Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 705
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0355
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
» 1

h4

is'u

ndnJHL.

:ondu'atna-j
s. , * •
!*&
l°Ium

sv

minodat S*.
p«i:on)idy>:<
cleadu«S°C
** «j supctfici
pou;lhl«nconst,t;
«-tllam »riUtnmM
^•JamabaUocm^
conit^cuta.pervtib,
actionem cx iutt tt[.
so. Icempottstducji
t»4e« iliam seiaim.
temi& constimcrepo.
test&donare&kon
tarem fettitiiteituil
vtilitatcm siue com.
moditatcm vfussrust,
vel vsus,id estipsa
supersiciem , siue itj
c]uodhabetinea.j,l.
lij sic: quia supersieia-
riusliabetinreiimgo
& illecuiestconstitii-
ta seruitus,fi pctai,pt.
tere potett cum csre-
i,fiue(itferuitusvW-
dpetitori. pnmoprosi-
iest conftituta seiuitus
perficiariusbpoKlhK|fc
:cvfusru^uariusii6lit!'«i
ninij.vndeduosnopofs
aJ.vsissruttmii^
lia qux fequuntur^na-jjjiff.
6?

t.insw-

?0<r De itinerea&uquepriuato

706

-r"~lNERE ACTVQJE PRIVATO.
Suieriori titu.de possefswne rerum corporahum rttmnimhw de pojses-
sione remm mcorporaimm.
Ritor aitJ]
CasvS.Po- ^________,_____________________________
nic edicTru,
cuius sesus
est : Qup irinere ,via
actuque,priuata,priua-
to.hoc aiino es vsus no
clam , non pre-


bu* i q"2Ciue
mensura «er.
rausque&via vl,non£l,
eonstcBt,Alex. cano ab aho ; quomr-
sbAlex.MJ' nus ita vtavis , praitor
1.10. vetatsicri vim. Secun-
t lntetd.a«tn h inKrdi-
je rct>ncnda „ « L.. ■
polTcssioneiti- ttum est prohibrtonu,
Jstis,»aus, & & spectat ad tuendas
viac pnuats. rusticas serui.eundivel
non. sed soliim spccra-
tur si hocannovsus est
non continue,sed satis
est eise vsuni xxx. die-
* IntsrdiS"1" bus.& computatur an-
je rtficiendo nus retto ex temporc
jtinere aauq;- i;t. contest. sUpCr hoc
interdicto.& vt in hac
posses.defeiidat.sufficit

s
11
M C01»m li«
m!t:
,mnfrd^ ij
:s3cit/^*^slss
1
is»

D£ ITlNERE ACTV-
Q^V E PaiVATOf.
TITVLVS XIX.
Stib boc titulo duo sittnt interdicia pro-
bibitoria. Prius t pertinet ad retinendam
qua.sipossesionem itineru,ac~ius,vupriua-
t& , agente eo qui hoc anno vfius est^, agen-
tesiuccessore eim ad apiscendam , & in eo
tantitm distat ab interdicio vti posstdetcs,
quod non resertur in prssiens tempws , -vt
qui nunc vtitur itinere vel aciu , ita vta-
tursied in annumpr$.teritum,vti hoc anno
vsus eft. Pofterius * pertinet ad resiciendum
iter aBumque quo boc anno vsius eft, in
quo etiam de proprietate qutritur,id eil.de
iure seruitutis,de quo non qunritur in prio-
rissicut necininterdicio Vti possidetis,vel
vtifiupersicio firutmmi. C&terum m vtro

b s Veto.Sced simplex,non duplex :vt siupra. de interdifl. I. ij. in «Sernirtites
princip. vrbanas, vtili
c s Rustieas tantummodo siruitutes- s Quid ergo li turbetur lntcrdi&o de
mihi vrbana l Resp. sore vtile *. s Item nec 4cU»nem ruiticam: '"jj^ ^}"*
cmia non adaqua; dustum: vt °].titu.\.l.). §. quud autem. nam ibi dimus :dirc&.o
non ^exigitur spatium rtdticai :txce-
trigHita dierum.Acc . Pt0 aqu^Ju-
d J An non. C Quid "" , - „. .
j t\r ■ r n.- —' < b ^ed sufEcic
prodeftcei si eft in poi- semelvfum.
kssioncJResp. cmrdam c Quasi poiTes-
quia prresumitur J co- sioms quis lic
petere ei seruitus : siue ettcctus.
•negatoria coueniatur, d. P«f«W
,- ° ,~ rr ■ don.iiiium cx
siue contcitona agat, poffcaione:
quodpotcft , licetpos- leu dominus,
iideat: vt ~i.sisier.vind. qui poilidct.
l.&sisorte. %siaendum. ' ucfcndcre
& pro eis eft C. ^P™- % '» 'P(oP'«-
dio licet.

