Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 625
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0315
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
h

H

lmvidc'Vsts<

>Pir«j.mdctttt.

1»i l.

■\

Isin. Acc

itc cxccptionc

rciiiu

^akrepcdscientiaivt

Sstmcire^

lefcripf
lurnJ'1

^(itca»1'

in q«an

tui«

dicitur v

JJbH&ft

«^

ierat.
icjuam *

Ac('

<525 Qu£ in fraudem creditorum, &c. 626

C //,/.. Cprocurator. Accvrs.
C _V<>» dominus.quiz lgnoramt sccunduh) quold
* . _< ■ 1 ._ _ _ «_. I _. 4 ,-_ _.... _ _._, I ( m ■in^i

am.idcm _

3 Gtaenti sciuit : nisibabear racum. nam m * generali rnandato tal.a iUi-
^ndato iUi- eiranoncontineiiTur:vt *?.».«*/.j?^«r.6" s. decond.tndebJ.si

tit» non con" frocurator. §• Celsus. AcCVRS.
tinentur. £ - ^^ __»;._. Con-
tms.eo.l. aitpr&tor.§

- ■£#.;_.. s. 8entrj{
anrd^omner>st'
^dcbendi rS
raudcm «*£;
cccPtofcrtv„i.;
:ut ,iie *!>««"
c«Ptolatumc(t,Vcl
|on ' te«tur sKlln,
iUm. distinftioBc
CK"t12 & luctatins
»nfc«a & ,ittr j.
»« Ttnusqne causa
:lt&kcjrC. .._„„,„,
•M Accvrs,
. Reftitwit cm.
:icditonbusagcntitus
rcuocatoria,
k' s Immtiptti. cjuo
casu soli sibi ciTet rcsti-
tuenda : vt C. <_ _j
wco. «S. §. _i.few.ss_
Acc.
I s flit. ^&V. in sa<
ttum,quxdaturcon-
tra accipicntcm a
fraudatore: sccusinca
cst qus contra alic-
nantemdatur:vtj.«il
in sin.
m C Non }«nt. m
si poenxnominedare-
tur, non liberaretur ab
yxoie:vtarg./«fw»
qu'ueuma.Hiin0V. $

> «- foww. 6 S ?«"«*. ipie a tenebitur, non dommus b.
iRcuocatoria Sol.ibi bdedonatario, 4, s Non solum autem ipsatn
rem alienatam restitui oportet,
sed & fru&us qui alienationis te-
poreterra: coha:rent:quia in bo-
nis fraudatoris fuerunt. item eos
q ui post inchoatum iudicium re-
cepti sint. medio autem tempore
perceptos, in restitu. ionem non
venire Mtem partutri ancillx per
sraudem alienata:, mediotempo-
re editum,in restitutione non ve-
nire: quia in bonis non fuerit.
5. ss Proculusait <i, simulier
post alienationem conceperit, &
antequamageretur,pepererit:nul-
li esse dubitationem, quin partus
restituinon dcbeat e.Sivero cum
s s imttus. Quidam alIenaretur, prxgnas fuerit:poiTe
habent in c«tu:wj9«- dici partura quoque restitui opor-
itusautem sundo coh&- r _i 1 1
sifsent. & dx cssc verba tere. 6. s Fru^uss autem fundo
cdisti: & supple , ait cohaisisse, nonsatis intellegere se
praetor, rem cum fru- Labeo ait , vtrum dumtaxat qui
d»busrcstituat:vcfru- ma£uri an etiam qd immaturi
ctusaute,&c Aiijha- r . r -c <, r*
bcnt, vtfruttus autem raermt , prxtor iignihcet S. Cx-
/«»^0 «0^*/»/«, ev cunc terum etiam si de his senserit, qui
supplc vc dicas,fruaus maturi fuerint: nihilo magis h
&c.

