Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 715
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0360
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
715 DigestorumLib. xliij.Tit.xx. 716

DE AQ^VAQVOTIDIANA
E X JB. S T I V A.
Vstu aqu& sicut itinerU.esi qu&dam quasi pojsejsto:ideoque hanc sicut
illam pr&tor tuetur in-
terdiclo reddito.

riuumcum ca aqua quam sum consuctusdiiecrc ? Certe prohi.
bcri possum nc hanc ai]uam ducam. & ab co loco duccreprohi-
bebor,quo coniungitur aqua. vcnus autem est vt a pnn. aqua;
prohibear ducere. Scd poncquod habeo ius duccndi x. oucs ad
rontem cuum causa bibcndi.duco xx.ccrte prohibeor in x. duceu-
dis tanttim , non in

t InPand. Fl.
scmpcr cotti-
ttiana scnbi-
tnr, & cotcidi..
per c.& cc.

^ip/f pmor. ] Ca-
l£\i& s y s. Ponitur
edictum , cuius
sensus est : Qui aquam
dc loco ahcno duxic
per annum : quo mi-
nus infuturum ducat,
piaeror vctat ficrivim.
Secundo loquitur VI-

D E AQV A QJOTI-
diana f &c jestiua.
TITVLVS XX.
Superiori intcrdiBo stmile efi quod ex

ducere non f expediat, etsi possit
duci.
3. C Duo autem suntgenera*
aqiiauurn: est quotidiana, est 8c a PriB.cl* dux^ aquam i«p>*M

aliis. Postea dicit: hoc
intcrdictum competit
tantum ei qui putat
sc babcre ius ducendi
aquam.& susficitquod
iux

\ No" °<ntii,
''onesta&t,
pcdmnt <,UI
llccnt-'/'>,.

•Huc
varij
distsiic

Pwtintt
iontj,

t Ineerdistnm |a & ^ . hoc di.
ete aqua quo- r
tidiana&afti- "um clt ProhibltO- ■- „.,.-.. •/•
Spminefad rmm , & est ctum rc- *?«« '*««fc«M w/ *Jl,Mv*hjberM,nlsi
recmendi «J stuutor.um. quod cx- slod ™l vnodj? ^tnolte hoc anno aut
^pUcendam pone vt in glo.& habct htlc vel Priort AftMe' hac V.V. Prl0re hyeme
quali porTessio f
H K , locum in aqua quon-
nemaqusdu- J;_ ji, ,\lu .„„. j;,;,„i. <vel actum vei viam necejje efi hoc anno tn

7s /~> • 1 1 il- r non vi,non clam non
aslliua. Qiiotidiana abasltiua viu „„, r?ji-
,-rc f^~ ■ „ ~ ... prccatto , scd credens
diftert S non lureS. Quotidiana sc habereius duccndi
., ea est quae duci adsidue lolet, vel aquam, licct poltea vi TuL "t?
Supenort tnterdiBo jimile efi quoti ex\ X. • i i i i «il A\L j £, C(cl.
hoc titulo competit ad \ retinendam <vel\ «xstlUO temporc , VCl lllberno: ^el c^m J««< C<»pit JJ%tt,f
aptscendam qrtast possejsionem ducends.! etiam si aliquando duda non est. ^uam' -l 1»»nJt4 ""««.14,

duxtsse fatti esi , interdicto * superiore iter
dia. &iliaaqua dicitur
imerdiaide quot:d;ana , non tau- *> ^*# velxxx.dtebtu. &possunt\
j:. »i:comma interdtcta de seruitutwtM rujti-
cu ettam essereftitutona, si quid sactum sit
qua ex re iter, aitut, via, aqua, vel vfut

& interdi&i
de itinere
a&uque priua

de scruituti
bus possunt
else etiam re-
slitutoria.
* lnterdi&um
prohibitorium
de aqus iure
expublico du-
. cenda?.
t CasteUum,
pro diuidiculo
aquarum pu-
blico.