Rxtor ait: Quo iti-
nere aliuque a priua-
to,quo de agitur, vcl
viei,hoc iinno nec vi,
nec clam,nec prccario
ab tilo vfus es-.quo miniis ita vtaris,
vimsieriveie b.


t coniun&a
oratio pro dis-
jun&a iipiss»-
mc accipitur.

Diclum ess supra de interdilli5
possessortis rerum corporaliurntsequi-

me essc vsum incra an- ^ue interdiiio & in bocutulo oratio t con-
num retro itinere vel iunttapro distunclaaccipitur. nam fufficit
aiftu:& vsqueadquem alterutrumprobarevel iter vel acium hoc
locum fundi tui iui,vi- anno m vsiu habuissc.C v 1 a c.
que ibi hoc iusadqui-
siui. [ Ivli ANvs.j Si
per fundum tuum iui
ad meum.cum per via
publicam non poiTem
ire,vtquia rupta erat:
licet srequ£rervadam,
non adquiro hoc ius,id
cst feruitutem.nec mi-
lir hoc interdictu da-
tur,licet prohrbear ire:
quia non videor vsus
necsundo , nec illo ad quem ibam. Idem si itincre priuato non
iui:quia riuus illud ruperat : vel via publica rupra est per quam
ibam ad iter.ldem fi crat uer priuatum perquod ibam ad sudum

tur de possessoriis rerttm incorpora-
lium. B a r t.

1. j Hoc interdidum prohi- & pro eis eit c. aepro
bitotium est, pertinens ad tuen- ba.l.siiuc possidetu. o- /. /QuaTpoffes.
das rusticas tantummodo icrui-
tutes e.
2. <J Hoc interdido pra;tor
non inquuit vtrum habuit iure
seruitutem irnpositam, annon <1.
sed hoc tantLim,an itinere acSiiiq;
hoc anno vsus sit e non vi, non
ciam,non precario:& Cuetureum,
licet eo tepore quo interdidum
redditur ', vsus non sit. Siue igi-
turhabuitius via?,(iucno habuit:
inea condicione eft,vt adtuitio-
nem prastoris pertineat: simodo
anno vsus est vel modico tem-
pore S , «.id eft non minus quam
triguita diebus. Neque ad prx-
sens tempus resertur vlus, quia

sore iuris do.
creditores. (yCod.si ad- nmms expc{-
uerficredi. I. \.&tnau- ]«c potcit a-
tben. detefti.i.fi vero. ^a"& prXn-
i.Ali) dicunt prodei- M fcruiturem
se quo adhoc,vt si im- aduersario ne
pediatur poftea irc , compcccre ,»<
poffit resistcre:sciliccr '".'■ l.,no ^'
1 ■ j. • „ r cit (c piobaie
extraiudrciumJ& uc domin^in ,„
rcdditur interdictum: adueifanopo-
non in iure , sed in ftea incumbae
ipso e pra;dio,licct se «nus pioban-
desendere cx vi huius
intcrdicti. At si in iu-

1. Vt

p 1 a. n v s libro septuagen-
siimo ad Edittum.

dx seruitutis.
Kabet cnim
iuris prselum-
dicioagatur conrtsso- pt„,„cm Con-
ria a i'e possidcnte,.vel tra sc qui fcr-
non pcffidentc:vel nc- uicutem vin-
gatoria abalio contra

d 1'. a t

quenia
rcs

r. quachi-ct
ie poffidentem,vc] non ^x(am(m nr
possidentem : nccesse bcra , mii fcr-
habec de iure iuo do- uicus probe-
si airat ex sc- ttlr' Udu»,.V.

