Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 693
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0349
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
«(

'<h

tt,;)\;8l(

(1*

L,t>qu0 1C
0r*Mr?r>
:a«ugete;H«Jt,
iCrisad*C>-
**^I«8S*.
3nilsmcllSve;l,cc*-
JrSaa
'^'«Jliocasm,.
.«'tur. Accvrj.
M nfcssmivc,lh
'W- '• snitria,. fr
r&H-CMmiufm.l,
■»t»pi. Ncc .lillmg,,.
ur i crant pcrituta a-
ad dcic£tum,velnoa:
t hic & prsmissis fc-
;ibus patec
_ Tmjlrator. plns
st Dcjuiinuadit,Cinaiiilfc
itillcqai cstftustia-"?
sr.&estfrustratottH
trfe -v/ar. /.iij.j.jiiM. p,_j
aplas debicor ? Rt-p.-:
de intcnm.Sci! i
n tcnecurdc imcrttB °|S
oblid.stexleiMi.Mm
erat intetituta pcnci M
morim,si'cratiriKti-»P
iquibuscst/i/fMpi
/km/w. dereiwnkl
mkperl.stism^k
adiliasvespon.vtin
otms.l.pntor.&tit
:m,Scc,nCJ-k». ■
!idet.«/«f'*»
is primtis locatordc-

TIS.
l,sPossj lir
•t coa^Z;#
,lTclToJ-'vV s i,ci

695

Vti poliidetis.

694

di & nune planumest:& scrssabitur eontientio. aut non
teivin • ,bet contendit se possidcrc , & sitres soli:
eoncordant • icunu' . ■■ * ,, . r
r chocincetdi-tumuuentatisr lntcteos, & appcUatur vti pol-
^t" «, ,/V ; nd uetum eaus.i rctincndae pesscssiotiis.vt nc vis fiat
*j qUiinutniturpotiorinpos. & mcnto hoc lnterdidtura cst po-
iluin iuxta supcrius,
-ndcvi:cumperiHud_______________________________________
tcstituatur poiscssio.
per hoc tucatur pos-

tit. 17-

„ . . per noc lutaiui r^
i«-.sM««*' j:cssor> Icem hoC.d«.
scndit posscssorcnuil-
lud oppugnat posscs-
sorcm violentum , &,
cogit eum restituere
possscjuampcr vimoc-
cupaucrat. Poftoa di-
cit :omivis qiiaestio dc

VTI POSSIDETIS.
TITVLVS XVII.

{ Interdi&um
vtj possidetis
quateiuis de-
_ur,vide luliu

Interdissum vti possidetis est prohibito-
rium ad f possessionem 'vindicandam seu
retinendam namque eo possessorcs,qua sibi
nulltt aclione -vindicare pofsunt, pofsessione
posscs.aut cst vtnobis suam esse adserunt ■vindicantque:&ne e'n
Prontinum de restituatut poiT. quam tiis.siat quominus vt nunc possidet ita pos-
limicibtis , & non habcmus : aut vt sideat interdiciit.vinciturquehoc interdicio
Aggenia Vrbi- nopjs retincre liceat is quiredditi interdicii tempore nec vi nec
cum' quod polTnlemus. rc- clam, necprecario aduerfario possidet rem
stituiturautcm posses- foli.essenim Uepojsefsione rerumsoli.& bel-
sio & per interdicta, vt lissime Vlpianus poss interdiciumtVndevi,
pcr vnde vi,& pcr quo- confequenterproponit interdiciumytipossi-
rum bonorum. Item deivs. iHudenimressituere vt amtjsam pos-
per aft. vtper tritica- fefsionem,boc interdiciu tuerine amitatur.
riam : vt habes de hoc C v uc.
cxemplum js. de tritic.
l.yinsin.&l.fequen &
per condici- indebi. dic
Fcslus iri ver. vt in cAoss. Rctinetut
,,/>,/,;,, Paul& polTessio quan-
iliter vecitat , r
hocinterci.au. doque opc exccpt. Vt
d lnterdiSum padtj , vt lunliurandi,
vti pollidetis & (imilibusmodis :vr
«Uwr possldl- st fccisli mhi paftum
ritantum na- quoa poss-cir.talis fun
turaliter vel 1. , r
cli amenoii pctes s

ciuihter.

