Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 727
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0366
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ji7 DigestorumLiberxliij.Tit.xxj. 728

a Yacite qn_
rlam in i.rmo-
nc cxcipiutur.

■f Limitabi.
hane /. pe.iext.
m l, 1. m princ.
ey- i.sit qui p.-
tA'.!*pr,ne yuici
insli.sH. s msi
cui)i vicino-
runi iniuria
dicauir,

a s if«)-. i_ efl: riuus pcr q ucm duceret aquam. A c e v R s,
b s ssluacumque.a\\ksquacumque.(.<pa.ucM\a.s quodctmque.
c ^ ^g«„„«#«»;.tnut_doperlocuscr_'ent- ab co loco vbi pri-
mo i\icxzi:it.'i.deserui.l.sicui.8L fa. s.e.l.hoc iure4-).& §•« qui.kcc.
A s fc&fewwwas.Narh qttsedam tacite a in scnnonc e_cipiuntur.

viii. SCiBvoLA libro singulari «£*»•
CVi per fundum | itcr a acju«£
debctur :quacumciue b vulc
inco riuum faciat licet: dum ne
aquasdudum c interucrtat J.

D E R I V I S.
TITVLVS XXI.
Vt de itinere & ttilu & misia cx "vtro-
qtte njia resicienda propositum est interdi-

f Interdisti de
rinis & de iti-
r>«rc a&uqtie
diiiercntia.

D E RIVIS.
Tarii prodtsset iusaque
de qtta ?. s~. dixi:n)fi
liceret purgare riuum.
ideo de hoc dicis.vt j.
l.fi■§.!.& J.l.I.J.j.
R&tor ait. ] C \-
s v s. S\ perriuu
tuum , vcl spccum, vel
septa , duxi aquam
priorc aestatc nou vi,
non clam , non preca-
rio:&nunc volorcfi-
ccrc : praetor prohibct
vim ficri quo minu$ lium frohibitorium supra fiatim pofi m-
reficiam vel purgcm. terdittum de rettnendovsu itinerU aetufi
Postca loquitur Vlpia. qUe: itapost interdicium derettnendo -vsiu
&dicic quis iit. riuus, aqu/t, fiubiicitur aliud dereficiendonuo,per
& spccus,& scpta, & quem aquadiicitur,quod tameninhocdi-
quid sit incilc , & quid jsat -f ay m0 <je re_sitiendo itinere acluque,
sit rcficerc & purgare: quiain illo de ittre qu&ritur eurtdi agcndi.m
& mtcl!igas i.e retc- bocnonqu&ritur deiure aqu&ducend&.pro-
clionequa: fit causa a ptereaquod celeritatem maiorem desiderat
quxduccnda;. nec cst reseEtioriuorumquamitinerum.&ubdfia-
i ■ <• »> qtta publica ducatur ex caftello, de reficien-
do simile interdiiium dari prator satis de
monstrat lit. [uptriore , cum dato interdtcto
de aqua caftellaria , fubiicit, &juandocum-
qtte de operesaciendo interdiitttm erit,dam-
ni inseiit cauen iubebo. qui cautio exigiso-
let ab iis omntbtts qui de nficiendo -vel ope-
re saciendo, aliquo exptriuntur interdiiio.
C V I A c.

Ccndi,annon,scd susfi-
citmcfuisse vsum da-
dlione aquae no vi.non
c!am,iiou prccario.[Si
QVIS TERRENV^.]K.i-
uum terrestrc volo fa-
ccre lap:dcu, num pos-
sum. idcm si pcr alium
locum quam per con-
suctum volo duccrc a-
quam,no posTum.idcm
siriuum vcilcm dtpri-