»ftione.an& vcldc fruitibus medij
suifruausre- is tencatur:nic
uocentur. ae/mptorc. r. Vcl ibi
de frudibus proueni-
entibus natura, KTc de
proucnientibus eultu-
ra. }. Vel hic tradidit
tem fraudator:ibt erat
apud eum in que alie-
nabat in fraudem. 4.
Velibidcaiftio. in sa-
cltim, hic de vtili in
rem. Tu dic illam se-
cundum istam. & facit
S". de vsur. I, videamus.
tj.§.in Fauiana.
A s Froculu* ait. facit
s.proxi. §. Acc.
e s Non debeat.i flon
debet.

uit,qu6dnesciturquibu»:cumeiTcnrmobilia. Accvrs,
r s Ddte«r.infaaum ad hoc vt «in earccremponatur, vcsub- « Vide quae
ucit.& ar.~j.ad Uul.pecu.Lsacrilegij.quod non fierct post ccs.bo.ni- "owuiad t?/./:
si quando non comparcrct res:vt hie, & s.deces.bo.l.). Vcl hrcnori (~"JH'' doto se~
ccircr.rbonis.Vcldicsccuudo.daturmeum aftio, scUiccc b in TilXt^'
solidum , si quid dc l Viit Utimnt
r,„J,„_, ._,.;„. t . , nouo adquirar.vsquec reg"1" 17-'"1'-
fundum : cmus k omnis generis ' ad saccuium & pcram, ?*?». C'*«
alienationem frustus sequi. nec ceiTeritvel «on cesse-, pe*sidmtilI.
eum qui hibcmo* habuerit fun- rit bonis-vt s.dereiud. lempln Graco
dum m centum : si sub ternpus l$%tiis dol°- namnon moreioquen-
/r • 1 /• „ *. cst induleendum nia- di. Ant. Aug.
messis vindemijeve fruclus eius m$ , yt%ra d"*ei u.^A.
vederepossit decem:idcirco duas ■vind.l.i»sundo.§.consti- „£cJsn"e °j
res,idest,fundumcentum,&fru- '««ww. Veldic cenid sacculum &
dus decem eum haberc intellc- sccuntluJrn q«oi*c|* te- peram aufcrVi
, r . . . n - ncninidquodadcum debet- vls"<:-
gendum:ied vnamnd est, fundum pcraenit occasione di- Aly> ta^e"-v'-
centura:sicutisquoqne vnamre tlx alicnationis ini"que^siu^
haberet, qui separatim solumaj- f"uclem faftx: vt/«- vtscdamnatis
dium " vendere nossit frA elait ^r&t9r- *■ h&e quin & aljmd"
tt V„"aere P°^1C' . , aclio. Vcl dicquarto, ■» q«otidiana
ri£C atttonontAntnmmeos dAtur qu6d CCH^t bonis:& inIISqui5 post
quirem ditnatarn per sraudem tt- tamcn ceneturinqua- quisiTit.v.Bru-
nenr.sedttiamindebhortmqmsraH- tum facerc potesfc si numtraa. ees-
dulenttr alitnauit: licet ea qu&alie- fj* Wlt 'y\C'e°l ^""i^si-i-
_, . i p.Sc nihrio minus for-
namt,7tonpossintrecuferart.h.d. tc capictur m pcr.
Ha:c adio etiainipsum frau- sona:vtsubiicit,/^/>™-
datorem ° datur : licet Mela non tor.dcc. & sic addat. sed
putabat in fraudatorem eam dan- p,a-cxPoi;due lcgcbat.
dam tquianulla adioin cum ex
antegesto poft bonorum vendi-
tionem daretur : & iniquum elTet
aclionem dari in eum cui bona

A cc v r. s.

D E

INTERDI-
&is,&c.
s ^" Extraordinariis a-
clionibus. scilicet iufa-
ablataeslentP. Si vero f quacdam $am. s Sic a d>dis
disperdidisset.sinullaratione^re- quia extra antiquam n"*as><'ne*
cuperan poilent q , nihilo minus
acl:io in eum dabitur r

d Extraordi-

actio in eum dabitur r : & practor
nontam emolumentum aclionis
h t" Nihilo magii. ad eum frucStusque eius attineret, intueri videtur in eo qui exutus
tNihilo magi» Pro c nibilo minus. a- vnam auandam rem fuisse, id est, | est bonis, quiim pcenam.
pronihilomi- liunihilo m'mh:Sctuc