. nii$ i» S*'
re:vti»D J
tsts' ■ i.,,0 ![»»'• l/,

■"Actus quid
siii.

seruientem:& quia deftmctus est,non potui lre.Vitimo dicit:fiue i ucl£
ego iai per sundum vicini per annum,habeo amodo hoc incerdi ne2a
ctum per quodtueor in pol.feruit. siue colonus meus vel hofpes
iuit,satis est,etiamsi ignorauit dominus sundi per quernibatur.fi
autcmquis credens fuum sundumad qucm ibat perfundum vi-
cini,cumeisetmeus,iuitperannum :srbi,adquifiuit hoc ius, non
mihi.sSt qv,is propter.] Ciim iuiisem per annumper sun-
dum tuu,fequenti anno non iui propter inundationem aqure : vel
aliterprohibitusnoniui:velquia in vinculis exiftens non potur
ire:diciturquodimpetrabo in inreg.rest. ex illa partccdidti, Si
qua alia mihi iufta causaeise videbitur, in intcgrum restituam,
quam ha.bcss.exqui.cau.ma.l.j.insi. quafihicannus non cucur-
rerit.fed infpiciaturannus primrisquo sui vfus.Tademdicitxum
ago hoc incet\licto,&daturdisatioaduerfarioxx. dierum,& pro-
pter hac dilatione caufa interdidtimer deterior fit:restituar,quafi
hoc tepus xx.dierum non cucurrerit.[Si t 1 Bi.]Habebam sundu
dominantem,cui vicini sundus debebat seruitutem vix.hucsun-
dudominantcm conccffi tibi precarioanimo transferendi pofl".
nunc tu impctrafti precarioa vicino prxdicto ius eudipcrsuum
sundumiftum:poftea prohibet ire.an habeas hoc interdicrum,
qua:r'itur. Et dicitur quod non , cum precario habeas hoc iterab
aduersario :•& redditur mirabilis ratio. nam cum mihi comperat
boc interdic~tum:fi prohiberes ire,fat1s fit & fi non competat,cum
duo fimul hoc interdictum habere nopossint. Nec obstat quod
iter habes in precario. cum enim. illud ego iter habere precario
nonpoisum,cumalias fit meum : necper iftumhabcre videar, &
qualitercuque colonusmeus per illud iter. vadit ,aut is cui pre-
cario cocessi,ego ire videor.Sicut ergo opinio fua , vt quia preca-
rium habet, mihi norv»ocet:fic nec mihi prodest opinio sua.-vt cit
haberem precario ius eundi per fundum vicini ad meum : & ego
tibi iftum sundum meum conceffi precario , & es vfus itrnere ta-
quamdebito sundo per annum,non coinpetit mihi hoc interdi-
crum propter opinionem tuam.In sine tamen dicic,in primo cafu
dari interdictum tibi cui precario concefsi fundum dominancem.
(Si e>v,rs svi;RADiCTO.)Salcemtrigincadiebus rnannoiuiper
sundum tuum.non vi,non clam.non precario:tandem poftea ccepi
irc clam.nonnocecmihi.vnde fi prohibear ire, hoc interdicto
vtar.& rcdditur ratio. quod cnim qu^lrtum cft , ex fuperueniente
delidto non tollitur.hoc dicit cum lege feq. Fr.Acc.
a C Aciuque.Quid a nic fit,lubemus fupu deferui.mft.fr&d-.l.).
Ac c v R.
ff.Nouum.