quis saciat foucnm , & sic vndique locum crninentiorcm , vnd»
possit prospici aqua n-i fundo colicda:vt ponitur d. I. sttpra. aliji.
pro subtcrranco mcatu: vt J. /. Semius. in prin. $> § j.
« J Mmnisav, S;c Fcitus : riuus vulgo appcllatur tcnuis fluor
aquas no spccu inciliVe taistus,si:d naturah suo impctu.S.c le^cnd.
non vt valgb faeotisi.
liovesaclo.C v i ac.
4. s Septa sunt, qua^ad inci- k ; Dejpiatur. id cst
le l opponuntur aquaj'deriuand« deorsum aspiotur.
compcllenda;vecx ssumine eausa: ^ Ali ,nale- n°c
r *. 1. r .- 1 ■, r cxpouitur insra proxi-
liue eaiignea lunt.siuelapidea.n- mg* J ?
ue qualiber alia materia sinc acl rri s Excogitata. qU«
continendam transmittendamque appcliamus sdusam.
aquam excogisata m. n -,s .Ex si"mme agi.
s. s lncile eit autem locusde- 1* 'nn„t. ,
■\t- J . . n . . , ,. ° ' Continentur.curn
presius ad latus tlummis:ex to di- sc isi his haustus (cnii-
ctus, quodincidatur. Inciditurc- 'us imponi posiit.- vt
nim vel iapis vcl terra, vnde pri- ?!$*} tlt- !• ri;s 1"am'
rnum aqua ex ssumine agin possir. ^Tcgere. suPra a-
Scd & foirar & putei hoc intcrdi- quai».
(fto continentur °. S s 'Subsihisse. \i cst
6. s Deinde f ait prator: resi- tub^s ac\azm &***. t ^ ?d
r> r r\ ' i r s Sarctre. coll.ipst. rt'nccrc, m
cere ^nrgare. Rcficcre est, quod r s ^dlJicare_dc[^ >d qu,d.l,(r
corruptum est in pristinutn statu uo. E,u.mi.(nt
restaurare. Verbo reficiendi, tege- £ s AW.Jplau- mpt, "*
rc p, subitruere ^sarcire r .aedifi- sti° ' vcl alino- Ac' ",Ad"el«&
, . , , C VR s I v s. ailportaredif-
care s, ltem aduehcre S adporta- „ r Adponare. dosso. ft»l«-".W
reque u ea qua? ad eamdem rem &fact suprh. de itint-.*ahW&*:

j opuseilenr, continentur.

re aiHtique prhta. I. i-e-

'Diuiditur in cjuatunr partes.Pri-
rno tionimr ediUuw. Secttndo commt-
d.uio edibli. Tertio explanatio ipsitn
merc.vcl cxtollcre, vcl edilli.Quario aptantur cjuasiioms ad
d.latarc, vel apcrtum { rum cdttitlTrirecunda ibt, hoc in-
coopentc,vd cconcra: 'J .. n J. ... .
non possum.& hoc di- terdictura. tenta tft, ait ergo prz-
tor. cjttarta ibi, hoc interdidhim
compctit. videbene text.
l.VtPiANvs libro sixagensimo-
feptimo ad Ediitttm.
Rstor aic :%iuos e,
Jpecus, fcpta reficcre,
pnrgare aqua ducen-
ddt, cansa , cjuo tninus
itceat illi,dum ne alt-

xit Ophilius. Vlpianus
autcm pijdictaconfir-
mat, cxcepto eo qiiia-
perit riuum privis coo-
pcrtum,vel econtra.na
hoc potcst facerc,nisi
dominus fundicxhoc
lasdaturivt quia oue«
suas crat cosuctus ma-
dare ad bibcndum iri
isto riuo.nsic mn pos-
sct (icoopenretur. Ide
si simdc damnu habcat
dominus.& hoc etiam
dixit Labco:& etiam
Pomponio non placer,
quiapcrhoc dominus
soli pcrdat. & expqnc
hanc litcramvtin "lo


ter aquam. ancat quam vti ' priore
aftate non vi,non clarn , nonprecario
a te duxit , virn sieri veto.
i. s Hcc interdidtum g vti-
liilimum cst. Nam nisi permitta-
tur alicui reficeie, alia ratione v-

Scruius autcdixitnon su * incommodabitur.

