Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 643
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0324
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
643 DigestorumLiberxliij. Titv* 644

& si dicat se non possc exliiberc,vel non debere cxhibcre itacito.
dabitur ei tcmpus intra qnod exhibcat: & cogiturpcr hocinter-
diclum. & habct locum hoc intcrdicT.uin in tcitameto,& inomni
aliavltima voluntatc; siuc vaieat , siucnon : liue iit vltima, siue
prior. Idem si dubitetur de statu teitatorisivt quia dicatur fuisse
fi!ium,vcl seruum. Ite
habet locum hoc in-
tcrdiclum ad tcstame-
ta filiorumfamil. qui
fcccrunt testamentuin
incastrensibus &quasi
pcculiis. Ite habet lo-
cum ad tcstamcntum
cius quidicitur deces-

D E

TABVL
exhibenclis.

I S

T I T V L V S V.

Scquitur interdiclum exhibitorium de
v Intsrdiflum sisscapud hostes. non tabulvsprosercndu.quo* tennur itquita-
de cabulis ex- autcni habet locum ad bulastestamenti supprimit ,his qui aliquid
in eis adscriptum habent , pocnale intefdi-
iiumsicut superius. txhibitorium inquam,
sicut ex tnu. xxix. non prohibitormm,
C V I A C.

hibendis quib
in cjuos', &
quacenuJ de
*ur.

Ant. Atig.

f Penes, iliclio
hic |.irgiU5 su-

tcstamentum viuentis
adhuc. itcm habctlo-
cum ad testamentum
dcletum,siue in totum
sit dclctum,siuc in par-
tetn. Itcm & si plures
sunt tabulac testameti,
habct locum hoc in-
tcrdtiftum. & hoc in-
tcllige vt dicitur/»/>r4
l.yin versic. proinde,&cc.
in glo. qus. inc/pit, vel
particulariter scfiptA.
Itcm qui tabulas tcsta-
mcnti dcposuit.-potcst
hoc intcrdifto conucj-
niri.Item C\ apud qucm
depositx sunt.quicum-
quc lit, etiam ii sit qui
ardcs tuetur,vel aliquis
tabcllio. Itcm si apud
scruum deposita: sunt,

Diuide in duas partes. Priino pe-
nit verba ediili. Secundo inrifconsnl-
tns exvonit Per qtt&fttones. Secunda
ibiySi quis ioaii.text.pUntu esi.
I.Vl?ia^vs ^tbro scxagensimo-
octauo ad Zdtcium.
Rrrtor aic: GUtas ta-
bulas a Lucim Tt-
tius ad cauftrn te/la-
menti sui pertinemes
reliquijse dicetnr : si
ba pcnes b te sttnt -\,aut dolo malo


c s Vt desineret. Quid sr'dolo sccisti quo mintis a principio per- *
uenircnt?Dicaniceilare.interdi£tu. C\cs.qu& msraH.credJ.qui nH, detabu^
tem.in prin.Ai contra.s.ssJe peti.her.l.sedtfyfi lege.%.perinde. Addit ^'"dis vr
Pro sol.huius contrarij distingne seciidum Bart.poft Cy.sic,quod dttutaducttu,
aut quis cst mihi obhgatusex contractu vel quaii,cx quo tenetur ab"" ,<)l" ^8'0
acquirere:&tuncha.nc«»
hentiocumomncs lc "JeUm "'
veloportete m : lntcrdittum hoc ges qu?dicsit quodille mtct-
competit. ,qui aPPl'ellc«dit,tene-
tur tamqua postcssor.
i. 5 HocmterdictAim pcrtinet aut.non cft «bligatus
> 1 a • • .1 ad noc cx cotraiT-n v„i
non tantum ad tcstamenti tabu- „,„/;.«, , ,ulia(-tuvel
1 ^ , . , quali.6c nabentlocum
las,vcrum ad onmia qiiac ad cau- iegCS qua: dicunt eurn
sam teitamenti pertinenr : vtputa "on conderohari.
&ad codicillos " pertiner. j. ^ h* ««.vtapndte
sunt,n6atc corruptas.
3. s Siue autem valet tefta- c .1, Stlibellus- veluti
r > j | epiitola ndeicommis-
mentum , iiue npn ,vel quod ab s£ria tu"«nu-
initio inutiliter ° faclrum efl:(iue s s Aliudve.^nia. co^
ruptum p sit, vel in quo alio vi-
tio s :sed etiam si falsum r eise
dicatur,vcIabeofid:um , qui te-
stamenti f.6lionem non habue-
rit : dicendum eit interdiclum
valete.
4. s Siuc supremas tabula? sinr,
siuenon/int,scd priores s,dicen-
dum interdiclum hoclocum ha-
bcrc. 5. s Itaque dicendumesl:
ad omnem onmino scnpturam