&

.VtPi anvs libro sexagensimo-
nono ad Edicium.

iTprajtor ':Ftiheas
ades quibws de agi-
tttr^nec vi> nec clam,
nec precario alter ab
altero pojfidetis: cjrto

vt facftum velimmissTum quo vsuscloae* deterior fiat restitua-
tur:vt iasrkde cioacis.i.\.\. rejp0ns.§.sin.& §. penul. 1. Vcl dic idco
? UU tfi " " °rnf'\" sC cont,nctur 'kd 'Psi solo adhairct: vnde * Cloaea „0*
latiseit lide ipiololo proponarur : vt ira ctsi non principaliter, P« «e conti-
perconsequcntiam tamcn agaturdcomni inquicrationc quam Ce.tl,r'CcA 'Psl
circa solum sustinet,
„ rr cT r r • „ re' cirra cloacas , vcl
polleliorvcro 11011 iit:hen potcss;
vt&poirelTbr idem & dorninus
sir.


n'nteV<iiaam svc i-n simihbus. quan minus itapossideatis, vim sieri veto.
vti possidetis doquc ope interdicli J)e cleacis hoc ivtcrditiu nondaho c:
Jraatub Imo Tt! s™*bs«'» U°c ntqM pUris «» qukm quanti res erit,
Stproquacsi- tituo sunt exempla.
querc lmmo- Et llle demum poilel-

bili, vidcplura sorper hoc Lnterdirflu.
hicapud Bar- dcfendirur, qui possi-
tolum. jct nonTj Ilon dam,
t InterdiSum , ,
vti pomdecs n6a precario ab ad-
valedaturpro ucrsario. sic crgohoc
<juasi poiTclsio interduftu datur pos-
wevsusfrudus, scsTori:aaioautem ,id
ritir.Uodi- cstrcivindicatio.non
rettum.Nece- . n „. ' .
nim est qnasi datur posscsson.Et ha-
possemo vsus- bct locumhocintcrdi-
*'ruaus,sedve- ftmu siue contcndatur
rum dominiu, c|c posscssione totius
eusitparsdo- f d; s j$
mimj. v. tiirt.

intra annum qxo prtmttm experiun-
di e poteflas suerit,agerepertnittam.
T. s Hoc interdiclum de so-
li f polTeiroiescriptum est^:quem
potiorem picecor in soli posses-
sione habebat: 8c est ptohibito-
rium ad retinendam poisessio-
nem.
2. 5 Huius auteminterdidci
proponendicausa hxc fuit: quod
separata eise dcbet poiTessio a
h. Fieri etenim

solo adhsrct.

circa siniilia. Acc vr.
d s Neque pluris. si
i mc poilitles vi, vcl
clam, vcl prccario : &
vinco rc hoc intcrdi-
quotiensest propiietatis concro- sto.-iudexquitc con-
uersia , aut conuenit inter iitiga- dcmim vt mc non in"

5, s Inter Iitigarores ergo

quictcs , condeinnabit
& tc in mco b inter-
ciTc, scilicctquanti rcs
est :id cst quanti mea
intercst possedisse re-
trp c ab anno citra,

b Intcrdic5iim
vti polsi.letis
datur ad in-
tercsse turba-
tionis prsctcri-
ti?priore tamo
nonvltra:vt^ic, & in locodatur,vc

tores vter poiseiTbr sit, vterpcti-
tor: aut non conuenit. Siconue-
nit3absolutum est. ille poiselsoris
commodo, quem conuenic possi-
dere:ille petitoris onere funge-
tur1. Sed si inter ipsoscontenda- srkl.si duo. j.jsn.Scd neturbetln
tur vter polTideat, qnia alteruter ad proh.bendam vim, ?£^™*: ■
se magispossidereadnrmatk:tunc * Possc(r'0"crn ^cn- s interdiauni
r r 1 ■ r ■ ± ■ ,r er dam pcrpctuo a''itur: vtioollidetis
si res soh sit in * cuius poiicssione & curric iste annus a Zur perpe-
concendicur,adhoc interdum re- dic redditi interdicli taivt neqws'
mittentur. rctro :v\.arg. insrk de t»lb«ut' -vrf
_ r, / . • 1 • r ad id quod ad
-■-.«*.■. , . ,. #«"-»*uqueprui*.l.).i. mAa^s
4. J Eit lgltlir IlOC lnterdl' annum. uenit.adinter-
dciim quod vulgb^» possldetis ap- c T Experiundi. cst etTe vero tur-
pellatur, retincnds poisessionis. «8» annu/ vtllis: vc '*' SffJE
dediuers.fy temp.pra- tenti nonagi-
tur nili intra
annum.