\ id est a ssue-
do.vide Alti.i.
itb i>r*ter.z,hbt
//st> ti:.

possc mc apcrirc coo-
pcrtumriuum, & eco-
trj,simaiorem vtilita
temdominus oftedac,
riisi causa aqua: con-
sciuanda: , nc dcssuac
vltrariuum,fac:am. &
hocdissumScruij con-

a. s, Ait ergopra:torn, i?»«oj,
jpecus '. Riuus est locus per lon-
gitudinem deprelsus.quo aqua de-
curraf.cni nomen est^ro r f»t f a.
}. s Specusautem locusest,
ex quo dcspicitur k : iadcspecta-
culasunt clicTra.

i Spccus varijE
figijisicatio-
nts.

firmat Vip.& h.d.hic §.
cu lcg.scq. & prin. scq.
c s Riuos. hoc exponitur statim. A cc v R s.
f s Vti. id est sieur. A c c v r s.
g s Hucinterdiiiii.Sc facit s comm.pradJ'.reseciionis- inprin.&§.].
h s Ait ergopntor.c\iva vtilissimum:ergo proponcndum.A z o.
1 s Specus.m scclinabilc nomcn.imo inucnio spccsi:vt j eo l.Ser-
uius.Mprinc.8t cst b spccus locus altus supra tcrram aedisicatns,
cx quo ducituraqua:vt "j.eo.i.Scruius. x.Quandoquc tameponitur
pro fclsa qua recipitui' St colligitur aqua:vt s. de aquaplu.arcen.
l.fitpr/t.^.ltcm sic &in aufTtoribus pointur quandoquc loco vm
b-olb & tcncbioio fclis,sccmidura Ajo.H. dicit spccus estc vt si

j. s p-urgihdi verbum pierique '."'";&l: ** $;Pen' &
. , ° , .l . *.. tnsra eodem. t.Seruuu.'
qmdemputant ad eum nuupcrti- ^en,
ncre, qui integer esh&palam est, x <s indiget.r.uus.
6c adeum pertinere, qui refecl:io- y s inquu. solicet
nc indigct x.Pleruque enim & re- P«'jK«)ty*»*»-
fedione Sc purgatione indigent. " j 'Non habet. resi-
8. ^ ^«<s,inquit ?, duceda cau- cstergo ctiarh qui dc
fa. Mcntohoc additur, vt ei de- iure scruitutisnopro-
mum permittatur & reficere & hsu & hc f'}contra,*:
1 . . , aeittne.actuqucpri.l.w.
purgare nuum,qui aquae duccnd* §. hoc duurn. sed spc-
cailsa id fccit. ciale in nuo , & aliud
<s). s Hoc interdidum compe- iu itnc-rc. vcj./.js.Acc.
^'l ... i , a s Siininum^.Az ter- t> Sijrnmui»
tit etiam eiqunus aquasduccndx ^ "Srr"" ' , ,.DU, „„fci.
. . '- ,v * rcnoiiiicinum,siucla- "PJS '0'u
non habet2:si modo aut pnore x- pulalm. Sc(J conn.a- j_ jg^*
state, auteodem anno aquamdu- "/. Strims. s.j Sol. hic ^adita al».
xcrit: cum sufrlciat non vi , non lapidibus.pu-ta codalis win.'s.ji.ms
clam,non precario duxisse. vf' Cim}lib[l,s nMC<iT '"''^"
_ _, l . te compoiitis prolu-
10. 5 Si quis terrenum riuum bct:ibl c,xm(.mimim
signinum a,id est lapideum;face- pertnit-ifcVclibi facit
re velir, videri eiimnonrectehoc muruacilatusvt aqua
interdi(5to vti. Non enim rcficit ?on,va|ctm'-.si iUttm
., r . „ . ,_. , .,. . , tundum riui vcsitsle
qui hoc facn:<J. na Ophilio vide- terrcn0 i,pu)cuni fa-
tut. ccrc,non poccit:vt hi.'.
il. 5 Proinde & si per alium Accvrs.
Iocum b velitducererimpune pro- b,T A[ium lcc"m'r' si
■ '.. r , r ,r r ahum lociuv.iviiii i:r-
hibetur. icd & Ii eumdem ruium uicntcni vclit ■rcnccrc,
deprimat,vel adtoJlatc, aut dila- vcl pcr almm locusr.
ter, velexrendat,vcl openataper- non sesu entem ,uuar
tum, vel contra •». Ego carteros - ^lf}™ ^4"''