Biitur.quamin tenctur dominus eius tub faclum e(l vt desinerent c tssc:

yerbor.li^aif. 9s.
h'ic voliuc hic
C-lo.

hoc interdicbo.Tadem i[acas d iUiexhibeas. Itst» st Ubel
dicit :quidii tcitator , . ,./ , ( -, ,.„ „■ ,'.
tabulasquas fecit,Pos- lus e^l'udve s ijUidreMum essedt-
seslas a Titio vclit pc- cetttr : dccreto 8 comprebendam n -■

terc ? dicitur quod non
habet hoc interdidu:
sed agat aftio.ad cxhi-
bcndum : & exhibstas
vindicet. qux acT:io ad

1 s Si quis sorte confiteatur
penes se elle testamcntum,iuben-
dus cst cxhibere ' : & tempus k
exhibedum ditur om- ci dandum est vt exhibcat, si non
nibus qui rem suam potest in prajsentiarnm ' exhibe-
dicunt quam pctut cx- re, Sed si neget sc cxhibere polsc,
Iubcn. Tandcm dicit: ° r
Titius possidcnstabu-
las tcstamenti.defiit dolo posfidcrc.tenetur hoc interdiclo.Poterit
ctiam lege Cornelia tcstamcntaria accusari, quaii dolo tcstamen-
tum sumpscrit.nec enim pcr maius dclictum rclcuatur aminori.
Scd poncquodnonamouit ncquc cclauit tabulasiscd cas tradidit
alij,netcncrctur cxhibcrc : non autcm animo fupprimcndi tabu-
las.-tcncbitur hoc intcrdidomon autcm lcgcCornclia.Postcadi-
citdioc lnterdidum cxhibitorium cst. & cft exhibcre.copiam fa-
cere tabulx apprehendcndx & legcndx. & apud pratorcm exhi-
bentur;vt ipse patoi iubcat tcftes vcnire ad recognosccnda si-
KibenJis gilla.& ii non veniant fponte.cocrccbit cos. & illi a<runthoc in-

i snterdistum
vtilc dc cabu
!is 0
pertmet ad terdido^uibus eft aliquid lcgatum in tcftamcnto prididto. & fi
striptur» qu* conucntus hoc interdiclo non exhibcat, tenetur in quantum in-
incmo nuncu- ^- .r^'?5; V"dc fi hc^di non cxhibcantur , condcmnabitur
patiuo , & bo-
nornm pofset
h iiic Jcciindil
cabiilas & c<ii-
it.i D. H«4ria-
ni.
c Pinti pro

poslcllor tabularum in astima.heredi.Itemfi legatario nonexhi
beanturtabula:tcstamenti,fitcondcmnatio in valcntiam legati.
& hoc cst vcrum etiam fi conditionalc cratlcgatum ,ncc caulbit
fe rcftituturum hanc .xftima.li dcticiat conditio legati Scd an pos-
iit petc*e4c,gatarius cx quo habuit xftimationcm°pcr hoc intcr-
diclum?& certe f\ habuit abherede,amodo non potcrit pctcrc le-
gatumab eodemherede.Si autcm habuit xftima. lesati ab alio:
/ lncer.Instiim bcne poterit pctere legatum ab hcredc idem in hcrede si habuit
• xftim.it. heredi. a Titio qui noluit tabulas tcftamenti cxliibcre.
nam hcredi.ipsim poterit pctcre ab alio qui pofsidct cam.fecus si
ipfe Titiuspofsidct lictc. Vltimo dicit, hoc intcrdictum & poft
annum aurat,& hercdi cxtcrisque fuccefforibus competit.& h.d.
cum duabus legibus scqucn.F r a n c.A c c v r.
a s Tabulai. Sic^ergo vidcturquod non pertineat hoccdiclum
ad fcriprurjm qiix iit hodie in teftamcnto nuncupatiuo c : ficut
vidco in bonotum pof.fccundum tab. vt C.de bo.posfecundum tab.
l.bonorum & cdiclo diui K.idriani tollcn.Vcl conftitutionc quam
habcs C.de tdic.diui Hadria.toll.l.sina. secundiim H, z. Vcl dic
vtilc darilfs d.l.bono'um-0' no.in d.l.de edic.diui Hadri.tol.l.fra.
b s Pcnes. pro d apud ponitur,quodelaigiiis fignificatittf J. de
verb. fign.l.penes,competit f enim hocintcrdidum contradepo-

