Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 701
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0353
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i^^^H^H ^IHHB?00

vel

MtV.lttil , >•
al^c ><^
pubilcc aait;\l;

fe

«ori

d*?.H

est r"'uni°

f%A'i

**^

m

c 1

A7o»

c°ntr3 se

'%.

nec

tietr

ali°s:&estrrCCa"''J

•],:

iad,

^secuscet20.

Ue^o„a!ip •
^«.licctP.cLl.^

vt nocat.

• COllttj;

««•»■ t fciendum. j
"«•'• Itemnot.|,ic
vnam diffcrenciamin-
ttr conuention»le &
pratonu pigniis, iiut
gno. aclh. I. j. j Scd
qualiter si <i isti tm. sr;,
bantur, cis subueni- toi
turjRespoii.peuctio,^
infeftttm:* offic.it 3
di.iiuernarm milkati; Q
vtfupra ne v'u stit iW'
!.j. mprincif4jii(t-^
ueteiiy l.iij. usmJ,
&$•)• , !..
il J I; m uterk vt
egati & ventris io-
nine,& damni intefl,
xrdidum cjuanJoijie;
si.Acc.
dicat detegenclo:&cit
aut clmn.Lfn4.fi.
iem tamcn ii requit-
s.ead.L^L^oi -

ehementcr V0™' vtb
contumacianonv»'

ondenabitu: mihi "^.
ila posseiTioncmcor-^

cqu

odssW

»i»ter0°-L'
fiedvimmih'^rf
poneruoni^ss.
■cunda^P %<.,,■

701

De superficiebus.

tis a&oris.& &,>/>** ut.ylmterdiBo vnde vi. & s«pra ne vis fiat
».«;„« fcii ei.l.^.httcverba&insradesur. l.surtiuam Item hocintercsse a
fflrpos- possemonisturbat*potestessep-lus( & frequenter nunusquam
^lsionis tur-
bats potcll
maius vel mi-
„115 csse ipsa
psoprietatc.

rcr

.. proprictas i cum fortc sub pcena dare tcnebar hanc posscisso-
ncm.-quod non potui:vel aliamcaprxdia vendita sunt a credito-
ribus , vel afisco : quia
depossesstoneistapio- . n . .
pter turbationem non qmnao tsi centcntto intir sruliua-
juueniemptorcm. ritirn & xsuarium.secunda ibi, & si
INfumma.]C a s v s. a[iter. teriia i{,; : lcjcm eiir. quarta
Si ^ico me habere ./ . . , „ • -_'
vlumnu. rundi,& te 'l
neeo habere vsumfru. T ... *_ /■___
& n . iv. Idem libro feptuaqenhmo
mtcrnos potest inten- ,.,,/■' * J
tan hoc lnterdictum.
Itcmsidico me habe-
re vsumftuft. & sic na-
turaliter possiderc,-tu
tcciuilitcr dicis possi-
derc:potcst inter nos smiifni£cijm,alter poiscssiontm b
hoc interdiau locum sibj dcscndat c# i(km crjt pro.
habcre. Tertio dicrt: . , r r r } r
cum possulerem fun- bandnm & si vsusfruaus qu-s ii-
du naturaliccr, in cj.uo bi dcfcndat polscssioncm. 6c ica
habebam vsumfru. & Pomponius scnbiT. Proinde & si
alter vsum , alrer fruaum sibi
tueatur: &his d inccrdi&um erit
dandum.

IN summa puto diccndum &
inter fruciuanos f hoc inter-
didtum reddcndum i& iialrcr v-

beo hoc intcrdiiftiim,
perquod defcndar in
hac poss. Itcm inter v-
suanum & viufru&ua-
rium eiusdfem fiidi po-
test intentari hoc in-
tcrdichim.FR.Acc.
a I Irtter sruclimrios.
stssereiues se posside-
re : & quilibet de alio
ncgat: & poceric Ll cssc
quo-d alcer vel quod
siuarios cfte- ambo vinceret,& ncu-
ttusquis. ter: vt supra eod. I. si
* Superskium ^ -m si.yeston. .Acc.
Tid' ,-a b s ^iter poffesstonem
t InterJrclum *£ 3. . r.
tie superficic- icilicet
bus.cst de rc- ssc not
tinetsa possfs ter tantum possidenti,
lionc superfi- & naturalicer similiter
♦Supcrficia- tancum possidcnci^,da-
riusquis:vtq; tur hoc in.terdiftu per

|In ipsb tit.
jndicc, Dtsn-
ftlsii.U.

i Inrcrdi&i in
ter duos Stu-

DE SVPERFICIEBVS.f
TITVLVS XVIII.

