Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 637
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0321
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
fi.6i-.s,?^?*

Ic vti;

su,°ne. .

w*

>

pt.fr s-den\
r",contiaApradeet.ui^
A

;m,vclbonorumP g

637 NevisfiateiquiinposT&c

638

s 6)«« qnc-s habcs supra ea.l. §.hoc interdiBum.si ccv r. I (Sss® -s pr&tor.] Q a S v s.Piimo ponitut edi_tum : postca VIpj'
b s msiKtisdatumsitS- aoa dabo interdi^um, nisi satisdatum ' ;
sit.siab hercdc ipsi legatario de tcddendo ksato salua Fal.

c r Mittatur. s.I-gatai.usquiiamaccepta satisdatione restitue-
lat.qua- nunc foneinopja fideiussbrum fac.a est inutilis .- ■_. _>*

'llcno«cti.Xt!
»rsl«.| ss,AWss
~eeti»ms0 ?"
sicsi cno-ff*H"«
j" ^ti__._
s^^ecvaba^,
Uientia & taciia n.
ncntia. Cvi ac.
n s ^-j»i.„w, £ st.
CUiidum tabulis.
0 . C#i\sitattic(i.
rore facti crcdes kna
iufficcre,conscnsu:ifr
uocat pcr condictioiit
indcbir quod vltiado fr
drantcmtlto,ciiraii:'|.
nsupra n&l. hki
§.sitlegtttmui.foC.:
Ug.Jniailm,^
dantin fadum.
p s fojjessiotim, I. h
cuntliim t-bulas, f"1
q J D.is... contiaC.1;
„. pttcl t. j. Solut. |l
ibi g.f Concor.Ki
leg.ij.LsiitiismpM/i'
sisubct>nditicni.G
pradepign.l.].U'¥^e
cie.frsHprapiiis
Isitutcris.is&^'
adlib.tmkn^d
, - t....r.:„ixA; "

supravtm pojsejs. teg.l.
pietne.
d s jpso iitre. scil.CUttl
cautumcstsibi.Azo.
C s Ver mandati aStio-
nem. vt quia procura-
tori eius est cautum.

^ SiceJi^it
T_u.el.qu_n--
Ujs hi atehety-
pC.tset, M-
?„..,vcipsea_-
pocaiiit-
„ Ad.rescit »-
Jiqujdleg*iis
vt| qiiia it-

comientu ,

vel

cohcredi volauihocinttrditlum in-
temarc.
15. * Si alter ex hercdibus, iis-
vc ad quos a ea res peitinet, vo-
ad"quod" est supra de lucrit re a legatario possideri, al-
adquir. poss. I. pojsejsto ter non : ei qui noluit s > interdi-
ueque,§.fi. ctum competct:ci qui voiuit.non
competerepalam elr.
sdem eft aliquid non sacere & ali-
(jitidsaccre , mn tamen debito rnodo.
16\* Quod ait prxtorjTYjy^/i-
tisdaturnsit ° , accipcre dcbcmus,
ii perscucrct satisdatu : s.vt irnon
perseucrec cautum , mittatur c in
poslessionem legatorum seruan-
dorum causa. 17. s Satisdatum sic
arbirror,si sic satisdatum sit,vt le-
iutereTnwiii- nummos.fr ar.supraad gatario vel ipso iure d adquisita
guntur etiain Vel.l.n0putat.%\. & fa- ijc icJonea cautio,vel per manda-
.dqnodlega- cnsupra dedam.msec. rf ^ e ad iri ssit. &
lAammmXsi u-&/«- . ,.n ,n /
^r« ^e ^ do. I. inter. tunc mtcrdicto locum rore.
^. tr«w w«r. & sccun- 5t saiisdamm esi pro quibnfdam
dumhocde partcqua: nlM lcg„ttis,pro quibusdarn nompro
potcric agi hii pro quibtti e(i catuum y csr eorum

Dluersam
treuerit. mre co-
uentiouisa,vel vsuhu-
ftu,velalluuione.
g j Tenentur.ipd Ie-
gatario ab herede datt.
h r intotum. quasib

quia vrnssru- . omnem Causa qua;
ftus adcrercit.....r_------J^
proprietati

ea occasione prouenit:
vel alluuioms fideiullisse videatur:x»r>
csusa. __ supfa hca. frcondu. I.

b FideiutTorcs ss_ , -^ de^
ab

,CgherS,S iuf.LsiWfr^.si

10 adcrcscit.

adcreuit
jnteidifto.
i s Sedpeeenti. s. le- augrnentti,competn hoc tmerdtctum:
gatario. Oportec ergo pre aliis vero nost.
eum cimerpellarc^ad ' i 8. s Si quarumdam reril no-
quod cst snpra de ope. j satisdarum slC . quarumdam
liberto.l. cumpMronm. v * J i
l„^[busndi« Sed ar. conua.c^ i«- «on sit satisdatum : earum retum
nonestadpo- recmphy.Lij.frCod.de nominc sine impcdimento ag:
jiw.non cese- contra.jiipu. t. magnam.
tur (Teri sine
interpellatio
ne.