L I B E R

X L I I L

nus. bcne stat. A c c v R s.
i J Oportere. cum
„i=ruauuap-si:ustibnscii!lrnnon/
pelhtione & matuns. na hoc verbo
Tcstitutione reflitui vidctur claude-
veniunt etiam rc frucj;us omncs:Yt s. __ _ ___-—„_»^^-^i-^.„ ^,»,~ _-,m—. t
«onmauati. de vJkr. L Vldeamus ge- DE INTERDICTlS, SIVE ( E X T R A-
Inclusa non ,. . . _ . •*
suntin indice nerskttr.i.mFuuan».
tituiorumJRe- & mcrito, nam.&c. _
spondetli. 58. k s C«»»j.scil. sundi.
~*nx.tic.i4.c. Accvr.
i.&seq. j ^ Omnvs generis. ii
est, quolibetmodofa-
(Sta.sitie pcr donatio-
ncm,siue per veditio-
^ IHterdiaisnc'n.Velcllcomni,gc

ordinariis a&ionibuss quas pro his competunt
T 1 T V L v s 1.

Qualiterde iure ciuiliagatur ,fupra di-
xit. nunc qualiter de iure pr$.torio:qm ple-
rumque de pojsejjione per interdiSia agitur:
vclnll.c.inprmc.u/eo deinterdistis dicit.
5 Plerumque,dixi : quia quandoquef de
plerumque de neris frucV, idcst,ma- proprietateperinterdiclaagitur : vtj. 1. ij.
propnetatc a- turi,& immaturi.A c C. $.quaedam. Etecontraper alias aciiones *
|lm"\ ms Tundum. quoad agitur depojsessione^t per codicihnem in-
* Aflionibus nirjcrnaic rcrnpus:scd debiti-.yts.dc condi.indcb. l.indcbiti. &
piemmquc dc L — , . *..:.!....• ~ ~™ 1 ._•-•_ 1 • /_«_i ,

possesswne a- ^° «d Icgcm ?aIci
Rimus,„qui- diam detrahenda plu
bws. ris videtur fudus qua-
do adsunt fruftus :vt
s. ad leg. Tal. I. placuit.
A c c v r s.
f Inttrdicla n 1 JEdium. deducta

solcnnitatcm intcrdi- | Alicnas bo-
ctoruin proponuntur: nam sraudem
vt lnstit. e*. §.fin. sed credkoril suo-
quacerat olim d^. rum.-sn.onrc-
• „ ■ 0 perinntnr illa
rcntia e mter ea & a- : .„_ „, _
x - bona,non po-
Ctlones:cum & ad.10- test cedere bo.
nes solcnniter propo- nis, sed debec
ncbantur : vt supra de carcerari.
orig. iur. l.u. §. omniumz * «st"«tione.
n 7 1 r 1 < lnter-iiton.
Respond. si>lcmnita-&-ai0_lirniB
tes actionum ajurc ci- soiemnitate
uili,interdi_toru a iurc disterentia,
practorio induceban-
tur. Vel sccundum A-
zo, quia Iblemniras
verborum circa acr.io-
nes gcncraliter s in /AcUonu for«
pcrsonisomnium for- mula: qua in-
mabacur : scd in inter-

quid.

modum.

triticaria-.yts.de tritica.l.i.infi.&l.i.xiW
percondic.exlegs.rt C.dcadq. pos I.fin. &
C.dc local.si quis. vel per ossicium iudicis:
vt s. de rei vin.l.fi. Accvr.Fior,
<s Posteaquam de possessione satis superque
dixit comparansse ad interditta qut plerii-
que "f possessionis aut quasipossefsionis cau-
suntdeposses" supcrficic. nam vna res samcontinent: hac velutt ianua-tadem in-
iionc velquasi est.id estidomus.& fa- gredituradenumerationem & explicapione
|olTessione. cjt jje fs^ ^ ljrope_ singulorum interdiclorum. nisisiqua iam e
re nasa explicuit ante,& enumerat ea sum-
matim hoctitulo potissimum.Sunt aute in-
terdicla * sormula quibus pr&toriubet aut
vetat aliquidsieri,qu& danturilli ad quem
ea res pertinet aduerfus eum cum quo ille
de posfessione velquasi pojsefsione vel iure
aliquc fuoaut publico contendit. eadem f
diSia * reQe dixeris.vt, 1. _ 1. dc vcr. sign.
Cumpr&tordicat vt opus sailum restitua-
tur,id eft,interdicat, interdiclo puta.de ope-
ris nouinuntiatione , vel Quodvi Outcla,
& Quod in eo lecosiicro, sanitotreligton)v§,