702
rc. VltimodicitJiocintcrdiclumdatur supcrsici.rrJisad ssmiMtu.-!
dmeiiuerdicri vti possideti;,:& tuctur supcrirciariuuiec inquiritur
qua dc causa possideat superfrcieaiisi vi.aut clam, aut precario ab
aducrsa.ti-o polIidet.& vt breuitcr dica.omnia qua: seruatur in in-
terdicrovtiposssdctis.&inisto locu habet.[QvoD avtem ait
VRJHTOK. ]NUC CXpo-

cauit, quod quidem a domino conduxit ea
lege vt in eo adificaret, & stbi habcret s.di-
ficittm in perpetuttm vel in plures annos
sub annofolario ; hic est plut quam ittcjm-
iinus.nam ius habet inre, quodius* su-
pirficiarmm dicitur , 's/Zalwtixoy. J. 3. de
rcb.eor. qui sub tut. vel vt in Bajilicis
ivsixlt*,i..pittemverb exemplo superficia-
rij *tiam f emphyteutitano & seudatario
interdtctum dandum. Desrucluarw tion
est dubntm. C v I a c.
i.Vts 1 anvs librtiseptuagcnfi-
mo ad Edicium.
It pnttoi:/7// ex lc-
ge Vicaiicnvs smccon-
dutHonis, fupersicie,
cjua de agitur^necvi,


nit sccunda parte edi-
cti. na dicrum est cau-
sacognita dari adl. su-
perficiarioquodiicin-
telligas. nam si ad mo- * c ■-«. .
dicumtempus condu- ni,m ,i,s. *
xit,puta adannum,vcl t Interdisturn
bienniu,&de(inatpos. lic superfi.ie-
sidcre superficitm,non b*s d "•' cti '"
habetactio.in rcmpro *0tdl,mpthy"
, „., r tc-xn.cariu.ten.
rccuperaiidaposs.si au- datar,0 } fcu.
tem ad logum tempus CUrarta.
conduxit superficicm,
& clcssnat eam posli-
dcre:tunc habet adio.
vtilem in rem,domi-
nu^ autem soli habct
dirciftam in rem con,
tra possessbrem/si a«;at

nec clam,.ncc preca- dommus soli cotraiu

Placet scriptura indkhs, Dc superficiis.
cy sttpersicium*,suut &d sicium , vno loco fuenai.Y, ART

rio alter ab alterosruetnini e:quo rni-
nussruamini^vim sieri vcto f. Siqua
alia aclio^de superficie poflulabitur,
caufa cognita dabo.
Licet profupersi-cie (ompctant a-
cliones ciuiles:\amcn vtile esi hoc in-
terdiclmn,cum pro posfcfswnc cornpe-
at. magnum esl cnirn comodurn pof-

J.I.& l.siarea:.deleg.i.l. si lapidicinis.de
iure dot. Eft autemhoc inttrdicium de f
retinenda quasi possejsione superficij compa-
ratttm exemplo interdicli vti pojstdetis , cui
iunxit etiam eodem ediiio prstter actionem

1. s Qui supcrficicm in alie-
no solo habet,ciuili actione sub-
nixus b eit. nam ii condtixit su-
perficicm ' *, cx conducto : ii

pcrsiciatiu adio.in re:
tunc repellitur ope ex-
cept. nam cum demus
act. superficiario,si de-
ssnat possidcre: multo
magis cxccptio est ci
danda.[Si sol i ros-
sessoki. ] Emi solum
cum supcrficic a domi-
no: randem suptrficies
cst mihi euicra:aga ex
stipulatu de eu.ct. vcl . sliperficill>,.
ex empto contra ven- (,fxUst«Uin,t.
ditorem. [ Qvod a v- (us..U dm.
TEM.lNuucdicitdan " Posstdete
act. superficiari'6. nam dl,° ,n sl i,d"

poliVn:

d.ucr-
t

ciuuem 5 nt siupersiciariamqttst eft quafi de proprietate j eniit k , ex empto agcre cum do- S»»u;4ueni(ian3 vlum- so K.illiC,u : v
. qubd c ciuili- suptrficij.estigitur hic tttuius deinterdtcio I H1jno s0[j porc(.i Etenim ii iusc ' ^ru,-vldcml' iwberesiue quiaynus vt,
' verficiarius * esi \ 11' vsii.& constitui pocest trr supefficic
pe. de op.no.nu. ( eum Ps°hibeat: quod mterelt,a- eisdem modis sicut & vt vsurVuttua-
gendo m consequetur. sin autera vsusfrud. & krearl & n"s' alter vc
o 1 , , o vltisriuj.
donan poccst.& h plu- b [mcrdlai de
rcshabcBtsuperHciem, snpcrsiciebus
possunt intcrseagere comuni diui. Vltimpdicirquodseruicutes & vtiposside-

ey aciione sttpersiciaria. iupersiciarius * eft
quasiinquiiinwA. 3
Acdefinitur ejse u qttiia aiieno folo s.disi-

ab mquilino legcm istam
differat. c ^ D«/"««<i!»r.poss.i.liquasie.Vel dic posscssionem rei in qua ha-
«Incerd^Him^ t,et vsumfruaum.
daturP°iuili"'r ^ T Et''s.<-\ni3i vterqueshabet naturalem pos.tam vsuariusquam
tantiim posii- frucl.sednon in solidumded pro parte indiuisa.H.& sic decernet
4cnti, & na- iudex in scntentia:Quia inucni hunc potiorcm in poilcssione ra-
turaliter tan- tionc ysus , prxcipio non inquietari ab alioeo vsu.& econtradic
ttim possiden- fc3i\i0.^tnoUc.eo.i:\.ingl.fedquaiitersormabit,&c. & h.ad Lsu-
«/'possessio praadexhib.l.Celsss.§.luiianus.& insra de aqux qttoti. & s.sti. l.\.§.
ptoquasi pos- siinter.&C.eo.L).
» VsulVuani- DE SVPERFICIEBVS.
sigj quad pos- s;m;ie est superiori interdi. vt infra tit.i .l.i .S.proponicur.^ ideo.
*.< fcripli ad fofidiudpomtur.kccvK. . ... , V;
G\J.sipli,ni.9. « HociussupcihcianumdiciturtwasH-lix"». /. 3. %,sitiM. dere.
s»puit s« (x eorumqui subtuteiam. Hoc ius Grxci vercunc i^JZaliiut. lib. 39.
\:»s>nuii. ga.<nr. sic dicit quod eo iurequis friiacuriupcrficie aliena quod
/ysufruaua- cstiuGaTotut. Hoc tamen distac supcrficiarius ab emphyteutica-
nus & vsuari* . , , r r ■ ■ 11 • <i_ • r r ■ v ,
possidcnt na- no , quod superhcianus habet ius tantum ln iuperhcie :Emphy-
tura!iter,non teuticatius in toto fundo. & ideo ille tantum superficiei serui.cu-
in soIidum,sed cem imponit, hic etiam solo.Itcm superficiarius ius sibi acquirit
quilibctpro^ rcspectu superficiei positrc in alieno solo suis sumptibus : Emphy-
tcuticariusrespectu nieliorationum. Vide scripta^ pr.tit. C. de
tu.empb.8c not.ad i.etiam.supra qm pot'ms<g.\
' Ittretor.] Ca s v s. Duo conduxcrunt supcrficiem, vr
vnus habeat vsumfr.inca, alter vsum. istis posssdenti-
bus superficiem non vi,non clam.non prccario , prcetor
vetat vim fieri quo aiiinis posssdeant. Secundum di-
<ftumest,quod & actio causa cognita dat-ursuperficiario. Postea
loquirurVlpianus,&dicit:qui supcrficicmiiTalicno solo habct,si
prohibcacuradoliiino soli.posssdeie,hab« a£t. contra cum. nam
si condaxitsuperficiem.habet ex conduclo:si cmit,habct ex em-
pto:& pcrhasconscquiturquod suainterest.si autemabalio pro-
{iibcatur:tuncagctcontradominum vtccdateiait. puta rci vind.
cum nondum tiaditio esset facira superficiario., itcm Aquil. quas
cessasintcntabitsupcrficiarius contra prohibcntem. sedmelius
est quodsuperficianusagat hoc interdirfto ,qua prxdi6tis perso-
nalibus : ciim quandqque non possit probari locatio vel emptio,
item quia melius cst polssdcre,quam in pcrsonam agcrc,per quod
conseqaitm-ne prohibeacurpoiliderc. item vtili in rc potcst age-

pjnejiKiiuisa.