' U est lcga-
sarius inter-
^ellandut.

fr insra de verb. oblig,
lsisundum.fr insra tit.
j. i.si.in princ.fr supra
"jtin poss. leg. I. ').§. non
exigit. ey C. de luit.pig.
t.si. A d d 1 t 1 o.Dic
secundum Barto. liic,
quod ibi certa dies
crat apposita ad ali-
quid facicndum : qux
diesinterpcllat pro ho-
minc : hic vero dies

poterit,de quibus satisdatumeit,
cseterarum nonpoterit.

11. Pavlvs libro sexagensimo tertio
ad Ediclttm.

Iuersum est
legato adcrcuerit

si postea pars

k s Condemnar's ve-
niunc ctiam fnnstus k
die coteltationis litis:
•vt supra de, interd.l.tij.
1 s Nolutt. alias vo-

D
hocnomine tenentur 8 fideiuilo-
res in totum h.
Non videtur bonorum posscsfor
crat apposita in qua effe i»mora , stnon serat ssomehanc
heres debetsatisdare. fatisdationern,sed tnnc demum stpe-
titarn nen pr&ftat.
1. 5 Quod ait prastor ,siper bo-
norttrnpossefforem non stat :vt satis-
detur: sic accipimus, si paratus sit
luit : vt quia& heres satisdare. Non ergo ofFerrc debet
voluit. alias nAuit: & satisdationem . se<k>etenti • satis,
tunc dic simihter,quia r r - 1
&hcresnoluit,sed Ci- nioram non racere. z. s Ex hoc
dciussbrem dedit: ncc interdicl:o qui non restituit, in id
ttkii conte- cogitur dare pignora: quod interest, debet condemna-
siatio necctTa- v( ^ dipm, ajpu,L
interdias.de s««,,!sAccvR. ^ • _
quav.GloiT.& ms S/»s//a««r.quianon petiit:vel si pctiit,obIata acciperenoluit.
qntdiijiiie m- n j Pojsesforem. secundum tab. quo minus fatisdaret, & sic non
**"* •"l.yl.in suitadmittendusad interdicltim.
si.C,.siquy,r Q c sedmodoxxuayultigeKitiKtii&o.
^, p j E„rs«r.i.ponitur m ludiciopei-econtelUit.r Et lic no.hicpo-
sMora poste- steriorem^moram noceie.sic s.deperi. fr comme. I. illud. fr insra
rior nocct vt de verb.oUigd.si seruum4.sequitur.itcm (a.cit supra de ope.no. nun.
«e. nifi qi,i l.pntorait.§.(i quisparatttt.fr de arbiJ.Celsu6.Mdem ait.
pnor moram c ^ J
Wtrrisit in <Iq.
lo vel ncglj.-----------------------' ------------—1------------------'----------------------1J»rgu

con'*
,ciiis

Sentia suerit. N E V I S
«4 inj.siper
Wtm.Jup.de

FIATEI Q_V 1 I N
nem misslts erit.

POSSESSIO-

prohiberet vim infer-
ri missis , vel inttarc
volcntibus.Tadem di-
cirrhoc cdiislum <jene-

verba edicli cxponit. Ediatim csttalc:Si aliquis dolo ma-
lo vetuit quo minus quis mitti iussus siue a rae ,siue ab aliqui-
bus quiiurisdi. habcnt ,in poss.alicuius rci.in possx/Tet.velpro-
hibendo intrarc,vel iam ingressum deiicicndo.iu eum ast. in fa-
ctiidat pra-tor quanti
.. c. , . : interest prohibiti. Po-
nK. 3. sSi Icgatanus rcpromis- stea Vlp. commendat
sione f retentus fuit, dandum est noc cdicium,di. benc (■ mida. s. nne
interdicaum. Idemdicendum elt disitprxtor:na frustra fideiurtbribus.
/~ 1 • „-^ -i 1 ■ 1 lubcret de mittedo ho-
G lcgatanus pignonbus noluit « mines in tenuum . &
sibicaueri. 4. * Si perlcgatarium frustri mittcret nisi
facftum sitquo minus satiidetur m:
licet cautum non sit, tenetur in-
terdicto.scd ii fortcfacTrum sicpcr
Jegatarium quo minus satisdetur, raleest , & locum ha-
coautcm cempore quo cditur in- D6t ia omnibus qui
terdic5tum,satis accipere paratus inictuuuir vcl iub^-
r . . r ,._r .,- ttir mitti m poli.bo.li^-
(itmon compcut mtcrdi<5tum,msi uccausa rci rscrijandse)
satisdatum iit. Itcm si per bono- siuc legatorura cansa,
rum posldibrem ll itctic quo mi- ^ue ventiis: &habent
nus satisdaret/cd modo ° paratus si Prohlbici *«io-»
^1-r, .11 , ractummccelt vis quis
cauercrtenet mterditaum.Ulud sit prohibcnSj sine Jdo.
enim rempusinspicitur , quo in- minusrci,siucnoh. Ite
terdic5tumeditur p. siueprohibeat intrare,
siuc ingressum prohi-
• ------>-----------——------ , . beat.idcm est & siuc in
hac prohibitione in-
terueniat vis,siue non:
idemcst. Vltimo dicic
ponc quod prohibcns
intrare hac dc causa
prohibuit,quiarem il-
lam credcbat suam:vcl
sibi obligatam.-vci non
esscillius incuius bo-
nis debebat fieri mis-
sio : ccssabit hoc casu

NE VIS FIAT EI Q_VI
in poisessionem milsus erit.
TITVLVSIIII.