fundi.siucpro indiuiso
JVnterdiaum co.itcndac quis sc pos- propnetate ". fieri ecenim po
«tipolsidetis sidcrc.vt dimidiafundi test,vtaltcr polTciror lic,dominus
£lST° pro iBdiui(o- &,-,habcc non slt:alceL'domihus quidem sit,
caufamconn-locum.clrc:,PorsolV&
nuam habeti- sic renmmobilts. Vlti-
bus:pro habe- mo dieit: bcnc d:ctum est in edicl:o quod illc dcscnditur per hoc
tibus vcrocau. intcrdictum,qui possidet nec vi,nec clam, ncc prccario. nam si vi
larn dikonti- p0sjiJcret aut clam aut precario ab aducrsario , succuberet in hoc
nuasvtelt uer F ,._- r /. , , , .' . .
&aftus) datur interdicto: iiautcm polsiderct vi.vel clam.vclpreeano quoadcx-
interdiasi de trancum.non quoad aduersarium bona : obtineret in hoc interdi-
itinere aftiiq; cto. sk hoc dicit ha:c lcx & scq. Fkan c.
priuato.v.c.ii'. a (j- Aitpntor. fone casum intcr proprictaruim & vsufru.quo-
u. Quid da- rum vaus ciuiliterr a,& atcer natura!irerpossidct:licct quilibet de
turne pro iu- . . j r «• , , n
risdiaione.ad- altcro ncgarct.vndc pto vtroque datur icntcntia:vt 3. eodem. i.si».
scriptitiis 8c &Cod. eod. l.\. & quod subiicit, ides: idem c!ic in quahbct rc im-
pcrsonalibus mobili: vr infrkead. I. §. hoc interdicium inomnibus. Ergo gratia
pristationib'? cxepli b de xdibusdicit. Pro incorporalibuJ1 autcmlocum habet
« Sententia"'- vcilc-vt Pro quasi c posscssiohc vsusfrucftvcl vsus,& carterariima
terdiai vti scruitutum : vt s. de serui.l. quotiens.i).& si serui. vindi. Lij.insinM-
possidetisquc- cct tion proprie possidcantur : vt s. deadquiren.doms l.seruus- %.in-
admrdsi fera- corporales. s Itcm quod subiicit , ncc vi, &c. expoiie haec tria vt
tur.&deeius n0tatur Cod. eod. i.\.in Gle. clkm kme.& in Gloss.dk vi poneexem
torma. «ildc ., j. ■ ,^\ rr ^ ■ ^ o r , li- e i ■
H4r1.ini si d*o. P^Htn- &m(->lojj.precarw tenctame.&cc. s Iicm quiliter tormabi-
nu.^.Usr.tod. tur e scnccntiainhoc interdiifto, notatnr ibi in Q\.§. sedqualiter
s lnter-.liaum sormabitur, &e. A. c c v R s.
vti poilidetis b s Vt> iiest, sicut.
curnon detur c r Non dabo.fonc Hdco.quit pcr rria g cdifla incis alias
pro cloacis. • , n r, ,3, . f . .,
sCloacasqui- Pr°ut'letur. lJrimum e.lt prohibironum : nc prehibcatur quis rc-
busediftisde- ficerc priuaram cloacam. Aliud est prohibitorium ne quidfiat
scndamus,