quo
aqua quoti- tiim illa qax quoti
diana&eltiua ducitur, scd & illaqiue
omm tempore poiict
duci,duci tamcn ali-
to differentia. quo tempore non ex-
t Interdiaa pcdit. Et quotiiiana
aqua dirTert ab aestiua
in vsu. quotidiana
cnim ducitur & aestiuo
tempore. sic & dicun-
tur vcstimenta xstiua,
quibus quis vtitur in
aestate. s c castra aestiua
dicuiitur.sed vcrius cst
vt dicamus disccrni
ejstiuam aquarn a quo-
tidiana, inspefta men-
tc hominum vten-
tium. nam si aqua quae
perpctuo dnci potest,
nontamcn quis vtuur
ca nisi in aesratc,?it:ua
dicatur : idcm mulro
rnagis si aqua est talis
quae noti potcst duci
nisi in aestatc. & si na-
tura Jocorumsu talis
vt nou recipiataquam
nisi in oestatc , aeifiua
aqua dieitur. Postea
cxponit vcrbum edidli,
scilicet anno.nam suf-
* Gricismus f5c,t Vna dic auni du-
subaud, tantu. x.ssc aquam vel vna
^iii. ~4u?. 110. r, r
n.cp.i. nocte. iic ergo quon-
dianaaquadicitut quae
omni fcmpore duci
potest : Jicct aliquo
tcmporc quandoquc
sf

pnncip. anni duxit
Ea quoque dicitur quotidiana, aquam : postca pcr sc
cuius seruitus intermiiiione tem- aqua venkbat :& alt-
s nunc prohibeat

pons dunsa est. v£ltiua aute eaest, ^u
n. r 1 • j- r aquam venire ? Dici-
qua arstateiolavti expedit : sicu- r„, n>i, ■ r ,
t. r tur quorthabct locum
tidicimusvelumentasitma, ial- hocintcrdnftum. Itcm
tus asstiuos, castraxltiua: quibus habet locum hoc
interdum etiam hyeme, plerum
eita deterior sit, siat. Sed adiungitur hU\ que autem a:state vtamut. Ego

aliud hoc titulo interdiaum prohibitoriumf probandum piltO , ex proposito | tertia"in"tertiam dicm' f Vsum.*
' bus-ysum in»

tcrdidtiim quando
qu:s crcdit sc habcrc
ius ducendi aqua:nd?
proDanoum puto, ex puopout' Mi-t-r* i»M
* de aqua publicaqus. ex caflello \,idefl\ l . „ 1
,. M.' , r ^ Lt- j 1 * : vtentis , oc ex natura locoium vcidequintain qum- (,„.!."
dtuidtcuto aquarum publtco ducitur per-\ ' , , ' „ n , «crmcutis iu.
mijsu principU , auod tamen non ad pojsef- \ aquam «stiuam a quotldiaiia dii- "9* «**>* catfn du" ««wwdopro.
r-r,, 1 ■ i - vr r c ccre pcrvnam dicm:& Mnhinccol-
sionem, sed adtuendum tws aqus. pertmet, ccrill. Nam il Ut ea aqua qu.X postca prohib- lisiit Albertc
magu,quamprincepsajsignctuit,atquede\ perpecuo duci possit , ego tameil duccre alu- tcuia^dic
:penora. Chac ^^ sola ea ^ . dicendum est vd qailK3, nain habcc
hanc aquam csse sstiuam. Rur- 10oc"m,hoc inl:mil-
r p r -r crani. iccus autcm si
sum si ea sic aqua qtne non msi nunc vdcbat ^^
sestate duci poiht , a;stiua dice- omni dic : nam benc
tur. Et si ea lint loca qua: natu- poisct hoc casu prohi-
ra non admittant- aquam nisi btn-Vltimrjdicit:pio-
atstate : dicendum *
astiuam dici.

Vlpiahvs libro feptuagensimo
ad Edictum.