V *B.

tmpt. nl.

cas nonPffn

> 1 <*

iminm.fup.' Hictit.tanquain generallsadomniapojsejsoria : vt insra co.l.i. §.

M' r'bcen'tenI'*Clf«[l'1 ^"ttui. l,mt■ c&2Mtcm.proponitur:freJlpr<ihibito?iHtn fr tesiitutarium: \i insra er>.§.).fr§.h&c actio.A cc v R

Tituli verba funt interdicli prohibitorq
verbasied aditmctum Jiatim erat restituto-
riumvclttti depojsejstone. Shtod doio malo
sacium est quomtniis ts in pojjcjsioncm bo-
norum veniret, id rcstituas .- atque etiam
poenalis aclio qunproponitur 1. 1 .Itaque si hoc interdicl.u.[ HiSC
quis poft redditum interdiclum prohibito- v E R B A.JNunc cxpo-
rium doio secerit quominus quts in posfes- nit vcrba cdisti, illa i
Jionembonommsit,isvelinterdi6iorestitu- scilicct ,quantieares '
torio tenetttr,vel coercetur actione m sa- trh : & dicit quod in
c?«»jpccnali. Cviac. hac aft.venitquidquid
interest prohibitiquod
_..."■!. . ^ • \ non habuit poss. quod
DmdttHr tn trespartes. Prtmo cxponc n in Glo'do_
ponuntur verba editli. Secundo ccm- mini mci Accvn ,Si er-
mendatio eius edicli. Tertio exposttio go nihil dcbebatur isti
edicli.Secunda ibi , Hoc intcrdi- qui cratiussusrnitti,li-
_ r _...,... cet no rucrit admisius,
cStum iumma. Tema tbt.Uxc ver- non tamcn Iubct lunc
ba.W ibi,Eiii autem generale./r/^- acl Postea dicit:Pupil-
ra per se satis planaeft ,sibene pux- his , & fiirioTus licct
Bues eam. prohibeat intrare ius-
lnm.non tamcn tcnen-
. tur hoc interdidto.fal-
1. V l p 1 a. n v s Itb.-j%.adUidum. jit in co pupillo qui tst
capax doli.Quid si tu-
T^sssisA lt pixtar.Siquiidoloma- tor nominc pupilli
P¥ lo seccrit auo minus cjnis prohibuit:tenctur pu-
*£&&$& ^ ■rr. 'r ■ pillus in quanuim tu-
MBJK9W»" permi umco , ettt ve ctttm r n r, ■ »
^^ r.f ' _■" _,•'_ ^ tor clt soluendo : &
ca turisd cliosutt 1 ,tnpofsessione bo- ctiam jpse tut0rtenc-
norumfit r:in eurnin faEtttm iudiciu tur. Quid si silius vcl
auanti ea res snits ob quarn in pos- se™us voluntate patris
' ' ' vcl dominiprohibuit?
ipse pater & dominus
tenetur. Posteadicit : Hax adlio qux datur ex hoc edi-to , durat
anno.hoc fallit in legatario prohibito.& bene dixi dari intra asi-
num,cum sit pcenalis. Itcm in heredes non datur, nisi in id quod
adeosperuenit.-heredibus autcm datur.&bcne dixi , sccus cssc
in legatario. nam legatario vel fideicommissano prohibico da-
tur hxcaa.perpetuo:&inheredemdatur.& reddimr ratio : nam
si prohibens offcrat satisda. de legato soluendo, aducnicnte die
vel conditione libcratur ab hac atf:. ctiam si erat ahus quam he-
res : & siin hoc releuatur, me-iro. in hoc grauctur vc tcncatur
hacast. perpetuo , &in hercdem hoc casu vadat. Fr a. n. Ac- 4 interdictan6
C V R S I v S rcd-unwr nisi
q r Eaiurisdmosutt. quem=toportct habcrc imperium : vt su- g*^»-,u"

pra de iuris.om.iti.l.iubere Accvh. ^ jmn,.riQ
mitiionem , vcl enciendo : vttnfra colliunaarm.
b Qiianti rcs

r s BsnenmjieJmpediendo t*J?t&(Htt, cp.l.si ciuismissus.§.cumprxtoi'.

s r ^amiearesfHit.h.Q^ai^ovi.c.vtmsraeo.^.hs.c verba. quidllt,
^* 9.^MtJsits.
loading ...