potestconsticuere superficiarius , sccudum quod & dominus soli tis eognatro.
potest constitucre:& costituta: petutur.& si impediatai vti scrui. ' SllP(•'''r'clC, ,
•\\ • n. ' tr /L ■%• ■ j-it. • rr ■ ■ ■ - . eonductor 110
lstecuiest cocelsa.potest vtih uuerdicto vti possidetis vti.iR.Acc. vtiiur interdt-
e 5" Fruemini. Duo sunt supersiciarij ciusdem supersiciei. s Sed fiodc lupcrfi-
quomodo 3 duo possunt fruiin l'olidu?Resp.diuersis rcspeftibus: ciebus, icd a-
quia alter vsum&ucru,alter vsum habec in ea:w J.$.fi.& s.c/V.j./.j. ftlone ex ton"
§.js;j.z.Veldic gracia honorisdicitfrucmini.i.vteris siuefrueris.
f s V'eto. hoc interdicto quod diciturde superficicbus,& habet
instar^intcrdicbi vti posss-t,^ insra ^.proponnur.
g ^ ^ir?/(j.adagendum petitorio : nam dabitur vcilis in rcm : vt
msra §.quod autcm ait.& fa.suprade loco publ.l.j.
h s Subnixu-s.i.munhas contra dominum.
i s Supcrsiciem.i.1 solumin quo superficicseshvcl vtibi supcrsi-
ciem ponanvelconduxit ipiamiupersicicm cum solo.si autcm su-
perficicm tantum,vt innuit,id cst domum conduxitmon habcret / lnteresse sitw
in rC,de qua infra dicit:scd tantilm cx conducto secundum io an. gl,la,e-
& B.scd sorte & tunc haberet vtilcmin rcm,si ad non modicum
tempusConduxit:ttf insra §.quod autem aitprstter.
k s Si em't.C a supersicic: sinc solo.Vel dic secund6,err.it solum,
vt non debeat suum fieri solumffcd debeat ibi ponere superfici£:&
sic sit superficiarius.si autesolumemisset:tunc vcl rieret dominus
traditione faita adomino:nanemoeestsupeificiasius suiioli:t;/
J./.j?.VclPubliciana haberet traditione fa&a.inon donnno,& sic
nodaretur vtilis,qua:specialitei" dicicursuperficiario compccerc. scd etiam flki
Sed si dicas quod supersiciem sine solo emit,opponiturq.uiaaite- »«■ de I'1" v-
rius estsolum;aIterius superficiesquodnon potest csse:r; iusrade f ar* a" /'.nc
h'- J ;;-,;/■ • - r ■. . , r- i r J ' ;' C • l0'" aptldta-.
actto.ty- obh.t.obiigatwnusereA.piacet. Sed relp. quod a iuperli,cia- AoM m n ■
rioqui conduxeratjCinitiussuperficiaiiura^cdnon valet:quiano taftmptri» Hi.
agcret ex empto cum domino:quod hic dicit.A^lij dieu.ht:ytsecii- suUtimtih.
dodixi:quod emitsuperficiem.i.solua domino vt habeat superfi- -34# <k re%.
ciem.i.dom-u,& sic agcrct ex cmptoad solum. ide videtiirsi emit. ■"%)!,„.,ntJO
solumvtcastrum condcret.vel lacum faccret,vel vitesponcret. jsi fecia n()]J
1 s Stipse. locator: vel ctiam vcnditor , proisiberecnon tia- suo&digiio
dcndo sicut vcndidit. pretia.,empcio

duo>o.
J Supcrficici
cmptor agit
attionecx cm-
pco,r,on inter-
d:cto de super-
ficiebus.
e Supersicia-
rius sui soli
ncmo.

Emptor »
coniiuclare di-
giiolcitur pre-
tio & nieico-
de.
h Hinc coHi-
giic, assnm 111-
tcliigi non ta-
tuin exp:else,


& mcrccdis c|uantitas'facic discerui.Accvk,

;ssioada.

rbitr'u

as-a*

tis
loading ...