& 3ss°d insiuminepublico ripivepublica,
&> Quodinviapubiica sacium erit.Et in di-tis in pcrsonis pe-
1. vidcamus.de vsuris. verbum restituas. tentium tantum,& ipsi
quodinhacrepr&tor dixit f,id estinterdi-
xit.interdiclosraudatorio.s.Sc I.vlr.de prc-
CAt\o,Rec~ieque dici <S}uodprecario habes.ac
fcite*potius quam verein Institutionibws
interdiciaex eo appellari, quod interduos
dicantur. Verius,vtinterlocutiones,quod in-
terim rogentur,vt loquitur 1.} .§.vlt.de ho.

cer«Jict„i _ la-
tius accipiun-

tantum vti poterant.
& hoc pocc-t notari.
infra devi <sy vi ar. I. j.
in princ. & ne quid in
lo.pu.Lq. in princ. vnde
dicunctir inter duos a_os*____.__i
tcddvvtlnsii. e. §.sitnt poti^quod in-

t Dicere pie>
intcrdicere.
* Interdie}»
an verc dican-
tur quod inter

lib. exh.vt Gr&ci etiam ipsiverbo *r*8£i t&men. Scd bodie non cerim rogetur

est diffcrentia : ciim & dicantor dsi
nulla hodic formcrur de r»>Pr'«a-
» , . ,. tis cauia ple-
a praetore vcl mdice ni4scognosci.

viuentc.est ergo incer- cur.
dic-u g nil ahud quam g Interdiftum,
acjio prxtOiia:& quod actio pra-toria.
cumque proponatur, \^^

t Interdifta ° 1 Fraudatorem. qui
dittadici pos- alicnauit in fraudem.
sunt. p <(• Essent. nisidcno-
«Cessionisbe- Dcat idoneum emolu-
neRcium dc- mcntum:vt & s.decur.
costori non bo.dan.l.lmperatores.&
Va,"ir\ .adde de cesbo.l.quibonis.
in\etboecde- ptatonbus :quia e di-
te. stiaxit vcl sic ilicna-

vtuntur,quodque dicantur interim apr&to
re, quasi momento valitura, nisi secundum
eum iudicetur.qui vtitur interditto.qui or-
do in atlionibus non obferuatur, nihil ante
actionem interim quod obtineat dicitur de-
terniturve. ~Et hodief etiam ii ordo plerun-
que non obseruatur, fed siattm agitur ad
exemplum interdiBorum vtili in saclum noncst vi.,scilicet a-
asiione, vt iudicetur cuius pojsessio sit qua c_io in fastum, vcl in- vtiles in fa_u
dereagitur, null&que momentari& possef- terdiftum : bcctqui- & extraordina-
sionesfunt.&ob eamremaddidithociitu- dam dicanr hodic h ri_»ctiones.
/ss.Seu exrraordinariis aC-ionibus qute non proponi interdi- £I"terdiclaan
pro his compctunr._/. pr&terea no» *siZt 6ti:xrg.C.eod. l.pen. & n_ntur.pr0p°"
Jponsiones qu& interdiclum fequi solebant, si. A c c v R s. * Sponsione.
vtdato interditfo vnde vi,si aduersarius «, »T Siue extraordina- olim sicbat ir.
negaret.vim sastam.Jponsio siebat, Ni vis riis aBionibus qu& pro "> «rdictis vc.
saciaesset,velsidiceretfc reftituisse siyonfio his competunt. Ha.c ?,ost lntera''
siebat,Nirestitutusnon esset, qutinterdice- vcrba a Tribonia-
bat.0" ex interdiciofumebatur iadex. C v- no addita sunt , &
U(t V S. absunt ab indicc tt-
Y 5 culi
loading ...