cjuidem impune f prohiberiputo:
at enimeum quioperiatapertum,
vel cotra.eum nonputo prohibe-
dum : nisi G quamaiorem vtilita-
tem suam aduersarius g ostendat.

piohiDcri.
c J Vel adtollat. i.cx-
altct.
d 'J P. I centrtt. rcpe -
rc , jmpunc profiibe-
tur.& facit insra tit iij.
l.iij. §.penult. Scd cou-
tra supra. commtmia
pr&di l.reseilionu. §.].ibi, depressurum vel alleuaturum , &c. Sol.
ibi' tnagnan. vtiliratem conscqucbatur sidrpiimcbat nuum , vel
allcuabar, hic non. Vclsolu. vtibi.&facir s. ne quidinlo.publi.l.
ij %.rcfiituas. &supranc quid inssum.publ. I.]. §. quodautcm ait.
Accvrs,
c s C&teros. <qui dila'ant,vcl e_tcndunr,& omncs prxdi-los pra:-
tcr opericntcm vel apcricntcm. t
f s Impurte. i. <■ siiic pcena. u^'T"ni
Et s Aduerfarius-ldonvnus soli: & pcr consccjucns si fiat dawinu. mi-M^
scd sccuadum Azo.hacc ratio non valct:vc ~j.l.proxiS-:.A cciteimo
com: a,

cU»'-

719

i%
& seroitot» '
sabii^e7
«ilirasduscv
tuistril£llS'.CI'
numaotmni.
iumalios^,
.ynion poss»''
jcapertam,*
* ^sccuntium n
p.videtutcoi
icLabconi.q
poterit liuur
cooperire:qu
ligunt si miic
litatcrricoseq
dc, quam in
du infcratur
vt 1.1 s*>x.h
non contradii
S(WiinaHocasuioqt
J,be»Jo, Pompo. intcll
oiBiteiiis beoncmsimpli
(siMniio. xissc. & (ic re
debatcumin c
ponitPorfipon
quandovcilitat
gnam lubet cu
i tus debetur. &
dijrn hoc exp<
quentia siciqui
rl. noncst bon
Lab;onis:quia i
„ rrl. modumquoda
FlfcBM». 1 ■ '
«oiriino, magi.
returcx occasii
licct exninscca
cscpactorum p
fuitseruitus cc
lta:quam iurc
occasionc dam
infundo,pro
no agcrcun-.hi
non agitur, &
dumliocdiciu
«t quo prodi
euiquc damni
tmcndati. vcl
cudumintcllc
«"■agis occasioi
Ktuitutc tali,\
pellcrc.hacc cn
Tt s. deseruitu.
datetur occasi
ct|am leui Cau
CJ AZtum.l
\Entiw. Ho
Uvivs.]Sir„
n°ncontincha
tamcnhocUr,
?fistularapC
,Ur;&'^eP2
2Un,.P«qucrt

u«'turac

I n^""-'

siucd
s^.sit.dic.
„ R 1 v •
o,.r„ .iia con
Cr'Use'no
d rT Uum
^SS1
loading ...