nam huius rei causa redditur, ne rcriptm ^
vis siateiqui possidet: lk conse- f s Hoc interdiBum
quenter proponitur ' post inter- desoli atdpro mobi- d interdiaum
d-rL j • iii i • n- li vtrubi:qu6d aunrc vtrubi pro rc-
ictum vnde vi. Illud enim rcsti- r , S l r > bus moii'ib9-
.-. ^, rr , sicdicatur ,dic sttnsra m* ^0'.';1
tiut vi amidam posTcssionem:hoc vtrHbil.\. pro incor- direlum ro
interdifctum tuetur ne amittatur poralibushocvtilc-vt immobiliDui0
poiscssio. Deniqtie prxtor possi- nota. inprinc. huiusUg. corporahbur,
denci virafieri;ecat:& ilicdqci- \s^$A.ilio mJST
dem ™ interdicrum oppugnat fc;L pdsTclTore qucm, datur-
pollclsorem ", hoc tuetur. Et, &c.
vt Pedius ait , omnis de poises- h s
sione controuersia , aut eb per-
tinet, vt quod non possidemus,
nobis restituatur ° : aut ad hoc,
vt retinere nobis liceat quod
possidemus. Restituta; p f pos-
sessionis ordo aut interdiclo q
expeditur, aut per actionem r ¥.
Retincndae itaque poisessionis
doplix via est : aut execpcio s,
Exceptio da-

scpara-

A proprietate.
_ «iudiciorci vindic. ' Posscssio _
causa cuius hoc pro- ProPr'<"te
. rs qi|o lenui di-
ponitur lnccrdictum: cacur
vt Inssitut. de, interdi. ta.
%.retinend&. & ixcxtsu-
prk de iudi. I. inter liti- f a1. Restitu&.
gantes. i. Alij cxpo da:.
nunt: quia non debct
de polTcs. & propric- * Interdisto
tatc simul agl. dequo vti P'dlidctis
dixi l.tit.islantepen. ordo ,.lurd,CI?-
r ' ' riuseit lcrua-
S'/"7' t\w4<xt.i»t».
1 J Fungetur. repe- txtra vt /„.„,„

aut incerdic5tum '
tnr exmultis causis u eiquipos- te , quem conucnit. anttss.el»js.m
C.rler ACCVRS. Cle.i.vtlttepe-
k s AdsirmatZx hoc f^j"^'
. J ' . . lltil.cu 101 nn-
sumuntquidam argu. uudt m4, ^.
quod r siquissc possiderenon adsirmat, polTcssioncm taracnal- obe.
tcrms inquictat : yt hoc interdidto conucniri non poitit :& pro / Tiiterdi6>um
cis cst insrk ead. I. §. retinends,. sed argu. contra. insrk eo.i. [i dtto.§. v" P°'s'"C"s
- . . J ■>-.■•* J J datur aduersv
sivtcmus. . inquietantem,
1 * Etconsquenterproponitur.l.vtipoll.intcTtncxum:quia.c\ux nCet non con-
ssausa vnius,e(t& altcrius. sciliccr vt quis possidcac, & alius sit tend«tse pos-.
pofTclT)r , licet diucrso mods : vthic dicit. sidere.
m s 6}uidem.a\Va.squoque.
n s Possejsorem. s. violcntum.
o s Nobis restituatur. largeaccipc.scilicer siuerestituatar amis-
sa , siue nondum quaesita. A e c v R s.
p s Kestituends.. largc , vt s.proxi.
q $ Interdisto. rccupcrandx vel adipiscenda; poss. Posfefsionii
r s TerattionemSc-.Wccx. g in factum rcdditam loco intcrdidfo- Vestitutioncm
rum : vt Inftitut.eodem.§sina. z. Vel dic ctiam ciuilem:vt coridict. n5 tantum m-
indcbiti vt s. de condisi. inde.l. indebiti§.sed &sinummi.&per tri- tcrd.cto.sed e-
ttca.vt suprk de tritic. „j insine. & Lij.&sme eausa : ■vt suprksiccrt. j'a"i„ai^on'
peta.Lsi quisnec. §.resptgnen-Scc\ oppo.quod hodie intcididta « eiuilip«imus.
non habeant locum : vt C. de interd. I. incerti.in sin. Respon.vcrum h Incer.)iaoru
est cum ca solcnnitatc qua olim:.scd uon solcnnitcr & hodic pos- non substatia,
suntproponi. fed solennsus
s s -Excepsw. dc hocstatim infra ponic. ""»" sublata.
J ' ,. , r- trx, r VJ! ; • - sa. ' Inrerdictuife
s lnterdicium. vti possi. % Ec iic no.quai noc ' mterdiaum vt| FOs5iC|ct^s

habet instar cxccpcionis.

exceptionis ift

vclimmittaturincloacam publicam. Tertiura',csti-estitutorium: | u s Multis cttusis. yt pa-ti:rei iudicacx: & iuristurar.di: & aliis starlwbet.
siinili
loading ...