siit. Er di-
cirur quod omhe con-
tradtum comprelicndit
friftum in frau.cre.siue
vcndit , siue acccpti-
lat, siue pignora libe-
ret.vel prtebct excc-
ptionem debitori suo:
puta facicndo padtum
de non petendo , siue
quid aliud faciat in
frau.cre.velscrui.amit-
tit, i. rcmittit per pa-
ctum,vel non vtendo.
Irem si rcm suam pro
derelidl:o habuit. nam
hxc omnia reuocan-
tur. h.d.vsque a.dl.qui<t Reuocantur
autem. F r a n c. ea 1"?in ftaH-
i s Aitpr&tor.eOc cr.'iem credi.to-
" j-n. r !.,• rulrl Scita su:
go ediaum:scd»intcr- edia„&: im6 &
dictu quandoq;dicitur: interdicto.
sf J,desoiu.l.pupit.inpr. 6 Donata in
fratuie credi-

torum rcuo-
cantur. An
ignoranti ? id
elteiqui jgno-
in,
ac-
cepit ? Ita pur
tat Accuriiiis:

:UGI,sca.

k C Gesta.i creditorc.
I C Cum eo. dcbitore.
m s Nonignorauerit.ieA siignorauit,tenetur si b habet titulum
\ncxa.t\nm\v.vt'].e.l.qu.iautem.^.similimodo.e& C.e.t.pe. & sic intel-
ligitur s.si quid insrttud.pa.l.).§.dolii.(]ux est conrra.Ide' siest gestu raus fraude
cupupillo,vt teneatur ioaota.ns:vt").eo.l.qui autem. §.Jiquidcuw.
n 5 Curatori. quia porest esse & non esse crediror.
o C Intra annum.vx.8c C.eo.l.fi.Sed contra 'i.fiquid in srau.pad. & ju cjni Jem
sipaitonus.§.h£cactio. Scdibide eoquod ad eum pcruenit contra vt pupillo,«ia
quem agitur.sic enim esTet & hic.vt "".eo.l.aitpmor. §.h&c acho. ii >d ignoramr.
si C intra annum qtto experiundi. Hxc est acftio Pauliana.Cv 1 a. j?"ati^L con"
p s Pofe/r^.adquodtriasutneceiTariai-c/s "j.dcdiuer.pr4.ft.).K c c. ^"a^n^Gta"
q C Aciionem. s. in fa<Stum,qtuc vocatur Paulianac:quia a Paulo & qllJs ji,i(jcm
prxtore fuit indu<fta:& competit ad omnia reuocada qux in frau. scwpil ,u /.c.§.
cxcd.a.\ies\axa,s\mx:vtJ.eo.l.hacinsatlum. Alij Paulianam ad cor- ifena».i» -,,,,.
poralia,sedinfadumadincorporalia dicunt compctere. & adde , W*™'"/'»-
de his & aliis reuocatoriis quod noxa.C.Ji quid msrau.pa.l.ij. aflji \ '^'™ &
rs Smtab:de hocdic vtseo.t.sin-A ccvR. ad quid intio-
s s Generetluisunt. & sic generaliter intelligenda d : vt & ~s.de di.cta.
aleator.l.).§.suodautem.tT ~i.de mino.l.ait prs.tor.in princip. (y S. si d Generalia
quidinsraii.patro.l.)X).ihi,omneigitur,&.c. Sed. contra J. deverb, g™e™htcrin-
sign.i.Labeo /»j5».Solu.hic ex inccrpreratione.A c C. quicf^aliud"
t s Acceptila,t:oiu:n & C.eo.l.sin.A ccv r. suadeac.
a s Ucm
loading ...