tiibendis vtile,
pon «-iircctum,
dacur p.o re-
itamcnconun.
cupatiuo, vitle
ta:nc hic B.uc.
e Apud alium
csTc Uoius p.i-
tec cjuarn pc
ncs' ciini.
/ IncerJiStini
tle tabulis cx-
hibendis conri-
peiic cya ad-
wersus dtpoii-
fspum»

i^ulw\;vtyl.is^ftabuU.hccy R,

dicilius.A c c v r.
s Decreto. id eft,

cdiifto isto.
h s Comprehendam.i,
coprehendo.sed quan-
doqs cessat hoc inter-
dicftum: vt"j.eoJ.sin£t
in tab.viuiiw J.eo.^.si.
qux sunt contra.
« s Decreto comprt-
hendamM eft,intetdi-
<fto:nonedi<sto,vt ma- /c 11
lcAccurnus.CviAc. stamemic^
1 5 Exhibere. peruin- sessiis,cogitW)
terdictu qucmad. teft. no" '«twdisso
testamenci, ime perfectam , siue ape. vt s. quemad teli iuemi™n
' teftamcaipt-

imperfedara Simcrdidtum hoc ape.l.i/.insin.
k s EttempwSovK ta- officio iJdick
lc,vtcft C.de dd*.l.\.& s Interdictum
hcklnfti.de offi.iudi.§. «k.tak. extib,

pernncre.

g: s Proinde&siplures ta- r ) T
, . J, r ji aa exht,
bulae " lint teitamcti,quia itepins 1 s ]„
fecerat : dicendum eslinterdiclo idest.ini

idu?>

vc locii habeac

uiid quoquo tcmpore sadlum h,
exhibcridcbeat.

prijenttarum. tur-
cerat: dicendum estinterdiclo ide"ft,in prassentj. dintcrdiaijc
locum fore. Est enim quod ad m s m "portere. i. si wbuli»tt¥-
r n * ■ . .1 dicat sc nodebcre ex- benais,&eJi-
causam testamen pernneat,qtnd- «™* JJS^ s^
n .0 duui teltame-
lorumeitopus.vtlia- ta apcram„r
beat iocum hoc edi- dirferencia.ad-
(ftum. C. quod ncgerfe dcGlolsamm
7. s Scd & Ci dc statu discepte- «hibere PosTe,vel ne- M*{^*
<rct sc dcbcre. In tettio . .
> n r 1 eo
veroacum potcft.led rZncerdJstam
non \\i\t,h^bet\ocnm c\\(\.\xsih\i\\is quemndmo.tefta.ape .d.l.ij §.sin. dcubulis «-
sccundum Azo.Sed H. dixit hoc concurrcrc cum illo in co casu hibendis an
cinn habet & dicit sc non dcberc exhiberc.W.<£$< cumsmtjw
«-'.,, „ . , n ■ o ■ tabulis vitiolis
n ^ CodiciUos.qm non pertinent ad tcstamencum ,quia& 111 eis ^s & im,
cft ceftatio mentis , velquianon valebant quandoque nifi tcfta- pcrfcfliscx-
mcto consirmarenturdicet hodie Cccus:vt lnsl.de codt.§.\.k c cvn. hibendi*.
o C Inuttliter. prxterito iilio puta. / Teliarassiti
r t. . ■ n\ vicia velaper.
p s £;//*«>».agnationepofthumi._ .„',.■-. tavdobta
q C yitio. puta irritum capitis dcminutionc tcftatoris:^ Insii. £,XCCptionib,
qui.mo.tefta.insir.inprin.sty §.alto. iiacuto probi-
r C Sed etiam fifalsum. isi hoc cft cbntra.J.w. l-si. Sed hic ante- bitis, hniw»
quam de salsoageretunibi iam cocpcraj: agi. Alij,quod ibicrimi- f"[Jem"rJr°n'
nalitcragcbaturdeco:hicciuiliter. Vcl ibi afcripiit fibi:hic non. c^n"^tlpr0.
Primapla.cet.Acc vr. \ baripoffiitu*.1'-
f C Sedpriores. poftquam alix satsta: sunt. Corlctum lm-
t s Impcrfectam. hoccftcontra *•'."/.adl.Cor.de sall.si quulega- gulan, £..«•
tum. vbi pro impcrfcclo dicit hoc interdidum non competcre. s^'^mim
Solu. cum habet aliquod vitiiiteftamentum,qiiod cft in^apcrto, VJtio5jiCft «1
puta lituram vel falfitatem apertam,tunc non eft cxhibendum.ied ^aa jm[)Crsc-
si vitium fit absconsum.vt in omnibus iftis casibus:tunc cft exln- ctii & &"«»"
bcndiim:nisi g ftatim quiconuenitur sit paratus probarc ipfum &^n™i*JJJj
effe salsum,vel rupti\m,vc\mil\um:argu:s".adcxhi.l.iij.§.ibidt:?n. & * j" erftai,
de Car.edic.l.iij.§.cauf<i.&s.vtin pof.legJ.sits a quo. secundum H. , ^e(jan)f[um
hiccrgopotcstcssc imperfedtio & aperta & obscura. 1. Alij di- jmpetftctui»
xerunt quod pro impcrfccT:o h & falso ncc hoc interdictum,ncc consisi»»^
edi&um qucmad.tcita.ape.nec lcx Cor.dc fal.Iocum habct ilicct seu 'ig1,a"'