It praetor : Vti hec
anno aquarn, qua, de
agitur , non vi non
elarn,non prccario ah
iilo duxijti: quo mi-
rius ita ducas,vim seri veto 3.
1. s Hoc interdictnm prohi-
bitorium b,& interdum restitu-
torium est c:& pertinctadaquam
quotidianam.
%. ^Quptidiana d autem aqua
nonillaest c * ,qus quotidiedu-
citur : sed ea qna quis quotidie
possit vti , si vellet : quamquam
quotidianam interdum hyeme

r,. hibitus duccrc aquam
ent rectc ^uam pcr aniium du.

vsque ad §. sisundum.
F r. A c g.
a s Veto. facit supra
tit. ). l. j. in princ. &
infra de sonte. I. \. in
od.

stcti longo
tcmporc quod no sum
4. s Quod autem scriptum est ausus duccreaquam:&
in inteiditto, Tti hoc anno aauarn {iC non vtcns° am,sl
j -n- 1 - „n. . -j- ius aquat duccndse.
duxitt: noc elt , non quotidie, l . ■
- s t3 , t s agam contra te hoc
ied hoc anno vel vna die k , vel iAtcrdicto , pcr quod
nocte. Ergo quotidiana quidem const.tues mihiscruit.
aqua alia est , qux quotidie duci ^ noa?s h°c f™
possit,vel hyeme,vel ajstate,etsi
aliquo momento tempotis du-
ctanonsit ' : aestiuaea,quae quo-
tidie quidem duci possit , vel so-
la ajstate , ducatur autem cestate trmc-®',l'eo ■ ?-1u0
s autem,&c. A c c. ■' * wtewioiiin
tamum, non&hyeme: nonquia b s Hoc int»diOum deaoua,/tJ;
non possit & hyeme , sed quia prohibitorium est. vt m- "^m,
fraea. l.§.Labeo. sic& (, Atjtiilij k-
superius: stsupratit. j. gis «aio dici-
/. j;§. j. tur Fonalls
c s Reftitutorium est. yt » cogatis dcstruerc quodfccisti: sifortc apv'"^nrC;buJ
aliquid fccistiqtiominusposlim aquam duccrevti hoc anno du- p|erl,mqoe
11. & caclzJ:ead.l.§.pr&tereaillHdfciendum.(y§.Labeo. tnbuuntur i
d s Quotidiana.Ac sestiua dicitur ~j.eod.§ deinde. potentia s^
c s Non illa est. scilicct sola. &facit insradeverb. fenis. l.ma- posico vtentin,
lum. §. sin. " v, „ss„ v[
r «- \Jtr r r l nonabaau,YC
f s Dissertvfu.vt apparct cx Icqucntibtis. hic.-aqna q»o-
g s Noniure. quia pro vtraquc dantur intcrdicta, Iicet diucrsa: tidiana , 1M
vtJ.ea.l.§.quodautemdiximus. qnoridie p»;
h C Tempore. vt intcruallo mcnsium^veldicrummon autcmhye- te&dua: <$
Acjiuha: a"10

pa-nalis, q»'«

non vtatur. asltiuaau-
tcm cst quae xstate tantum ducitur : siuc alio temporc posFit du-
cijsiuc non. & hoc intcrditftum habct iocum in aqua perenni,
qux tamen duci possit. sunt cnim quajdam aqux qux duci non
possunr,:vt aquae puteales,id cst, quoe sunt inpute;s,& similes. in
istis tamen potest concedi haustus aquae. Poltca dicit: hoc intcr-
dicstum dc aqua,item interdiftum dc fontc, compctunt ci qui du-
ccbant aquam cx capitcaquaecaput autem aquae dicas locu vndc
aquanascitur:&dc hoc traditexcmpla. Etcompetit hoc intcrdi-
itum illiqui iure scruit^vtebatur ista aquae du£tione:siue habcbat
scruiru.adho.c,(iue non,scd credcbat sc habere. Itcm hoc intcrdi-
dum competit siue duccbat aquam catisa irrigadi agros suos : siuc
causa sui & familia:,etiam si ducebat istam aquam ad domum sua.
ncc cst vis siue haec aqua erat frigida,siuc calida.nam & in quibus-
damterris vtitur aquacalidaadirngaQdos agros.&siue aquaqua
vis duccrc, sit intra vrbe,siue cxtra: idcin cst. & pcrmittit praetor
perhoc edi&um codcm modo duci aquam quo hoc anno duda
est,idcstpercumdcmriuum : ciim per maiorcm vcl prorsus aliu
riuum ius aquxduccndx ad futulummcum, dcbetur omnibus
partibus fundi.si autead fundum emprum iuxta meum antiquum
positum yelim ducereaquam : nou possum, msi primo antiquum
mcum futidum intrarct aqua. nam postea poilcm camducerc ad
almmmcumfundumcmprum.-nisihoccsset cum magno incom j s.tit.j.l.j.$.hoc interdiclo. trja re^iiiu
mododomiiu aqus. Quid autcm si aiiam aquam immiscco in' 1 C Ducta sit. vcl non sit ,quiahoc non curo, possit vcl non tus.
a ^" pollit