Probctur ne

cere : at 11 asrat ex r
cundocapite quod clt ' .
plerumque itinenbus,vel via non JJ.ifa;*it.pr&tor. pdfte- % T^&jJn
sempcc vtimur , nis) cum vsus littarbaiknecipfetio- traR.deprajtri-
terit resiftere,nisi pro- ptionik. t.par.i
bet'competerc ferui- iq»*sl.»»'10-
tutem. }. Tu dic, prodest probare vsum xxx. dierum pro- ^pJobariauS-
pter duo. Prirno, quia si pofsidct, & agit consessbria,vel conue- |dmodu pof-
nitur negatoria : nonoportet eumcauerede non vtendo:fed ad- iit feruicutis
sarius cauet de non impediedo vfque adiinitumiudicium in Begatio
leoatorra.fccus si non possideret,& ageret vel conueniretur pro
seruitute:quia tunccauerctde non -vtcndo vlqucad hnenidicij: s (sio (tn,jtu.
vt "j.de aqua quoti.iy* &ftiua.l.pen.ln sccundo prodeft:quia (r extra tjs. v So-imim
iudicium turbetur in vtendo.non solum refiflercpoteft.fedetiain regula cofcie-
iniudicio agerc hoc interdicto,vtpronuntietur elie in poiscfsio- tijtysw C^po-
ne:per quod non prxfumitur habereferuitutemsi cadat a poilef- «"!'"• /"''/"»
fione , & agat confeiToria : sedfe exiftente in poilessione non po- '^rdkatl pos-
terit adominoeiici,quiagitnegacoria,ni(i fprobet non couipe- seiTiovfus,nnc*
tcrc feruitutem : cjuod S probabitur hoc modo, quod per eos qur seruicutis te-
ibi prope ftabant.non fuit vifus irc,cum non potuerit luiile quin itibus potcit,
videretur : vclquiadicit fe iuiise tali die vel mense : & probatur r
qu6d fuerit alibi:t;s C.de contrahen.zy committ. ftipu.l.opttmum.
e C vfiu* fit.mne seruitutis:^ insiraeod.l.sin. & s. de aqua, plu,ar-
cen.l.)'.in fin.fy> fiupra quemadmo fier.amit.l.sin.ty infra eo. §.lulianus
recte- C Sed an fusficit si k iuo facramcnto dicat fc iuiife iure ser-
uitutisrArg.qtiod iicivfira titulo). I. ).§.h&c interditta,& %. Anfio.
Sedforte fecusin illo interditto : vttnfra ea.i.%.si tibisiundum. m
sin. Dic ergo hoc probari' per teftes quod iuit, vel viderunt cum |erit, puta fj-
ire. Item iure feruitutis :quiadicant fe vidiise conftituiferuitU- mam , vicinia,
tem a tali qui putabatur dominus illius prasdij, &tamen 116 erat. ngBaVi* , itt-
VelTitio fuic leg2taha:cferuitus:& iite vocabaturTicius,& pu- ncr'Vu'1
tauit de se sensum,cum de alio fenferit in vcritate teftator : vtar- ^ probare (u5
gum.fiupraprolegato.l.prolegato.^ Item ciim probetur me vium, negatiua de-
anonusprobandi quod vi vel clam velprecario suerim vfus, vel betqui fenon
non competit mihi,vel aduerfario?quidam quod aduerfarius dc- vi,claro,prcea-
, . l , . . . ■ , , 1 • c- j 1 rio vlum eile
bet probare quod luenm , vi,vel clam.vel precano. Sed potes dr- nco3t Yl /;iCt
cere contra,quod ha;c omnia debeamkprobar'e,scilicet rnevsum, opms putac
j & wiginta diebus,& non vi,vel clam.vtiprecario, argmn. princ. ncgatione re-
1 buiw leg.& argfupra siserui.vind.i.fiquvs diuturno. probabiturau- itc- ptobacani,
tem per teftes:^s s.dtxi. A c c v r.
f C Interdiciumredditur. perlitis conteftationem : vt infra eod.
%.prttterea (tiendum. CeH lti vtt pofsi;.^pixfchs poifefsio iulpicitur
temporelitis conteftataew* lnftit.deinterdicl.§.quorum. verfii.ho-
die tamen.
<r C Modico tempore-&Vuc\: accipituralibimodicum ' :x's/«/'r^^
arbi.l.si chmdies.§.sina.& de conftit-pecuJ'.prom<sfor.& fiupra titulo).
l.).quod autemait.
m C Vel modico tempore. Sic Iuft. Nou. 17. interpretatur tinfyvt tempus. attde
Ipia.Kot-mitfjjpav, id eft, modictun tempus dierum,ncmpe 30, G/o.t.i.a*

putac tu demu
ahque pioba-
re fe iure fcr-
uitutis vluni,
(icaufas vcri-
fimiles quibtis
impulstii iit ad
vtcdum atcu-

incelligi, pro-
bato vfu 30.
dierum. lilo
enim titulo
pri-ltnni bofli
iide ,niii pro-
betur mab.
Quod Sc vc-
rius.
/ Modicura

xp-.v
Vide cap.io-deprsfcrtpt.Cv uc,

i/o a.ct. i*Si prs.

a s Contiusit

X


loading ...