aliquis sibi in co aiscribat,vt in contra.Pro salso vero & pcrtccto, »c^ -^
velpro vcro & imperfccto locum habcntprxdida : vt htc,& fuP' ^bii, c«g|["r;
quemad.teft.ape.lij.§. j. 3. Tudic sccundum Azo. quod pro im- . ■j-c|lanicn«l
pcilccfo qualibet cx causa datur hoc lnterdiclum , excepto pro proprie«lCI*
lmpcrscclo • confi(jnationisiiuc(i!>illationis,vt ibi. pro falfo au- curqu° P
tcm non nciratuiibi compctcrc iioc intcrdiclum. apparct crga rtC „m.,1[)ii-

ime q

uod i"1

tabulas accipi ctiamabuliue!":cum propric fit teftamcntuni pi
scdium & lignatum:^^ d.l.quemadmo.tefta.ape.l.ij.%.).
u s P/»r<tfto£«/«,Velpa"ticttiariter fciipt» in diucrfis locis:vcl Jignatum.

crfcctanii-nec

integra

645

(c

:%env^oin;f

..t<e*bi-

r msert'
illoi qu-ma-
aliocj.'-'

lntert'1
L-qlli!|* CltJss
s ReliqW'

■'"S&aquo

||tll«"
ptssllK"1
[iuissi*

}'«

ctTejlar»6*1'
"'iR.ancdUtui
JJj,, legit gijaate fi »"<
ifc»»^'J' interucniitct
U> i,l«0' icuis.&sacits
*>.« t**itf*
hlbcndis s J^mterdta
\0*"ks: men aihacli

"mt teftamcntuin
llnieti»

kW:ie-iemdoIolic
h»,tJ»eel- sactuin.tancc
Imiiinc*' tetenetur, qt
lllw7s;' desnffet poffe
t»t,, tem: ns.eo. 1]
khdt].de su
mpliin.& l-stl
IJptl.Ltjuitn
... hsSi«y«.f
dc cabulis ex- , 1'
ttodistes"» «?•/'?'*
liia adueruis fosJltfewnd.t,
cumquidepo- quuinhobus.
^'s^^i sDHiut.a
tclSamcntum .{ , . '
lte1«Iqi.itest«'"bcK:
dtleuit, »<*« txfiilCelsiti.in
pHiti» 6/^ crgo fcr;ptum
!k^ta dictiiminrcm
M ubulis, 111
Vin fcriptum

interd.l.\,i).pen.

iDtpolmrius
tiniieniinpo.
|!|1 dominum
«omiiatc in
i««io,

(II, tjitoAme.cau.h
citm autem. sci
su sortc dabit
sitatioll temp
mino rlenunc
Authen. vt c
iu.§.si igitur.u
vbi in rem at
ob.r» Authen
pm.coU.v).<\t
Jiwctdicit dc|
ftitutionera:
«oiitcItatut,«
iwerdicJoivt
bitio.
^ s D^e/i
tn;m depoiiti
P«c : & fic
Acc.
' T JEdituus.i
x^s tuetut:
'«'«.§.fwtocej
■ » s 0«^,
«lUmenM bc;lnt afti0
[^n qu6«
m
Ram h,
a0|nirius ttft
^hrtadexht.JIMi

e&s^-K

"«iliis^xlii.

lendi,

cldicft

ccun

^trit^^^hercs,"ketftfc
JP,0Pofiti

sirtment,

coi
;vtdi

iini

«. A

i-


loading ...