mis.vel xstatis : sic adio b lcgis Aquilix aptitudinc c dicitur pce-
nalis licct non semper fir ibi pccr.a:vt lnftit.de lege jiqmi. §. hisatt- Ltitudineta-
tem verbis.Sc cic\ts.de ssumi.l.].§.ij. A c c. ]js • vt hic ']<
i C Dicendum. Tria d ergo exiguntur vt aqua sit quotidiana. leriritucea coj
J. Primd, vt quotidie & omni temporesui naturaducipossit. '""" ".'. ..
r ,1 ■-.,-■ 1- habere cl.cii"
i. Itcm vt nullo temporeimpcdiaturcius vtus propter naturam j,cec ccl-
loci cui seru^tur. vt hic,$> seod.l.demterdicto.}.hcm tcrtium sci- (enl cpm&>'
licet proposicum vtcntis , sciiicet quod co proposito vtatur quod qlic. I.j»»*'y
omni temporcveliteavti,ctsi non quotiiiiedacat: vt hic. &facit w4*P'"''
~i.de semit.Tjrban.prs.dioi.soramen. A c c. """'',,," quoti-
k C Vna die. sccus in superiore intcrdiefto : quiaxxx diebus: vt , " „, lit

. iitpf

diana vc

7<7

* t ml°l.
4v"»- ...
s^
U,fi*J*
AiExtrtte
Jr* **"*
(ui. *cC- ,
\ ( J}0 *'
jurc vctc»:
w/. trtd!°\
Uxtntofa-
I t Zti&m ^

d.non

solun

r.nmMctli
rmm potcn
Vel rlicetiai
uili,noiisoi'
lio.Qoandc
non ciuili,

Seruitutes rio"tantum
l«oii»»"' tut serttitus
ii.»i»'cCon" in lacu &s
ku"°f „0" aliis qux m
hii aii* n0 _
uip«F< PcrPC'Us •
mtl aiis»m. supr* dejer.i
soramen.& J
terdiBo. A c
g * Jncilia. 1
«ponitur.-vt
l\.'.'mcile, A
h s Exlacu.
pcpritorio,
ciuili.vt mod(
i ( Suieribtt:
nicntibus su;
nm.
k \ himum.
loto sit pruiK
trV/tfsi. tutumius«qi
1 s Ettjndite
U cst siuc tctl
iiucintcrviut
m r Non ii
l Vaitia iguorantiam
sassi non iuris nonprodclTc
Hs. *rg. sutr* de
g*s» mmpmmf
n i Iure. (
vel akcrius i
putaiet sch:
^. iilud qun\
pruerea. (y 5
foo.& §. Jriji
fidc:quod in
verbahic po
»ecclam,nec
gcncralc in
(truitutc
"'sirantur. luodiurcsci
f^.vtinre nonasidc vts
^'■■^iuemadni
h, '* '»us proprit
e»gant qui
nsmfidcrB^
1'firnit.vind,
KHturno. ai
PWhicau
"««ceffepr,
rt sti debcn
^isicutdix,,
l0ri "ucrjic
cuntqu6dcs
Vc;t co«-
loading ...